Archief | Religie RSS feed for this section

afschrift van bezwaarschrift aan het Belastingbedrijf, genaamd: “de ontvanger”

25 Apr

Hallo Allen; Vrede zij met jullie!

Het hierbij gevoegde bezwaarschrift: “KrisAanmBelbedr.pdf”, heb ik op 20 april jl. gezonden aan het Belastingbedrijf, genaamd: “de ontvanger”.

Het bezwaarschrift zelf is geschreven onder~7. Het rechtsvermoeden van de voorlopige aanslag. Deze voorlopige aanslag is – zo blijkt uit het voorgaande – wederrechtelijk opgelegd en hiermee zijn ook de Aanmaningskosten wederrechtelijk aan deze voorlopige aanslag toegevoegd.
Met dit geschrift heb ik voor de tweede maal alle betaling opgeschort omdat ook het private Belastingbedrijf – dat niet meer is dan een ANBI-instelling als: de Zonnebloem en: het Wereld Natuurfonds en noem dergelijke instellingen maar op – zich aan de van hogerhand vastgestelde bedrijfsregels dient te houden! Want met de privatisering van het publieke domein is het private Belastingbedrijf de jurisdictie over geestelijk-morele-wezens, hetgeen Mensen toch zijn, geheel kwijt.
Bovendien is het private Belastingbedrijf een business-unit van het eveneens private bedrijf: Ministerie-van-Financiën, dat zijn hoofdkantoor heeft in het bedrijf: Movares-Nederland-B.-V., gevestigd aan het Daalseplein 100 in Utrecht. Duidelijker kan het niet worden vermeld. Een privaat bedrijf mag niet in het publiekrecht treden: er is om deze reden geen sprake van een bestuursorgaan, maar van een privaatrechtelijke corporatie die van het privaatrecht gebruik dient te maken.

Omdat dit geschrift is opgesteld “for the court of public record”, wordt dit eveneens getwitterd en op Facebook geplaatst. Tevens zend ik nog afschrift per fax aan Gerechtshof-Den-Haag en per e-mail aan de Staten-Generaal, evenwel geblanct.

Omdat onze Namen zijn gestolen door de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, waarvan de bewijzen eveneens liggen bij het Gerechtshof-Den-Haag, is het zo dat alle op Naam gestelde bezittingen in wezen toebehoren aan deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Houd hiermee ter dege rekening, want dit geeft haar Macht via personen / zaken / dingen over Mensen. Want de zogenaamde: “natuurlijke persoon”, is niet hetzelfde als de Levende Mens! Zo ook is legitimeren niet hetzelfde als identificeren. Legitimeren doet iemand als persoon / zaak / ding; identificeren doet iemand als Levende Mens. Het is belangrijk dit te weten en ook dit onderscheid te maken.
Dientengevolge heb ik al één ding in mijn bezit: mijn mobile telefoon. Het contract hiervoor staat op Naam van: Krishnananda: dasa. (Inderdaad: zonder streepjes op de a, want die kon de WSA niet op mijn Mahābhārata-Wereldpaspoort afdrukken.)

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

KrisAanmBelbedr.pdf

Advertenties

rechtlijnigheid

19 Apr

Even kort van Krishnānanda: Vrede zij met jullie!

Ik begrijp dat velen onder jullie niet weten in welke positie ik verkeer. Toch heb ik het meermalen uitgelegd: in deze Kali-yuga is de Mens vergeetachtig.
Lieve Mensen ik moet kiezen tussen het Eén en het Ander; ik mag niet zwalken! Ik moet kiezen tussen God en deze mammon, en dan is mijn keuze makkelijk: ik kies voor Krishna – Krishta – Christus: God. En eigenlijk dient iedereen dit te doen, maar ik kan Mensen dit niet opleggen.

