Hoge-Raad-der-Nederlanden handelt in strijd met het mede door de Staten-Generaal geratificeerde/vastgestelde Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

20 Dec

Supreme-Court-of-Justness of Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Uit de bijlage: HRVerzoeken.pdf, blijkt dat de Hoge-Raad-der-Nederlanden in strijd handelt met in deze zaak het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
De verzoeken aan het bestuur van de Hoge-Raad voornoemd zijn geschreven in NU-TIJD-FEITEN-COMMUNICATIE. Hierbij wordt zoveel als mogelijk is van het werkwoord zijn (is=enkelvoud; zijn=meervoud) gebruik gemaakt, reden waarom ik voor een wat andersoortige zinsbouw kies.

De kwestie in het kort is deze: de Hoge-Raad voornoemd schrijft in zijn brieven van 16 november 2017 aan ene: “heer J.P. Breederland”, en aan onze Community-of-Peace dat op de Strafadministratie van de Hoge-Raad voornoemd is gebleken: “dat in deze zaak geen schriftuur met middelen van cassatie is ingediend door een advocaat. Dit zou betekenen dat u niet in het cassatieberoep kan worden ontvangen.” Hierop hebben wij gereageerd met onder meer het tevens bijgevoegde Soevereine-Affidavit-der-Waarheid. Hierin hebben wij behoudens het weerleggen van diverse BAR- of rechtsvermoedens (BAR=British Accreditation Registry, een organisatie die wereldwijd opereert waardoor er wereldwijd fraude en meineed wordt gepleegd door zogenaamde rechters / raadsheren) nogmaals uitdrukkelijk gewezen op artikel 94 van uw Grondwet: het voor eenieder geldige Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten gaat vóór boven uw Advocatenwet. Bovendien heeft de Hoge-Raad voornoemd zich niet te bemoeien met het feit Hoe in onze Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, de advocatuur is geregeld. Er is in het dossier een keurige machtiging van onze Landsadvocaat te vinden, en bovendien mogen Mensen zich laten vertegenwoordigen door diegenen die zij maar Willen: boeren, burgers en buitenlui. Want nergens staat in dit voornoemde verdrag dat vertegenwoordiging in een rechtszaal-schip-in-droogdok dient plaats te vinden door een advocaat die is ingeschreven in het BAR-register, dan wel op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten waarmee wij sowieso al niets te maken hebben. De bijlage heb ik niet alleen per fax, maar ook per aangetekende brief verzonden waardoor ik op mijn Levend verklaring wat DNA van de binnenzijde van mijn wang kon voegen. Aldus is vast komen te staan dat ik inderdaad een Levend Mens van vlees en bloed ben, en geen dode juridische entiteit. Hierdoor heeft de Hoge-Raad voornoemd eveneens op tijd zijn derde kopie van de Soevereine-Affidavit-der- Waarheid ontvangen zodat hij nog tien dagen heeft om te reageren op de punten in dit Affidavit gesteld. En – naar Waarheid: in wezen heeft de Hoge-Raad voornoemd met zijn uitspraak inmiddels toegegeven dat veel – zo niet alles – van het vermelde feit is.

Bovendien kunt u als Staten-Generaal (door uw regering) wel veel (laten) privatiseren, maar Rechtspraak als een bedrijf is niet onafhankelijk, en is partijdig, zo ook de Hoge-Raad voornoemd en andere rechters in recht-banken, dan wel raadsheren in gerechtshoven zich partijdig hebben doen blijken. Rechtspraak dient een publiek belang dat publiek en onpartijdig dient te worden behandeld. Ik heb al opgemerkt dat uw wetten aan BAR-versatie onderhevig zijn. De wetten die u wellicht met goede bedoelingen in het leven roept en hebt geroepen worden maar BAR-slecht uitgelegd. Hierin dient Waarlijk verandering te komen.

De bijlagen laat ik verder voor zichzelf spreken. Welterusten!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
President: POSTMASTER-PLENIPOTENTIARY-JUDGE: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

HRVerzoeken.pdf

Advertenties

zittingsdag Hoge Raad der Nederlanden op dinsdag 28 november 2017 om 12:30 uur

19 Nov

Vrede zij met Allen!

