retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

25 Jan

Beste: A.; Vrede zij met jou en met Allen!

Als je de betreffende bijlage juist hebt gelezen, kun je zien dat ik nergens overheen heb gewalst. Ik heb het artikel 3:33 van het Burgerlijk Wetboek juist vermeld. Ook de geboorte-akte van artikel 1:1 van het Burgerlijk Wetboek heb ik vermeld in verschillende procedures, met name mijn rechterlijke Namenclaims, en het is om deze reden niet voor niets dat een rechtbank naar alle (on-)mogelijke middelen grijpt waaronder het afwijken van de Eigen procedures om mij mijn terechte claim op mijn Eigen Namen te onthouden. Bij de laatste poging is er zelfs geen wrakingszitting geweest; moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht. En de rechter donderde door … regelrecht in strijd met de wet: artikel 4, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie: nietig! De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en de Hoge Raad zelf doen hieraan overigens niets: deze organen laten deze strijd met de wet in stand. Er is hiermee een nietige uitspraak die wettelijk gezien nietig is en toch niet: ra-ra: Hoe kan dit? Gelukkig heeft de Hoge Raad zelf naar aanleiding van onze 30-dagen-Affidavit-der-Waarheid stilzwijgend verklaard dat alle door ons opgegeven rechtsvermoedens Waarheid zijn, en hiermee is deze nalatigheid door de Hoge Raad zelf gemotiveerd, hetgeen wij nog maar even schriftelijk hebben bevestigd voor de juiste gang van zaken. Inderdaad: wat hebben wij hieraan materieel gezien? Maar ja, deze gang van zaken is nu wel blootgelegd. Dit is ook belangrijk.
Zo ook bij de afgelopen belastingzitting. Ik heb deze procedure stopgezet en correcties geëist, want ìk ben degene die een verschil van mening / IN-zicht tussen het Belastingbedrijf / mezelf aan een zogenaamde: “onafhankelijke rechter”, mag voorleggen en als ik dan constateer dat er verscheidene “vergissingen” zijn begaan, dan mag ik correctie van deze “vergissingen” verlangen, hetgeen ik ook schriftelijk in NU-tijd-feitencommunicatie heb gedaan. Maar zonder ook maar iets in acht te nemen, is de acteur-van-de-rechtbank doorgedraafd en heeft als rechter een onterechte uitspraak ondertekend. Is hier sprake van meineed? Nu ligt deze zaak dus bij het gerechtshof.

Als ik dan door deze of gene, waaronder jijzelf, beste goeroe: A.; IN-tuïtief word geleid naar de video’s van ene: David-Wynn: Miller en: Russell-Jay: Gould, whistleblowers, die overal ook zijn geweest om die whistle te kunnen blowen: BIS (Bank of International Settlements – in dit zogenaamde: “Nederland”, bedacht), UPU (Universele Postunie), Vaticaan, Wereldbank, IMF, Verenigde Naties, en ik zie nog een film van een Britse leerling van hem, en er komt ook nog een boek van een Duitser, ene Dieter, in mijn bezit, welke Mensen Allen hetzelfde beweren, dan kunnen we weten dat het in de hele wereld goed mis is met de Rechtspraak. En veel van die dingen worden in dit zogenaamde: “Nederland”, uitgebroed, zo hoorde ik tijdens het pannenkoekendiner. Het maakt niet eens uit of dit laatste Waarheid is of niet – hoewel het inderdaad wel opvalt dat er in de ons omringende landen diverse zogenaamde: “terroristische aanslagen”, worden gepleegd en op dit stukje aarde (nog) niet – want punt is dat ikzelf in mijn procedures heb meegemaakt dat de wet juist niet of zogenaamd: “geïnterpreteerd”, wordt toegepast daar waar ze zeer duidelijk is. Want daar waar ik internationaal recht heb gevraagd, is nationaal recht toegepast (in strijd met de artikelen 94 èn 120 van de Grondwet want ook afgesloten internationale verdragen zijn onschendbaar), en waar ik nationaal recht heb gevraagd, heb ik dit niet meer gekregen wegens het zogenaamde: “ne-bis-in-idem-beginsel”. Kortom alles wordt in het werk gesteld om een terechte Namenclaim af te wijzen, en om op onterechte wijze belasting te innen.

Het is eerder zo gesteld, beste goeroe: A.; dat de Rechtspraak tegen mij zegt: jongen, jij zit op het juiste pad, want wij moeten kunstgrepen toepassen om jou jouw Eigendom, namelijk jouw Eigen Naam: Dirk; van de families: van-den-Engel en: Goudriaan te onthouden. Want als ik zelf Eigenaar word van deze van mij gestolen Namen: “DIRK VAN DEN ENGEL” – er zijn namelijk geen documenten die aantonen dat de gemeente of een ander overheidsorgaan eigenaar is van de aan mij bij geboorte-akte overgedragen Naam: Dirk; en ex lege toebedeelde familienamen: Van-den-Engel en: Goudriaan, en er zijn ook geen documenten waaruit blijkt dat anderen over de aan mij toebehorende Namen in afwijking van internationale verdragen en de Auteurswet vrijelijk mogen beschikken zoals sommige overheidsorganen doen – dan valt belastingheffing automatisch ook weg omdat van Mensen geen belasting kan worden geheven. Er wordt niet voor niets gezegd dat een Mens een zogenaamde: “natuurlijke persoon”, een juridische entiteit naar het beeld en de gelijkenis van haar maker, de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, is. En die ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, is nog een privaat bedrijf, en hiermee een (privaatrechtelijke) rechtspersoon, ook, het: “Staatsbedrijf-der-Nederlanden”, zoals ik het noem, welk private bedrijf onder de geregistreerde bedrijfsnaam: “Staat der Nederlanden”, een Eigen DUN&BRADSTREET-DUNS-NUMBER heeft, namelijk: D-U-N-S© Number: 402000004. De zogenaamde: “Nederlandse Regering”, staat hierin te boek als een: “Non-registered name or business unit”. De: Name of the primary executive is: Mark Rutte. Alle ministeries zijn zelfstandige bedrijfsonderdelen, zeg maar: dochterondernemingen, met eigen DUN&BRADSTREET-DUNS-NUMBERS. Het publiekrecht is hierop helemaal niet meer van toepassing! Zo beschouwd is een zogenaamde: “natuurlijke persoon”, hetzelfde als een rechtspersoon: even dood!