Mijn Namen: “D VAN DEN ENGEL”, en hiermee die van alle zogenaamde: “Nederlanders”, zijn gestolen door de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, en zijn hiermee: “Rijkseigendom”, geworden. De bewijzen hiervan liggen bij Gerechtshof-Den-Haag. Om deze redenen handel ik zeer rechtlijnig: ik mag geen steek laten vallen. Deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, heeft mij niet gemachtigd om van deze Namen gebruik te maken en hierom Leef ik in deze financiële economie inderdaad bij de gratie van deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Dientengevolge kan en mag deze Levende Mens geen belastingaangifte doen omdat hij hiertoe niet is gerechtigd. Dit staat ook op zijn aangifteformulier zo geschreven. Bovendien is het zo dat alles wat op deze Namen is geregistreerd al van deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, is. Hoe kan ik iets aangeven als het al: “’s Rijks Eigendom”, is? Dit kan toch niet! Dit is ook van belang want: Jan en ik hebben samen een kerkgenootschap opgericht, welk kerkgenootschap door de notaris – vanwege deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid” – is gesanctioneerd en bij het private bedrijf: Kamer-van-Koophandel, is gedeponeerd door diezelfde notaris. Dit houdt hierom concreet in dat dit kerkgenootschap in wezen eveneens Eigendom is van deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Met andere woorden: onze Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata en haar Constitutie zijn thans hecht verankerd in de zogenaamde: “Nederlandse wetgeving”, en hiermee eveneens: “Rijkseigendom”. Om deze reden kan de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, in wezen ons Aller Mahābhārata niet meer ontkennen. Dit zal ik in mijn nieuwe beroep inderdaad gaan inbrengen, omdat ook Rechtbank-Den-Haag er nu zelf om vraagt – vanwege weer een fout van onze Wendy van Wendel de Joode, waarvoor mijn hartelijke dank. Nu kunnen: Jan en ik Samen de Landsadvocaat van Mahābhārata machtigen en in-stelling-brengen om namens het kerkgenootschap op te treden: het wordt alsmaar leuker! Want onze Landsadvocaat krijgt hiermee een officiële positie bij Rechtbank-Den-Haag. Hiermee is artikel 13a van de Wet algemene bepalingen – inhoudende het Volkenrecht – op ons Aller Mahābhārata van toepassing en dit recht kan in dit geval niet meer worden ontkend. Nogmaals mijn dank, Wendy!

Zien jullie nu het belang van rechtlijnigheid in? Niet zwalken tussen het Eén: God, en het Ander: de mammon, is de beste oplossing en geeft de beste resultaten.
Aldus blijf ik ook zeggen en schrijven dat het publieke domein is geprivatiseerd in verband waarmee er geen publiek domein meer is. Het publiekrecht en het administratief – of bestuursrecht hebben hiermee opgehouden te bestaan. Immers: door privaatrechtelijke inschrijving van het private bedrijf, genaamd: “Staat-der-Nederlanden”, en zijn organen, waaronder de Rechtspraak, en de hieruit voortvloeiende Samenwerking met het private bedrijf: DUN&BRADSTREET is het publiekrecht ondergeschikt gemaakt aan het privaatrecht. Zie onder meer het arrest Landsmeer van de Hoge-Raad-der-Nederlanden. Dit had ik al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw bestudeerd: publiekrecht en privaatrecht mogen niet met elkaar worden vermengd. Om deze reden is er geen publiekrecht meer. Laat deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, maar eens de consequenties van haar achterbakse handelen ervaren!

Met betrekking tot Vrijheid: ware Vrijheid is sowieso een illusie, want de positie van de Mens is een dienende. Om deze reden is de vraag: Wie dienen we? God of de mammon? Lees hiervoor Jezus’ Bergrede die is opgetekend in Matteüs 5 – 7. In navolging van goeroe: Aad: denk hierover maar eens na!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

verdict of this Court in the case: seizing of the World Passport of: Jake: dāsa

13 Feb

SUPREME-COURT-OF-JUSTNESS-OF MAHĀBHĀRATA-VAIKUṆṬHALOKA

Vrede zij met Allen! / Peace be with All!