Hiermee deel ik jullie mee dat op dinsdag 28 november 2017 het cassatieberoep van: Jake: dāsa en: Community of Peace ter zake van de identificatieplaten en de Daihatsu Feroza wordt behandeld in een zitting van de Hoge Raad der Nederlanden.

Namens: Jake: dāsa en: Community of Peace heeft de Landsadvocaat van onze Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, een schriftuur ingediend. Als nu op de Strafadministratie van de Hoge Raad is geconstateerd dat in deze zaak geen schriftuur met middelen van cassatie is ingediend door een (BAR-geregistreerde) advocaat, betekent dit dat onze Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, niet wordt erkend door de Hoge Raad der Nederlanden; dan is het hoge woord eruit.
Want vanzelfsprekend mogen: Jake: dāsa en: Community of Peace zelf een advocaat aanwijzen; Hoe dit in ons Aller Mahābhārata is geregeld, hoort buiten de Hoge Raad om te gaan. Want een advocaat is een advocaat; dit kan niemand ontkennen.
Want een (BAR-geregistreerde) advocaat kent niet alle wetten van het zogenaamde: “geldende Nederlandse Recht”, maar in elk geval: IHKA: dāsa en ik kennen ASHA, de Kosmische Ordening, en van daaruit ALLE WETTEN MET DE JUISTE TOEPASSING DAARVAN. Want Wie God kent en hem Liefheeft, kent Alles en Iedereen daarbinnen, en heeft Alles en Iedereen IN hem Lief. Dat houdt ook in dat wij dienaar van Alles en Iedereen zijn, dus ook van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden.

Vanuit deze optiek zal ik nog reageren op de brief van de Hoge Raad vóór 12 uur de dag vóór de zitting.

In de brief staat dat (: Jake) en ik niet het woord kunnen voeren; ik vraag mij af waarom een Landsadvocaat niet het woord mag voeren, en daarom roep ik zoveel mogelijk Mensen op om ter zitting te verschijnen als getuigen / deskundigen.
Bovendien heb ik in: Jake zijn zaak gerefereerd aan het Internationale BUPO-verdrag waarin zeer duidelijk is voorgeschreven dat eenieder bevoegd is zijn Eigen zaak te verdedigen en bevoegd is om zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman naar zijn keuze. De Hoge Raad kan daarmee om twee redenen niet het besluit nemen dat de heer D. Azzaoui, medewerker dossierbehandeling, zo graag zou zien dat de Hoge Raad neemt.

  1. Zoals gesteld, heeft de Hoge Raad zich niet te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van de Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, en:
  2. Volgens artikel 94 van de Grondwet voor dat zogenaamde: “Koninkrijk der Nederlanden”, blijven bepalingen van het zogenaamde: “geldende Nederlandse Recht”, buiten toepassing indien zij in strijd zijn met een ieder bindende voorschriften van internationale verdragen en (wetgevings-)besluiten. Volgens de bepalingen van het Internationale BUPO-verdrag die ik heb geciteerd zelfs, is dat in dit verdrag zeer duidelijk gesteld. Want als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties in dat zogenaamde: “Koninkrijk der Nederlanden”, geen opgeld doet, dan zijn veel van die bepalingen overgenomen in dat Internationale BUPO-verdrag en daarmee formeel geldig gemaakt.

De heer Azzaoui en de Hoge Raad nemen daarmee een zeer zware verantwoordelijkheid indien: Jake en onze: Community of Peace in ons cassatieberoep niet kunnen worden ontvangen. Want dan geeft ook de Hoge Raad blijk van partijdigheid en niet-juiste wetstoepassing.

