Mooi stukje geschiedenis en verweer inzake gemtrails, vaccinatie end via de paus

18 Sep

Peace be with you!

This one is sent without comment.

Connected in Light and Love,
Sincerely your servant,
Krishnānanda

Francisco_-_H.pdf

Advertenties

Postkantoor Mahābhārata geopend op 4 september 2017 / belastingz itting van 8 september 2017 gestopt

6 Sep

Vrede zij met Allen!

We hebben met ons Aller Mahābhārata weer een volgende stap gezet.

Op maandag 4 september jl. is er een contract ontstaan tussen PostNL en mijzelf als mede-postmaster, reden waarom het Postkantoor van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is opgericht en geopend op dezelfde datum. Om deze reden ben ik druk in de weer om ons Postkantoor uit te rusten met de vereiste attributen. Omdat ons Postkantoor onze hele ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, omvat, staat het naast de Universele Post Unie (UPU) te Bern, Zwitserland.
Op de eerste pagina van de bijlage: 2014RBDenHaag.pdf, staan de gedetailleerde gegevens van ons contract.
Het gevolg is – mede door het bijgevoegde geschrift in de NU-tijd, dat daardoor enigszins moeilijker is te lezen – dat de Supreme-Court-of-Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, meer aanzien krijgt.

In dat geschrift in de NU-tijd heb ik overwogen dat er fraude wordt gepleegd door Rechtbank Den Haag. Zo is er voor de zitting een ander zaaknummer toegekend, heeft de zogenaamde rechter geen autograaf onder de brief van de griffier gezet, waardoor hij geen rechter, maar slechts een acteur is. Daarnaast heb ik overwogen dat de rechtbank partijdig is. Zowel de rechtbank als het belastingbedrijf “varen” onder dezelfde vlag.
Ik eis correctie van de geconstateerde vergissingen en daarmee is het stoppen van de zitting van vrijdag 8 september a.s. een feit.

Het bijgevoegde document is inmiddels gefaxt naar Rechtbank-Den-Haag, de Hoge-Raad-der-Nederlanden, en naar het Internationale-Gerechtshof zodat Rechtbank-Den-Haag nog ruim de tijd heeft om de zitting te stoppen. Het document is er immers al!

Zodra ik de benodigde stempels heb ontvangen, kunnen Residenten van Mahābhārata als zij dat Willen hun Mahābhārata-wereldpaspoorten door mij laten: “Postmasteren”, op de pagina’s 6 of 7. De kans is dan groter om met deze paspoorten te reizen. Om deze kans helemaal te vergroten, heb ik inmiddels contact opgenomen met WSA te Washington, DC, om enige veranderingen in het paspoort aan te brengen. Dat kan echter – gezien de daarmee verbonden kosten – niet op stel en sprong, maar WSA is wèl geïnteresseerd.

Nu dat was dan weer het goede nieuws over ons Aller Mahabharata.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Postmaster-Plenipotentiary-Judge en minister van ASHA, uw dienaar

2014RBDenHaag.pdf

uitroepen onafhanklijkheid van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata

19 Aug

Geachte leden van de Staten-Generaal; geachte heer De Geus van het Belastingbedrijf; geachte lezer, Vrede zij met u Allen!

Hierbij zend ik u toe ons document van onafhankelijkheidsverklaring: IndProcl.pdf, dat reeds per fax is gezonden aan het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties te Den Haag en aan de Hoge Raad der Nederlanden. Met de fax van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kon ik nog geen verbinding krijgen. Dat probeer ik aanstaande maandag nog tot stand te brengen.

Het document spreekt voor zich en onze onafhankelijkheid en daarmee soevereiniteit dient te worden nagekomen en nageleefd, want als een groepje boeren de onafhankelijkheid kunnen verklaren van een stukje grondgebied dat nu de zogenaamde: “Natie Zwitserland”, is, dan zijn wij op God’s gezag helemaal in staat om de onafhankelijkheid van onze Ware ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, wederom bij de Verenigde Naties, bij het Internationale Gerechtshof daarvan en bij de Hoge Raad der Nederlanden uit te roepen.
Ook u, geachte leden van de Staten-Generaal en heer De geus van het Belastingbedrijf, bent er nu van in kennis gesteld, alsmede in afschrift enkele zogenaamde: “Instellingen van de Rijksoverheid”.

Te uwer informatie wijzen wij u er nog op dat uw rechterlijke macht beperkt is ten aanzien van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, als gevolg van artikel 13a van uw Wet algemene bepalingen omdat op God’s en onze ver-Enigde Natie het Volkenrecht van toepassing is. Dit is zo omdat we een kerkgenootschap hebben opgericht bij een notaris in welke statuten onze ver-Enigde Natie: Mahābhārata, en haar Grondwet van Mahābhārata voor uw zogenaamde: “geldende Nederlandse wetgeving”, zijn vastgelegd. Dientengevolge is ook deze wetgeving beperkt toepasbaar op onze ver-Enigde Natie. Zekerheidshalve geldt dit naast onze onafhankelijkheidsverklaring.

Ik hoop u hiermee naar juiste orde en voldoende te hebben geïnformeerd.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

IndProcl.pdf

Burgerlijke Rechtsvordering in dat wat u nog steeds noemt: “Nederland”

15 Aug

S u p r e m e C o u r t of J u s t n e s s

Geachte leden van de Staten-Generaal, hier ben ik weer, maar nu in de functie van President / judge of the Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, en ik wens u Vrede toe!

Heel dat wat u nog steeds noemt: “Nederland”, was geschokt door de uitzetting van een moeder die haar kinderen heeft verstopt, dan wel laten onderduiken. Daarmee werd ze alleen uitgezet in de richting van de grote Russische Federatie, waaruit zij juist was gevlucht. Als dat gebeurt, betekent dat, dat u uw wetten niet op orde hebt en dat is iets waarop ik u al jaren aanspreek. U dient de wetten aan te passen aan de Wil van uw zogenaamde: “Nederlanders”, waarvoor u hoort te werken. Waarom doet u dat niet en blijft u telkens weer hun Wil negeren? Want dit soort dingen mogen natuurlijk nooit en te nimmer voorkomen in een zogenaamd: “gastvrij”, land, maar het gebeurt telkens weer! Dit is weer een bewijs van het feit dat u voor Anderen, namelijk de Illuminati, werkt. U maakt alles stuk en als u dat niet begrijpt, vertaal ik het in: u maakt alles kapot! Ik hoop dat ik hiermee duidelijk ben!