Bijgaand zend ik u Allen een afschrift van de uitspraak van dit Hof toe. Aan deze uitspraak dient te worden voldaan op basis van de “Lex Naturalis”.

Dear Legal-Department,

Are you able in assisting this verdict of this Court by writing a letter to: Erik-Steven-Maria: Akerboom, Corpschef of police, P.O. Box~17107, 2502 CC ‘s-GRAVENHAGE, the Netherlands.

The paper-Atlanta®-(by Jalema)~2206026000-vessel is just a peace of paper on which is written in exact Dutch words: “Zaterdag 14 oktober ‘17 22:40 Elfwekenlaan Zwartewaal NL Inname World Passport nr. 354398 Dasa Jake 30-05-1955 Zuidland Politie Rotterdam RNM10425.” Nothing more. Translated: “Saturday 14 October ‘17 10:40PM Elfwekenlaan Zwartewaal NL Seizing of World Passport nr. 354398 Dasa Jake 30-05-1955 Zuidland Police Rotterdam RNM10425.” Nothing more. So: I know as much as you do now!

I hope that you are able to read this Dutch verdict of this Court so that you are able to assist us with a nice Dutch? letter. By the way: there is not a public institution in this Postal zone of Holland anymore. The state is a private company, the police is a private company, the ministries are private companies, the courts are private companies, the tax companies are private companies, you name it and it is a private company, or part of a private company with its Own: DUN&BRADSTREET-DUNS-Nrs. Here in Holland there is no country, for country means: Constructive-Treason under a foreign-flag-guise!

For this reason: going to a Dutch court will not help us. Therefore this Court already made several of these verdicts.

Connected in Light and Love,

sincerely your servant,

POSTMASTER-PLENIPOTENTIARY-JUDGE: Krishnānanda: dāsa

PolJake.pdf

vragen aan het private Belastingbedrijf

6 Feb

Vrede zij met Allen!

Hierbij deel ik jullie mee dat ik naar aanleiding van de e-mail van gisteren de in de bijlage: AanbBelBedrijf.pdf, vermelde vragen aan het Belastingbedrijf heb gesteld. De bijlagen zend ik deze keer niet mee omdat ze nagenoeg gelijk zijn aan het vorige Soevereine-Affidavit-der-Absolute-Waarheid. Om deze reden ontbreekt nu ook: “The Bill-of-the-Lading”. Er worden verder geen afschriften verzonden; dit exemplaar voeg ik toe aan mijn belastingdossier, mocht het nodig zijn voor mijn beroep op het gerechtshof.
Ik ben benieuwd naar de eventuele reactie!

Straks wordt de brief met alle bijlagen wederom aangetekend verzonden.

Inmiddels is gisteren overdag de fax aan de Europese-Unie eveneens verzonden, zodat iedere aangeschrevene thans op de hoogte van onze claim op EuroStaete is en deze claim is vastgelegd.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

AanbBelBedrijf.pdf

retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

25 Jan

Beste: A.; Vrede zij met jou en met Allen!