  1. Hoe het ook zij: in elk geval zal de POSTMASTER-STATE-ATTORNEY-PLENIPOTENTIARY-JUDGE: Krishnānanda: dāsa, Landsadvocaat van de Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, deze mededeling van de heer Azzaoui niet zondermeer pikken. Want als de Hoge Raad zich had willen opponeren tegen ons Aller: Mahābhārata, dan had hij dat in 2014 – 2015 moeten doen; daarvoor is lang genoeg tijd geweest, want we hebben ons aller: Mahābhārata, in alle openheid uitgeroepen op 15 mei 2014 bij de Verenigde Naties te New York. Dan mag hij niet via een omweg van jaren alsnog net doen alsof ons Aller Mahābhārata niet bestaat door haar langs die omweg niet te erkennen. Bovendien is die niet-erkenning eveneens in strijd met de duidelijke voorschriften van het Internationale BUPO-verdrag. Ik verwijs hiervoor naar de artikelen 1, lid 1, 2, leden 1 en 2, 5, 8, lid 1 en / of 2, 10, 12, 18, 21, en 22. Want ook God’s Volk dat is vergaderd in ons Aller: Mahābhārata, en dat zich heeft ver-Enigd in onze Universele Vredesbeweging, genaamd: “Community of Peace”, heeft recht op zelfbeschikkingsrecht. Deze rechten mogen niet teniet worden gedaan. Er dient zelfs wetgeving te worden gemaakt, welke wetgeving de rechten van God’s Volk beschermt. Want God’s Volk bevindt zich over de gehele wereld. Vandaar de benaming: Wereldwijde en: ver-Enigde-Natie: Mahābhārata. Onze bescherming en die van mineralen, planten en dieren liggen verankerd in de Grondwet van Mahābhārata, die door de regering van het Bedrijf der Nederlanden en zijn Staten-Generaal en door rechterlijke instanties grovelijk wordt overtreden, terwijl ons Aller: Mahābhārata, en haar grondwet voor de zogenaamde: “Nederlandse wetgeving”, hecht is verankerd in de statuten van ons daartoe opgerichte kerkgenootschap (Vrijheid van godsdienst). Daarmee is op God’s Volk artikel 13a van de Wet algemene bepalingen van toepassing: de rechtsmacht van de rechter en haar beschikkingen / uitspraken / arresten zijn beperkt voor God’s Volk dat resideert in ons Aller: Mahābhārata. Dit geldt daarmee ook voor de Hoge Raad.

Bovendien geldt ons Aller: Mahābhārata, zowel op constitutieve grondslag als op declaratieve grondslag. Niets van dit alles is ooit ontkend, laat staan met argumenten.

De conclusie moet daarmee luiden dat de Hoge Raad op wettige gronden niet tot het in de brief vermelde en door de heer Azzaoui voorgestelde arrest kan komen.
We zullen zien wat er gebeurt.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
POSTMASTER-STATE-ATTORNEY-PLENIPOTENTIARY-JUDGE: Krishnānanda: dāsa, jullie Aller dienaar

HRZitting28-11-17.pdf

schriftuur aan de Sub-Court: Hoge Raad der Nederlanden

13 Nov

Vrede zij met Allen!

Bijgaand zend ik u Allen de bijgevoegde SchriftuurAanv.pdf toe. Ik laat dit weer voor zichzelf spreken. Dit schriftuur is inmiddels in zwart-wit gefaxt aan de Hoge Raad en in afschrift aan het Internationale Gerechtshof te Den Haag. Bij deze instanties bevinden zich immers ook de onafhankelijkheidsverklaring van onze Wereldwijde en ver-Enigde Natie: Mahābhārata, en de claim van de: Flying-Colors-of-Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka.

Omdat onze sub-Court: de Hoge Raad der Nederlanden de zwart-witte fax reeds in zijn bezit heeft, mag hij eveneens gebruik maken van deze bijlage in kleur, waarin ik enige van belang zijnde aspecten van dit schriftuur in Krishna-blauw heb gemarkeerd. De geciteerde wetsteksten van het IVBPR, het BUPO, zijn zeer duidelijk en als dit schriftuur niet-ontvankelijk wordt verklaard, dan is het ons duidelijk dat ook leden van de Hoge Raad BAR-geregistreerd en daarmee lid van het BAR-Gilde zijn.