Opvallend is dat het Belastingbedrijf, of de zogenaamde: “Belastingdienst”, een: “Non-registered Name or business unit”, is van het bedrijf: Ministerie van Financiën met het DUN&BRADSTREET-DUNS-NUMBER: D-U-N-S© Number: 411695539. Het hoofdkantoor van dit bedrijf is: Movares Nederland B.V., Daalseplein 100 in Utrecht. Alle kantoren van het private belastingbedrijf hebben Eigen D-U-N-S© Numbers. Er zijn geen primary executives bekend gemaakt. Dit private bedrijf bestaat weer uit drie zelfstandige bedrijfsonderdelen, zo vernam ik onlangs: 1. het bedrijf: “de inspecteur” met een Eigen directeur, 2. het bedrijf: “de ontvanger”, met een Eigen directeur, en 3. het bedrijf: “Belastingdienst”, met een Eigen directeur. In elk geval heb ik tijdens een hoorzitting in het Belastingbedrijfsgebouw-schip-in-droogdok, Kantoor Amsterdam, van de zogenaamde IN-SPECTEUR / aanslagregelaar zelf vernomen dat het betreffende GEBOUW(-SCHIP-IN-DROOGDOK) de inspecteur is. Het woord IN=niet; het woord SPECTEUR=ziener / kijker / toeschouwer. Om deze reden kreeg ik ook geen antwoord op mijn brieven van 2013 en 2014 toen ik nog niet zoveel wist.

Nog even terug naar het woord: “persoon”, van de zogenaamde: “natuurlijke persoon”. Dit woord: “persoon”, wordt hierbij in de etymologische betekenis van: masker, gebruikt. Een masker waardoorheen de antieke acteur sprak (afgeleid van Etruskisch: fersu=masker). Persoon is hiermee gedevalueerd tot zaak / ding. En een ding heeft verzorging nodig (zorgplicht) en er dient zo nodig op te worden gepast (bewaking). Zie hier de basis van het hele rechtssysteem. Het woord: “natuurlijk”, moet het dode voorwerp: “juridische entiteit”, de zogenaamde: “persoon”, tot een levende Mens maken. Maar tussen beide ligt een heel groot verschil, namelijk een verschil tussen dood en Leven.
Schrijf ik teveel als ik hier schrijf: dit hele rechtssysteem steunt op (identiteits-)fraude, dwang en bedrog?

Niets van het vorenstaande met betrekking tot de zogenaamde: “natuurlijke persoon”, mijn Namen en / in relatie met het Belastingbedrijf – behoudens natuurlijk de drie zelfstandige onderdelen hiervan want dit wist ik ten tijde van mijn hoger beroep nog niet – is in mijn beroep op Rechtbank-Den-Haag en in mijn repliek op het verweerschrift van het Belastingbedrijf weersproken en ligt nog steeds onweersproken bij het Gerechtshof-Den-Haag, waardoor deze feiten zijn bewezen en als zodanig vaststaan. Het beroep had hiermee gegrond dienen te worden verklaard, maar de acteur-van-Rechtbank-Den-Haag ging – partijdig als hij was: ook dit stond al in mijn geschrift tot het stoppen van mijn procedure – onverkort mee met het verweerschrift van het private Belastingbedrijf en verklaarde mijn persoon belastingplichtig in het zogenaamde: “Nederland”. Voelen jullie hem: mijn persoon, dus niet: de Mens! Hij ging hierom zonder nadere motivatie met verweerder mee: ”natuurlijk persoon”=mens! Terwijl ik omstandig had bewezen met gebruikmaking van de Vedische literatuur en het etymologisch woordenboek van Van Dale dat dit niet zo is. Het is precies zoals ik schreef: het woord: “natuurlijk”, moest het woord: “persoon”, tot leven wekken!

Sorry, beste: A.; mooier kan ik het niet maken! Als je een RECHTSZAAL-SCHIP-IN-DROOGDOK binnenloopt, of als je een BELASTINGGEBOUW-SCHIP-IN-DROOGDOK binnenloopt of welk ander GEBOUW-SCHIP-IN-DROOGDOK dan ook, dan is zeerecht of handelsrecht van toepassing. Het Postkantoor op de havenkade dat in de Postzone Nederland is aangesloten bij de Universele Postunie of UPU in Bern, Zwitserland, waakt hier nauwlettend over (shipping en shipment zijn hier veel voorkomende termen). Er worden mooie wetten op het land gemaakt, maar ze worden via zee- of handelsrecht geïnterpreteerd. Als je dit niet weet, verlies je al bij voorbaat. Als je met bewezen feiten komt aandragen, wordt de zaak dusdanig gemanipuleerd – zo nodig met afwijking van de Eigen procedures – dat je alsnog verliest. En als je tracht zo nauwkeurig mogelijk de zaak met een Soevereine-Affidavit-der-Waarheid vast te leggen en in NU-tijd-feitencommunicatie gaat communiceren met de Rechtspraak, voorzien van een Thesaurus-annex-Woordenboek voor eenduidige uitleg – jouw uitleg – van jouw geschriften waardoor er slechts nog eenduidig kan worden geïnterpreteerd, dan heb je wellicht nog een kans dat je bepaalde punten van een beroep kunt binnenhalen. Want vergeet niet, beste: A.; dat ook de Rechtspraak, onderverdeeld in rechtbanken en gerechtshoven alle zelfstandig geregistreerde bedrijven zijn met Eigen – inderdaad – DUN&BRADSTREET-DUNS-NUMBERS, waarmee partijdigheid al bij voorbaat vaststaat. Ook de Raad voor de Rechtspraak is een zelfstandig bedrijf met het D-U-N-S© Number: 489566101. Dan hoef ik jou ook niet meer te schrijven dat de Hoge Raad der Nederlanden eveneens een geregistreerde bedrijfsnaam is met het bijhorende D-U-N-S© Number: 411387822.