Als je de betreffende bijlage juist hebt gelezen, kun je zien dat ik nergens overheen heb gewalst. Ik heb het artikel 3:33 van het Burgerlijk Wetboek juist vermeld. Ook de geboorte-akte van artikel 1:1 van het Burgerlijk Wetboek heb ik vermeld in verschillende procedures, met name mijn rechterlijke Namenclaims, en het is om deze reden niet voor niets dat een rechtbank naar alle (on-)mogelijke middelen grijpt waaronder het afwijken van de Eigen procedures om mij mijn terechte claim op mijn Eigen Namen te onthouden. Bij de laatste poging is er zelfs geen wrakingszitting geweest; moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht. En de rechter donderde door … regelrecht in strijd met de wet: artikel 4, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie: nietig! De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en de Hoge Raad zelf doen hieraan overigens niets: deze organen laten deze strijd met de wet in stand. Er is hiermee een nietige uitspraak die wettelijk gezien nietig is en toch niet: ra-ra: Hoe kan dit? Gelukkig heeft de Hoge Raad zelf naar aanleiding van onze 30-dagen-Affidavit-der-Waarheid stilzwijgend verklaard dat alle door ons opgegeven rechtsvermoedens Waarheid zijn, en hiermee is deze nalatigheid door de Hoge Raad zelf gemotiveerd, hetgeen wij nog maar even schriftelijk hebben bevestigd voor de juiste gang van zaken. Inderdaad: wat hebben wij hieraan materieel gezien? Maar ja, deze gang van zaken is nu wel blootgelegd. Dit is ook belangrijk.
Zo ook bij de afgelopen belastingzitting. Ik heb deze procedure stopgezet en correcties geëist, want ìk ben degene die een verschil van mening / IN-zicht tussen het Belastingbedrijf / mezelf aan een zogenaamde: “onafhankelijke rechter”, mag voorleggen en als ik dan constateer dat er verscheidene “vergissingen” zijn begaan, dan mag ik correctie van deze “vergissingen” verlangen, hetgeen ik ook schriftelijk in NU-tijd-feitencommunicatie heb gedaan. Maar zonder ook maar iets in acht te nemen, is de acteur-van-de-rechtbank doorgedraafd en heeft als rechter een onterechte uitspraak ondertekend. Is hier sprake van meineed? Nu ligt deze zaak dus bij het gerechtshof.

Als ik dan door deze of gene, waaronder jijzelf, beste goeroe: A.; IN-tuïtief word geleid naar de video’s van ene: David-Wynn: Miller en: Russell-Jay: Gould, whistleblowers, die overal ook zijn geweest om die whistle te kunnen blowen: BIS (Bank of International Settlements – in dit zogenaamde: “Nederland”, bedacht), UPU (Universele Postunie), Vaticaan, Wereldbank, IMF, Verenigde Naties, en ik zie nog een film van een Britse leerling van hem, en er komt ook nog een boek van een Duitser, ene Dieter, in mijn bezit, welke Mensen Allen hetzelfde beweren, dan kunnen we weten dat het in de hele wereld goed mis is met de Rechtspraak. En veel van die dingen worden in dit zogenaamde: “Nederland”, uitgebroed, zo hoorde ik tijdens het pannenkoekendiner. Het maakt niet eens uit of dit laatste Waarheid is of niet – hoewel het inderdaad wel opvalt dat er in de ons omringende landen diverse zogenaamde: “terroristische aanslagen”, worden gepleegd en op dit stukje aarde (nog) niet – want punt is dat ikzelf in mijn procedures heb meegemaakt dat de wet juist niet of zogenaamd: “geïnterpreteerd”, wordt toegepast daar waar ze zeer duidelijk is. Want daar waar ik internationaal recht heb gevraagd, is nationaal recht toegepast (in strijd met de artikelen 94 èn 120 van de Grondwet want ook afgesloten internationale verdragen zijn onschendbaar), en waar ik nationaal recht heb gevraagd, heb ik dit niet meer gekregen wegens het zogenaamde: “ne-bis-in-idem-beginsel”. Kortom alles wordt in het werk gesteld om een terechte Namenclaim af te wijzen, en om op onterechte wijze belasting te innen.

