stalking door het Belastingbedrijf

3 Aug

Geachte heer De Geus van het Belastingbedrijf en geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Reeds eerder heb ik u over dit onderwerp geschreven, maar u doet helemaal niets! En dat wordt óók betaald van binnenkomende belastinggelden!

 • Reeds in 2012 heeft de Mens Krishnānanda de Staten-Generaal verzocht de belastingwetgeving aan te passen aan internationale verdragen en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; aan dit verzoek is geen gevolg gegeven. Postbus 51 van de zogenaamde: “regering van het Staatsbedrijf der Nederlanden”, reageerde zelfs boos op zijn verzoek!
 • In de jaren 2013 en 2014 heeft de Mens Krishnānanda het Belastingbedrijf geschreven geen belastingplicht en daarmee ook geen aangifteplicht te erkennen en heeft hij het te kennen gegeven dat hij Wil worden benaderd op het adres van Community of Peace, t.a.v. Krishnānanda, maar aan deze verzoeken heeft het Belastingbedrijf nimmer gevolg gegeven, in strijd met de Auteurswet. Slechts in het kader van bezwaarschriften werd zijn verzoek gehonoreerd. Maar in dat geval worden Mens en de zogenaamde: “natuurlijke persoon”, door elkaar gehaald, terwijl er een zeer groot verschil tussen is, welk verschil ik ook u meerdere malen heb uitgelegd. Maar u doet niets en gaat gewoon door met de dagelijkse beslommeringen.
 • Op 15 mei 2014 heeft onze Community of Peace onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uitgeroepen bij de Verenigde Naties. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens mag dan misschien niet zijn geratificeerd (maar waarom verklaart een regering dat dan? Dit is zinloos gedoe!), maar voor Europa steunt zij op wèl geratificeerde verdragen, namelijk: het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Inmiddels bestaat ons Aller Mahābhārata zowel op constitutieve gronden als op declaratieve gronden. Dat heb ik u eerder via e-mail gemeld. Van het uitroepen heeft onze Community of Peace uw Koning en uw Staten-Generaal in kennis gesteld, maar geen van die organen heeft ook maar enige reactie gegeven. Weer niets gedaan!
 • Daarom heeft onze Community of Peace uw Koning met zijn ministersploeg onder afschrift aan de Staten-Generaal en de Hoge Raad der Nederlanden zes weken de tijd gegund om ons Aller Mahābhārata al dan niet te erkennen of eventueel te ontkennen, maar ook toen werd er helemaal niets gedaan, en daarom is ons Aller Mahābhārata bij stilzwijgend KB van 1 maart 2015 alsnog erkend (constitutief). Inmiddels heeft zij ook een regering, een grondgebied en een volk (declaratief). Niets van dit alles is ontkend.
 • Volgens de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 16 augustus 2016, zaaknummer: ROT 16/838, staat alles vast wat niet is weersproken. Daarmee staat ons Aller Mahābhārata zo vast als een huis op een rots (constitutief).
 • De Mens Krishnānanda heeft zich per brief van 30 mei 2014 als eerste Resident van Mahābhārata gemeld bij de gemeente Brielle als gemeente, begrepen in het grondgebied van het Spirituele District Holland van ons Aller Mahābhārata. Op 3 juni 2014 is de ontvangst van deze brief bevestigd en hebben burgemeester en wethouders kennis genomen van deze brief: er blijkt niets mee te zijn gedaan.
 • Duidelijke verzoeken van de Mens Krishnānanda worden geïnterpreteerd als verzoeken van ene: “heer D. van den Engel”, met welke zogenaamde: “natuurlijke persoon”, ik mij niet wens te identificeren en waarmee ik daarom niets van doen heb en ook niets mee te maken Wil hebben. Dit geldt zowel voor de gemeente Brielle en het Belastingbedrijf als voor de beide beroepsinstanties: Rechtbank Rotterdam en Rechtbank Den Haag. De rechtbanken zijn daarmee al subjectief partijdig!
 • Deze subjectieve partijdigheid van de hele Rechtspraak heb ik uitgelegd in vorige berichtgevingen, maar slechts de PVV gebruikt deze gegevens bij toekomstige debatten. Als er echter geen debatten worden gehouden over dit onderwerp wordt ook daarmee niets gedaan. Daarnaast kan er nog van alles worden weggestemd en daarmee wordt er weer niets gedaan. Leden van de Staten-Generaal, waarom Wilt u zo graag baas zijn en blijven over uw rechters die als dochterondernemingen van uw zogenaamde: “Staatsbedrijf der Nederlanden”, nog enigszins recht dienen proberen te spreken? In al mijn rechtszaken sinds 2013 is het hun nog niet gelukt! Omdat ze onder het gezag van uw wetten staan! Zo wordt er “getruct” rechtgesproken, in strijd met de Eigen procedureregels; verzoeken en beroepen op internationaal recht (artikel 94 van uw Grondwet) worden afgedaan op: “geldend Nederlands recht”; en als ik toepassing van dat: “geldend Nederlands Recht”, vraag, wordt dat opeens niet gegeven! En alle uitspraken worden ook nog gezonden aan die: “heer D. van den Engel”, waarmee ik niets van doen heb! Beroep is daarom sowieso niet mogelijk! De Mens Krishnānanda ontvangt geen enkele uitspraak op zijn Naam! Wanneer stelt u de Trias Politica in? Is dat dan zo moeilijk voor u? Of wilt u geen onafhankelijke en onpartijdige rechters die slechts trouw aan God hoeven te betonen en daarmee boven uw wetten zijn verheven? U doet niets!
 • Ook heb ik u geschreven dat al uw wetten steunen op identiteitsfraude. Ook daaraan wordt niets gedaan.
 • Daarnaast is uw Belastingbedrijf verbonden met zijn hoofdkantoor te Utrecht: Movares Nederland B.V., waarmee het privaatrecht leidend is! Vaste uitspraak van de Hoge Raad is dat publiekrecht en privaatrecht niet met elkaar mogen worden vermengd en daarom dient u de hele belastingwetgeving aan te passen aan het privaatrecht. Mede omdat de belastingpost wordt geadresseerd op de privaatrechtelijke naam waarmee contracten worden afgesloten. Nimmer heeft de Mens Krishnānanda een contract afgesloten met het Belastingbedrijf! Maar weer doet u niets!
 • Wat doet de Raad van State eigenlijk ten behoeve van uw wetgeving? Ik heb altijd geleerd dat hij een adviesorgaan is! Maar slapen de medewerkers van dat orgaan dan ‘s morgens om ‘s middags uit het raam te kunnen kijken? Ik merk hier niet veel van enige activiteit ter zake van die advisering.
 • Het Belastingbedrijf is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Volgens een arrest van de Hoge Raad is een Mens geen belanghebbende bij die ANBI en daarom is hij ook geen belanghebbende bij het Belastingbedrijf, noch bij de producten die dat bedrijf levert. U doet daaraan wederom niets!
 • Het Belastingbedrijf is zeer ongeduldig en Wil geld zien, zelfs als de zaak onder de rechter is; dit bedrijf blijft Mensen om geld bedelen en dat wordt stalking genoemd. Stalking is in strijd met de wet. Hieraan wordt niets gedaan.
 • In het Belastingbedrijf zijn er vele Koningen: eenieder is Koning op zijn Eigen terrein. De ene Koning weet niet wat de andere Koning doet: er wordt niet Samen Gewerkt. Hieraan is nog steeds niets gedaan.
 • Medewerkers van het Belastingbedrijf lezen geen brieven dan wel beantwoorden ze niet. Verzoek ik beantwoording tijdens een hoorzitting, dan maakt de betreffende medewerker zich er met een: “Jantje van Leiden”, vanaf. In dit geval is er uiteindelijk iets, maar veel te weinig gedaan.
 • Het Belastingbedrijf is de naam: “Dienst”, afkomstig van het werkwoord: dienen, niet waardig omdat uit zijn houding blijkt dat het niet weet wat dat begrip inhoudt. Laat ik nu dit puntsgewijze betoog positief eindigen met de vraag: “Kan hieraan iets worden gedaan?”

Lieve mensen, ik heb gedurende een aantal jaren veel dingen aangereikt welke dingen verbetering behoeven. Waarom Werkt u daaraan niet? Waarom blijft u het zogenaamde: “geld”, inzetten voor misdadige praktijken als identiteitsfraude en (verborgen) slavernij met zogenaamde: “BSN-nummers”? Burger Slaven Nummers! Ook dit heb ik u in het verleden al geschreven, maar u doet weer niets!
Waarom zijn er geen grenzen voor die enkele tienduizenden die uw bazen zijn en hebt u zogenaamde: “grenzen”, ingesteld voor uw + 17 miljoenen? Waarom hebt u zich laten inkapselen door de Bilderbergconferenties? Neem Alexander Pechtold en zie waar hij vandaan kwam. Wat is er van hem geworden? Neem Diederik Samsom en zie waar hij vandaan kwam en met welk een geestdrift. Wat is er van hem geworden? All in all they’re all just bricks in the wall of the Illuminati! En dat is nou net nou de kneep met deze hele wereld! Zelfs de Bijbelbelt van de Staten-Generaal die toch beter had moeten weten, heeft zich laten inkapselen door de Illuminati via de Bilderbergconferenties. In het jaar 2010 had zij er nog iets aan kunnen doen, maar meer dan vragen werd er niet gedaan. En het antwoord was: zwijgen; non possimus; het was allemaal geheim, en daarmee oncontroleerbaar, dus niet-democratisch, heer Pechtold!

Maar ik zie wat er gebeurt en toets dit aan de Vedische schriften, waaronder de Bijbel is begrepen. Ik zie ook wie de beesten van het Bijbelboek Openbaring zijn. De Illuminati willen door verdeel en heers – voorheen was de hele aarde één natie die werd geregeerd door de familie Bhārata – een Aards Paradijs creëren voor die enkele tienduizenden en onze Community of Peace Wil aan ALLE mensen op de hele aarde in haar Grote Moederland: Mahābhārata, het Aardse Paradijs laten zien. Dat is het verschil.
In hun grote haat voor die mensen zijn de Illuminati bezig de aarde waarop ook zij leven, te vernietigen. Daaraan geeft u uw (belasting)geld uit. Ons Aller Mahābhārata draait helemaal zònder geld. En dat gaat heel prima want Liefde overwint Alles. Daarom is ons Aller Mahābhārata de oplossing voor alle menselijke problemen, te weten: geboorte, dood, ziekte en ouderdom. Want niemand Wil de pijn van geboren worden verdragen, maar mensen worden gedwongen deze pijn te ondergaan. Niemand Wil doodgaan, maar mensen worden gedwongen om hun lichamen te verlaten. Niemand Wil ziek worden, maar mensen worden ziek gemaakt. Niemand Wil oud worden, maar mensen worden gedwongen om oud(er) te worden. In onze World University of Peace worden mensen opgeleid om terug te keren naar Huis, terug naar God. Daar is namelijk geen geboorte en dood, ouderdom en ziekte.

Het is niet voor niets dat ik kortgeleden heb geadviseerd om uw programma’s weg te doen en met alle 150 leden van de Tweede Kamer te gaan Samen Werken onder vader: Kees van der Staay, en moeder: Marianne Thieme, zodat er evenwicht is in uw kamer en evenwicht is in de besluitvorming. Maar er wordt niet geluisterd en daarom gebeurt er niets, en gaat u over tot de orde van de dag met het vernietigen van de aarde waarop u leeft. Hoe lang nog moet God dit verdragen? Maar belangrijker is de vraag: Hoe lang verdraagt God dit nog? Want uw tijd was tweeduizend jaren geleden al kort, maar is nu vanzelfsprekend nog korter! Het is daarom de hoogste tijd voor de grote ommekeer waartoe Jezus de Messias u tweeduizend jaren geleden opriep en nu meesters als Bruno Gröning, Dr. Martin Luther King jr., Śrīla Prabhupāda, Dr. Edmond Bordeaux Székely hebben opgeroepen. En weet u wat ze gemeen hebben? Ze zijn Allen gedood. So these were all wasted words, only wasted words; oh Lord, let the good times come! Ja, het Aardse Paradijs zal zichtbaar worden gemaakt en het oude financieel-economische systeem van de grote stad Babylon waarin indoctrinatie, angst en strijd hoogtij vieren, zal worden vernietigd. Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Want Liefde overwint Alles! Dat is wat ik u mag beloven vanuit onze Geestelijke Erfopvolging, conform het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18. Niets blijft hetzelfde; alles wordt veranderd: De Grote Ommekeer! En het gebeurt.