Dit nu wetende heb ik met mijn Soevereine-Affidavit-der-Absolute-Waarheid – want noch mijn beroepschrift, noch mijn repliek op het verweerschrift is weersproken bij de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof (de termijn om dit nog te doen is verstreken), reden waarom ik mijn in deze zaak naar voren gebrachte motivatie en bewezen feiten als bewezen-en-vaststaande feiten heb verklaard – deze belastingzaak nu zònder 30-dagen-termijn vastgelegd, voorzien van Thesuarus-annex-Woordenboek ten behoeve van eenduidige, dus mijn Eigen interpretatie van de verschillende woorden. Hierom ben ik nu zeer benieuwd naar wat het gerechtshof aan het verzinnen is om deze zaak alsnog een negatieve wending te geven, want hiervan leren we weer en kunnen we de nodige aanpassingen maken. Het Arrest dient te luiden: de Levende Mens: Krishnānanda: dāsa is als Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen-Naam: Dirk; van de families: van-den-Engel en: Goudriaan niet belastingplichtig. Hoe het Arrest zal luiden is nog in nevelen gehuld.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
POSTMASTER-MINISTER-OF-ASHA-PLENIPOTENTIARY-JUDGE, tevens Universeel Predikant / Ācārya: Krishnānanda: dāsa, jouw en jullie dienaar

From: A.;
Sent: Monday, January 22, 2018 9:59 PM
To: Krishnananda ; Aly; otf Slotboom ; Amadon; otf Teunissen ; Annelies Dronkers ; Bart; otf de Jong ; borgert ; Djogo ; Felix ; Jake ; IHKA ; Joke ; Luca; vdf van Dinter ; Lucie ; Magda Well ; Marcel Vdf Vd Horst ; Marjan; vdf Boone ; Michel Modderkolk ; Peet’s Levensdoel ; Rob Brekel ; Rob Brockhus ; Rob; vdf: Pietersen ; Rudolf N.; otf Penninkhof ; Sander van der Smit ; secretariaat@dereunie.info ; Team “DeLezing” ; Theon ; Thomas Zahn ; Vrije Mens
Cc: Nederlandse Orde van Advocaten ; vik-korpsstaf@knp.politie.nl ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer
Subject: Re: Fw: retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

a- hum kris,

ondertekenen autography, handtekening kortom philogrphy.. is het zetten van een tekening naar jou hand van jou hand.. voortbrengsel van de menselijke geest een intellectueel eigendom van de wil.. Op het moment bestaat BW Boek 9 nog niet het is intellectueel eigendomsrecht.. en dus beschermt in het auteursrecht..
beste olifant in de porselein kast je walst over art. 1:1 BW en art. 3:33BW langzaam ook art 3:15a BW en ook van juridisering heb je nog een hoop te leren.. jij ontkent jou wil in de wet..

ik begrijp het het is ook moeilijk licht te zien in de duistere kant van de wet.. maar ja ik hoop dat je veel mensen afgelopen weekeinde niet te veel misleidende hoop op de mouw heb gespeld zal de schepper, god niet leuk vinden jongen..
maar hij/zij zal altijd open staan voor vergeving hoor..

met de complimenten van,
:a.-j.
,
Op 22-01-18 om 22:29 schreef Krishnananda:

Vrede zij met Allen!

Hiermee deel ik jullie mee dat ik afgelopen vrijdag deze e-mail met bijlage: Ret.AanslBelBedrijf.pdf, aan de leden van de Staten-Generaal heb verzonden. Omdat ik hierbij was vergeten om ook de voorzitters nog een afschrift te zenden, gaat voor hen dit afschrift alsnog hierbij.

Hierover heb ik op de ontmoetingsdag nog lichtelijk gesproken, maar dit is de praktijk van handeling.

Ik hoop wel dat iedereen een grote Inbox heeft, want anders komt deze mail retour!

N.B.: Jullie dienen jullie stukken niet meer te ondertekenen, want ondertekenen=cursief=cursed=vervloekt=dood! We zijn immers Levende Mensen!!! Trap hier om deze reden niet meer in!

Luca, kun je deze e-mail nog doorzenden aan de aanwezigen op de bijeenkomst?

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
: Kris, jullie dienaar

From: Krishnananda
Sent: Friday, January 19, 2018 3:20 AM
To: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdA ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Fractievz. VVD
Cc: w.van.wendel.de.joode@belastingdienst.nl
Subject: retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

Geachte leden van de Staten-Generaal, en in afschrift: mw. mr. W. van Wendel de Joode, Vrede zij met u Allen!

Hierbij gaat de bijlage: Ret.AanslBelBedrijf.pdf. Ik laat deze stukken verder voor zichzelf spreken.

Kunt u ervoor zorgen dat het private Belastingbedrijf niet langer mijn beroepsgang doorkruist en dit gedaan hebbende mij ten onrechte boetes oplegt?
Ook dient u overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ervoor te zorgen dat er óók in belastingzaken een onpartijdige rechtspraak is, want in de bijgaande documenten is bewezen dat dit in uw zogenaamde: “Nederland”, niet aanwezig is.