De Kinderombudsman Die ik vanavond in het programma Nieuwsuur hoorde, heeft groot gelijk: er wordt niet naar het belang van de kinderen gekeken! Die spelen in de hele procedure een ondergeschikte tot geen enkele rol! Dat betekent derhalve dat de procedure in het geheel niet goed is gevolgd en dat de rechter, in hoogste instantie de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, om die reden in het geheel niet tot de gewraakte beslissing had mogen komen. Want er moet nog ergens onder in de la van de Rechtspraak en de Afdeling bestuursrechtspraak een verdrag inzake kinderrechten zijn, welk verdrag niet wordt, noch is in deze zaak (en wellicht ook in vele andere zaken) nageleefd. Ik wijs u Allen op artikel 94 van uw Grondwet waarin wordt bepaald dat wettelijke regels buiten toepassing blijven indien ze strijdig zijn met internationale verdragen. Het verdrag inzake de rechten van het kind is zulk een verdrag. Gelet op de kinderen die in uw zogenaamde: “Nederland”, zijn opgegroeid en in uw land op school gaan en daar ook hun vriendjes hebben, in acht genomen dat zij aan die grote Russische Federatie die op een ander gebied zelfs uw vijand wordt geacht te zijn totaal geen her-IN-nering hebben, mocht op het laatst de Afdeling bestuursrechtspraak nooit en te nimmer tot deze beslissing komen.
Dit betekent, geachte leden van de Staten-Generaal en rechterlijke colleges, dat niet de kinderen naar de moeder toe dienen te worden gebracht, maar dat de moeder dient terug te komen!

Wat hier in deze procedure is gebeurd, is eveneens gebeurd in de bestuursrechtelijke procedures van de Mens Krishnānanda ter zake van zijn Namenclaim en ter zake van belastingaanslagen die zelfs niet eens op de aan hem toebehorende Namen staan! Want die zijn gestolen door dat wat u noemt: “het Rijk”! Uw zogenaamde: “Rijksoverheid”, is namelijk de grootste identiteitsfraudeur, maar daaraan wordt niets gedaan. Ik heb het u al verschillende malen geschreven. Nu weet ik waarom het zo warm is: ik ben een roepende in de woestijn! Wat zijn uw kamers dor: ze dragen nauwelijks vrucht!

Als ik in mijn procedures op Europese Verdragen wees en ernaar verwees, dan werd er gewoon het zogenaamde: “geldende Nederlands recht”, toegepast. Inderdaad: geldend want niet geldig! Niet geldig historisch gezien; niet geldig omdat uw wetgeving steunt op identiteitsfraude. Daarmee is er sprake van wetgeving die geldend moet worden gemaakt en zo nodig met bruut geweld dient te worden gehandhaafd. Wat dat betreft is de Rechtspraak en functioneert de Rechtspraak ook als een dochteronderneming van dat wat ik noem: “het Staatsbedrijf der Nederlanden”. De rechters zijn daarmee Allen objectief partijdig. (In verleden geschriften heb ik subjectieve partijdigheid en objectieve partijdigheid met elkaar verwisseld; daarvoor bied ik u mijn excuses aan.) Ik heb daarbij uitgelegd dat er objectieve partijdigheid is omdat er geen Trias Politica is: alle rechters en raadsheren zijn namelijk ondergeschikt gemaakt aan de wetgevende en wetuitvoerende Macht: Koning met zijn ministersploeg, aan wie ze trouw moeten zweren of beloven. En daar begint het gedonder, want in feite is daarmee het wrakingsrecht al ontnomen!
En dan heb ik nog niet eens geschreven over de Algemene wet bestuursrecht! Waarom krijgen uw zogenaamde: “natuurlijke personen”, niet eenzelfde bescherming in die Algemene wet bestuursrecht als bij het strafrecht en bij het burgerlijk recht? Het proces-verbaal wordt door de Hoge Raad der Nederlanden als de enige kenbron van de procedure gezien en dient in het strafrecht en in het burgerlijk recht te worden opgemaakt op straffe van nietigheid, maar dat hoeft niet bij het bestuursrecht! Slechts als de Hoge Raad of een belanghebbende erom vraagt, dient het te worden opgemaakt, maar er is dan nog steeds geen sprake van op straffe van nietigheid. Dit klopt niet, dames en heren!
Nog een punt: de openbaarheid van uitspraken. “Over zes weken doe ik schriftelijk uitspraak”, hoor ik rechters zeggen. De uitspraak in het bestuursrecht dient in het openbaar te worden uitgesproken; dat hoeft dus niet perse in een terechtzitting te worden gedaan. Een bestuursrechter kan in het Vondelpark zijn uitspraak doen en zeggen: “Ik heb de uitspraak in het openbaar gedaan!” Plaats en tijdstip van de uitspraak waren onbekend. Een belanghebbende is daarmee haar of zijn wrakingsrecht ontnomen. Er is geen sanctie.
Wat dat aangaat, is de Algemene wet bestuursrecht noch vis noch vlees! Op deze wijze wordt er door veel bestuursrechters lekker gemanipuleerd. Althans: ik ben er nog geen tegengekomen, welke rechter dat niet heeft gedaan. Ik ben geweest in Rechtbank Rotterdam en in Rechtbank Den Haag: dat zijn er al twee, lieve Mensen! En ik verneem van anderen. Vandaar dat ik eerder al schreef: wat doet de Raad van State in het kader van zijn advieswerk?
Die mevrouw en haar kinderen dienen uw land te verlaten en ik mag niet mijn Eigen Namen in rechte van die zogenaamde: “Rijksoverheid”, terug claimen en moet berusten in identiteitsfraude en moet gewoon, als iedere andere zogenaamde: “natuurlijke persoon”, belasting betalen. Dat ik Gewetensbezwaard ben om dat nog langer te doen, is niet aan de orde, ondanks het feit dat ik in het jaar 2012 al heb gevraag of u de belastingwetgeving aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ter zake van Vrijheid van Geweten zoudt Willen aanpassen. Dit verzoek hebt u tot heden niet ingewilligd. Daarom ook wordt internationale wetgeving niet en worden uw Eigen geldend gemaakte regeltjes interpretatief toegepast, geholpen door de Algemene wet bestuursrecht waarin toch geen sancties zijn opgenomen. En dat heet dan voor de bühne dat de procedures goed zijn gevolgd en gevoerd; aan mijn zolen!