Zeer vreemd vinden: Jake en ik het volgende. Bij de beschikking van Rechtbank Rotterdam, Team Straf 2, Raadkamernummers: 15/2927 en 15/3138, ontbrak node een Proces-verbaal. Dit hebben wij diverse malen opgevraagd en nimmer ontvangen. Wat vernamen wij tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek tot wraking van enige raadsheren van het Gerechtshof Den Haag ter zitting van 10 november 2017 om 13:30 uur? Wij vernamen onder meer het volgende: “Om me ervan te vergewissen dat mijn eerdere bemoeienis niet dezelfde zaak betrof, heb ik voorafgaand aan de zitting contact opgenomen met de griffier van destijds [Rechtbank Rotterdam, sector Strafrecht – Kr.]. Uit de informatie die ik van haar kreeg (het proces-verbaal van de raadkamerzitting) bleek het toen te zijn gegaan om de behandeling van een klaagschrift in de zin van artikel 552a Sv m.b.t. een in beslag genomen auto.” (de onderhavige zaak).
Met andere woorden: er blijkt wèl een proces-verbaal van deze zaak te zijn!!!!! Dat is ons onthouden en dat heeft onze beroepsgang in cassatie aanzienlijk bemoeilijkt. Want ik miste in de beschikking een aantal zaken die naar mijn her-IN-nering wel naar voren zijn gebracht. Daarom lees ik graag het proces-verbaal door en zo nodig lever ik er dan commentaar op met een verzoek tot aanpassing daarvan. Dat was nu niet mogelijk. Ook dit is in strijd met het IVBPR, oftewel: het BUPO!

Laatst ontving ik van Rechtbank Den Haag een uitspraak op een belastingzaak die ik heb gestopt(!) omdat er onvolkomenheden die correctie behoeven, waren! Wat ontbrak er weer? Juist: een proces-verbaal van die zitting die niet kon worden gehouden omdat de correcties niet zijn gepleegd. Nu moet ik in hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag die correcties bewerkstelligen, maar wellicht beter is het om de nietig-verklaring van deze uitspraak te laten accorderen door het hof.

Met andere woorden, en ik schrijf het hier met Kracht: er kan bij de Rechtbank en het Gerechtshof geen zaak goed gaan als het onze Wereldwijde en ver-Enigde Natie: Mahābhārata, betreft! Altijd worden Residenten van Mahābhārata in hun Mensenrechten geschaad, en wel in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die onder meer zijn uitgewerkt in het BUPO, een verdrag waaraan de verdragsluitende landen zich moeten houden, óók volgens de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dan wordt dat niet gedaan en net als bij deze zaak zogenaamd: “geldend Nederlands recht”, toegepast. Dan wijzen wij op artikel 13a van de Wet algemene bepalingen: het Volkenrecht. De rechtsmacht van de rechter en haar beschikking zijn beperkt door de uitzonderingen van dit Volkenrecht. We kunnen wel op ons kop gaan staan want die BAR-geregistreerden die lid van het BAR-Gilde zijn, dienen maar één belang: het handels- of zeerecht van het Vaticaan veiligstellen. En dat is geen onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Dit is in strijd met het BUPO en zelfs met de EVRM (het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden), artikel 6. Er is geen staatsrechtspraak meer, maar nog slechts private rechtspraak ter zekerstelling van de Vaticaanse belangen, zo is mij intussen wel duidelijk geworden.

Wie gaat er mee akkoord dat Mensen ondergeschikt zijn aan apparaten – onder meer cameratoezicht en computers? Onze sub-Court: de Hoge Raad der Nederlanden. Wie gaat er mee akkoord dat er voor privaatrecht niet eens meer een Wilsovereenstemming nodig is – Wet Mulder? Onze sub-Court: de Hoge Raad der Nederlanden. Het gaat hierbij niet meer om veiligheid, maar om de handelsbelangen van het Vaticaan met de opslag voor verkeersboetes met meer dan mag volgens de wet. Het begint inmiddels erg op te vallen! Het wordt tijd dat ik Bob Marley nog maar eens in her-IN-nering breng: “Get up stand up, stand up for your rights; get up stand up, don’t give up the fight.”

Ik kan u Allen gerust stellen: wij geven niet op want en opdat God’s Wil geschiedt. Dit is overgave aan de Wil van God. Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw Aller dienaar

SchriftuurAanv.pdf

Fwd aan ingekopiëerden: Corien aan t spit

19 Okt

Vrede zij met Allen!