Al vaak heb ik u erop gewezen dat u uw belastingwetgeving dient aan te passen, en nu wijs ik u hier wederom op: u dient uw belastingwetgeving aan te passen aan de feitelijke omstandigheden: het private Belastingbedrijf is geen publiek orgaan, en is hiermee ook geen bestuursorgaan meer (hierom kan er in belastingzaken als deze geen toepassing van de Algemene wet bestuursrecht meer plaatsvinden!).
Gaat u nu eens aan de slag! Want zoals het nu gaat, kan uw bestel niet lang meer duren!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Universeel-Predikant / Ācārya van COMMUNITY-OF-PEACE, deze Levende Mens: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

Advertenties

retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

22 Jan

Vrede zij met Allen!

Hiermee deel ik jullie mee dat ik afgelopen vrijdag deze e-mail met bijlage: Ret.AanslBelBedrijf.pdf, aan de leden van de Staten-Generaal heb verzonden. Omdat ik hierbij was vergeten om ook de voorzitters nog een afschrift te zenden, gaat voor hen dit afschrift alsnog hierbij.

Hierover heb ik op de ontmoetingsdag nog lichtelijk gesproken, maar dit is de praktijk van handeling.

Ik hoop wel dat iedereen een grote Inbox heeft, want anders komt deze mail retour!

N.B.: Jullie dienen jullie stukken niet meer te ondertekenen, want ondertekenen=cursief=cursed=vervloekt=dood! We zijn immers Levende Mensen!!! Trap hier om deze reden niet meer in!

Luca, kun je deze e-mail nog doorzenden aan de aanwezigen op de bijeenkomst?

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
: Kris, jullie dienaar

From: Krishnananda
Sent: Friday, January 19, 2018 3:20 AM
To: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdA ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Fractievz. VVD
Cc: w.van.wendel.de.joode@belastingdienst.nl
Subject: retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

Geachte leden van de Staten-Generaal, en in afschrift: mw. mr. W. van Wendel de Joode, Vrede zij met u Allen!

Hierbij gaat de bijlage: Ret.AanslBelBedrijf.pdf. Ik laat deze stukken verder voor zichzelf spreken.

Kunt u ervoor zorgen dat het private Belastingbedrijf niet langer mijn beroepsgang doorkruist en dit gedaan hebbende mij ten onrechte boetes oplegt?
Ook dient u overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ervoor te zorgen dat er óók in belastingzaken een onpartijdige rechtspraak is, want in de bijgaande documenten is bewezen dat dit in uw zogenaamde: “Nederland”, niet aanwezig is.

Al vaak heb ik u erop gewezen dat u uw belastingwetgeving dient aan te passen, en nu wijs ik u hier wederom op: u dient uw belastingwetgeving aan te passen aan de feitelijke omstandigheden: het private Belastingbedrijf is geen publiek orgaan, en is hiermee ook geen bestuursorgaan meer (hierom kan er in belastingzaken als deze geen toepassing van de Algemene wet bestuursrecht meer plaatsvinden!).
Gaat u nu eens aan de slag! Want zoals het nu gaat, kan uw bestel niet lang meer duren!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Universeel-Predikant / Ācārya van COMMUNITY-OF-PEACE, deze Levende Mens: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

Ret.AanslBelBedrijf.pdf

beste wensen voor het Nieuwe Jaar / best wishes for the New Year

1 Jan

Beste Geadresseerde, Vrede zij met u!

Dear addressed One, Peace be with you!

Want het Leven is in het Eeuwige-en-heilige-Moment van het Hier-en-Nu. Want het horen hierbij is een andere taal. Want in deze taal is het gebruik van de werkwoorden: is (enkelvoud) en zijn (meervoud), door Allen. Want het gebruik van andere werkwoorden is niet in het Hier-en-Nu.
Om deze reden is het wensen door mij dat het Eigen maken van deze taal is door u. Want zo is het verblijven van u Allen in het Eeuwige-en-heilige-Moment van het Hier-en-Nu: de Eeuwige Absolute Waarheid: Krishna – Krishta – Christus: God.

Want het wensen door mij is een bijzonder fijn en blij jaar in Krishna – Krishta – Christusbewustzijn. Want het beste van uw Leven maken is door uzelf!

For the Living is in the Eternal-and-holy-Moment of the Here-and-Now. For the belonging hereto is another language. For in this language the use of the verbs: is (singular) and are (plural), is by All. For the use of other verbs is not in the Here-and-Now.
For this reason the wishing by me is that the making of this language your Own is by you. For in this way the staying of All-of-you is in the Eternal-and-holy-Moment of the Here-and-Now: the Eternal Absolute Truth: Krishna – Krishta – Christ: God.

For the wishing by me is a special nice and happy year in Krishna – Krishta – Christ Consciousness. For the making the best of your Life is by yourself!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
: Krishnānanda, Eigenaar van: Dirk; van-de-families: van-den-Engel en: Goudriaan, uw Aller dienaar

Connected in Light and Love,
sincerely your servant,
: Krishnānanda, Owner of: Dirk; of-the-families: van-den-Engel and: Goudriaan

Hoge-Raad-der-Nederlanden handelt in strijd met het mede door de Staten-Generaal geratificeerde/vastgestelde Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

20 Dec

Supreme-Court-of-Justness of Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Uit de bijlage: HRVerzoeken.pdf, blijkt dat de Hoge-Raad-der-Nederlanden in strijd handelt met in deze zaak het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
De verzoeken aan het bestuur van de Hoge-Raad voornoemd zijn geschreven in NU-TIJD-FEITEN-COMMUNICATIE. Hierbij wordt zoveel als mogelijk is van het werkwoord zijn (is=enkelvoud; zijn=meervoud) gebruik gemaakt, reden waarom ik voor een wat andersoortige zinsbouw kies.