In Licht en Liefde blijven wij verbonden, altijd en eeuwig,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA / Universeel Predikant / Ācārya, uw dienaar

Stalking2.pdf

Advertenties

nietigverklaring beschikking wrakingskamer Rechtbank Rotterdam (zie bijlage)

28 Jul

Vrede zij met u Allen!

Onderstaande e-mail heb ik gezonden aan enige advocatenkantoren met afschrift aan de betrokken instellingen omdat ik nooit iets achter de rug van iemand of een instelling om doe.
Ik verwijs u Allen naar deze e-mail en naar het bijgevoegde document: Nietigdoc.pdf. In dit document heb ik met hulp van IHKA en Team “DeLezing” via zijn ter beschikking gestelde beeldmateriaal de beschikking van de meervoudige wrakingskamer alsnog nietig verklaard voor zover zij al niet nietig was.

Door Googelen ben ik erachter gekomen dat de Elite / het Echelon / het Alignement / Illuminati of met welke andere benamingen deze Club van enkele tienduizenden zich ook laat noemen thans ook zelf een website heeft, maar om op de Homepage van deze Club van enkele tienduizenden te komen, moet u wel aangeven dat u geen robot bent! Die maakt deze club zelf wel, want zij heeft u niet nodig!
Op haar website verneemt u dat hulp aanstaande is: de zogenaamde: “Verlichten”, zijn gekomen om ons te redden.
Maar als we de Bijbel erbij halen, dan weten we van Openbaring 12: 7 – 9 dat de draak en zijn engelen die afkomstig zijn van de lagere planeten in dit universum oorlog gingen voeren tegen Michaël en zijn Engelen van de hemelse planeten in dit universum. De draak, de slang van het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 3, en zijn engelen hielden echter geen stand en werden neergeworpen op de aarde. In het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 6, de eerste vier verzen, staat te lezen dat deze neergeworpen zonen van God (in Waarheid is iedere Spirituele ziel kroost van haar Moeder-Vader God: Rādhā-Krishna) zich hebben vermengd met de dochters van de mensen: zij hebben hun afstamming zo zuiver mogelijk weten te houden.

!!! Let op: deze wezens zijn geen mensen; hooguit zijn zij hybriden! Ze zijn hoogst gevaarlijk! !!!

In Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12: 12 lezen we verder dat de zogenaamde: “duivel”, ziedend van woede naar de aarde is afgedaald omdat hij weet dat zijn dagen zijn geteld. Het Aardse Paradijs van Openbaring 20 gloort namelijk.

Want er is nog een Profetie van Michel de Nostradamus, oftewel Nostra Damus, oftewel Onze Lieve Vrouwe: Sara-Tamar, de Profetes, dochter van Maria Magdalena, die luidt als volgt:

“De Mensenzoon zal kiezen
wanneer de Tijd Wederkeert voor de Dichter-Prins.
Hij die is bezield door aarde en water
geboren in het complexe rijk van de zeegeit
als afstammeling van de bloedlijn van de gezegende.
Hij die de invloed van Mars zal uitwissen
en die van Venus zal verheffen
om genade te laten heersen over agressie.
Hij zal de mensheid in hart en ziel inspireren
om het pad van de dienstbaarheid te verlichten
en om de mens de Weg te tonen.
Dit is zijn erfenis,
Dit, en het beleven van een Waarlijk Grote Liefde.
Wie oren heeft om te horen, die hore.”

N.B.: zeegeit staat voor het sterrenbeeld: Capricornus; dit sterrenbeeld wordt aan de voorzijde afgebeeld door een geit en heeft aan de achterzijde een vin: aarde-water.

Een deel van deze Profetie is inmiddels vervuld: Lucifer is begin 2012 in evenwicht gebracht en naar zijn Eigen planeet Venus teruggekeerd, waardoor Venus in het jaar 2012 is verhoogd. Dit houdt in dat de Illuminati Lucifer niet meer als onbetwiste leider kunnen aanbidden: hij is niet meer op deze aarde.
En een deel van deze Profetie dient nog te worden vervuld: de invloed van Mars moet nog worden uitgewist. De betreffende Dichter-Prins zal ook hierbij zijn betrokken.
De invloed van Mars laat zich om de bovenstaande reden des te heviger gelden omdat de nakomelingen van het origineel niet voor het origineel Willen onderdoen. De Illuminatie zijn daarom nog zeer gevaarlijk, maar er worden al scheurtjes zichtbaar: zo wordt nu toegegeven – dat is ook via de SP aan mij gedaan – dat er chemtrails boven onze hoofden worden uitgespoten, alleen: nu luidt het antwoord dat dit wordt gedaan om ons tegen de zon te beschermen. En we mogen onszelf zeker de vraag stellen: waarom hebben de Illuminati zelf nu ook een website gelanceerd? Voorzien van een charme-offensief! Ik ben zeer benieuwd naar wat de Illuminati op of rond 23 september aanstaande gaan uitvreten! Houdt u Allen er maar rekening mee dat er op die datum met een bijzonder sterrenbeeld aan de hemel en het begin van de herfst zijnde iets staat te gebeuren; dan wordt u in elk geval niet verrast!

Nu weet en besef ik dat alles waaraan wij aandacht schenken tot realiteit wordt verheven. Maar de Illuminati schenken zelf al teveel aandacht aan hun duistere plannen en als er geen tegenwicht is, noch wordt geboden, dan worden die plannen van slechts enkele tienduizenden als werkelijkheid over ons uitgegoten, zoals zij nu al doen met hun chemtrails. Dat ìs werkelijkheid, lieve Mensen! We hebben zojuist in de Bijbel gelezen en ik heb ook via beeldopnamen van een ex-insider vernomen dat de Illuminati zo’n haat tegen de mensheid koesteren, dat zij het grootste gedeelte daarvan wensen uit te roeien; dat heet genocide en daarin krijgen inderdaad Allen een gelijke behandeling. En als zij op deze wijze doorgaan, vernietigen zij niet alleen het grootste deel van de mensheid, maar ook deze aarde. Want de atmosferische druk is al gezakt van op zeeniveau: 29 Britse mijlen naar bijna halverwege de Alpen: 22 1/2 Britse mijlen. De lucht is daarmee met 6 1/2 Britse mijlen te ijl op zeeniveau. Bovendien wordt de zuurstofbalans in de lucht die we inademen, zo langzamerhand ontregeld. Ons lichaam heeft toch een bepaalde verhouding aan zuurstof nodig, en als deze verhouding, deze zuurstofbalans wordt verstoord, dan kan een lichaam niet meer goed functioneren. Dat gaat zeer geleidelijk en haast ongemerkt zoals ikzelf in den beginne aan den lijve heb ondervonden. Natuurlijk: door het Einstellen komt de Goddelijke Kracht door ons heen, dat lijdt geen twijfel: ik ervaar die iedere dag! Deze Kracht geeft ook de nodige bescherming naar God’s Wil. (Want ik ben in een wat andere positie gesitueerd, en daarom weet ik dat:) De Goddelijke wetten der natuur, in het Sanskriet aangeduid met: “Durga Māyā”, zijn onverbiddelijk! Als de zuurstofbalans in de lucht wordt doorbroken, dan heeft dat onvermijdelijk effect op een lichaam! Want niet iedereen stellt sich ein en enkele tienduizenden zijn bezig om de aarde te vernietigen. Dat lukt ze overigens niet, maar daarom moeten we – ieder naar Eigen vermogen – dienend handelen door de zogenaamde: “onzichtbare wereld”, een helpende hand toe te steken. Want de “onzichtbare zielenwereld” beschikt immers niet over de machines, lees: “lichamen”, waarover de “zichtbare wereld” beschikt. Het juiste antwoord is daarom: intensief Samen Werken met de “onzichtbare zielenwereld” in dienst van God. Niets doen leidt tot verderf.
In deze zogenaamde: “eindtijd van het financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd” (Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18: de val van Babylon), is de situatie anders dan in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, waarin Bruno Gröning zijn redevoeringen hield voor zijn toenmalige publiek. Dat mag ik u namens hem meedelen. Zijn Leer is Universeel: die Umkehr is zeker nu noodzakelijk.

Zoals in alle heilige boeken der mensheid staat, eindig ook ik dit epistel met het gezegde: “Weest niet bevreesd!” Want God Zelf leidt alle gebeurtenissen naar het Aardse Paradijs zoals hij dat door Lazarus die schreef onder het pseudoniem: Johannes, de geliefde apostel, heeft laten optekenen na zijn IN-wijding door Jezus de Messias in het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 20.

N.B.: omdat ik gedurende mijn vakantie dit karwij nog moest klaren, verleng ik mijn vakantie met nog een week.
Ik hoop dat iedereen dit respecteert.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar

From: Krishnananda
Sent: Wednesday, July 26, 2017 2:15 AM
To: Ad iure Advocatenkantoor ; Advocatenkantoor Bosman ; Advocatenkantoor Zeeland ; Arslan & Terwee advocaten ; Clerx van Roy Advocaten ; Clingendael Advocaten ; Geert-Jan Knoops ; Jordan Law Advocatenkantoor ; La Gro Advocaten ; Moszkowicz Advocaten ; NautaDutilh ; Nederlandse Orde van Advocaten ; Peter van Koppen ; Tilburg Molendijk Advocaten ; Van der Zwan Advocaten ; VQH Advocaten
Cc: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractie2 VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Hoge Raad der Nederlanden ; Raad van State ; Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer
Subject: nietigverklaring beschikking wrakingskamer Rechtbank Rotterdam (zie bijlage)

Vrede zij met u Allen!

Bijgaand treft u aan mijn nietigverklaring van de beschikking van de Meervoudige wrakingskamer van Rechtbank Rotterdam (Nietigdoc.pdf).
In dit document is gemotiveerd waarom de zogenaamde: “Rechtspraak”, te allen tijde subjectief partijdig is; dit laat zich het meest zien in het bestuursrecht en in het belastingrecht. Maar ook bij het strafrecht kan deze subjectieve partijdigheid plotsklaps de kop opsteken! Blijft u daarom zeer waakzaam en altijd opletten!
En in het privaatrecht kan deze vorm van partijdigheid de kop opsteken als de kwestie een zaak tegen een bank betreft. Want in de pyramide van de door een aantal tienduizenden – mag ik hier spreken van mensdieren? – gewenste Wereld Orde staan de banken in rangorde bóven de zogenaamde: “naties”! (Even uit mijn hoofd, maar Googlet u het gerust maar na, bij voorbeeld: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=P238; http://www.express.co.uk/news/weird/758675/Illuminati-website-New-World-Order-Illuminatioffical-org; en de beste is natuurlijk die van de Illuminatie zelf: https://www.illuminatiofficial.org/illuminati-pyramid-symbol/: de top van de pyramide bestaat in enkele tienduizenden, daaronder het vanuit Nederland opgerichte BIS te Bazel (hoofdkantoor van alle banken; daarvandaan komen alle zogenaamde: “opdrachten”, die zorgen dat het geld naar die enkele tienduizenden toe blijft stromen), welk natiebedrijf een Eigen politiedienst heeft, daaronder staan in rangorde de Wereldbank en IMF, daaronder de zogenaamde: “Centrale banken”, met de banken, daaronder de multinationals, daaronder de regeringen en helemaal onderaan deze pyramide zijn de mensen gerangschikt.)