En in mijn zaak klopte het helemaal niet, want het college stelde namelijk dat het geen verandering mag aanbrengen in het Basis Register Personen zonder aanpassing van mijn geboorteakte. Laten wij nu onderzocht hebben dat er helemaal geen aanpassing van mijn geboorteakte nodig is om de gevraagde inschrijving te realiseren! Want mijn vader heeft mij slechts: “Dirk”, genoemd, gespeld als volgt: een: “D”, gevolgd door een: “i”, een: “r”, en een: “k”! “Dirk” dus, en niets anders! Wat heb ik gevraagd om in te schrijven? Mijn Eigen Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid, genaamd: “Dirk; otf van den Engel”! En nader onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat het: “Dirk; otf van den Engel / Goudriaan”, dient te zijn. (Otf staat voor: of the family, in het Nederlands: van de familie; een dergelijke inschrijving geeft slechts weer wat zo is.) Het betreft daarom geen echte wijziging, eerder een aanpassing van mijn inschrijving, en krachtens de Auteurswet eraan toegevoegd: (© juni 1955, Eigendom van Krishnānanda). Want het Auteursrecht op mijn Eigen Naam: “Dirk”, is in juni 1955 per geboorteakte aan mij overgedragen. En daarbij horen ex lege mijn familienamen: “Van den Engel”, en: “Goudriaan”. En als ik er dan niet ingevolge de Auteurswet vrijelijk over kan beschikken, blijken ze gestolen te zijn. Enige verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur hebben dat ook uitgewezen.
De inschrijving van de door: “het Rijk”, van de van mij gestolen Namen vervaardigde zogenaamde: “natuurlijke persoon”, mag niet worden gewijzigd in iets dat van mijzelf is!
En zo is bewezen dat de slavernij op het grondgebied van het Spirituele District Holland van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, nog welig tiert. De zogenaamde: “natuurlijke personen”, ontvangen zelfs een Burger Slaven Nummer (BSN). Dit is in strijd met onder meer artikel 4 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en vanzelfsprekend met artikel 8 van de Grondwet van Mahābhārata. Op grond van artikel 2 van deze grondwet mogen Mensen niet worden beschouwd als juridische entiteiten zoals de zogenaamde: “natuurlijke personen”, dat zijn. Spiritueel gezien zijn ze vrij en gelijk in waardigheid en rechten. Ze hebben verstand en bewustzijn en dienen elkaar te bejegenen in een geest van broederschap. Onze grondwet is gewoon de codificatie van de Universele door God ingestelde natuurwetten. Zo simpel is het, en dan heb je geen andere wetten meer nodig! Overtredingen kunnen gewoon worden berecht op grond van deze grondwet. Er zijn ook geen nadere differentiaties nodig in de vorm van bestuursrecht, strafrecht of burgerlijk recht: de rechter kent de Universele door God ingestelde natuurwetten en daarmee vanzelfsprekend de Grondwet van Mahābhārata. En omdat hij slechts God dient, en in hem Allen, is hij tevens werkelijk onafhankelijk. In ons Aller Mahābhārata is er daarmee ook geen Wet op de Rechterlijke Organisatie, noch een mogelijkheid tot wraking nodig.

Lieve Mensen, wat een deregulering! En wat zouden de Mensen daarmee blij zijn! Alles is mooi en overzichtelijk geordend, zònder geldend te maken wetten.
Maar wie ASHA, de Kosmische Ordening, niet kent, raakt zelf verstrikt in de vele wetten die u denkt te moeten maken. Terwijl u het ene gat probeert te vullen met wetgeving, zie! Daar ontstaat weer een ander gat. En dan hebben we het nog niet eens over de mazen gehad. De aankomende periode is er een zònder wetten! En daarom, geachte leden van de Staten-Generaal, kunt u beter gaan oefenen door vooreerst uw wetten aan te passen aan onze Grondwet van Mahābhārata; dan bent u in elk geval niet langer in strijd met de door God ingestelde natuurwetten, waaraan eenieder: bewust of onbewust tòch voldoet!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, en uit dien hoofde tevens President / judge van de Supreme Court of Justness voornoemd, uw Aller dienaar

vijftal video”s

10 Aug

Geachte leden van de Staten-Generaal, heer De Geus van het Belastingbedrijf en andere aangeschrevenen, Vrede zij met u!

Hieronder treft u aan links naar You-tube filmpjes en films over zogenaamde: “persisting contrails”, oftewel chemtrails.

In de eerste film spreekt Rosalind Petersen in de Verenigde Naties; zij gebruikt daar de term: “persisting contrails”.
Zij spreekt haar bezorgdheid uit over met name agriculture, de landbouw. Ze benoemt speciaal het spuiten met waarover ik u al eerder heb geschreven: Aluminium, Barium en Strontium en oxiden.
In andere films wordt het verschil tussen feitelijke contrails en chemtrails getoond en wordt dat ook uitgelegd.
In diverse films wordt het interieur van zo’n vliegtuig getoond met allemaal tanks waaruit al dat spul over u en de mensen achter uw zogenaamde: “natuurlijke personen”, wordt gespoten. In één film wordt ook duidelijk gemaakt dat dat spul allemaal ook rustig aan naar beneden komt, en daarom luidt de conclusie dat u en de mensen achter uw zogenaamde: “natuurlijke personen”, dat spul ook daadwerkelijk inademen en daardoor ziek kunnen en uiteindelijk ook worden.
In één film wordt over de combinatie van HAARP en chemtrails gesproken en wordt ook getoond wat HAARP doet.