Het is eerder zo gesteld, beste goeroe: A.; dat de Rechtspraak tegen mij zegt: jongen, jij zit op het juiste pad, want wij moeten kunstgrepen toepassen om jou jouw Eigendom, namelijk jouw Eigen Naam: Dirk; van de families: van-den-Engel en: Goudriaan te onthouden. Want als ik zelf Eigenaar word van deze van mij gestolen Namen: “DIRK VAN DEN ENGEL” – er zijn namelijk geen documenten die aantonen dat de gemeente of een ander overheidsorgaan eigenaar is van de aan mij bij geboorte-akte overgedragen Naam: Dirk; en ex lege toebedeelde familienamen: Van-den-Engel en: Goudriaan, en er zijn ook geen documenten waaruit blijkt dat anderen over de aan mij toebehorende Namen in afwijking van internationale verdragen en de Auteurswet vrijelijk mogen beschikken zoals sommige overheidsorganen doen – dan valt belastingheffing automatisch ook weg omdat van Mensen geen belasting kan worden geheven. Er wordt niet voor niets gezegd dat een Mens een zogenaamde: “natuurlijke persoon”, een juridische entiteit naar het beeld en de gelijkenis van haar maker, de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, is. En die ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, is nog een privaat bedrijf, en hiermee een (privaatrechtelijke) rechtspersoon, ook, het: “Staatsbedrijf-der-Nederlanden”, zoals ik het noem, welk private bedrijf onder de geregistreerde bedrijfsnaam: “Staat der Nederlanden”, een Eigen DUN&BRADSTREET-DUNS-NUMBER heeft, namelijk: D-U-N-S© Number: 402000004. De zogenaamde: “Nederlandse Regering”, staat hierin te boek als een: “Non-registered name or business unit”. De: Name of the primary executive is: Mark Rutte. Alle ministeries zijn zelfstandige bedrijfsonderdelen, zeg maar: dochterondernemingen, met eigen DUN&BRADSTREET-DUNS-NUMBERS. Het publiekrecht is hierop helemaal niet meer van toepassing! Zo beschouwd is een zogenaamde: “natuurlijke persoon”, hetzelfde als een rechtspersoon: even dood!

Opvallend is dat het Belastingbedrijf, of de zogenaamde: “Belastingdienst”, een: “Non-registered Name or business unit”, is van het bedrijf: Ministerie van Financiën met het DUN&BRADSTREET-DUNS-NUMBER: D-U-N-S© Number: 411695539. Het hoofdkantoor van dit bedrijf is: Movares Nederland B.V., Daalseplein 100 in Utrecht. Alle kantoren van het private belastingbedrijf hebben Eigen D-U-N-S© Numbers. Er zijn geen primary executives bekend gemaakt. Dit private bedrijf bestaat weer uit drie zelfstandige bedrijfsonderdelen, zo vernam ik onlangs: 1. het bedrijf: “de inspecteur” met een Eigen directeur, 2. het bedrijf: “de ontvanger”, met een Eigen directeur, en 3. het bedrijf: “Belastingdienst”, met een Eigen directeur. In elk geval heb ik tijdens een hoorzitting in het Belastingbedrijfsgebouw-schip-in-droogdok, Kantoor Amsterdam, van de zogenaamde IN-SPECTEUR / aanslagregelaar zelf vernomen dat het betreffende GEBOUW(-SCHIP-IN-DROOGDOK) de inspecteur is. Het woord IN=niet; het woord SPECTEUR=ziener / kijker / toeschouwer. Om deze reden kreeg ik ook geen antwoord op mijn brieven van 2013 en 2014 toen ik nog niet zoveel wist.

Nog even terug naar het woord: “persoon”, van de zogenaamde: “natuurlijke persoon”. Dit woord: “persoon”, wordt hierbij in de etymologische betekenis van: masker, gebruikt. Een masker waardoorheen de antieke acteur sprak (afgeleid van Etruskisch: fersu=masker). Persoon is hiermee gedevalueerd tot zaak / ding. En een ding heeft verzorging nodig (zorgplicht) en er dient zo nodig op te worden gepast (bewaking). Zie hier de basis van het hele rechtssysteem. Het woord: “natuurlijk”, moet het dode voorwerp: “juridische entiteit”, de zogenaamde: “persoon”, tot een levende Mens maken. Maar tussen beide ligt een heel groot verschil, namelijk een verschil tussen dood en Leven.
Schrijf ik teveel als ik hier schrijf: dit hele rechtssysteem steunt op (identiteits-)fraude, dwang en bedrog?