De zogenaamde: “Rechtspraak”, blijkt ingebakken in het geldend gemaakte wettenstelsel van dit financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd dat steunt op identiteitsfraude; zij staat niet bóven de wet waar zij zou moeten staan om Waarlijk onpartijdig te zijn. De zogenaamde: “Rechtspraak”, maakt deel uit van het zogenaamde: “natiebedrijf”, dat ik noem: “het bedrijf der Nederlanden”.
Van deze subjectieve partijdigheid heb ik de Staten-Generaal in 2016 al in kennis gesteld, maar dit orgaan vindt het allemaal: “kennelijk”, wel goed gaan zo. Nu weet u ook Hoe het komt dat het op deze manier wel goed wordt bevonden!

Bovendien heeft de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, die juridisch steunt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, bij welk orgaan onze Community of Peace ons Aller Mahābhārata ook heeft uitgeroepen op 15 mei 2014, en in Europa tevens op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie zo’n beetje de hele belastingwetenschap met de daaraan gekoppelde wetgeving bij de belastingrechter in Den Haag aan de kaak gesteld. Dit is wellicht óók voor u interessant om te volgen! Er is nog geen datum voor de openbare zitting, want voorzien van een boete, vastgesteld.
De Mens Krishnānanda heeft Regering en Staten-Generaal reeds in 2012 verzocht de belastingwetgeving aan te passen aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie omdat zij met enkele grondrechten, waaronder: Vrijheid van Geweten, in strijd is. Tevens tiert de slavernij – maar dan op een verborgen wijze – nog welig voort.

Het is hoogtijd dat ook de advocatuur hiervan in kennis wordt gesteld! Om deze reden zend ik u deze e-mail met afschrift aan de Staten-Generaal, de Hoge Raad der Nederlanden, de Raad van State en de betreffende rechtbank, want ik doe niets achter iemand’s rug om!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

Nietigdoc.pdf

Exodus 25: 2 is thans basis voor wereldwijde belastingheffing / beroepsprocedure van ene: “D. van den Engel te Zwartewaal”

2 Jul

Vrede zij met Allen!

Over mijn e-mail met als onderwerp: stalking door de Belastingdienst, schreef Iemand:

“hai krish,

er bestaat maar èèn overheid met jammerlijk verschrikkelijk veel afdelingen en afdelingen van afdelingen.. ja het verdeel en heers.. dit mag alleen nog publiekrechtelijk.. in private is dit bij wet vastgelegd verboden.. dus het is juist de onderstaande mail te schrijven.. hard leers is de ene overheid, enkel in eigenbelang aan het verdienmodel waarin het misleiden ook nog eens mag zonder de wil te schaden.. het is regelgeving zonder grondwettig kader.

al dit vergaren van ons allen energie, buiten dat dit gebeurt met het medium geld (als dat dan al zou bestaan) met zelfs wettig gewapend geweld als nodig.. komt voort uit Exodus XXV-3 ik zal in kort verwoorden : ‘van ieder mens zult u iets afhouden voor mij’ belasting (je onderwerpen aan !).. de groep scheppers die dit eisten, in den tijd, daar zij een periode op deze wereld wilden verblijven, hebben het volk van Israël ( chazaren en zionisten ) deze opdracht gegeven. nu de rijkste der rijken. en uit te voeren.. na dat de scheppers weer zijn gegaan zou de noodzaak van Exodus XXV-3 moeten vervallen maar vonden zij dit wel makkelijk en mensen te volgzaam.. dus wordt Exodus XXV-3 nog steeds uitgevoerd.. het is zo simpel.

is verzet zinloos, nee gewoon de paus, het Vaticaan schrijven dat je niet dient om anderen te verrijken en dat de scheppers hier nu niet meer zijn en Exodus XXV-3 alleen daar door al buiten werking is.

bij geen antwoord is het gelijk aan jou kant. en begrijpen ze dat er weer een schaap over de dam is.. sssst, hoor niet verder vertellen.

oja kijk even deze link https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-spookfactuur.html

ps Exodus XXV-3 lezen en te begrijpen kost je ongeveer 5 maanden leer werk en de conclusie staat hier boven vet vermeld. oja waar de scheppers in die tijd verbleven staat in Exodus XXVI”,

volgt ondertekening door Iemand.

Graag dank ik Iemand hartelijk voor deze e-mail.

Jouw Exodus 25: 3 is in mijn Bijbel (R-K uitgave): Exodus 25: 2: “Zeg tegen de Israëlieten dat zij een bijdrage aan Mij moeten afstaan; van iedereen die daartoe bereid is moet u voor Mij een bijdrage in ontvangst nemen.” De pauselijke vertaling is al milder gestemd. Dit sprak de Heer tot Mozes. Waarom zei de Heer dat tegen Mozes? “Dan kan men voor Mij een heiligdom bouwen en zal Ik in hun midden wonen.” (Exodus 25: 8).

De eerste vraag is nu: Wie is de Heer? Normaliter ben ik met betrekking tot dit onderwerp voorzichtig omdat ik met het beantwoorden van deze vraag tegen schenen kan trappen en heilige huisjes omver kan trappen. Maar de geadresseerden die mij kennen, weten beter! De Heer Die Exodus 25: 2 sprak, was: Jah(oe)weh / Jah / Jehovah / Allah / Ahoera Mazda / Jezus de Messias, of Hoe Mensen hem ook in hun taal en cultuur mogen noemen. Kortheidshalve gebruik ik in dit epistel slechts de Namen: Jahoeweh en Jezus de Messias.

Jahoeweh is niet God, maar zijn eerstgeborene in een materieel lichaam: de Schepper van dit zijn materiële universum. In de Vedische schriften die Vyāsadeva in de Sanskriettaal schreef, wordt Jahoeweh: Brahmā, genoemd. Brahmā betekent: zich uitbreiden. Volgens de Jehovah’s Getuigen betekent de Naam: Jehovah: Hij veroorzaakt te worden. Jahoeweh betekent derhalve: de Heer (Hoe in Sanskriet) veroorzaakt te worden; hij breidt zich uit. Hoe breidt Jahoeweh zich uit? Hij breidt zich uit door te mediteren op de lagere, uitwendige energieën van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods: Śrī Krishna of de Fenomenale Christus. Deze meditatie op Śrī Krishna leidde tot de Oerknal. Die is ook bewezen! In dit kader had Andries Knevel van de EO indertijd ook gelijk: de hemel en de aarde zijn niet in zes dagen geschapen! Overigens blijkt uit dit eerste Bijbelboek Genesis dat de dag met de avond begint, en niet met de ochtend. Jezus de Messias, ook wel en hierna de Nazarener genoemd, ging met zijn Leer van hetzelfde principe uit. Hij communiceerde eerst met de onzichtbare Engelen of Krachten van de nacht om vervolgens in de ochtend met de zichtbare Engelen of Krachten van de dag te communiceren. In de noen, dus als de zon op zijn hoogst staat, deed hij de noen-contemplatie op de Universele Vrede. Aldus stond en staat zijn hele Leven nog steeds in het teken van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods die hij zodoende 24/7, zoals dat tegenwoordig kortweg wordt genoemd, dient. Zie hiervoor de Communies met de Engelen en de noen-contemplaties op de Universele Vrede. In het algemeen genomen worden Mensen niet opgeleid in deze Leer van de Nazarener: niet in tempels, niet in kerken en niet in moskeeën! Daarom is er onze World University of Peace, waarvan de grondlegger is: Dr. Edmond Bordeaux Székely, en wij op deze Weg van de Liefde zijn voortgegaan op verzoek van mijn Spirituele Leraar: Zijne Goddelijke Genade Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, hierna Śrīla Prabhupāda genoemd. Onze Leer van de Nazarener is zeker ook belangrijk voor medici want als de mensheid als geheel de Weg van de Liefde is kwijtgeraakt, zijn medici die Weg eveneens kwijt geraakt. Leest u daarom ook eens ons Tweede Evangelie en verdiept u zich alstublieft in ASHA, de Kosmische Ordening!

Uit de filosofie van onze Spirituele Erfopvolging weten we dan ook dat in één grote klap alle 8.400.000 levensvormen waarin een Spirituele ziel kan incarneren aanwezig waren. Het is niet zo dat de ene vorm uit de andere vorm is ontstaan. De evolutie van de Spirituele ziel gaat van de laagste levensvorm naar de hoogste levensvorm: de menselijke levensvorm. Er zijn 400.000 menselijke levensvormen. Dit universum is ook iets groter dan alleen deze Planeet Aarde.

De schepping van dit universum karakteriseert zich door een driedeling. Er zijn de hemelse planeten, waaronder de zon en de maan zijn begrepen, er zijn de midden planeten, waaronder deze aarde is begrepen en er zijn de zogenaamde: “helse”, planeten, of beter: lagere planeten, want alles is Krishna’s energie en daarom bestaat er geen hel. De leiders van de hemelse planeten en hun medebewoners dienen zonder uitzondering Śrī Krishna of de Magnifieke Christus, God, al worden ze wel eens door de materie begoocheld. Op de midden planeten hebben Mensen de Vrije keuze gekregen om te kiezen tussen God en de mammon, zoals de Nazarener zei in zijn Bergrede die is opgetekend in Matteüs: “Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de onrechtvaardige mammon niet tegelijk dienen.” (hoofdstuk 6: 24). En op de lagere planeten leven de demonische levensvormen. Met betrekking tot de uitzaaiing van de mensheid op aarde zijn met name beschavingen van drie hemelse planeten actief geweest, te weten: Brahmaloka of ook wel bekend als Hoova, bekend van de beschaving der Hebreeën, Altea, bekend van de beschaving van Atlantis, en Asjan die de zogenaamde: “gele”, mensen heeft uitgezaaid. De zwarte mensenvorm is van de aarde zelf. Het doel van de uitzaaiingen was om de aardse mens mee te nemen in hun ontwikkeling. … Het is zoals het is!