Om te beginnen heb ik zelf geen kennis van deze zaak, en daarom zend ik hem op verzoek van mevrouw X door aan de Staten-Generaal (mevrouw Leijten van de SP schijnt hiervan af te weten), aan de Nationale ombudsman en aan de diverse omroepen / nieuwsprogramma’s om eens een onderzoek naar dit: “GGZ-gedoe”, te doen. Een aantal actualiteitenprogramma’s staan in de e-mail hieronder al vermeld. Lees voor een goed begrip ook de tweede e-mail van mevrouw X waarin zij heeft beschreven wat haarzelf is overkomen.

Algemene en belangrijke opmerkingen: wie goed doet, goed ontmoet! Maar een zelf-frauderende zogenaamde: “Rijksoverheid”, roept Willens en wetens frauderende Mensen en instellingen op. En dan moeten organen van de zelf-frauderende zogenaamde: “Rijksoverheid”, fraude van Mensen en instellingen gaan opsporen. Ik zeg: “Beste frauderende zogenaamde: ‘Rijksoverheid’, kijk eerst eens naar uw Eigen handel en wandel, en als dat nu eindelijk eens is gecorrigeerd, ga pas dan achter andere fraudezaken aan. Want: een goed voorbeeld doet goed volgen!”.

En daarmee is onze Wereldwijde en ver-Enigde Natie: Mahābhārata, nodig en uitgeroepen bij de Verenigde Naties! Om een goed voorbeeld te geven!

Hierboven staan geen loze kreten vermeld: zowel de zogenaamde: “Rijksoverheid”, als de daarbij horende zogenaamde: “Rechtspraak”, zijn frauderende instellingen (varend onder dezelfde vlag van het Postkantoor in de post zone: Nederland, aangesloten bij de Universele Postunie [UPU] te Zwitserland). De zogenaamde: “Rijksoverheid”, pleegt in elk geval identiteitsfraude, welke fraude in stand wordt gehouden door de zogenaamde: “Rechtspraak”. Onpartijdige rechtspraak? Bij de zogenaamde: “Rechtspraak”, heb ik inmiddels drie afgedane zaken, en geen van deze drie zaken geeft uitspraak op door mij voorgelegde beroepen! Er werd in één geval zelfs afgeweken van de Eigen procedureregels! Dossiers zijn in te zien.

Dat wat wordt genoemd: “natie Nederland”, valt onder de dictatuur van het Postkantoor van de UPU! Neem eens contact op met FEDERAL-POSTAL-JUDGE: David-Wynn: Miller, in de USA. Samen met zijn compagnon: Russell-Jay: Gould, is hij op visite geweest bij de Verenigde Naties, bij het Vaticaan, bij de UPU, bij de Bank of International Settlements (alwaar zelfs ministers niet mogen binnenkomen), bij de Wereldbank en bij het Internationale Monetaire Fonds. Als hij dan zegt: “Al het geld is van het postkantoor”, en dat de postkantoren van de meeste postzones zijn aangesloten bij de UPU die wordt bestuurd vanuit het Vaticaan, dan moet er ergens een Lichtje gaan branden, tòch? Voer genoeg om nog uit te zoeken nà de uitzendingen over Goldman-Sachs door voorheen nog: KRO-Brandpunt, en VPRO-Tegenlicht. Ik kan me nog de opmerking van de Brandpunt-reporter her-IN-neren, dat het leek alsof hij bij een sektarische geloofsgemeenschap was geweest. Welnu: dit aspect blijkt nu te kloppen! Ik wens u sterkte en veel succes bij uw verdere onderzoeken!

Begin doorgestuurd bericht aan ingekopiëerden, doorgezonden door: Krishnānanda: dāsa:

Van: mevrouw X
Datum: 17 oktober 2017 15:53:08 CEST
Aan: NATU 2PERS <natu2pers@gmail.com>
Onderwerp: Antw.:⁨ Corien aan t spit⁩

Beste mensen,

Gaarne dit bericht aan mevrouw Corien door sturen, in verband met het volgende: Prof. Jim van Os heeft GGZ in zijn handen, Kopstuk: GGZ handel in diagnoses staat nu op de shop, in het maandblad staat het allemaal terug te lezen, mevrouw Leijten van SP tweede kamer is druk bezig met het GGZ gedoe, het lijkt mij goed deze voornoemde aan te spreken, verder dit hele dwangmiddelen gedoe indienen bij Zembla die zijn met grote onderzoeken bezig er is volgens mij al iets van geopenbaard, door de 2 verpleegkundigen uit Amsterdam die het GGZ hebben aangeklaagd. Hiermee is Nova en NU.NL betrokken bij tal van klachten van burgers en ook met Zembla aan de slag zijn gegaan. Dit weet ik niet heel zeker maar het IKON (nu KRO) is er ook mee aan de slag gegaan.