De kwestie in het kort is deze: de Hoge-Raad voornoemd schrijft in zijn brieven van 16 november 2017 aan ene: “heer J.P. Breederland”, en aan onze Community-of-Peace dat op de Strafadministratie van de Hoge-Raad voornoemd is gebleken: “dat in deze zaak geen schriftuur met middelen van cassatie is ingediend door een advocaat. Dit zou betekenen dat u niet in het cassatieberoep kan worden ontvangen.” Hierop hebben wij gereageerd met onder meer het tevens bijgevoegde Soevereine-Affidavit-der-Waarheid. Hierin hebben wij behoudens het weerleggen van diverse BAR- of rechtsvermoedens (BAR=British Accreditation Registry, een organisatie die wereldwijd opereert waardoor er wereldwijd fraude en meineed wordt gepleegd door zogenaamde rechters / raadsheren) nogmaals uitdrukkelijk gewezen op artikel 94 van uw Grondwet: het voor eenieder geldige Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten gaat vóór boven uw Advocatenwet. Bovendien heeft de Hoge-Raad voornoemd zich niet te bemoeien met het feit Hoe in onze Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, de advocatuur is geregeld. Er is in het dossier een keurige machtiging van onze Landsadvocaat te vinden, en bovendien mogen Mensen zich laten vertegenwoordigen door diegenen die zij maar Willen: boeren, burgers en buitenlui. Want nergens staat in dit voornoemde verdrag dat vertegenwoordiging in een rechtszaal-schip-in-droogdok dient plaats te vinden door een advocaat die is ingeschreven in het BAR-register, dan wel op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten waarmee wij sowieso al niets te maken hebben. De bijlage heb ik niet alleen per fax, maar ook per aangetekende brief verzonden waardoor ik op mijn Levend verklaring wat DNA van de binnenzijde van mijn wang kon voegen. Aldus is vast komen te staan dat ik inderdaad een Levend Mens van vlees en bloed ben, en geen dode juridische entiteit. Hierdoor heeft de Hoge-Raad voornoemd eveneens op tijd zijn derde kopie van de Soevereine-Affidavit-der- Waarheid ontvangen zodat hij nog tien dagen heeft om te reageren op de punten in dit Affidavit gesteld. En – naar Waarheid: in wezen heeft de Hoge-Raad voornoemd met zijn uitspraak inmiddels toegegeven dat veel – zo niet alles – van het vermelde feit is.

Bovendien kunt u als Staten-Generaal (door uw regering) wel veel (laten) privatiseren, maar Rechtspraak als een bedrijf is niet onafhankelijk, en is partijdig, zo ook de Hoge-Raad voornoemd en andere rechters in recht-banken, dan wel raadsheren in gerechtshoven zich partijdig hebben doen blijken. Rechtspraak dient een publiek belang dat publiek en onpartijdig dient te worden behandeld. Ik heb al opgemerkt dat uw wetten aan BAR-versatie onderhevig zijn. De wetten die u wellicht met goede bedoelingen in het leven roept en hebt geroepen worden maar BAR-slecht uitgelegd. Hierin dient Waarlijk verandering te komen.

De bijlagen laat ik verder voor zichzelf spreken. Welterusten!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
President: POSTMASTER-PLENIPOTENTIARY-JUDGE: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

HRVerzoeken.pdf

zittingsdag Hoge Raad der Nederlanden op dinsdag 28 november 2017 om 12:30 uur

19 Nov

Vrede zij met Allen!

Hiermee deel ik jullie mee dat op dinsdag 28 november 2017 het cassatieberoep van: Jake: dāsa en: Community of Peace ter zake van de identificatieplaten en de Daihatsu Feroza wordt behandeld in een zitting van de Hoge Raad der Nederlanden.

Namens: Jake: dāsa en: Community of Peace heeft de Landsadvocaat van onze Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, een schriftuur ingediend. Als nu op de Strafadministratie van de Hoge Raad is geconstateerd dat in deze zaak geen schriftuur met middelen van cassatie is ingediend door een (BAR-geregistreerde) advocaat, betekent dit dat onze Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, niet wordt erkend door de Hoge Raad der Nederlanden; dan is het hoge woord eruit.
Want vanzelfsprekend mogen: Jake: dāsa en: Community of Peace zelf een advocaat aanwijzen; Hoe dit in ons Aller Mahābhārata is geregeld, hoort buiten de Hoge Raad om te gaan. Want een advocaat is een advocaat; dit kan niemand ontkennen.
Want een (BAR-geregistreerde) advocaat kent niet alle wetten van het zogenaamde: “geldende Nederlandse Recht”, maar in elk geval: IHKA: dāsa en ik kennen ASHA, de Kosmische Ordening, en van daaruit ALLE WETTEN MET DE JUISTE TOEPASSING DAARVAN. Want Wie God kent en hem Liefheeft, kent Alles en Iedereen daarbinnen, en heeft Alles en Iedereen IN hem Lief. Dat houdt ook in dat wij dienaar van Alles en Iedereen zijn, dus ook van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden.

Vanuit deze optiek zal ik nog reageren op de brief van de Hoge Raad vóór 12 uur de dag vóór de zitting.

In de brief staat dat (: Jake) en ik niet het woord kunnen voeren; ik vraag mij af waarom een Landsadvocaat niet het woord mag voeren, en daarom roep ik zoveel mogelijk Mensen op om ter zitting te verschijnen als getuigen / deskundigen.
Bovendien heb ik in: Jake zijn zaak gerefereerd aan het Internationale BUPO-verdrag waarin zeer duidelijk is voorgeschreven dat eenieder bevoegd is zijn Eigen zaak te verdedigen en bevoegd is om zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman naar zijn keuze. De Hoge Raad kan daarmee om twee redenen niet het besluit nemen dat de heer D. Azzaoui, medewerker dossierbehandeling, zo graag zou zien dat de Hoge Raad neemt.