Want het is nu eenmaal zo dat de technische ontwikkeling van de demonen in de geaardheid onwetendheid op de lagere planeten hoog is: zij kunnen zelfs de hemelse planeten bereiken. Het Bijbelboek Openbaring zegt daarover in hoofdstuk 12: “[7] Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug. [8] Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. [9] De grote draak werd neergeworpen, de oude slang (Genesis 3! – Kr), die … de hele wereld misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem. [12] Daarom: juich, hemelse sferen, en u die daar woont. Wee u, aarde en zee: de duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn.” Het Bijbelboek Genesis zegt daarover in hoofdstuk 6 dat de zonen van God – zij die uit de hemelse sferen waren neergeworpen op de aarde en die de toenmalige Mensen imponeerden met hun technische kennis – zagen Hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen uit die dochters ieder een vrouw. “In die dagen – en ook nog daarna – leefden er reuzen op de aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd.” (Genesis 6: 4). Dit is de kern van het probleem dat de mensheid op aarde dient op te lossen, Wil het beloofde Aardse Paradijs van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 20, voor eenieder zichtbaar worden. De besturende halfgoden of engelen onder leiding van Jahoeweh mogen dan wel niet meer op aarde zijn, maar zij die zijn neergeworpen, hebben zich met de mensen op aarde vermengd, en daarom is niet goed meer zichtbaar wie wat is! Inderdaad, Iemand, Jahoeweh woont niet meer onder ons, er is zelfs geen tempel meer in Jeruzalem (die was immers vernietigd, maar er is wèl een moskee voor in de plaats gekomen!) en daarom geldt Exodus 25: 2 in wezen niet meer. Stond er nu een punt achter dit verhaal, dan zou je gelijk hebben, Iemand! Maar er staat geen punt; het is een komma: het verhaal wordt vervolgd! Daarom: als ik nu aan de paus zou schrijven dat de noodzaak van Exodus 25: 2 zou zijn vervallen, dan krijg ik de Vaticaanse lachers op mijn hand. Want de neergeworpenen hebben de Bijbel naar hun hand gezet en kennen haar door en door. Zij zouden dan zeggen dat de paus bemiddelaar is tussen God en mensen: hij is gezonden als zijn afgezant, en de mensen toch kunnen zien dat zij vanuit de hemelse sferen zijn afgedaald en zodoende onder de mensen op aarde zijn! Zij hebben immers zoveel tempels, zoveel kerken, zoveel moskeeën en zoveel andere heilige huisjes gebouwd! Nee, Exodus 25: 2 geldt nog volop! De mensheid is door deze neergeworpenen belastingplichtig gemaakt als waren zij afgezanten van Jahoeweh. De zaak steekt daarom iets ingewikkelder in elkaar. En inderdaad: mensen zijn over het algemeen nog steeds te volgzaam en laten zich daarom nog steeds te makkelijk misleiden door valse goeroes: zij die niet zijn aangesloten bij een van de vier Spirituele Erfopvolgingen, waaronder die van Jahoeweh of Jezus de Messias, de Nazarener, is begrepen. Jahoeweh is zo’n tweeduizend jaren geleden in de Mensenvorm van de Nazarener naar de aarde gekomen om in het “heilige land Israël” (in die tijd Romeinse gewesten) een nieuwe Spirituele Erfopvolging te vestigen. Via Maria Magdalena en haar nageslacht heeft deze Spirituele Erfopvolging nog lang stand gehouden vanuit door de Nazarener geschreven Het Boek der Liefde, maar de zogenaamde: “kruistochten”, hebben er in de openbaarheid een eind aan gemaakt. In de harten van de Ware Religieuzen (Religie betekent: God kennen en van hem houden) leefden de Leringen van de Nazarener echter voort. Thans ligt Het Boek der Liefde achter de stevige muren van het Vaticaan verborgen. De andere tak van de Spirituele Erfopvolging van Jezus de Messias, de Nazarener, liep via Petrus. De Apostel Philippus heeft onder toeziend oog van Maria Magdalena in Alexandrië een kopie geschreven van Het Boek der Liefde voor de Apostelen in Jeruzalem. Petrus hield zich netjes aan de Leer van zijn Heer, maar Paulus week daarvan op punten af. Vandaar dat er in de Bijbel een twist is beschreven tussen Petrus en Paulus. De paus nu zit op de zogenaamde: “heilige stoel van Petrus”, maar eert Paulus en wijkt daarom af van de Leer van de Nazarener! Het Vaticaan indoctrineert zodoende met een andere leer die ook dat beruchte Exodus 25: 2 omvat. En de protestanten zijn daarvan weer afgeweken, maar ook zij omarmen Exodus 25: 2. Daarom zijn de mensen belastingplichtig gemaakt, of zij nu de Bijbel nemen als het zogenaamde: “Woord van God”, of niet. Dus hier komt het niet eens aan op het geloof in God: heel de mensheid is belastingplichtig of men gelooft of niet! Daarom ook zijn veel christenen dat alleen nog in naam, want zij doen weinig anders dan de onrechtvaardige mammon dienen.

De draak en zijn engelen hebben zich op sleutelposities gevestigd hier op aarde. Daarom geldt Exodus 25: 2 nog volop want hun tempels en andere heilige huisjes dienen te worden onderhouden. Nu is de draak, Lucifer, weliswaar weer in evenwicht gebracht en teruggekeerd naar zijn Eigen Planeet: Venus, die daardoor is verhoogd in het jaar 2012 volgens de Profetie van Michel de Nostradamus, oftewel: Nostra Damus, oftewel Onze Lieve Vrouwe: Sara-Tamar, dochter van Maria Magdalena, de Profetes. Haar Profetie luidde als volgt:

“De Mensenzoon zal kiezen

Wanneer de Tijd Wederkeert voor de Dichter-Prins.

Hij Die is bezield door aarde en water

geboren in het complexe rijk van de zeegeit

als afstammeling van de bloedlijn van de gezegende.

Hij die de invloed van Mars zal uitwissen

en die van Venus zal verheffen

om genade te laten heersen over agressie.

Hij zal de mensheid in hart en ziel inspireren

om het pad van de dienstbaarheid te verlichten

en om de Mens de Weg te tonen.

Dit is zijn erfenis,

Dit, en het beleven van een Waarlijk Grote Liefde.”

N.B.: met zeegeit wordt het sterrenbeeld Capricornus bedoeld.

Maar zijn nakomelingen zijn vaak nog erger dan het origineel was. Omdat het origineel, die hun onbetwiste leider was, er niet meer is, vertonen zijn nakomelingen onder elkaar scheurtjes. En iets dat geen hechte eenheid meer is, komt vroeger of later ten val waardoor de invloed van Mars zal worden uitgewist. De betreffende Dichter-Prins zal ook hierin zijn hand hebben. Onze paden hebben zich nog niet gekruist maar reeds nu Werken wij Samen: op 15 mei 2014 heeft onze Community of Peace onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, bij de Verenigde Naties uitgeroepen. Het is zeer opvallend dat ons Aller Mahābhārata door alle organen, ook door dat wat wel wordt genoemd: “de Rechtspraak”, van het wat ik noem: “bedrijf der Nederlanden”, weliswaar niet wordt ontkend, maar wel zoveel mogelijk wordt omzeild, en als het helemaal niet anders kan, wordt er geen uitspraak over gedaan: “Evenmin hetgeen over de ‘ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata’ is aangevoerd. De rechtbank is immers gehouden aan het Nederlands recht toe te passen op deze zaak.” Het woord immers wordt niet gemotiveerd, terwijl onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, wereldwijd juridisch steunt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en voor Europa ook nog op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Internationaal recht is daarom van toepassing, en indien zogenaamd: “Nederlands recht”, eveneens nog van toepassing zou zijn, vergeet men gemakshalve artikel 13a van de Wet algemene bepalingen toe te passen: “De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van authentieke akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenregt erkend.” Dat gaat kortweg over de Spirituele aangelegenheden van Exodus 20. En Spiritueel gezien steunt ons Aller Mahābhārata op diezelfde Bijbel! Het Volk van God: “Het Nieuwe Israël”, is namelijk erfopvolger van het aloude Volk van Israël dat over de wereld was verstrooid in de diaspora! Het Volkenrecht is daarom juist op God’s Volk van toepassing! Dus: vanuit welke hoek je het ook bekijkt: het zogenaamde: “Nederlandse recht”, is niet van toepassing, of dat zogenaamde: “Nederlandse recht”, wordt beperkt door de Spirituele aangelegenheden van Exodus 20. Want we hebben niet voor niets een kerkgenootschap opgericht om onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, en haar Grondwet van Mahābhārata voor de zogenaamde: “Nederlandse wet”, wat dat dan ook mag zijn, in zijn statuten vast te leggen. Indien Iemand de mening is toegedaan en poneert dat ons Aller Mahābhārata in deze vorm uiteindelijk gedoemd is te mislukken, dan stelt hij zich (weer) boven God! Want de wens is de vader van de gedachte. Ik zeg simpelweg: “Krishna’s Wil geschiede!”, en: “Mij geschiede naar zijn Wil!” Dat hebben we Samen ook afgesproken en daaraan onderwerp ik me. Ik vind het niet erg om een aan Krishna overgegeven Spirituele ziel te zijn!

Wat de Rechtspraak betreft: er moet iets verkeerd zijn gegaan met betrekking tot het door de minister van ASHA van ons Aller Mahābhārata ingestelde beroep inzake de inschrijving van de natuurlijke rechtspersoonlijkheid van de Mens Krishnānanda op grond van de Wet basisregistratie personen. Want ik kreeg bij aangetekende brief van 19 juni 2017 een uitspraak toegezonden betreffende het beroep van ene: “D. van den Engel te Zwartewaal”. Het bevreemdde mij dat het dode object dat Eigendom is van dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, eveneens beroep had ingesteld. Dit beroep was onder hetzelfde zaaknummer als het beroep van de minister van ASHA voornoemd behandeld. Blijkbaar was er tòch nog ergens verwarring ontstaan. Daarom heeft de minister van ASHA de uitspraak met betrekking tot het beroep van het dode zogenaamde: “Rijkseigendom”, genaamd: “D. van den Engel te Zwartewaal”, aan de rechtbank geretourneerd. Daarbij heeft hij verzocht om op korte termijn tot de hem beloofde schriftelijke uitspraak te komen en haar te zenden aan het briefadres van het Departement van ASHA. Deze korte termijn is benoemd voorgesteld en zal, indien akkoord, met een dwangmiddel worden gehandhaafd. Van deze brief heeft het Departement van ASHA kopie gezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden en aan de beroepsinstantie: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beide instanties per fax. Op vrijdag 30 juni jl. ontving het Departement van ASHA op zijn briefadres een stuk van dezelfde rechtbank dat was geadresseerd aan ene: “D. van den Engel”. Het departement heeft dit stuk direct doorgezonden aan de houder / bewaarder daarvan: de gemeente Brielle. Soms schrikt de Rechtspraak blijkbaar zó van ons Aller Mahābhārata dat ze zelfs vergeet recht te spreken!

Dossier rechtbank: zaaknummer ROT 16 / 8266 BRP LU04; afschrift per fax.

Het is juist dat deze procedure aan de eveneens door de minister van ASHA gevoerde belastingprocedure voorafgaat. Deze procedure wordt voorshands nog niet gevoerd (onder meer) door vakantie. De procedure is openbaar vanwege een boetebeschikking. In dit beroep heeft de minister van ASHA zo’n beetje de hele belastingwetenschap aan de kaak gesteld, met als conclusie dat zelfs persona niet belastingplichtig zijn: slechts de Eigenaar van de + 17 miljoen natuurlijke personen die in Nederland wonen, is belastingplichtig en daarmee ook aangifteplichtig. De Eigenaar is dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”!

In de belastingprocedure is aan de orde, en is daarmee onder de rechter gesteld:

 • onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata;
 • de Residenten van Mahābhārata zijn niet belastingplichtig;
 • het verschil tussen Mens en de zogenaamde: “natuurlijke persoon”;
 • het verschil tussen legitimeren en identificeren;
 • het door de minister van ASHA ingestelde beroep inzake de inschrijving van de natuurlijke rechtspersoonlijkheid van de Mens Krishnānanda op grond van de Wet basisregistratie personen;
 • identiteitsfraude met omzeiling van het wettelijke huurcontract: het wettelijk verplichte legitimatiebewijs;
 • de brieven van de Mens Krishnānanda van 4 maart 2013 en 24 februari 2014, kortweg: geen erkenning van belastingplicht en het juiste adres van de zogenaamde: “natuurlijke persoon”;
 • onjuiste adressering van belastingpost wordt niet consequent gehandhaafd in bezwaarzaken;
 • in geschil is juist wèl dat de Mens Krishnānanda in zogenaamd: “Nederland”, woont;
 • wie is de belanghebbende? Dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, of de Mens Krishnānanda?
 • hiermee samenhangend: wie is de belastingplichtige volgens de Wet inkomstenbelasting 2001?
 • uitgediept: het verschil tussen Mens en persoon / persona;
 • het verschil tussen persoon / persona en de zogenaamde: “natuurlijke persoon”;
 • in de Dikke Van Dale wordt identiteitsfraude: “natuurlijk persoon”, als wat in het spraakgebruik gewoonlijk is beschreven;
 • belastingwetgeving is abominabel in elkaar gefrommeld;
 • Motu Proprio van Paus Franciscus I;
 • de zogenaamde: “familienaam”, is een privaatrechtelijke naam waarop het privaatrecht van toepassing is;
 • in belastingwetenschap vindt er vermenging van publiekrecht en privaatrecht plaats;
 • volgens constante jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden is dat niet mogelijk;
 • daarbij komt nog dat de Belastingdienst thans bekend staat als een business unit van het geregistreerde bedrijf: Ministerie van Financiën, met als geregistreerd hoofdkantoor: Movares Nederland B.V., te Utrecht – daarom is het beter om te spreken van het Belastingbedrijf, het privaatrecht is leidend;
 • het gesloten stelsel van rechtsmiddelen;
 • Belastingbedrijf overtreedt zelf wetten;
 • verboden slavernij;
 • ANBI;
 • stalking door Belastingbedrijf.