AAN; JP, goed plan, maar ze zal niet naar buiten mogen, je wordt in feite van iedereen afgesloten, telefoon, PC, worden gewoon uitgeschakeld. Zelf mee gemaakt!!!

Groet, mevrouw X
Delfzijl

Op 16 oktober 2017 om 15:18 schreef mevrouw X:

Beste mensen,

Naar aanleiding van uw emailbericht met de vraag wie kent een goede advocaat?

Het is mij ook overkomen die op grove leugens zijn uitgevoerd, ik heb een hele harde strijd moeten doen, en ben door 18 z.g. ‘verpleegkundige’ zwaar mishandeld ik lag nog te slapen, en na deze mishandeling hing mijn hoofd er scheef bij, elke medische zorg werd me ontnomen, en na 8 dagen kon ik alarm slaan bij eerste hulp. En wat het houdt elkaar de handen boven het hoofd, een arts was correct en gaf toe dat het buitensporig geweld is mijn hals spier ernstige is beschadigd, de pijnstillers zijn me afgepakt door dat GGZ tuig.

Als je een goede advocaat wilt wat ik me goed kan voorstellen en heb je ook keihard nodig, hij is zelf Psycholoog en heeft het gauw door of je wel of niet de waarheid spreekt en het wél wáár is wat men over jouw persoon beweerd en bekronkeld heeft. Dit is zijn adres en zowel privé als vast nummer: Mr T.P. Klaassen Helden / mobielnummer: 0654254340 zijn vaste telefoonnummer is: 077-3077397 zijn vrouw neemt dit aan, en wordt je teruggebeld.

Verder mag u mijn naam zeggen opdat hij weet van u het nummer heeft gekregen. mevrouw X, Zoetermeer destijds. Ik wens u heel veel kracht en moed toe, en ik zou het op prijs stellen als u goede resultaten heeft.

Met vriendelijke groet,
mevrouw X

In Licht en Liefde verbonden,

met vriendelijke groeten en hoogachting,

POSTMASTER-MINISTER-OF-ASHA-PLENIPOTENTIARY-JUDGE-OF: Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

Government of Mahābhārata

Seat: ~CoP-14711~~Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka

Correspondence-address of Department of ASHA:

Mahābhārata

Spiritual District of Holland

P.O. Box 47

3230 AA BRIELLE

telefax / antwoordapparaat: 0181 – 665117

Copyright/Copyclaim Flag

23 Sep

WANT Vrede ZIJ MET U! / FOR Peace BE WITH YOU!

WANT VANDAAG IS EEN FEESTDAG. / FOR TODAY IS A DAY FOR FEASTING.

WANT DEZE BIJGAANDE COPYRIGHT/COPYCLAIM (CRCCFlag.pdf) IS NU BIJ HET INTERNATIONALE GERECHTSHOF VAN DE VERENIGDE NATIES, BIJ DE HOGE-RAAD-DER-NEDERLANDEN EN BIJ DE RAAD-VAN-STATE PER FAX. /

FOR THIS ENCLOSED COPYRIGHT/COPYCLAIM (CRCCFlag.pdf) IS NOW WITH THE INTERNATIONAL-COURT-OF-JUSTICE OF THE UNITED-NATIONS, WITH THE SUPREME-COURT-OF-THE-NETHERLANDS AND WITH THE COUNCIL-OF-STATE OF THE NETEHRLANDS BY FAX.