  1. Zoals gesteld, heeft de Hoge Raad zich niet te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van de Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, en:
  2. Volgens artikel 94 van de Grondwet voor dat zogenaamde: “Koninkrijk der Nederlanden”, blijven bepalingen van het zogenaamde: “geldende Nederlandse Recht”, buiten toepassing indien zij in strijd zijn met een ieder bindende voorschriften van internationale verdragen en (wetgevings-)besluiten. Volgens de bepalingen van het Internationale BUPO-verdrag die ik heb geciteerd zelfs, is dat in dit verdrag zeer duidelijk gesteld. Want als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties in dat zogenaamde: “Koninkrijk der Nederlanden”, geen opgeld doet, dan zijn veel van die bepalingen overgenomen in dat Internationale BUPO-verdrag en daarmee formeel geldig gemaakt.

De heer Azzaoui en de Hoge Raad nemen daarmee een zeer zware verantwoordelijkheid indien: Jake en onze: Community of Peace in ons cassatieberoep niet kunnen worden ontvangen. Want dan geeft ook de Hoge Raad blijk van partijdigheid en niet-juiste wetstoepassing.

  1. Hoe het ook zij: in elk geval zal de POSTMASTER-STATE-ATTORNEY-PLENIPOTENTIARY-JUDGE: Krishnānanda: dāsa, Landsadvocaat van de Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, deze mededeling van de heer Azzaoui niet zondermeer pikken. Want als de Hoge Raad zich had willen opponeren tegen ons Aller: Mahābhārata, dan had hij dat in 2014 – 2015 moeten doen; daarvoor is lang genoeg tijd geweest, want we hebben ons aller: Mahābhārata, in alle openheid uitgeroepen op 15 mei 2014 bij de Verenigde Naties te New York. Dan mag hij niet via een omweg van jaren alsnog net doen alsof ons Aller Mahābhārata niet bestaat door haar langs die omweg niet te erkennen. Bovendien is die niet-erkenning eveneens in strijd met de duidelijke voorschriften van het Internationale BUPO-verdrag. Ik verwijs hiervoor naar de artikelen 1, lid 1, 2, leden 1 en 2, 5, 8, lid 1 en / of 2, 10, 12, 18, 21, en 22. Want ook God’s Volk dat is vergaderd in ons Aller: Mahābhārata, en dat zich heeft ver-Enigd in onze Universele Vredesbeweging, genaamd: “Community of Peace”, heeft recht op zelfbeschikkingsrecht. Deze rechten mogen niet teniet worden gedaan. Er dient zelfs wetgeving te worden gemaakt, welke wetgeving de rechten van God’s Volk beschermt. Want God’s Volk bevindt zich over de gehele wereld. Vandaar de benaming: Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata. Onze bescherming en die van mineralen, planten en dieren liggen verankerd in de Grondwet van Mahābhārata, die door de regering van het Bedrijf der Nederlanden en zijn Staten-Generaal en door rechterlijke instanties grovelijk wordt overtreden, terwijl ons Aller: Mahābhārata, en haar grondwet voor de zogenaamde: “Nederlandse wetgeving”, hecht is verankerd in de statuten van ons daartoe opgerichte kerkgenootschap (Vrijheid van godsdienst). Daarmee is op God’s Volk artikel 13a van de Wet algemene bepalingen van toepassing: de rechtsmacht van de rechter en haar beschikkingen / uitspraken / arresten zijn beperkt voor God’s Volk dat resideert in ons Aller: Mahābhārata. Dit geldt daarmee ook voor de Hoge Raad.

Bovendien geldt ons Aller: Mahābhārata, zowel op constitutieve grondslag als op declaratieve grondslag. Niets van dit alles is ooit ontkend, laat staan met argumenten.

De conclusie moet daarmee luiden dat de Hoge Raad op wettige gronden niet tot het in de brief vermelde en door de heer Azzaoui voorgestelde arrest kan komen.
We zullen zien wat er gebeurt.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
POSTMASTER-STATE-ATTORNEY-PLENIPOTENTIARY-JUDGE: Krishnānanda: dāsa, jullie Aller dienaar

HRZitting28-11-17.pdf

schriftuur aan de Sub-Court: Hoge Raad der Nederlanden

13 Nov

Vrede zij met Allen!

Bijgaand zend ik u Allen de bijgevoegde SchriftuurAanv.pdf toe. Ik laat dit weer voor zichzelf spreken. Dit schriftuur is inmiddels in zwart-wit gefaxt aan de Hoge Raad en in afschrift aan het Internationale Gerechtshof te Den Haag. Bij deze instanties bevinden zich immers ook de onafhankelijkheidsverklaring van onze Wereldwijde en ver-Enigde Natie: Mahābhārata, en de claim van de: Flying-Colors-of-Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka.

Omdat onze sub-Court: de Hoge Raad der Nederlanden de zwart-witte fax reeds in zijn bezit heeft, mag hij eveneens gebruik maken van deze bijlage in kleur, waarin ik enige van belang zijnde aspecten van dit schriftuur in Krishna-blauw heb gemarkeerd. De geciteerde wetsteksten van het IVBPR, het BUPO, zijn zeer duidelijk en als dit schriftuur niet-ontvankelijk wordt verklaard, dan is het ons duidelijk dat ook leden van de Hoge Raad BAR-geregistreerd en daarmee lid van het BAR-Gilde zijn.