Al met al ligt er een aardig dossier met tal van onderwerpen waarover de rechter een uitspraak wordt gevraagd.
Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, speelt daarin een belangrijke rol omdat deze natie noch zogenaamde: “natuurlijke personen”, noch het zogenaamde: “geld”, en daaruit volgend: noch belastingplicht kent. Als dat wat ik noem: “het bedrijf der Nederlanden”, met zijn organen en met zijn organen van organen ons Aller Mahābhārata tot heden niet heeft ontkend, dan dient het maar eens de gevolgen daarvan te accepteren! Want zij bestaat zowel volgens de constitutieve opvatting als volgens de declaratieve opvatting.

Dossier belastingrechter: zaaknummer SGR 17 / 1474 IB/PVV; gaarne aan dit dossier toevoegen, waarvoor ik u bij voorbaat hartelijk dank! Afschrift per fax.

Gelet op het voorgaande heeft de wereld behoefte aan vele stemmen om de woorden van Waarheid en Genezing, waar miljoenen naar smachten, te spreken. Deze woorden zullen worden gesproken door God’s Volk vanuit onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata. Èn heeft de wereld behoefte aan talrijke harten Die verenigd zijn in het Werk van de Spirituele ziel en Die bereid zijn om God’s Werk te doen. Deze harten kunnen worden gevonden in de Residenten van Mahābhārata. Kunnen geadresseerden oprecht beweren dat ze zich hier niet bewust van waren?

Ontvang dan Allen mijn zegen. Ik zegen u met mijn Vrede als volgt:

Ik schenk de vrede van uw Moeder Aarde aan uw lichaam en de vrede van uw Hemelse Vader aan uw geest.

En laat de vrede van beiden heersen onder de zonen der Mensen. Komt tot mij, allen die vermoeid zijt, en allen die lijden onder strijd en kwellingen! Want mijn vrede zal u versterken en vertroosten. Want mijn vrede is overvloedig vol van vreugde. Daarom groet ik u altijd op deze manier: Vrede zij met U!

Groet elkander dan altijd op deze wijze, opdat over uw lichaam de Vrede van uw Moeder Aarde en over uw geest de Vrede van uw Hemelse Vader neder moge dalen.

En dan zult gij vrede vinden onder uzelven, want het Koninkrijk der Wet is in u.

En keer terug tot uw broeders en geef hen ook uw vrede, want gelukkig zijn zij die naar vrede streven, omdat zij de vrede van de Hemelse Vader zullen vinden.

En geef dan aan eenieder uw vrede, gelijk ook ik mijn vrede aan u heb gegeven.

Want mijn vrede is uit God. Vrede zij met u!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar

stalking door de Belastingdienst

15 Jun

Vrede zij met Allen!

Hierbij zend ik jullie toe mijn brief inzake stalking van mij door het Belastingbedrijf. Hiermee Wil ik de belastingzaak overhalen naar het strafrecht, althans: als het Belastingbedrijf doorgaat met zijn stalking van mij.
Zie verder mijn onderstaande e-mail aan de heer De Geus van het Belastingbedrijf:

From: Krishnananda
Sent: Thursday, June 15, 2017 2:36 AM
To: Beldienst H.A. de Geus
Cc: Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractie2 VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer ; Hoge Raad der Nederlanden
Subject: stalking door de Belastingdienst

Geachte heer De Geus, Vrede zij met u!

Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan de Belastingdienst, maar beter is: het Belastingbedrijf, zo is inmiddels komen vast te staan in de procedure bij Rechtbank Den Haag, nummer SGR 17 / 1474 IB/PVV. Vriendelijk verzoek ik u hiervan kennis te nemen.
Mijn vraag aan u luidt: Wilt u alstublieft ALLE BELASTINGKANTOREN erop wijzen dat het mij menens is en dat ik absoluut geen spam meer wens te ontvangen van uw Belastingbedrijf.

Omdat uw Belastingbedrijf continu de door uw Koning en ministers in samenwerking met de Staten-Generaal uitgevaardigde wetten overtreedt, dient de rechter in het kader van het zogenaamde: “gesloten stelsel van rechtsmiddelen”, eveneens die wetten te overtreden! Dringend, doch beleefd, verzoek ik u en uw collegae daarmee te stoppen.

De Mens Krishnānanda heeft uw bedrijf in 2014 al meegedeeld dat hij bereikbaar is op het correspondentie-adres van Community of Peace, en niet op enig andere wijze! Uw bedrijf voldoet nog steeds nauwelijks aan zijn wens. Voor de juiste gang van zaken vermeld ik hieronder nogmaals zijn adres onder de enig juiste bewoordingen:

Community of Peace
t.a.v. Krishnānanda
Mahābhārata
Spiritual District of Holland
P.O. Box 47
3230 AA Brielle

De door uw bedrijf aangeschreven juridische entiteit in de vorm van de zogenaamde: “’s Rijkseigendoms natuurlijke persoon”, is bereikbaar bij zijn houder / bewaarder: de gemeente Brielle die is gevestigd aan het Slagveld 36, briefadres: Postbus 101, 3230 AC Brielle.

Vriendelijk verzoek ik u hiervan op de Juiste Wijze nota te nemen en dit rond te bazuinen bij al uw collegae.

Ik hoop nu werkelijk dat uw Belastingbedrijf stopt met zijn stalking van mij!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw dienaar

Stalking.pdf

repareren belastingwetgeving en belastingwetenschap en aanpassen van deze wetgeving aan Europese wetgeving / vrouwelijke dienstplicht!!!

8 Jun

Geachte leden van de Staten-Generaal en ingekopiëerden, Vrede zij met u Allen!

Bijgaand zend ik u toe het document: Br02052017.pdf, waarmee ik per fax ben teruggekomen op de brief van Rechtbank Den Haag van 2 mei 2017.
In deze brief is geschreven dat de Mens Krishnānanda als Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen Naam: D.; behorende tot de familie(s): Van den Engel (/ Goudriaan) de rechtbank heeft verboden zijn Eigen Naam en familienaam (familienamen) te gebruiken zonder zijn toestemming daartoe. De rechtbank schreef daarop: “De rechtbank kan echter uw beroep enkel onder uw eigennaam en familienaam in behandeling nemen omdat de aanslag op die naam is afgegeven. In het belastingrecht staat alleen beroep open voor degene op wiens naam de aanslag of de beschikking staat. We noemen dit in de praktijk het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.” Volgt ondertekenkrabbel van een voor mij nog steeds anonieme griffier. Aldus kunt u mijn brief in de juiste context plaatsen.

Als bijlagen bij deze brief (Br02052017.pdf) die ik per fax van 6 juni jl. heb gezonden aan Rechtbank Den Haag en in afschrift aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingrecht) heb ik gevoegd de brieven van de Mens Krishnānanda van 4 maart 2013 en 24 februari 2014. Deze brieven waren gericht aan de inspecteur van de Belastingdienst en op deze brieven heb ik tot heden geen serieus inhoudelijk antwoord mogen ontvangen.

Voor zover hier van belang, want deze brieven maken nu onderdeel uit van de procedure, heeft de Mens Krishnānanda op 4 maart 2013 de inspecteur voornoemd op grond van de Auteurswet verboden om in het vervolg zijn Namen te gebruiken zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe. Verder heeft hij op 24 februari 2014 de inspecteur voornoemd meegedeeld dat de door hem aangeschreven juridische entiteit onder geheimhouding is gevestigd op het adres: Postbus 101, 3230 AC Brielle. Daarom heeft de Mens Krishnānanda de inspecteur voornoemd verboden om zijn Namen of een vorm daarvan te combineren met zijn geheime woonadres. De inspecteur is in deze brief vriendelijk verzocht om de Mens Krishnānanda te benaderen op het in het briefhoofd gestelde postadres (ook wel briefadres genoemd) van Community of Peace, t.a.v. Krishnānanda. Aan dit verzoek wordt nog steeds – behoudens in de bezwaarschriftprocedure – geen gevolg gegeven! Dit betekent dat de Eigen Naam D. en zijn ene familienaam: Van den Engel, nog steeds zonder de Krachtens de Auteurswet vereiste toestemming daartoe wordt gebruikt door de Belastingdienst hetgeen in strijd is met de Auteurswet. De belastingwetgeving dient derhalve te worden gerepareerd door de zogenaamde: “praktijk van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen”, in het vervolg ongedaan te maken opdat een rechtbank zich in het vervolg niet óók schuldig hoeft te maken aan het overtreden van wetten indien de Belastingdienst zich daaraan blijft schuldig maken.

Vervolgens heeft de Mens Krishnānanda uw Staten-Generaal al in het jaar 2012 verzocht de belastingwetgeving aan te passen aan de Europese wetgeving, met name het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voornoemd omdat hij bezwaard is van Geweten om nog langer belasting te betalen. Aan dit verzoek hebt u tot heden geen gevolg gegeven, waardoor Mensenrechten worden vertreden zoals ik in de bijgevoegde brief heb gesteld, en in wezen de slavernij nimmer is afgeschaft; eerder is zij toegenomen! Op grond hiervan verzoek ik u dringend, doch nog steeds beleefd, om onder het toeziend oog van de Hoge Raad der Nederlanden de aanpassing van de belastingwetgeving en de belastingwetenschap als geheel nu spoedig ter hand te nemen, waardoor aan bezwaardheden des Gewetens van Alle Mensen tegemoet kan worden gekomen.

Tenslotte verzoek ik u dringend, doch beleefd, aan de geconstateerde identiteitsfraude een einde te maken. Want criminele Mensen die zich hieraan schuldig maken, worden bestraft, maar dat wat u noemt: “het Rijk”, dat zich hieraan eveneens schuldig maakt, blijft ongestraft. Desalniettemin blijft identiteitsfraude identiteitsfraude! Ik kan er geen andere draai aan geven.

Buiten dit alles heb ik vernomen dat er volgend jaar een dienstplicht komt voor vrouwen en meisjes! Ik heb hierover zelf nog niets via de reguliere media vernomen!!! Deze vrouwelijke dienstplicht zou worden ingesteld op basis van gelijkheid van vrouwen en mannen. Dit begrijp ik niet. Want ik kan als man nog steeds geen baby’s krijgen ook al zou ik dat Willen! En ik kan als man ook nog steeds geen melk geven. Daarnaast menstrueer ik niet. Hoe zit het met die gelijkheid? Kunt u niet beter over gelijkwaardigheid spreken dan over gelijkheid? Vrouwen kunnen daarom niet gelijk worden behandeld als mannen! En meisjes kunnen niet gelijk worden behandeld als jongens.
Bovendien dienen volgens de Vedische schriften, waaronder óók de Bijbel en de Koran zijn begrepen, vrouwen, meisjes en kinderen te worden beschermd. En daarom mogen zij niet worden opgeroepen voor de één of andere militaire dienstplicht. En zéker niet vlakbij de Russische grens!

Als Universeel Predikant / Ācārya protesteer ik hiertegen zeer Krachtig omdat deze vrouwelijke dienstplicht in strijd is met de door God ingestelde natuurwetten Daarom is het uw plicht ervoor zorg te dragen dat dit walgelijke plan geen meerderheid krijgt in uw Staten-Generaal!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya en minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uw Aller dienaar

Br02052017.pdf

rapport omtrent de Plas van Heenvliet

25 Mei

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u en met Allen!