VOOR HET MAKEN VAN DEZE COPYRIGHT/COPYCLAIM IS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN: FEDERAL-POSTAL-JUDGE: David-Wynn: Miller [AOL], DOOR MIJ ALS EEN MODEL. /

FOR MAKING THIS COPYRIGHT/COPYCLAIM THE USE OF THE WEBSITE OF: FEDERAL-POSTAL-JUDGE: David-Wynn: Miller [AOL], IS BY ME AS A MODEL.

DOOR DEZE E-MAIL IS DEZE COPYRIGHT/COPYCLAIM BIJ DE VERENIGDE NATIES, NEW YORK; WANT HUN FAX IS UIT. / BY THIS E-MAIL THIS COPYRIGHT/COPYCLAIM IS WITH THE UNITED NATIONS, NEW YORK; FOR THEIR FAX IS NOT CONNECTED. WANT WIJ ZIJN HIERVAN GETUIGE. / FOR THE WITNESS OF THIS IS BY US.

IN LICHT EN LIEFDE VERBONDEN, / CONNECTED IN LIGHT AND LOVE,
MET VRIENDELIJKE GROETEN EN HOOGACHTING, / SINCERELY YOUR SERVANT,
: Krishnānanda: dāsa, : POSTMASTER-MINISTER-OF-ASHA-PLENIPOTENTIARY-JUDGE, JULLIE DIENAAR

CRCCFlag.pdf

Mooi stukje geschiedenis en verweer inzake gemtrails, vaccinatie end via de paus

18 Sep

Peace be with you!

This one is sent without comment.

Connected in Light and Love,
Sincerely your servant,
Krishnānanda

Francisco_-_H.pdf

Postkantoor Mahābhārata geopend op 4 september 2017 / belastingz itting van 8 september 2017 gestopt

6 Sep

Vrede zij met Allen!

We hebben met ons Aller Mahābhārata weer een volgende stap gezet.

Op maandag 4 september jl. is er een contract ontstaan tussen PostNL en mijzelf als mede-postmaster, reden waarom het Postkantoor van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is opgericht en geopend op dezelfde datum. Om deze reden ben ik druk in de weer om ons Postkantoor uit te rusten met de vereiste attributen. Omdat ons Postkantoor onze hele ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, omvat, staat het naast de Universele Post Unie (UPU) te Bern, Zwitserland.
Op de eerste pagina van de bijlage: 2014RBDenHaag.pdf, staan de gedetailleerde gegevens van ons contract.
Het gevolg is – mede door het bijgevoegde geschrift in de NU-tijd, dat daardoor enigszins moeilijker is te lezen – dat de Supreme-Court-of-Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, meer aanzien krijgt.

In dat geschrift in de NU-tijd heb ik overwogen dat er fraude wordt gepleegd door Rechtbank Den Haag. Zo is er voor de zitting een ander zaaknummer toegekend, heeft de zogenaamde rechter geen autograaf onder de brief van de griffier gezet, waardoor hij geen rechter, maar slechts een acteur is. Daarnaast heb ik overwogen dat de rechtbank partijdig is. Zowel de rechtbank als het belastingbedrijf “varen” onder dezelfde vlag.
Ik eis correctie van de geconstateerde vergissingen en daarmee is het stoppen van de zitting van vrijdag 8 september a.s. een feit.

Het bijgevoegde document is inmiddels gefaxt naar Rechtbank-Den-Haag, de Hoge-Raad-der-Nederlanden, en naar het Internationale-Gerechtshof zodat Rechtbank-Den-Haag nog ruim de tijd heeft om de zitting te stoppen. Het document is er immers al!

Zodra ik de benodigde stempels heb ontvangen, kunnen Residenten van Mahābhārata als zij dat Willen hun Mahābhārata-wereldpaspoorten door mij laten: “Postmasteren”, op de pagina’s 6 of 7. De kans is dan groter om met deze paspoorten te reizen. Om deze kans helemaal te vergroten, heb ik inmiddels contact opgenomen met WSA te Washington, DC, om enige veranderingen in het paspoort aan te brengen. Dat kan echter – gezien de daarmee verbonden kosten – niet op stel en sprong, maar WSA is wèl geïnteresseerd.

Nu dat was dan weer het goede nieuws over ons Aller Mahabharata.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Postmaster-Plenipotentiary-Judge en minister van ASHA, uw dienaar

2014RBDenHaag.pdf