Zeer vreemd vinden: Jake en ik het volgende. Bij de beschikking van Rechtbank Rotterdam, Team Straf 2, Raadkamernummers: 15/2927 en 15/3138, ontbrak node een Proces-verbaal. Dit hebben wij diverse malen opgevraagd en nimmer ontvangen. Wat vernamen wij tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek tot wraking van enige raadsheren van het Gerechtshof Den Haag ter zitting van 10 november 2017 om 13:30 uur? Wij vernamen onder meer het volgende: “Om me ervan te vergewissen dat mijn eerdere bemoeienis niet dezelfde zaak betrof, heb ik voorafgaand aan de zitting contact opgenomen met de griffier van destijds [Rechtbank Rotterdam, sector Strafrecht – Kr.]. Uit de informatie die ik van haar kreeg (het proces-verbaal van de raadkamerzitting) bleek het toen te zijn gegaan om de behandeling van een klaagschrift in de zin van artikel 552a Sv m.b.t. een in beslag genomen auto.” (de onderhavige zaak).
Met andere woorden: er blijkt wèl een proces-verbaal van deze zaak te zijn!!!!! Dat is ons onthouden en dat heeft onze beroepsgang in cassatie aanzienlijk bemoeilijkt. Want ik miste in de beschikking een aantal zaken die naar mijn her-IN-nering wel naar voren zijn gebracht. Daarom lees ik graag het proces-verbaal door en zo nodig lever ik er dan commentaar op met een verzoek tot aanpassing daarvan. Dat was nu niet mogelijk. Ook dit is in strijd met het IVBPR, oftewel: het BUPO!

Laatst ontving ik van Rechtbank Den Haag een uitspraak op een belastingzaak die ik heb gestopt(!) omdat er onvolkomenheden die correctie behoeven, waren! Wat ontbrak er weer? Juist: een proces-verbaal van die zitting die niet kon worden gehouden omdat de correcties niet zijn gepleegd. Nu moet ik in hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag die correcties bewerkstelligen, maar wellicht beter is het om de nietig-verklaring van deze uitspraak te laten accorderen door het hof.

Met andere woorden, en ik schrijf het hier met Kracht: er kan bij de Rechtbank en het Gerechtshof geen zaak goed gaan als het onze Wereldwijde en ver-Enigde Natie: Mahābhārata, betreft! Altijd worden Residenten van Mahābhārata in hun Mensenrechten geschaad, en wel in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die onder meer zijn uitgewerkt in het BUPO, een verdrag waaraan de verdragsluitende landen zich moeten houden, óók volgens de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dan wordt dat niet gedaan en net als bij deze zaak zogenaamd: “geldend Nederlands recht”, toegepast. Dan wijzen wij op artikel 13a van de Wet algemene bepalingen: het Volkenrecht. De rechtsmacht van de rechter en haar beschikking zijn beperkt door de uitzonderingen van dit Volkenrecht. We kunnen wel op ons kop gaan staan want die BAR-geregistreerden die lid van het BAR-Gilde zijn, dienen maar één belang: het handels- of zeerecht van het Vaticaan veiligstellen. En dat is geen onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Dit is in strijd met het BUPO en zelfs met de EVRM (het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden), artikel 6. Er is geen staatsrechtspraak meer, maar nog slechts private rechtspraak ter zekerstelling van de Vaticaanse belangen, zo is mij intussen wel duidelijk geworden.

Wie gaat er mee akkoord dat Mensen ondergeschikt zijn aan apparaten – onder meer cameratoezicht en computers? Onze sub-Court: de Hoge Raad der Nederlanden. Wie gaat er mee akkoord dat er voor privaatrecht niet eens meer een Wilsovereenstemming nodig is – Wet Mulder? Onze sub-Court: de Hoge Raad der Nederlanden. Het gaat hierbij niet meer om veiligheid, maar om de handelsbelangen van het Vaticaan met de opslag voor verkeersboetes met meer dan mag volgens de wet. Het begint inmiddels erg op te vallen! Het wordt tijd dat ik Bob Marley nog maar eens in her-IN-nering breng: “Get up stand up, stand up for your rights; get up stand up, don’t give up the fight.”

Ik kan u Allen gerust stellen: wij geven niet op want en opdat God’s Wil geschiedt. Dit is overgave aan de Wil van God. Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw Aller dienaar

SchriftuurAanv.pdf

Fwd aan ingekopiëerden: Corien aan t spit

19 Okt

Vrede zij met Allen!

Om te beginnen heb ik zelf geen kennis van deze zaak, en daarom zend ik hem op verzoek van mevrouw X door aan de Staten-Generaal (mevrouw Leijten van de SP schijnt hiervan af te weten), aan de Nationale ombudsman en aan de diverse omroepen / nieuwsprogramma’s om eens een onderzoek naar dit: “GGZ-gedoe”, te doen. Een aantal actualiteitenprogramma’s staan in de e-mail hieronder al vermeld. Lees voor een goed begrip ook de tweede e-mail van mevrouw X waarin zij heeft beschreven wat haarzelf is overkomen.

Algemene en belangrijke opmerkingen: wie goed doet, goed ontmoet! Maar een zelf-frauderende zogenaamde: “Rijksoverheid”, roept Willens en wetens frauderende Mensen en instellingen op. En dan moeten organen van de zelf-frauderende zogenaamde: “Rijksoverheid”, fraude van Mensen en instellingen gaan opsporen. Ik zeg: “Beste frauderende zogenaamde: ‘Rijksoverheid’, kijk eerst eens naar uw Eigen handel en wandel, en als dat nu eindelijk eens is gecorrigeerd, ga pas dan achter andere fraudezaken aan. Want: een goed voorbeeld doet goed volgen!”.

En daarmee is onze Wereldwijde en ver-Enigde Natie: Mahābhārata, nodig en uitgeroepen bij de Verenigde Naties! Om een goed voorbeeld te geven!