Hieronder schreef ik: “Nu weet u dat ik uw Premier / Kamerlid: Mark Rutte, en uw Kamerlid: Alexander Pechtold, niet vertrouw omdat zij bij de Bilderbergconferentie(s) zijn geweest, en wat wil nu het geval? Beiden werpen ze blokkades op om maar (nog) niet te komen tot een regering. Meestal komt de Bilderberggroep begin juni bijeen om de voortgang van zaken te bespreken. Er zijn Mensen die zeggen dat ik de Bilderberggroep niet moet overschatten, maar in elk geval ONDERschat ik haar niet. Daarom moeten de kleine partijen die nog schoon zijn, Samen met de PVV, het heft in de handen pakken en gaan onderhandelen met elkaar om tot een regering te komen, anders komt er wéér meer van hetzelfde en gaat de criminaliteit van dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, gewoon door. Laten deze partijen ervoor zorgen dat het zogenaamde: “motorblok”, buiten spel wordt gezet. Dat is belangrijk.”

Zoals ik vlak na de verkiezingen schreef, is het belangrijk om evenwicht in uw Godshuis: de Staten-Generaal, te brengen. Al het Leven in de materie bestaat in een Vader en een Moeder. Want Krishna (of Christus, dat is Dezelfde), God, heeft zich niet voor niets geëxpandeerd in óók een Moeder: Rādhā of Harā, genaamd; vandaar de chant: Hare Krishna, onze Moeder-Vader God, zoals dat óók in het Bijbelboek Genesis 1 is vermeld. Zo dient dat dan ook in uw Godshuis te zijn: er dient een Vader en een Moeder te zijn om de gewenste balans te verkrijgen.
In mijn eerdere e-mail van vlak na de verkiezingen stelde ik voor dat alle 150 leden van de Tweede Kamer gaan Samen Werken onder als Vader: de heer Kees van der Staaij (omdat hij zich het dichts bij de oorspronkelijke Vedische Wijsheid bevindt, en dat heeft niets met conservatief te maken!) en als Moeder: mevrouw Marianne Thieme (omdat zij zich het meest bekommert om de minerale, planten- en dierenwereld). De nieuwe regering wordt samengesteld vanuit uw Tweede Kamer en als uw Tweede Kamer in balans is, is zodoende ook uw regering in balans. De taak van de Vader en de Moeder is het om die balans te bewaken en haar zodoende in stand te houden.

Uw Staten-Generaal en met name uw Tweede Kamer heeft niet voor deze optie gekozen en ervoor gekozen om meer van hetzelfde te realiseren: dat wat de meerderheid van uw kiezers juist niet Wil. Samen met de media zet u uw Eigen kiezers in hun hemd. En nu zit u met een vastgelopen motorblok. Dat heeft zichzelf al buiten spel gezet. Dat maakt het iets makkelijker voor u.

Alles ligt zodoende open voor: Forum voor Democratie (2), Denk (3), 50 + (4), PVV (20), SGP (3), Christen Unie (5), PvdA (9), SP (14), GroenLinks (14), en PvdD (5), om met elkaar Samen te Werken en zodoende een meerderheidsregering te vormen: ze hebben dan een meerderheid van 79 zetels. Bovendien kan deze combinatie – als zij dat Wil – alsnog de balans in uw Tweede Kamer terugbrengen. Want de heer Kees van der Staaij kan alsnog als Vader en mevrouw Marianne Thieme kan alsnog als Moeder worden gekozen en benoemd. Ik adviseer u daarom om naar uw Kamervoorzitter te gaan om deze meerderheidscombinatie met haar te bespreken. Er is geen enkele reden om te dralen want God Zelf roept u hiertoe op. God is de Goeroe IN u, en ik mag u daarop Wijzen!

Voor uw Samen Werken kunt u uit twee opties kiezen: òf u legt uw programma’s naast elkaar en voert uit hetgeen overeenkomstig is, òf u gaat Samen Werken op God’s Programma voor een Aards Paradijs dat er sowieso tòch komt. Want: waarom maakt u plannen voor de toekomst terwijl God’s Plan allang klaarligt? Dat is toch overbodige moeite!
Maak één grote fractie en overleg met elkaar onder leiding van uw Pa en Ma, en als er iets niet duidelijk is, laat uw Pa het dan vragen aan het Hoofd – de hersenen – in de geestelijke erfopvolging van Krishna, God. Dan hoeft de geschiedenis zich niet langer te herhalen en is het zó dat op de langere duur succes voor uw regering niet meer te voorkómen is; uw succes zal steeds duidelijker gaan blijken; dat is ook mijn ervaring.

Ik wens u sterkte in uw keuze en alle Wijsheid toe!

Er moet mij nog één ding van het hart: het woord: seculier, wordt door u Allen verkeerd gebruikt. Het betekent niet: de wereld betreffende, zonder God of godsdienst; het betekent juist dat de regering erop dient toe te zien dat moslims hun vieringen, dat christenen hun vieringen, dat boeddhisten hun vieringen, dat joden hun vieringen, dat hindoestanen hun vieringen, kortweg dat alle vieringen op de juiste Wijze plaatsvinden. Dát is het kenmerk van een seculiere regering! En als uw regering deze taak op de juiste Wijze uitvoert, dan is de dreiging van terrorisme al een heel stuk minder, want een seculiere regering grijpt direct in als er bij een viering iets misgaat. Een seculiere regering tracht dus te voorkomen hetgeen beter is dan te genezen, want in dat geval zijn er al aanslagen gepleegd.
In wezen hebt u niet eens geheime diensten nodig om terrorisme te voorkomen: het is een legitieme taak van een seculiere regering!
Uw eerste taak is daarom om een seculiere regering te vormen, welke combinatie u ook uiteindelijk kiest.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar

From: Krishnananda
Sent: Tuesday, May 23, 2017 3:07 AM
To: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractie2 VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer
Cc: Burgemeester ; Gemeentesecretaris ; Hoge Raad der Nederlanden ; Kerngroep soef ; LEZERGEGROET ALLENZIJNEEN ; NATU 2PERS ; Vrije Mens ; Wethouder (2) ; Wethouder (3) ; Wijnand Duyvendak ; Jesse Klaver ; Wethouder (1) ; Politie, de heer F.H.M. van der Meer ; Publiekszaken Gemeente Rotterdam ; Verkeersvragen (CVOM) ; vik-korpsstaf@knp.politie.nl
Subject: Fw: rapport omtrent de Plas van Heenvliet

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Hieronder zend ik u toe mijn e-mail aan de gemeente Brielle betreffende mijn rapport omtrent het schoonhouden van de Plas van Heenvliet.

In dat rapport maak ik duidelijk waarom het mij niet meer lukt om al het afval rondom de hele plas op te ruimen voor de gemeente. Ik verzoek u dit rapport te lezen en dit serieus te nemen. Want niet alleen mijn lichaam lijdt eronder, maar ook vele andere lichamen, of de betreffende Mensen zich hiervan bewust zijn of niet.

U weet inmiddels ruimschoots dat ik zeer weinig vertrouwen heb in uw wat wel wordt genoemd: “politiek”, omdat alles uit de kast wordt gehaald om van personen het economische productiemiddel: arbeid, te maken. Iedereen moet maar meedoen! Want weet u: studie heeft uitgewezen dat hetgeen u noemt: “Nederland”, geen Mensenvolk meer kent, als het dat vanaf den beginne ook al heeft gekend! Dat durf ik me zelfs ook af te vragen.

In het verleden heb ik u al meegedeeld dat wat u noemt: “het Rijk”, – als ik mezelf als voorbeeld mag stellen – van de van mij gestolen Namen een persoon heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Die Namen zijn van mij gestolen omdat ik dat wat u noemt: “het Rijk”, voor dat doel geen toestemming Krachtens de Auteurswet heb gegeven. Deze Namen worden dan als het in diverse wetten beschreven begrip: “natuurlijke persoon”, weer aan mij teruggegeven als ware ik die zogenaamde: “natuurlijke persoon”. Alsof het misbruikte woord: “natuurlijk”, dat dode object plotsklaps tot Leven kan wekken: zelfs in de dikke Van Dale is het juridische begrip: natuurlijk, verklaard met: 6. een natuurlijk persoon; levend mens. Ook het juridische begrip: persoon, is beschreven als: 2. mens of organisatie met rechten en plichten; er zijn natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. Die rechten en plichten zijn dingen waarvan ik mij niet kan her-IN-neren dat ik daarom in vroeger tijd heb gevraagd. In elk geval heeft studie uitgewezen dat het stelen van Namen en het daarna als een dode juridische entiteit weer teruggeven van die Namen is: dat waar veel voor wordt gewaarschuwd: identiteitsfraude! Met andere woorden: dat wat u noemt: “Nederland”, wordt geregeerd via identiteitsfraude. Zogenaamde: “Nederlanders”, moeten aan uw wetten voldoen door het verplicht accepteren van die identiteitsfraude: er is immers een wettelijke legitimatieplicht! En voor het voldoen aan die verplichting moet nog grof voor worden betaald ook!
Conclusie: het wat u noemt: “Nederlandse volk”, bestaat niet; u kent slechts: “personen”, of: “natuurlijke personen”, als productiemiddel arbeid en als dat productiemiddel niet goed kan meekomen, dan moet daarin niet (al te) veel geld worden gestoken. Dat is uw (meerderheids)beleid.

Het vreemde is echter dat u – gelet op mijn onderstaande mail – alles uit de kast haalt om dat productiemiddel arbeid juist voor dat doel ongeschikt te maken. Want u werkt mee aan het verwijderen van nu al 6 1/2 (Britse) mijlen atmosferische druk. De lucht is niet slechts ijl, maar veel té ijl, en daar kunnen lichamen die gewend zijn aan 29 mijlen atmosferische druk op zeeniveau op den duur niet tegen. Misschien wel voor korte tijd: mensen gaan met vakantie vaak naar de bergen, maar komen dan terug in hun Eigen atmosferische druk. Bovendien beschermt de atmosferische druk de Mens tegen teveel zonneschijn; deze bescherming helpt u mee te verwijderen. En daarop komt nog eens dat u met het klimaatakkoord van Parijs en met de CO2 reductie hetzij water naar de zee draagt, hetzij dweilt met een open kraan omdat juist dat afnemen van die atmosferische druk de grootste veroorzaker is van klimaatverandering en daarmee het opwarmen van de aarde.

Door personen te zien als productiemiddel in plaats van te erkennen dat er Mensen zijn, bent u bezig om dit stukje aarde te vernietigen. Dit geeft mijn aangetrouwde neef en nicht als arts wel veel werk al wordt het hun zelfs wel eens te veel.

Nu weet u dat ik uw Premier / Kamerlid: Mark Rutte, en uw Kamerlid: Alexander Pechtold, niet vertrouw omdat zij bij de Bilderbergconferentie(s) zijn geweest, en wat wil nu het geval? Beiden werpen ze blokkades op om maar (nog) niet te komen tot een regering. Meestal komt de Bilderberggroep begin juni bijeen om de voortgang van zaken te bespreken. Er zijn Mensen die zeggen dat ik de Bilderberggroep niet moet overschatten, maar in elk geval ONDERschat ik haar niet. Daarom moeten de kleine partijen die nog schoon zijn, Samen met de PVV, het heft in de handen pakken en gaan onderhandelen met elkaar om tot een regering te komen, anders komt er wéér meer van hetzelfde en gaat de criminaliteit van dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, gewoon door. Laten deze partijen ervoor zorgen dat het zogenaamde: “motorblok”, buiten spel wordt gezet. Dat is belangrijk.

Als: Forum voor Democratie (2), Denk (3), 50 + (4), PVV (20), SGP (3), Christen Unie (5), PvdA (9), SP (14), GroenLinks (14), en PvdD (5) Samen kunnen Werken met elkaar is er zelfs een meerderheidsregering mogelijk: ze hebben dan een meerderheid van 79 zetels. Dat is een ruime meerderheid. Vergelijk uw programma’s met elkaar en voer overeenkomstige punten uit. Besteed aan de verschilpunten geen aandacht. Zo komt u ongeveer uit op wat het Volk als Mens Wil. Dat is democratie. Sluit u nu eens de criminaliteit van meer van hetzelfde uit en wordt weer Mens!