Het beste houden we voor het lest en daarin spreken twee klokkenluiders: een vrouw die bij de VS-luchtmacht heeft gewerkt en een man die bij de CIA heeft gewerkt, vrijuit. De man heeft het ook nog over het verband tussen injecties en Autisme!

Chemtrails worden niet alleen in de Verenigde Staten over mensen uitgespoten, maar ook in Europa: ik heb ze gezien boven Groot Brittannië, boven Duitsland, boven België en waarom zouden ze dan niet ook boven uw zogenaamde: “Nederland”, worden uitgespoten? Dat gebeurt bijna dagelijks! Ook zie ik het soms ‘s nachts gebeuren als ik nog even een rondje loop. En weet u: de film toont zo mooi dat op de ene dag zoveel vliegtuigen vliegen en op de andere dag bijna niet! De ene dag zijn er dan veel chemtrails terwijl de andere dag niet wordt gespoten. Ook wordt u al vast gewaarschuwd dat de mensdieren die achter het zogenaamde: “weather modification programm” zitten nu spul aan het ontwikkelen zijn, welk spul u niet meer kunt zien.
Er hoeft nu geen petitie meer te worden gehouden: de vele bewijzen worden nu duidelijk aan u getoond: outside en inside!
En ik schrijf u nu dat u net zoveel weet van wat er zich allemaal afspeelt als het Congres in de Verenigde Staten, namelijk helemaal niets! Het is allemaal geheim!
Het is aan de dappere mensen als deze klokkenluiders dat de wereld nu enigszins bekend is met de fenomenen HAARP en chemtrails.
En laten we ook niet vergeten: de verspreiders van deze films, waardoor u niet langer om deze fenomenen heen kunt: deze films vormen de duidelijke bewijzen.

Kijkt u nu eerst naar wat Rosalind Petersen de Verenigde Naties en de wereld heeft te vertellen:

https://www.youtube.com/watch?v=L5is16A8pfw
https://m.youtube.com/watch?v=lZaD-H_j3pU
https://www.youtube.com/watch?v=oYoRTNiHZlo#t=349.986563
https://www.youtube.com/watch?v=jHm0XhtDyZA#t=5.264354
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0#t=3.886313

Als u al deze filmbewijzen hebt bekeken, verzoek ik u op grond van artikel 5, nee: eis ik van u op grond van de artikelen 11, 20, 21, en 22, lid 1, van de Grondwet dat u een einde maakt aan de levensbedreigende chemtrails, in elk geval boven uw zogenaamde: “Nederland”, voor zover dat althans nog bestaat. Want het hoofdkantoor van alle banken in Zwitserland, het vanuit Nederland opgerichte BIS, en ook London-City en een bepaald gedeelte van Washington, DC, en het Vaticaan worden als naties beschouwd en de diverse daaronder gerangschikte zogenaamde: “naties”, worden als bedrijven beschouwd; precies omgedraaid als u het pleegt voor te stellen.
Onlangs heb ik u ook meegedeeld wie uw werkelijke bazen zijn: https://www.illuminatiofficial.org/.

En nu deel ik u mee, onder toeziend oog van de Hoge Raad der Nederlanden en de Raad van State dat ik geen belasting wens te betalen ter verrijking van die enkele tienduizenden die onder meer Illuminati worden genoemd, welke club vanuit het BIS in Zwitserland alle opdrachten geeft om het geld naar zich toe te laten vloeien en haar gif boven ons Aller hoofden, dus ook uw hoofden, uit laat spuiten. Want u bent – zeker Universeel gezien – medeplichtig aan moord, waaraan ik niet langer wens deel te nemen! Als u zich niet meer aan uw Grondwet houdt als sociaal contract met de mensen achter uw zogenaamde: “natuurlijke personen” die uw Eigendom zijn (in strijd met internationale regelingen, waaronder artikel 4 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden), dan hebt uzelf dit sociale contract verbroken en hoeft niemand meer, dus ook ik niet, belasting te betalen.
Dit is de keuze waarvoor ik u nu stel en ik zal deze e-mail na verzending uitprinten, ondertekenen en dit aan Rechtbank Den Haag faxen als stuk in mijn belastingprocedure. In deze procedure heb ik toch al uitgebreid betoogd waarom niemand belastingplichtig is behalve dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, zelf als Eigenaar van + 17 miljoen zogenaamde: “natuurlijke personen”, die in uw zogenaamde: “Nederland”, wonen en die u daarom: “Nederlanders”, hebt genoemd.

Ik hoop dat u het nu hebt begrepen: òf u houdt zich aan de Grondwet, òf niemand, in elk geval ik niet, betaalt nog belasting. Want u kunt niet alles maken: uw hele wetgeving steunt op identiteitsfraude en u hebt daaraan niets gedaan. Nu moet iedereen het maar eens weten!

Hoe ook: we blijven te allen tijde in Licht en Liefde met elkaar verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar

stalking door het Belastingbedrijf

3 Aug

Geachte heer De Geus van het Belastingbedrijf en geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Reeds eerder heb ik u over dit onderwerp geschreven, maar u doet helemaal niets! En dat wordt óók betaald van binnenkomende belastinggelden!