Hierboven staan geen loze kreten vermeld: zowel de zogenaamde: “Rijksoverheid”, als de daarbij horende zogenaamde: “Rechtspraak”, zijn frauderende instellingen (varend onder dezelfde vlag van het Postkantoor in de post zone: Nederland, aangesloten bij de Universele Postunie [UPU] te Zwitserland). De zogenaamde: “Rijksoverheid”, pleegt in elk geval identiteitsfraude, welke fraude in stand wordt gehouden door de zogenaamde: “Rechtspraak”. Onpartijdige rechtspraak? Bij de zogenaamde: “Rechtspraak”, heb ik inmiddels drie afgedane zaken, en geen van deze drie zaken geeft uitspraak op door mij voorgelegde beroepen! Er werd in één geval zelfs afgeweken van de Eigen procedureregels! Dossiers zijn in te zien.

Dat wat wordt genoemd: “natie Nederland”, valt onder de dictatuur van het Postkantoor van de UPU! Neem eens contact op met FEDERAL-POSTAL-JUDGE: David-Wynn: Miller, in de USA. Samen met zijn compagnon: Russell-Jay: Gould, is hij op visite geweest bij de Verenigde Naties, bij het Vaticaan, bij de UPU, bij de Bank of International Settlements (alwaar zelfs ministers niet mogen binnenkomen), bij de Wereldbank en bij het Internationale Monetaire Fonds. Als hij dan zegt: “Al het geld is van het postkantoor”, en dat de postkantoren van de meeste postzones zijn aangesloten bij de UPU die wordt bestuurd vanuit het Vaticaan, dan moet er ergens een Lichtje gaan branden, tòch? Voer genoeg om nog uit te zoeken nà de uitzendingen over Goldman-Sachs door voorheen nog: KRO-Brandpunt, en VPRO-Tegenlicht. Ik kan me nog de opmerking van de Brandpunt-reporter her-IN-neren, dat het leek alsof hij bij een sektarische geloofsgemeenschap was geweest. Welnu: dit aspect blijkt nu te kloppen! Ik wens u sterkte en veel succes bij uw verdere onderzoeken!

Begin doorgestuurd bericht aan ingekopiëerden, doorgezonden door: Krishnānanda: dāsa:

Van: mevrouw X
Datum: 17 oktober 2017 15:53:08 CEST
Aan: NATU 2PERS <natu2pers@gmail.com>
Onderwerp: Antw.:⁨ Corien aan t spit⁩

Beste mensen,

Gaarne dit bericht aan mevrouw Corien door sturen, in verband met het volgende: Prof. Jim van Os heeft GGZ in zijn handen, Kopstuk: GGZ handel in diagnoses staat nu op de shop, in het maandblad staat het allemaal terug te lezen, mevrouw Leijten van SP tweede kamer is druk bezig met het GGZ gedoe, het lijkt mij goed deze voornoemde aan te spreken, verder dit hele dwangmiddelen gedoe indienen bij Zembla die zijn met grote onderzoeken bezig er is volgens mij al iets van geopenbaard, door de 2 verpleegkundigen uit Amsterdam die het GGZ hebben aangeklaagd. Hiermee is Nova en NU.NL betrokken bij tal van klachten van burgers en ook met Zembla aan de slag zijn gegaan. Dit weet ik niet heel zeker maar het IKON (nu KRO) is er ook mee aan de slag gegaan.

AAN; JP, goed plan, maar ze zal niet naar buiten mogen, je wordt in feite van iedereen afgesloten, telefoon, PC, worden gewoon uitgeschakeld. Zelf mee gemaakt!!!

Groet, mevrouw X
Delfzijl

Op 16 oktober 2017 om 15:18 schreef mevrouw X:

Beste mensen,

Naar aanleiding van uw emailbericht met de vraag wie kent een goede advocaat?

Het is mij ook overkomen die op grove leugens zijn uitgevoerd, ik heb een hele harde strijd moeten doen, en ben door 18 z.g. ‘verpleegkundige’ zwaar mishandeld ik lag nog te slapen, en na deze mishandeling hing mijn hoofd er scheef bij, elke medische zorg werd me ontnomen, en na 8 dagen kon ik alarm slaan bij eerste hulp. En wat het houdt elkaar de handen boven het hoofd, een arts was correct en gaf toe dat het buitensporig geweld is mijn hals spier ernstige is beschadigd, de pijnstillers zijn me afgepakt door dat GGZ tuig.

Als je een goede advocaat wilt wat ik me goed kan voorstellen en heb je ook keihard nodig, hij is zelf Psycholoog en heeft het gauw door of je wel of niet de waarheid spreekt en het wél wáár is wat men over jouw persoon beweerd en bekronkeld heeft. Dit is zijn adres en zowel privé als vast nummer: Mr T.P. Klaassen Helden / mobielnummer: 0654254340 zijn vaste telefoonnummer is: 077-3077397 zijn vrouw neemt dit aan, en wordt je teruggebeld.

Verder mag u mijn naam zeggen opdat hij weet van u het nummer heeft gekregen. mevrouw X, Zoetermeer destijds. Ik wens u heel veel kracht en moed toe, en ik zou het op prijs stellen als u goede resultaten heeft.

Met vriendelijke groet,
mevrouw X

In Licht en Liefde verbonden,

met vriendelijke groeten en hoogachting,

POSTMASTER-MINISTER-OF-ASHA-PLENIPOTENTIARY-JUDGE-OF: Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

Government of Mahābhārata

Seat: ~CoP-14711~~Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka

Correspondence-address of Department of ASHA:

Mahābhārata

Spiritual District of Holland

P.O. Box 47

3230 AA BRIELLE

telefax / antwoordapparaat: 0181 – 665117