Want weet u: op dit moment is niemand van u geschikt om een zogenaamde: “natie”, te besturen. Om goed Samen te kunnen Leven, dienen er vier klassen van Mensen te zijn: de hoogste klasse wordt gevormd door het hoofd – de hersenen, dat zijn de geestelijke Mensen; de tweede klasse wordt gevormd door de armen, dat zijn zij die geschikt zijn om Mensen te beschermen en om te besturen; de derde klasse wordt gevormd door de buik, dat zijn zij die met behulp van onze Vaders, de stieren, voedsel verbouwen en melk van onze Moeders, de koeien, afnemen en deze verhandelen om hun kinderen: de Mensen, te voeden; de vierde klasse wordt gevormd door de benen, dat zijn de werkers. Juist de eerste drie klassen van Mensen hebben een opleiding nodig; de werkers mogen gewoon uitvoeren wat hun wordt gezegd. Alle vier de geledingen zijn nodig en dienen Samen te Werken om Vrede op Aarde te bewerkstelligen.
Vandaag de dag zijn er slechts benen: werkers die gewoon horen uit te voeren wat hun wordt gezegd en wellicht hier en daar nog wat buiken: Mensen die met behulp van onze Vaders, de stieren, voedsel verbouwen en melk van onze Moeders, de koeien, afnemen, om hun kinderen: de Mensen, te voeden.

We zitten nu opgescheept met een onthoofd en ontarmd Lichaam, terwijl vele buiken daarvan niet juist functioneren en dat kan niet Leven: dat is dood! En daarom blijft u haken in het oude vertrouwde financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd. En daarom zijn er wat u noemt: terroristen, waartegen u zo nodig moet strijden, maar u weet niet Hoe. En u weet ook niet wat het vragende voornaamwoord Hoe betekent. En daarom worden er teveel Mensen gedood (vermoord). En daarom wordt er oorlog gevoerd. En daarmee wordt ‘s Heren Aarde vernietigd.
Om deze reden leg ik u nu uit wat het vragende voornaamwoord Hoe inhoudt. Het komt uit het Sanskriet en betekent: Heer. Vraagt u zich daarmee in het vervolg af: “Hoe”, dan weet u direct het antwoord: “God, de Heer!”
Als werkers die geen opleiding nodig hebben, bent u niet gekwalificeerd om uw zogenaamde: “natie”, te besturen. Daarvoor dient u te worden opgeleid door Mensen die in het beschermen van Mensen en in het besturen van een zeker gebied ruime kennis en een ruime ervaring hebben, en die zijn er niet meer. Daarmee is al uw werk in feite ijdel, wat u ook doet.

Nu heeft mijn geestelijk leraar: Zijne Goddelijke Genade Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami, kortweg Śrīla Prabhupāda genaamd, ervoor gezorgd dat de hierboven vermelde Vedische Wijsheid in het Engels beschikbaar is voor de ontheemde Mensen Die hun Lichamen niet langer Willen misbruiken voor het nastreven van hun Eigen pleziertjes, maar erachter zijn gekomen dat hun plezier juist is gelegen in het dienen van hun Heer, Krishna (of Christus, dat is hetzelfde), hun God. In dat Licht leidt onze World University of Peace Mensen op in ASHA, de Kosmische Ordening. Want Wie weet Hoe de Krachten van het Licht op elkaar inwerken en elkaar kunnen versterken, Die is ook in staat om Mensen te beschermen en een zeker gebied namens de Heer te besturen. Aldus kunnen Mensen weer in het bezit van deze hun ontbrekende kennis komen en kunnen zij met deze kennis weer ervaring opdoen, zodat zij deze kennis met hun ervaring ook weer kunnen doorgeven.
Aldus zal het Aardse Paradijs dat is beloofd in het Bijbelboek Openbaring 20 en is voorzegd door Śrī Caitanya Mahāprabhu die in dezelfde geestelijke erfopvolging staat als Śrīla Prabhupāda Zichtbaar worden voor Alle Mensen, die daardoor Krishna, hun God, en met hem Alles en Iedereen om hen heen Lief gaan hebben, en zodoende de Weg van de Liefde terug naar Huis, terug naar God mogen gaan.

Wilt u hieraan meewerken, laat u zich dan opleiden in ASHA, de Kosmische Ordening van de Heer.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw dienaar

From: Krishnananda
Sent: Monday, May 22, 2017 8:14 PM
To: gemeente Brielle, mevr. R.
Cc: Wethouder (2) ; Wethouder (3)
Subject: rapport omtrent de Plas van Heenvliet

Geachte mevrouw R.; Vrede zij met u!

Vandaag schrijf ik u alweer mijn vijfde rapportje omtrent mijn schoonmaakactie rondom de Plas van Heenvliet.

Afgelopen zondag heb ik weer eens mijn Solvitur Ambulando rond de Plas van Heenvliet mogen wandelen. Er lag weer een hoop afval langs de weg, met name langs de Wieldijk. Ik heb dat dit maal keurig laten liggen, want als ik al moeite heb om die volledige ronde te voltooien, dan wil dat zeggen dat het afval verwijderen me teveel energie kost.

Wat houdt dat in?
Dat betekent dat ik gewoon de zuidkant van de Plas van Heenvliet zo schoon mogelijk blijf houden. Ik kan immers uitrusten “op de bult”! De Wieldijk en langs het kanaal kan ik in deze omstandigheden niet meer doen. Bij tijd en wijle is het wellicht mogelijk om op de plaats waar veel automobilisten stoppen en vuilnis achterlaten (daar waar de Bernissedijk Wieldijk wordt) nog wat vuilnis op te ruimen, maar verder is het mij niet meer mogelijk, althans in deze omstandigheden.

Dit heeft niets te maken met het feit dat mijn lichaam is ziek geweest: die heerlijke buikgriep heeft mijn lichaam weer helemaal schoon gemaakt. Daarvoor ben ik zelfs zeer dankbaar!
Nee, u mag weten, en ik heb hierover al veel aan het college van Brielle en aan de Staten-Generaal geschreven – hetgeen ik hierna weer zal doen – dat we hier aan de zeekant exact 6 1/2 (Britse) mijlen aan atmosferische druk kwijt zijn, met andere woorden: de lucht is hier veel te ijl geworden. Om u enig inzicht te geven: de atmosferische druk op de halve hoogte van de Alpen is zo’n 22 mijlen. Onze atmosferische druk is thans 22,5 mijlen. Relatief gezien zijn we dus al bijna op de halve hoogte van de Alpen, terwijl we nog geen stap hebben geklommen!
Dit kan niet veel langer goed gaan, mevrouw R.! Want de atmosferische druk beschermt onze lichamen ook tegen té sterke zonneschijn.

Hebt u ook via de media vernomen dat huidkanker weer toeneemt? Dan kent u nu de oorzaak daarvan! Mijn vriendin in het oosten (bij Nijmegen) is ook van een melanoom afgeholpen. Hoewel zij thans schoon is, is zij – net als ik – moe in de middag. Zij neemt wisselbaden als ze opstaat; ik douche gewoon koud om de dufheid en dat zware gevoel van me te verwijderen. Deze middag voelde ik me weer weeïg in mijn buik. Wat ze in de lucht uitspuiten weet ik niet exact – vaak zit er Aluminium en Barium bij, welke chemische combinatie verantwoordelijk is voor de wolkjes, en soms ook nog virussen – maar mijn lichaam heeft daarvan flinke hinder ondervonden. Ook heb ik steeds meer problemen met ademen.

Natuurlijk kan ik de hele Plas van Heenvliet weer rondgaan en schoonmaken met een zuurstoffles op de rug, dan ben ik in vier weken weer genezen. Dat heb ik al eens gemerkt in de bossen van British Columbia (Canada) en in de Canadese Rockies. Ook in de Ardennen genees ik nog steeds, en in de Duitse Eifel. Zelfs op onze Veluwe word ik nauwelijks moe en kan ik kilometers lopen! Maar hier niet meer, laat staan: schoonmaken.

Nee, mevrouw R., CO2 is weliswaar een mede boosdoener, maar dé grote boosdoener van onze klimaatverandering is het verwijderen van onze atmosferische druk met nu al 6 1/2 mijlen! Dat zorgt voornamelijk voor de opwarming van de aarde, reden waarom ik de zon op mijn hoofd voel prikken als ik mijn pet niet op heb. Dat houdt feitelijk in dat we worden voorgelogen! Naarstig moeten we onze CO2 productie afbouwen, maar aan de andere kant doen regering en parlement niets aan het verwijderen van onze atmosferische druk, waardoor het afbouwen van de CO2 productie en trouwens het hele klimaatakkoord van Parijs gelijk staat aan water naar de zee dragen, of dweilen met de kraan open: klimaatverandering wordt hiermee niet voorkomen als regering en parlement niets doen aan het verwijderen van onze atmosferische druk! Dát is wat er aan de hand is, en waarom ik niet langer de hele Plas van Heenvliet kan schoonmaken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw dienaar

rapport omtrent de Plas van Heenvliet

23 Mei

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Hieronder zend ik u toe mijn e-mail aan de gemeente Brielle betreffende mijn rapport omtrent het schoonhouden van de Plas van Heenvliet.

In dat rapport maak ik duidelijk waarom het mij niet meer lukt om al het afval rondom de hele plas op te ruimen voor de gemeente. Ik verzoek u dit rapport te lezen en dit serieus te nemen. Want niet alleen mijn lichaam lijdt eronder, maar ook vele andere lichamen, of de betreffende Mensen zich hiervan bewust zijn of niet.

U weet inmiddels ruimschoots dat ik zeer weinig vertrouwen heb in uw wat wel wordt genoemd: “politiek”, omdat alles uit de kast wordt gehaald om van personen het economische productiemiddel: arbeid, te maken. Iedereen moet maar meedoen! Want weet u: studie heeft uitgewezen dat hetgeen u noemt: “Nederland”, geen Mensenvolk meer kent, als het dat vanaf den beginne ook al heeft gekend! Dat durf ik me zelfs ook af te vragen.

In het verleden heb ik u al meegedeeld dat wat u noemt: “het Rijk”, – als ik mezelf als voorbeeld mag stellen – van de van mij gestolen Namen een persoon heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Die Namen zijn van mij gestolen omdat ik dat wat u noemt: “het Rijk”, voor dat doel geen toestemming Krachtens de Auteurswet heb gegeven. Deze Namen worden dan als het in diverse wetten beschreven begrip: “natuurlijke persoon”, weer aan mij teruggegeven als ware ik die zogenaamde: “natuurlijke persoon”. Alsof het misbruikte woord: “natuurlijk”, dat dode object plotsklaps tot Leven kan wekken: zelfs in de dikke Van Dale is het juridische begrip: natuurlijk, verklaard met: 6. een natuurlijk persoon; levend mens. Ook het juridische begrip: persoon, is beschreven als: 2. mens of organisatie met rechten en plichten; er zijn natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. Die rechten en plichten zijn dingen waarvan ik mij niet kan her-IN-neren dat ik daarom in vroeger tijd heb gevraagd. In elk geval heeft studie uitgewezen dat het stelen van Namen en het daarna als een dode juridische entiteit weer teruggeven van die Namen is: dat waar veel voor wordt gewaarschuwd: identiteitsfraude! Met andere woorden: dat wat u noemt: “Nederland”, wordt geregeerd via identiteitsfraude. Zogenaamde: “Nederlanders”, moeten aan uw wetten voldoen door het verplicht accepteren van die identiteitsfraude: er is immers een wettelijke legitimatieplicht! En voor het voldoen aan die verplichting moet nog grof voor worden betaald ook!
Conclusie: het wat u noemt: “Nederlandse volk”, bestaat niet; u kent slechts: “personen”, of: “natuurlijke personen”, als productiemiddel arbeid en als dat productiemiddel niet goed kan meekomen, dan moet daarin niet (al te) veel geld worden gestoken. Dat is uw (meerderheids)beleid.