 • Reeds in 2012 heeft de Mens Krishnānanda de Staten-Generaal verzocht de belastingwetgeving aan te passen aan internationale verdragen en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; aan dit verzoek is geen gevolg gegeven. Postbus 51 van de zogenaamde: “regering van het Staatsbedrijf der Nederlanden”, reageerde zelfs boos op zijn verzoek!
 • In de jaren 2013 en 2014 heeft de Mens Krishnānanda het Belastingbedrijf geschreven geen belastingplicht en daarmee ook geen aangifteplicht te erkennen en heeft hij het te kennen gegeven dat hij Wil worden benaderd op het adres van Community of Peace, t.a.v. Krishnānanda, maar aan deze verzoeken heeft het Belastingbedrijf nimmer gevolg gegeven, in strijd met de Auteurswet. Slechts in het kader van bezwaarschriften werd zijn verzoek gehonoreerd. Maar in dat geval worden Mens en de zogenaamde: “natuurlijke persoon”, door elkaar gehaald, terwijl er een zeer groot verschil tussen is, welk verschil ik ook u meerdere malen heb uitgelegd. Maar u doet niets en gaat gewoon door met de dagelijkse beslommeringen.
 • Op 15 mei 2014 heeft onze Community of Peace onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uitgeroepen bij de Verenigde Naties. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens mag dan misschien niet zijn geratificeerd (maar waarom verklaart een regering dat dan? Dit is zinloos gedoe!), maar voor Europa steunt zij op wèl geratificeerde verdragen, namelijk: het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Inmiddels bestaat ons Aller Mahābhārata zowel op constitutieve gronden als op declaratieve gronden. Dat heb ik u eerder via e-mail gemeld. Van het uitroepen heeft onze Community of Peace uw Koning en uw Staten-Generaal in kennis gesteld, maar geen van die organen heeft ook maar enige reactie gegeven. Weer niets gedaan!
 • Daarom heeft onze Community of Peace uw Koning met zijn ministersploeg onder afschrift aan de Staten-Generaal en de Hoge Raad der Nederlanden zes weken de tijd gegund om ons Aller Mahābhārata al dan niet te erkennen of eventueel te ontkennen, maar ook toen werd er helemaal niets gedaan, en daarom is ons Aller Mahābhārata bij stilzwijgend KB van 1 maart 2015 alsnog erkend (constitutief). Inmiddels heeft zij ook een regering, een grondgebied en een volk (declaratief). Niets van dit alles is ontkend.
 • Volgens de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 16 augustus 2016, zaaknummer: ROT 16/838, staat alles vast wat niet is weersproken. Daarmee staat ons Aller Mahābhārata zo vast als een huis op een rots (constitutief).
 • De Mens Krishnānanda heeft zich per brief van 30 mei 2014 als eerste Resident van Mahābhārata gemeld bij de gemeente Brielle als gemeente, begrepen in het grondgebied van het Spirituele District Holland van ons Aller Mahābhārata. Op 3 juni 2014 is de ontvangst van deze brief bevestigd en hebben burgemeester en wethouders kennis genomen van deze brief: er blijkt niets mee te zijn gedaan.
 • Duidelijke verzoeken van de Mens Krishnānanda worden geïnterpreteerd als verzoeken van ene: “heer D. van den Engel”, met welke zogenaamde: “natuurlijke persoon”, ik mij niet wens te identificeren en waarmee ik daarom niets van doen heb en ook niets mee te maken Wil hebben. Dit geldt zowel voor de gemeente Brielle en het Belastingbedrijf als voor de beide beroepsinstanties: Rechtbank Rotterdam en Rechtbank Den Haag. De rechtbanken zijn daarmee al subjectief partijdig!
 • Deze subjectieve partijdigheid van de hele Rechtspraak heb ik uitgelegd in vorige berichtgevingen, maar slechts de PVV gebruikt deze gegevens bij toekomstige debatten. Als er echter geen debatten worden gehouden over dit onderwerp wordt ook daarmee niets gedaan. Daarnaast kan er nog van alles worden weggestemd en daarmee wordt er weer niets gedaan. Leden van de Staten-Generaal, waarom Wilt u zo graag baas zijn en blijven over uw rechters die als dochterondernemingen van uw zogenaamde: “Staatsbedrijf der Nederlanden”, nog enigszins recht dienen proberen te spreken? In al mijn rechtszaken sinds 2013 is het hun nog niet gelukt! Omdat ze onder het gezag van uw wetten staan! Zo wordt er “getruct” rechtgesproken, in strijd met de Eigen procedureregels; verzoeken en beroepen op internationaal recht (artikel 94 van uw Grondwet) worden afgedaan op: “geldend Nederlands recht”; en als ik toepassing van dat: “geldend Nederlands Recht”, vraag, wordt dat opeens niet gegeven! En alle uitspraken worden ook nog gezonden aan die: “heer D. van den Engel”, waarmee ik niets van doen heb! Beroep is daarom sowieso niet mogelijk! De Mens Krishnānanda ontvangt geen enkele uitspraak op zijn Naam! Wanneer stelt u de Trias Politica in? Is dat dan zo moeilijk voor u? Of wilt u geen onafhankelijke en onpartijdige rechters die slechts trouw aan God hoeven te betonen en daarmee boven uw wetten zijn verheven? U doet niets!
 • Ook heb ik u geschreven dat al uw wetten steunen op identiteitsfraude. Ook daaraan wordt niets gedaan.
 • Daarnaast is uw Belastingbedrijf verbonden met zijn hoofdkantoor te Utrecht: Movares Nederland B.V., waarmee het privaatrecht leidend is! Vaste uitspraak van de Hoge Raad is dat publiekrecht en privaatrecht niet met elkaar mogen worden vermengd en daarom dient u de hele belastingwetgeving aan te passen aan het privaatrecht. Mede omdat de belastingpost wordt geadresseerd op de privaatrechtelijke naam waarmee contracten worden afgesloten. Nimmer heeft de Mens Krishnānanda een contract afgesloten met het Belastingbedrijf! Maar weer doet u niets!
 • Wat doet de Raad van State eigenlijk ten behoeve van uw wetgeving? Ik heb altijd geleerd dat hij een adviesorgaan is! Maar slapen de medewerkers van dat orgaan dan ‘s morgens om ‘s middags uit het raam te kunnen kijken? Ik merk hier niet veel van enige activiteit ter zake van die advisering.
 • Het Belastingbedrijf is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Volgens een arrest van de Hoge Raad is een Mens geen belanghebbende bij die ANBI en daarom is hij ook geen belanghebbende bij het Belastingbedrijf, noch bij de producten die dat bedrijf levert. U doet daaraan wederom niets!
 • Het Belastingbedrijf is zeer ongeduldig en Wil geld zien, zelfs als de zaak onder de rechter is; dit bedrijf blijft Mensen om geld bedelen en dat wordt stalking genoemd. Stalking is in strijd met de wet. Hieraan wordt niets gedaan.
 • In het Belastingbedrijf zijn er vele Koningen: eenieder is Koning op zijn Eigen terrein. De ene Koning weet niet wat de andere Koning doet: er wordt niet Samen Gewerkt. Hieraan is nog steeds niets gedaan.
 • Medewerkers van het Belastingbedrijf lezen geen brieven dan wel beantwoorden ze niet. Verzoek ik beantwoording tijdens een hoorzitting, dan maakt de betreffende medewerker zich er met een: “Jantje van Leiden”, vanaf. In dit geval is er uiteindelijk iets, maar veel te weinig gedaan.
 • Het Belastingbedrijf is de naam: “Dienst”, afkomstig van het werkwoord: dienen, niet waardig omdat uit zijn houding blijkt dat het niet weet wat dat begrip inhoudt. Laat ik nu dit puntsgewijze betoog positief eindigen met de vraag: “Kan hieraan iets worden gedaan?”