Niets van het vorenstaande met betrekking tot de zogenaamde: “natuurlijke persoon”, mijn Namen en / in relatie met het Belastingbedrijf – behoudens natuurlijk de drie zelfstandige onderdelen hiervan want dit wist ik ten tijde van mijn hoger beroep nog niet – is in mijn beroep op Rechtbank-Den-Haag en in mijn repliek op het verweerschrift van het Belastingbedrijf weersproken en ligt nog steeds onweersproken bij het Gerechtshof-Den-Haag, waardoor deze feiten zijn bewezen en als zodanig vaststaan. Het beroep had hiermee gegrond dienen te worden verklaard, maar de acteur-van-Rechtbank-Den-Haag ging – partijdig als hij was: ook dit stond al in mijn geschrift tot het stoppen van mijn procedure – onverkort mee met het verweerschrift van het private Belastingbedrijf en verklaarde mijn persoon belastingplichtig in het zogenaamde: “Nederland”. Voelen jullie hem: mijn persoon, dus niet: de Mens! Hij ging hierom zonder nadere motivatie met verweerder mee: ”natuurlijk persoon”=mens! Terwijl ik omstandig had bewezen met gebruikmaking van de Vedische literatuur en het etymologisch woordenboek van Van Dale dat dit niet zo is. Het is precies zoals ik schreef: het woord: “natuurlijk”, moest het woord: “persoon”, tot leven wekken!

Sorry, beste: A.; mooier kan ik het niet maken! Als je een RECHTSZAAL-SCHIP-IN-DROOGDOK binnenloopt, of als je een BELASTINGGEBOUW-SCHIP-IN-DROOGDOK binnenloopt of welk ander GEBOUW-SCHIP-IN-DROOGDOK dan ook, dan is zeerecht of handelsrecht van toepassing. Het Postkantoor op de havenkade dat in de Postzone Nederland is aangesloten bij de Universele Postunie of UPU in Bern, Zwitserland, waakt hier nauwlettend over (shipping en shipment zijn hier veel voorkomende termen). Er worden mooie wetten op het land gemaakt, maar ze worden via zee- of handelsrecht geïnterpreteerd. Als je dit niet weet, verlies je al bij voorbaat. Als je met bewezen feiten komt aandragen, wordt de zaak dusdanig gemanipuleerd – zo nodig met afwijking van de Eigen procedures – dat je alsnog verliest. En als je tracht zo nauwkeurig mogelijk de zaak met een Soevereine-Affidavit-der-Waarheid vast te leggen en in NU-tijd-feitencommunicatie gaat communiceren met de Rechtspraak, voorzien van een Thesaurus-annex-Woordenboek voor eenduidige uitleg – jouw uitleg – van jouw geschriften waardoor er slechts nog eenduidig kan worden geïnterpreteerd, dan heb je wellicht nog een kans dat je bepaalde punten van een beroep kunt binnenhalen. Want vergeet niet, beste: A.; dat ook de Rechtspraak, onderverdeeld in rechtbanken en gerechtshoven alle zelfstandig geregistreerde bedrijven zijn met Eigen – inderdaad – DUN&BRADSTREET-DUNS-NUMBERS, waarmee partijdigheid al bij voorbaat vaststaat. Ook de Raad voor de Rechtspraak is een zelfstandig bedrijf met het D-U-N-S© Number: 489566101. Dan hoef ik jou ook niet meer te schrijven dat de Hoge Raad der Nederlanden eveneens een geregistreerde bedrijfsnaam is met het bijhorende D-U-N-S© Number: 411387822.