Het vreemde is echter dat u – gelet op mijn onderstaande mail – alles uit de kast haalt om dat productiemiddel arbeid juist voor dat doel ongeschikt te maken. Want u werkt mee aan het verwijderen van nu al 6 1/2 (Britse) mijlen atmosferische druk. De lucht is niet slechts ijl, maar veel té ijl, en daar kunnen lichamen die gewend zijn aan 29 mijlen atmosferische druk op zeeniveau op den duur niet tegen. Misschien wel voor korte tijd: mensen gaan met vakantie vaak naar de bergen, maar komen dan terug in hun Eigen atmosferische druk. Bovendien beschermt de atmosferische druk de Mens tegen teveel zonneschijn; deze bescherming helpt u mee te verwijderen. En daarop komt nog eens dat u met het klimaatakkoord van Parijs en met de CO2 reductie hetzij water naar de zee draagt, hetzij dweilt met een open kraan omdat juist dat afnemen van die atmosferische druk de grootste veroorzaker is van klimaatverandering en daarmee het opwarmen van de aarde.

Door personen te zien als productiemiddel in plaats van te erkennen dat er Mensen zijn, bent u bezig om dit stukje aarde te vernietigen. Dit geeft mijn aangetrouwde neef en nicht als arts wel veel werk al wordt het hun zelfs wel eens te veel.

Nu weet u dat ik uw Premier / Kamerlid: Mark Rutte, en uw Kamerlid: Alexander Pechtold, niet vertrouw omdat zij bij de Bilderbergconferentie(s) zijn geweest, en wat wil nu het geval? Beiden werpen ze blokkades op om maar (nog) niet te komen tot een regering. Meestal komt de Bilderberggroep begin juni bijeen om de voortgang van zaken te bespreken. Er zijn Mensen die zeggen dat ik de Bilderberggroep niet moet overschatten, maar in elk geval ONDERschat ik haar niet. Daarom moeten de kleine partijen die nog schoon zijn, Samen met de PVV, het heft in de handen pakken en gaan onderhandelen met elkaar om tot een regering te komen, anders komt er wéér meer van hetzelfde en gaat de criminaliteit van dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, gewoon door. Laten deze partijen ervoor zorgen dat het zogenaamde: “motorblok”, buiten spel wordt gezet. Dat is belangrijk.

Als: Forum voor Democratie (2), Denk (3), 50 + (4), PVV (20), SGP (3), Christen Unie (5), PvdA (9), SP (14), GroenLinks (14), en PvdD (5) Samen kunnen Werken met elkaar is er zelfs een meerderheidsregering mogelijk: ze hebben dan een meerderheid van 79 zetels. Dat is een ruime meerderheid. Vergelijk uw programma’s met elkaar en voer overeenkomstige punten uit. Besteed aan de verschilpunten geen aandacht. Zo komt u ongeveer uit op wat het Volk als Mens Wil. Dat is democratie. Sluit u nu eens de criminaliteit van meer van hetzelfde uit en wordt weer Mens!

Want weet u: op dit moment is niemand van u geschikt om een zogenaamde: “natie”, te besturen. Om goed Samen te kunnen Leven, dienen er vier klassen van Mensen te zijn: de hoogste klasse wordt gevormd door het hoofd – de hersenen, dat zijn de geestelijke Mensen; de tweede klasse wordt gevormd door de armen, dat zijn zij die geschikt zijn om Mensen te beschermen en om te besturen; de derde klasse wordt gevormd door de buik, dat zijn zij die met behulp van onze Vaders, de stieren, voedsel verbouwen en melk van onze Moeders, de koeien, afnemen en deze verhandelen om hun kinderen: de Mensen, te voeden; de vierde klasse wordt gevormd door de benen, dat zijn de werkers. Juist de eerste drie klassen van Mensen hebben een opleiding nodig; de werkers mogen gewoon uitvoeren wat hun wordt gezegd. Alle vier de geledingen zijn nodig en dienen Samen te Werken om Vrede op Aarde te bewerkstelligen.
Vandaag de dag zijn er slechts benen: werkers die gewoon horen uit te voeren wat hun wordt gezegd en wellicht hier en daar nog wat buiken: Mensen die met behulp van onze Vaders, de stieren, voedsel verbouwen en melk van onze Moeders, de koeien, afnemen, om hun kinderen: de Mensen, te voeden.

We zitten nu opgescheept met een onthoofd en ontarmd Lichaam, terwijl vele buiken daarvan niet juist functioneren en dat kan niet Leven: dat is dood! En daarom blijft u haken in het oude vertrouwde financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd. En daarom zijn er wat u noemt: terroristen, waartegen u zo nodig moet strijden, maar u weet niet Hoe. En u weet ook niet wat het vragende voornaamwoord Hoe betekent. En daarom worden er teveel Mensen gedood (vermoord). En daarom wordt er oorlog gevoerd. En daarmee wordt ‘s Heren Aarde vernietigd.
Om deze reden leg ik u nu uit wat het vragende voornaamwoord Hoe inhoudt. Het komt uit het Sanskriet en betekent: Heer. Vraagt u zich daarmee in het vervolg af: “Hoe”, dan weet u direct het antwoord: “God, de Heer!”
Als werkers die geen opleiding nodig hebben, bent u niet gekwalificeerd om uw zogenaamde: “natie”, te besturen. Daarvoor dient u te worden opgeleid door Mensen die in het beschermen van Mensen en in het besturen van een zeker gebied ruime kennis en een ruime ervaring hebben, en die zijn er niet meer. Daarmee is al uw werk in feite ijdel, wat u ook doet.

Nu heeft mijn geestelijk leraar: Zijne Goddelijke Genade Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami, kortweg Śrīla Prabhupāda genaamd, ervoor gezorgd dat de hierboven vermelde Vedische Wijsheid in het Engels beschikbaar is voor de ontheemde Mensen Die hun Lichamen niet langer Willen misbruiken voor het nastreven van hun Eigen pleziertjes, maar erachter zijn gekomen dat hun plezier juist is gelegen in het dienen van hun Heer, Krishna (of Christus, dat is hetzelfde), hun God. In dat Licht leidt onze World University of Peace Mensen op in ASHA, de Kosmische Ordening. Want Wie weet Hoe de Krachten van het Licht op elkaar inwerken en elkaar kunnen versterken, Die is ook in staat om Mensen te beschermen en een zeker gebied namens de Heer te besturen. Aldus kunnen Mensen weer in het bezit van deze hun ontbrekende kennis komen en kunnen zij met deze kennis weer ervaring opdoen, zodat zij deze kennis met hun ervaring ook weer kunnen doorgeven.
Aldus zal het Aardse Paradijs dat is beloofd in het Bijbelboek Openbaring 20 en is voorzegd door Śrī Caitanya Mahāprabhu die in dezelfde geestelijke erfopvolging staat als Śrīla Prabhupāda Zichtbaar worden voor Alle Mensen, die daardoor Krishna, hun God, en met hem Alles en Iedereen om hen heen Lief gaan hebben, en zodoende de Weg van de Liefde terug naar Huis, terug naar God mogen gaan.

Wilt u hieraan meewerken, laat u zich dan opleiden in ASHA, de Kosmische Ordening van de Heer.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw dienaar

From: Krishnananda
Sent: Monday, May 22, 2017 8:14 PM
To: gemeente Brielle, mevr. R.
Cc: Wethouder (2) ; Wethouder (3)
Subject: rapport omtrent de Plas van Heenvliet

Geachte mevrouw R.; Vrede zij met u!

Vandaag schrijf ik u alweer mijn vijfde rapportje omtrent mijn schoonmaakactie rondom de Plas van Heenvliet.

Afgelopen zondag heb ik weer eens mijn Solvitur Ambulando rond de Plas van Heenvliet mogen wandelen. Er lag weer een hoop afval langs de weg, met name langs de Wieldijk. Ik heb dat dit maal keurig laten liggen, want als ik al moeite heb om die volledige ronde te voltooien, dan wil dat zeggen dat het afval verwijderen me teveel energie kost.

Wat houdt dat in?
Dat betekent dat ik gewoon de zuidkant van de Plas van Heenvliet zo schoon mogelijk blijf houden. Ik kan immers uitrusten “op de bult”! De Wieldijk en langs het kanaal kan ik in deze omstandigheden niet meer doen. Bij tijd en wijle is het wellicht mogelijk om op de plaats waar veel automobilisten stoppen en vuilnis achterlaten (daar waar de Bernissedijk Wieldijk wordt) nog wat vuilnis op te ruimen, maar verder is het mij niet meer mogelijk, althans in deze omstandigheden.

Dit heeft niets te maken met het feit dat mijn lichaam is ziek geweest: die heerlijke buikgriep heeft mijn lichaam weer helemaal schoon gemaakt. Daarvoor ben ik zelfs zeer dankbaar!
Nee, u mag weten, en ik heb hierover al veel aan het college van Brielle en aan de Staten-Generaal geschreven – hetgeen ik hierna weer zal doen – dat we hier aan de zeekant exact 6 1/2 (Britse) mijlen aan atmosferische druk kwijt zijn, met andere woorden: de lucht is hier veel te ijl geworden. Om u enig inzicht te geven: de atmosferische druk op de halve hoogte van de Alpen is zo’n 22 mijlen. Onze atmosferische druk is thans 22,5 mijlen. Relatief gezien zijn we dus al bijna op de halve hoogte van de Alpen, terwijl we nog geen stap hebben geklommen!
Dit kan niet veel langer goed gaan, mevrouw R.! Want de atmosferische druk beschermt onze lichamen ook tegen té sterke zonneschijn.

Hebt u ook via de media vernomen dat huidkanker weer toeneemt? Dan kent u nu de oorzaak daarvan! Mijn vriendin in het oosten (bij Nijmegen) is ook van een melanoom afgeholpen. Hoewel zij thans schoon is, is zij – net als ik – moe in de middag. Zij neemt wisselbaden als ze opstaat; ik douche gewoon koud om de dufheid en dat zware gevoel van me te verwijderen. Deze middag voelde ik me weer weeïg in mijn buik. Wat ze in de lucht uitspuiten weet ik niet exact – vaak zit er Aluminium en Barium bij, welke chemische combinatie verantwoordelijk is voor de wolkjes, en soms ook nog virussen – maar mijn lichaam heeft daarvan flinke hinder ondervonden. Ook heb ik steeds meer problemen met ademen.

Natuurlijk kan ik de hele Plas van Heenvliet weer rondgaan en schoonmaken met een zuurstoffles op de rug, dan ben ik in vier weken weer genezen. Dat heb ik al eens gemerkt in de bossen van British Columbia (Canada) en in de Canadese Rockies. Ook in de Ardennen genees ik nog steeds, en in de Duitse Eifel. Zelfs op onze Veluwe word ik nauwelijks moe en kan ik kilometers lopen! Maar hier niet meer, laat staan: schoonmaken.

Nee, mevrouw R., CO2 is weliswaar een mede boosdoener, maar dé grote boosdoener van onze klimaatverandering is het verwijderen van onze atmosferische druk met nu al 6 1/2 mijlen! Dat zorgt voornamelijk voor de opwarming van de aarde, reden waarom ik de zon op mijn hoofd voel prikken als ik mijn pet niet op heb. Dat houdt feitelijk in dat we worden voorgelogen! Naarstig moeten we onze CO2 productie afbouwen, maar aan de andere kant doen regering en parlement niets aan het verwijderen van onze atmosferische druk, waardoor het afbouwen van de CO2 productie en trouwens het hele klimaatakkoord van Parijs gelijk staat aan water naar de zee dragen, of dweilen met de kraan open: klimaatverandering wordt hiermee niet voorkomen als regering en parlement niets doen aan het verwijderen van onze atmosferische druk! Dát is wat er aan de hand is, en waarom ik niet langer de hele Plas van Heenvliet kan schoonmaken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw dienaar