Lieve mensen, ik heb gedurende een aantal jaren veel dingen aangereikt welke dingen verbetering behoeven. Waarom Werkt u daaraan niet? Waarom blijft u het zogenaamde: “geld”, inzetten voor misdadige praktijken als identiteitsfraude en (verborgen) slavernij met zogenaamde: “BSN-nummers”? Burger Slaven Nummers! Ook dit heb ik u in het verleden al geschreven, maar u doet weer niets!
Waarom zijn er geen grenzen voor die enkele tienduizenden die uw bazen zijn en hebt u zogenaamde: “grenzen”, ingesteld voor uw + 17 miljoenen? Waarom hebt u zich laten inkapselen door de Bilderbergconferenties? Neem Alexander Pechtold en zie waar hij vandaan kwam. Wat is er van hem geworden? Neem Diederik Samsom en zie waar hij vandaan kwam en met welk een geestdrift. Wat is er van hem geworden? All in all they’re all just bricks in the wall of the Illuminati! En dat is nou net nou de kneep met deze hele wereld! Zelfs de Bijbelbelt van de Staten-Generaal die toch beter had moeten weten, heeft zich laten inkapselen door de Illuminati via de Bilderbergconferenties. In het jaar 2010 had zij er nog iets aan kunnen doen, maar meer dan vragen werd er niet gedaan. En het antwoord was: zwijgen; non possimus; het was allemaal geheim, en daarmee oncontroleerbaar, dus niet-democratisch, heer Pechtold!

Maar ik zie wat er gebeurt en toets dit aan de Vedische schriften, waaronder de Bijbel is begrepen. Ik zie ook wie de beesten van het Bijbelboek Openbaring zijn. De Illuminati willen door verdeel en heers – voorheen was de hele aarde één natie die werd geregeerd door de familie Bhārata – een Aards Paradijs creëren voor die enkele tienduizenden en onze Community of Peace Wil aan ALLE mensen op de hele aarde in haar Grote Moederland: Mahābhārata, het Aardse Paradijs laten zien. Dat is het verschil.
In hun grote haat voor die mensen zijn de Illuminati bezig de aarde waarop ook zij leven, te vernietigen. Daaraan geeft u uw (belasting)geld uit. Ons Aller Mahābhārata draait helemaal zònder geld. En dat gaat heel prima want Liefde overwint Alles. Daarom is ons Aller Mahābhārata de oplossing voor alle menselijke problemen, te weten: geboorte, dood, ziekte en ouderdom. Want niemand Wil de pijn van geboren worden verdragen, maar mensen worden gedwongen deze pijn te ondergaan. Niemand Wil doodgaan, maar mensen worden gedwongen om hun lichamen te verlaten. Niemand Wil ziek worden, maar mensen worden ziek gemaakt. Niemand Wil oud worden, maar mensen worden gedwongen om oud(er) te worden. In onze World University of Peace worden mensen opgeleid om terug te keren naar Huis, terug naar God. Daar is namelijk geen geboorte en dood, ouderdom en ziekte.

Het is niet voor niets dat ik kortgeleden heb geadviseerd om uw programma’s weg te doen en met alle 150 leden van de Tweede Kamer te gaan Samen Werken onder vader: Kees van der Staay, en moeder: Marianne Thieme, zodat er evenwicht is in uw kamer en evenwicht is in de besluitvorming. Maar er wordt niet geluisterd en daarom gebeurt er niets, en gaat u over tot de orde van de dag met het vernietigen van de aarde waarop u leeft. Hoe lang nog moet God dit verdragen? Maar belangrijker is de vraag: Hoe lang verdraagt God dit nog? Want uw tijd was tweeduizend jaren geleden al kort, maar is nu vanzelfsprekend nog korter! Het is daarom de hoogste tijd voor de grote ommekeer waartoe Jezus de Messias u tweeduizend jaren geleden opriep en nu meesters als Bruno Gröning, Dr. Martin Luther King jr., Śrīla Prabhupāda, Dr. Edmond Bordeaux Székely hebben opgeroepen. En weet u wat ze gemeen hebben? Ze zijn Allen gedood. So these were all wasted words, only wasted words; oh Lord, let the good times come! Ja, het Aardse Paradijs zal zichtbaar worden gemaakt en het oude financieel-economische systeem van de grote stad Babylon waarin indoctrinatie, angst en strijd hoogtij vieren, zal worden vernietigd. Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Want Liefde overwint Alles! Dat is wat ik u mag beloven vanuit onze Geestelijke Erfopvolging, conform het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18. Niets blijft hetzelfde; alles wordt veranderd: De Grote Ommekeer! En het gebeurt.

In Licht en Liefde blijven wij verbonden, altijd en eeuwig,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA / Universeel Predikant / Ācārya, uw dienaar

Stalking2.pdf

nietigverklaring beschikking wrakingskamer Rechtbank Rotterdam (zie bijlage)

28 Jul

Vrede zij met u Allen!

Onderstaande e-mail heb ik gezonden aan enige advocatenkantoren met afschrift aan de betrokken instellingen omdat ik nooit iets achter de rug van iemand of een instelling om doe.
Ik verwijs u Allen naar deze e-mail en naar het bijgevoegde document: Nietigdoc.pdf. In dit document heb ik met hulp van IHKA en Team “DeLezing” via zijn ter beschikking gestelde beeldmateriaal de beschikking van de meervoudige wrakingskamer alsnog nietig verklaard voor zover zij al niet nietig was.