Dit nu wetende heb ik met mijn Soevereine-Affidavit-der-Absolute-Waarheid – want noch mijn beroepschrift, noch mijn repliek op het verweerschrift is weersproken bij de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof (de termijn om dit nog te doen is verstreken), reden waarom ik mijn in deze zaak naar voren gebrachte motivatie en bewezen feiten als bewezen-en-vaststaande feiten heb verklaard – deze belastingzaak nu zònder 30-dagen-termijn vastgelegd, voorzien van Thesuarus-annex-Woordenboek ten behoeve van eenduidige, dus mijn Eigen interpretatie van de verschillende woorden. Hierom ben ik nu zeer benieuwd naar wat het gerechtshof aan het verzinnen is om deze zaak alsnog een negatieve wending te geven, want hiervan leren we weer en kunnen we de nodige aanpassingen maken. Het Arrest dient te luiden: de Levende Mens: Krishnānanda: dāsa is als Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen-Naam: Dirk; van de families: van-den-Engel en: Goudriaan niet belastingplichtig. Hoe het Arrest zal luiden is nog in nevelen gehuld.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
POSTMASTER-MINISTER-OF-ASHA-PLENIPOTENTIARY-JUDGE, tevens Universeel Predikant / Ācārya: Krishnānanda: dāsa, jouw en jullie dienaar

From: A.;
Sent: Monday, January 22, 2018 9:59 PM
To: Krishnananda ; Aly; otf Slotboom ; Amadon; otf Teunissen ; Annelies Dronkers ; Bart; otf de Jong ; borgert ; Djogo ; Felix ; Jake ; IHKA ; Joke ; Luca; vdf van Dinter ; Lucie ; Magda Well ; Marcel Vdf Vd Horst ; Marjan; vdf Boone ; Michel Modderkolk ; Peet’s Levensdoel ; Rob Brekel ; Rob Brockhus ; Rob; vdf: Pietersen ; Rudolf N.; otf Penninkhof ; Sander van der Smit ; secretariaat@dereunie.info ; Team “DeLezing” ; Theon ; Thomas Zahn ; Vrije Mens
Cc: Nederlandse Orde van Advocaten ; vik-korpsstaf@knp.politie.nl ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer
Subject: Re: Fw: retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

a- hum kris,

ondertekenen autography, handtekening kortom philogrphy.. is het zetten van een tekening naar jou hand van jou hand.. voortbrengsel van de menselijke geest een intellectueel eigendom van de wil.. Op het moment bestaat BW Boek 9 nog niet het is intellectueel eigendomsrecht.. en dus beschermt in het auteursrecht..
beste olifant in de porselein kast je walst over art. 1:1 BW en art. 3:33BW langzaam ook art 3:15a BW en ook van juridisering heb je nog een hoop te leren.. jij ontkent jou wil in de wet..

ik begrijp het het is ook moeilijk licht te zien in de duistere kant van de wet.. maar ja ik hoop dat je veel mensen afgelopen weekeinde niet te veel misleidende hoop op de mouw heb gespeld zal de schepper, god niet leuk vinden jongen..
maar hij/zij zal altijd open staan voor vergeving hoor..

met de complimenten van,
:a.-j.
,
Op 22-01-18 om 22:29 schreef Krishnananda:

Vrede zij met Allen!

Hiermee deel ik jullie mee dat ik afgelopen vrijdag deze e-mail met bijlage: Ret.AanslBelBedrijf.pdf, aan de leden van de Staten-Generaal heb verzonden. Omdat ik hierbij was vergeten om ook de voorzitters nog een afschrift te zenden, gaat voor hen dit afschrift alsnog hierbij.

Hierover heb ik op de ontmoetingsdag nog lichtelijk gesproken, maar dit is de praktijk van handeling.

Ik hoop wel dat iedereen een grote Inbox heeft, want anders komt deze mail retour!

N.B.: Jullie dienen jullie stukken niet meer te ondertekenen, want ondertekenen=cursief=cursed=vervloekt=dood! We zijn immers Levende Mensen!!! Trap hier om deze reden niet meer in!

Luca, kun je deze e-mail nog doorzenden aan de aanwezigen op de bijeenkomst?

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
: Kris, jullie dienaar

From: Krishnananda
Sent: Friday, January 19, 2018 3:20 AM
To: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdA ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Fractievz. VVD
Cc: w.van.wendel.de.joode@belastingdienst.nl
Subject: retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

Geachte leden van de Staten-Generaal, en in afschrift: mw. mr. W. van Wendel de Joode, Vrede zij met u Allen!