Door Googelen ben ik erachter gekomen dat de Elite / het Echelon / het Alignement / Illuminati of met welke andere benamingen deze Club van enkele tienduizenden zich ook laat noemen thans ook zelf een website heeft, maar om op de Homepage van deze Club van enkele tienduizenden te komen, moet u wel aangeven dat u geen robot bent! Die maakt deze club zelf wel, want zij heeft u niet nodig!
Op haar website verneemt u dat hulp aanstaande is: de zogenaamde: “Verlichten”, zijn gekomen om ons te redden.
Maar als we de Bijbel erbij halen, dan weten we van Openbaring 12: 7 – 9 dat de draak en zijn engelen die afkomstig zijn van de lagere planeten in dit universum oorlog gingen voeren tegen Michaël en zijn Engelen van de hemelse planeten in dit universum. De draak, de slang van het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 3, en zijn engelen hielden echter geen stand en werden neergeworpen op de aarde. In het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 6, de eerste vier verzen, staat te lezen dat deze neergeworpen zonen van God (in Waarheid is iedere Spirituele ziel kroost van haar Moeder-Vader God: Rādhā-Krishna) zich hebben vermengd met de dochters van de mensen: zij hebben hun afstamming zo zuiver mogelijk weten te houden.

!!! Let op: deze wezens zijn geen mensen; hooguit zijn zij hybriden! Ze zijn hoogst gevaarlijk! !!!

In Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12: 12 lezen we verder dat de zogenaamde: “duivel”, ziedend van woede naar de aarde is afgedaald omdat hij weet dat zijn dagen zijn geteld. Het Aardse Paradijs van Openbaring 20 gloort namelijk.

Want er is nog een Profetie van Michel de Nostradamus, oftewel Nostra Damus, oftewel Onze Lieve Vrouwe: Sara-Tamar, de Profetes, dochter van Maria Magdalena, die luidt als volgt:

“De Mensenzoon zal kiezen
wanneer de Tijd Wederkeert voor de Dichter-Prins.
Hij die is bezield door aarde en water
geboren in het complexe rijk van de zeegeit
als afstammeling van de bloedlijn van de gezegende.
Hij die de invloed van Mars zal uitwissen
en die van Venus zal verheffen
om genade te laten heersen over agressie.
Hij zal de mensheid in hart en ziel inspireren
om het pad van de dienstbaarheid te verlichten
en om de mens de Weg te tonen.
Dit is zijn erfenis,
Dit, en het beleven van een Waarlijk Grote Liefde.
Wie oren heeft om te horen, die hore.”

N.B.: zeegeit staat voor het sterrenbeeld: Capricornus; dit sterrenbeeld wordt aan de voorzijde afgebeeld door een geit en heeft aan de achterzijde een vin: aarde-water.

Een deel van deze Profetie is inmiddels vervuld: Lucifer is begin 2012 in evenwicht gebracht en naar zijn Eigen planeet Venus teruggekeerd, waardoor Venus in het jaar 2012 is verhoogd. Dit houdt in dat de Illuminati Lucifer niet meer als onbetwiste leider kunnen aanbidden: hij is niet meer op deze aarde.
En een deel van deze Profetie dient nog te worden vervuld: de invloed van Mars moet nog worden uitgewist. De betreffende Dichter-Prins zal ook hierbij zijn betrokken.
De invloed van Mars laat zich om de bovenstaande reden des te heviger gelden omdat de nakomelingen van het origineel niet voor het origineel Willen onderdoen. De Illuminatie zijn daarom nog zeer gevaarlijk, maar er worden al scheurtjes zichtbaar: zo wordt nu toegegeven – dat is ook via de SP aan mij gedaan – dat er chemtrails boven onze hoofden worden uitgespoten, alleen: nu luidt het antwoord dat dit wordt gedaan om ons tegen de zon te beschermen. En we mogen onszelf zeker de vraag stellen: waarom hebben de Illuminati zelf nu ook een website gelanceerd? Voorzien van een charme-offensief! Ik ben zeer benieuwd naar wat de Illuminati op of rond 23 september aanstaande gaan uitvreten! Houdt u Allen er maar rekening mee dat er op die datum met een bijzonder sterrenbeeld aan de hemel en het begin van de herfst zijnde iets staat te gebeuren; dan wordt u in elk geval niet verrast!

Nu weet en besef ik dat alles waaraan wij aandacht schenken tot realiteit wordt verheven. Maar de Illuminati schenken zelf al teveel aandacht aan hun duistere plannen en als er geen tegenwicht is, noch wordt geboden, dan worden die plannen van slechts enkele tienduizenden als werkelijkheid over ons uitgegoten, zoals zij nu al doen met hun chemtrails. Dat ìs werkelijkheid, lieve Mensen! We hebben zojuist in de Bijbel gelezen en ik heb ook via beeldopnamen van een ex-insider vernomen dat de Illuminati zo’n haat tegen de mensheid koesteren, dat zij het grootste gedeelte daarvan wensen uit te roeien; dat heet genocide en daarin krijgen inderdaad Allen een gelijke behandeling. En als zij op deze wijze doorgaan, vernietigen zij niet alleen het grootste deel van de mensheid, maar ook deze aarde. Want de atmosferische druk is al gezakt van op zeeniveau: 29 Britse mijlen naar bijna halverwege de Alpen: 22 1/2 Britse mijlen. De lucht is daarmee met 6 1/2 Britse mijlen te ijl op zeeniveau. Bovendien wordt de zuurstofbalans in de lucht die we inademen, zo langzamerhand ontregeld. Ons lichaam heeft toch een bepaalde verhouding aan zuurstof nodig, en als deze verhouding, deze zuurstofbalans wordt verstoord, dan kan een lichaam niet meer goed functioneren. Dat gaat zeer geleidelijk en haast ongemerkt zoals ikzelf in den beginne aan den lijve heb ondervonden. Natuurlijk: door het Einstellen komt de Goddelijke Kracht door ons heen, dat lijdt geen twijfel: ik ervaar die iedere dag! Deze Kracht geeft ook de nodige bescherming naar God’s Wil. (Want ik ben in een wat andere positie gesitueerd, en daarom weet ik dat:) De Goddelijke wetten der natuur, in het Sanskriet aangeduid met: “Durga Māyā”, zijn onverbiddelijk! Als de zuurstofbalans in de lucht wordt doorbroken, dan heeft dat onvermijdelijk effect op een lichaam! Want niet iedereen stellt sich ein en enkele tienduizenden zijn bezig om de aarde te vernietigen. Dat lukt ze overigens niet, maar daarom moeten we – ieder naar Eigen vermogen – dienend handelen door de zogenaamde: “onzichtbare wereld”, een helpende hand toe te steken. Want de “onzichtbare zielenwereld” beschikt immers niet over de machines, lees: “lichamen”, waarover de “zichtbare wereld” beschikt. Het juiste antwoord is daarom: intensief Samen Werken met de “onzichtbare zielenwereld” in dienst van God. Niets doen leidt tot verderf.
In deze zogenaamde: “eindtijd van het financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd” (Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18: de val van Babylon), is de situatie anders dan in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, waarin Bruno Gröning zijn redevoeringen hield voor zijn toenmalige publiek. Dat mag ik u namens hem meedelen. Zijn Leer is Universeel: die Umkehr is zeker nu noodzakelijk.

Zoals in alle heilige boeken der mensheid staat, eindig ook ik dit epistel met het gezegde: “Weest niet bevreesd!” Want God Zelf leidt alle gebeurtenissen naar het Aardse Paradijs zoals hij dat door Lazarus die schreef onder het pseudoniem: Johannes, de geliefde apostel, heeft laten optekenen na zijn IN-wijding door Jezus de Messias in het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 20.

N.B.: omdat ik gedurende mijn vakantie dit karwij nog moest klaren, verleng ik mijn vakantie met nog een week.
Ik hoop dat iedereen dit respecteert.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar

From: Krishnananda
Sent: Wednesday, July 26, 2017 2:15 AM
To: Ad iure Advocatenkantoor ; Advocatenkantoor Bosman ; Advocatenkantoor Zeeland ; Arslan & Terwee advocaten ; Clerx van Roy Advocaten ; Clingendael Advocaten ; Geert-Jan Knoops ; Jordan Law Advocatenkantoor ; La Gro Advocaten ; Moszkowicz Advocaten ; NautaDutilh ; Nederlandse Orde van Advocaten ; Peter van Koppen ; Tilburg Molendijk Advocaten ; Van der Zwan Advocaten ; VQH Advocaten
Cc: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractie2 VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Hoge Raad der Nederlanden ; Raad van State ; Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer
Subject: nietigverklaring beschikking wrakingskamer Rechtbank Rotterdam (zie bijlage)

Vrede zij met u Allen!

Bijgaand treft u aan mijn nietigverklaring van de beschikking van de Meervoudige wrakingskamer van Rechtbank Rotterdam (Nietigdoc.pdf).
In dit document is gemotiveerd waarom de zogenaamde: “Rechtspraak”, te allen tijde subjectief partijdig is; dit laat zich het meest zien in het bestuursrecht en in het belastingrecht. Maar ook bij het strafrecht kan deze subjectieve partijdigheid plotsklaps de kop opsteken! Blijft u daarom zeer waakzaam en altijd opletten!
En in het privaatrecht kan deze vorm van partijdigheid de kop opsteken als de kwestie een zaak tegen een bank betreft. Want in de pyramide van de door een aantal tienduizenden – mag ik hier spreken van mensdieren? – gewenste Wereld Orde staan de banken in rangorde bóven de zogenaamde: “naties”! (Even uit mijn hoofd, maar Googlet u het gerust maar na, bij voorbeeld: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=P238; http://www.express.co.uk/news/weird/758675/Illuminati-website-New-World-Order-Illuminatioffical-org; en de beste is natuurlijk die van de Illuminatie zelf: https://www.illuminatiofficial.org/illuminati-pyramid-symbol/: de top van de pyramide bestaat in enkele tienduizenden, daaronder het vanuit Nederland opgerichte BIS te Bazel (hoofdkantoor van alle banken; daarvandaan komen alle zogenaamde: “opdrachten”, die zorgen dat het geld naar die enkele tienduizenden toe blijft stromen), welk natiebedrijf een Eigen politiedienst heeft, daaronder staan in rangorde de Wereldbank en IMF, daaronder de zogenaamde: “Centrale banken”, met de banken, daaronder de multinationals, daaronder de regeringen en helemaal onderaan deze pyramide zijn de mensen gerangschikt.)

De zogenaamde: “Rechtspraak”, blijkt ingebakken in het geldend gemaakte wettenstelsel van dit financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd dat steunt op identiteitsfraude; zij staat niet bóven de wet waar zij zou moeten staan om Waarlijk onpartijdig te zijn. De zogenaamde: “Rechtspraak”, maakt deel uit van het zogenaamde: “natiebedrijf”, dat ik noem: “het bedrijf der Nederlanden”.
Van deze subjectieve partijdigheid heb ik de Staten-Generaal in 2016 al in kennis gesteld, maar dit orgaan vindt het allemaal: “kennelijk”, wel goed gaan zo. Nu weet u ook Hoe het komt dat het op deze manier wel goed wordt bevonden!

Bovendien heeft de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, die juridisch steunt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, bij welk orgaan onze Community of Peace ons Aller Mahābhārata ook heeft uitgeroepen op 15 mei 2014, en in Europa tevens op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie zo’n beetje de hele belastingwetenschap met de daaraan gekoppelde wetgeving bij de belastingrechter in Den Haag aan de kaak gesteld. Dit is wellicht óók voor u interessant om te volgen! Er is nog geen datum voor de openbare zitting, want voorzien van een boete, vastgesteld.
De Mens Krishnānanda heeft Regering en Staten-Generaal reeds in 2012 verzocht de belastingwetgeving aan te passen aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie omdat zij met enkele grondrechten, waaronder: Vrijheid van Geweten, in strijd is. Tevens tiert de slavernij – maar dan op een verborgen wijze – nog welig voort.

Het is hoogtijd dat ook de advocatuur hiervan in kennis wordt gesteld! Om deze reden zend ik u deze e-mail met afschrift aan de Staten-Generaal, de Hoge Raad der Nederlanden, de Raad van State en de betreffende rechtbank, want ik doe niets achter iemand’s rug om!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

Nietigdoc.pdf