Hierbij gaat de bijlage: Ret.AanslBelBedrijf.pdf. Ik laat deze stukken verder voor zichzelf spreken.

Kunt u ervoor zorgen dat het private Belastingbedrijf niet langer mijn beroepsgang doorkruist en dit gedaan hebbende mij ten onrechte boetes oplegt?
Ook dient u overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ervoor te zorgen dat er óók in belastingzaken een onpartijdige rechtspraak is, want in de bijgaande documenten is bewezen dat dit in uw zogenaamde: “Nederland”, niet aanwezig is.

Al vaak heb ik u erop gewezen dat u uw belastingwetgeving dient aan te passen, en nu wijs ik u hier wederom op: u dient uw belastingwetgeving aan te passen aan de feitelijke omstandigheden: het private Belastingbedrijf is geen publiek orgaan, en is hiermee ook geen bestuursorgaan meer (hierom kan er in belastingzaken als deze geen toepassing van de Algemene wet bestuursrecht meer plaatsvinden!).
Gaat u nu eens aan de slag! Want zoals het nu gaat, kan uw bestel niet lang meer duren!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Universeel-Predikant / Ācārya van COMMUNITY-OF-PEACE, deze Levende Mens: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

22 Jan

Vrede zij met Allen!

Hiermee deel ik jullie mee dat ik afgelopen vrijdag deze e-mail met bijlage: Ret.AanslBelBedrijf.pdf, aan de leden van de Staten-Generaal heb verzonden. Omdat ik hierbij was vergeten om ook de voorzitters nog een afschrift te zenden, gaat voor hen dit afschrift alsnog hierbij.

Hierover heb ik op de ontmoetingsdag nog lichtelijk gesproken, maar dit is de praktijk van handeling.

Ik hoop wel dat iedereen een grote Inbox heeft, want anders komt deze mail retour!

N.B.: Jullie dienen jullie stukken niet meer te ondertekenen, want ondertekenen=cursief=cursed=vervloekt=dood! We zijn immers Levende Mensen!!! Trap hier om deze reden niet meer in!

Luca, kun je deze e-mail nog doorzenden aan de aanwezigen op de bijeenkomst?

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
: Kris, jullie dienaar

From: Krishnananda
Sent: Friday, January 19, 2018 3:20 AM
To: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdA ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Fractievz. VVD
Cc: w.van.wendel.de.joode@belastingdienst.nl
Subject: retour gezonden biljet Voorlopige aanslag 2018 / aanvulling hoger beroep gerechtshof

Geachte leden van de Staten-Generaal, en in afschrift: mw. mr. W. van Wendel de Joode, Vrede zij met u Allen!

Hierbij gaat de bijlage: Ret.AanslBelBedrijf.pdf. Ik laat deze stukken verder voor zichzelf spreken.

Kunt u ervoor zorgen dat het private Belastingbedrijf niet langer mijn beroepsgang doorkruist en dit gedaan hebbende mij ten onrechte boetes oplegt?
Ook dient u overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ervoor te zorgen dat er óók in belastingzaken een onpartijdige rechtspraak is, want in de bijgaande documenten is bewezen dat dit in uw zogenaamde: “Nederland”, niet aanwezig is.

Al vaak heb ik u erop gewezen dat u uw belastingwetgeving dient aan te passen, en nu wijs ik u hier wederom op: u dient uw belastingwetgeving aan te passen aan de feitelijke omstandigheden: het private Belastingbedrijf is geen publiek orgaan, en is hiermee ook geen bestuursorgaan meer (hierom kan er in belastingzaken als deze geen toepassing van de Algemene wet bestuursrecht meer plaatsvinden!).
Gaat u nu eens aan de slag! Want zoals het nu gaat, kan uw bestel niet lang meer duren!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Universeel-Predikant / Ācārya van COMMUNITY-OF-PEACE, deze Levende Mens: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

Ret.AanslBelBedrijf.pdf

beste wensen voor het Nieuwe Jaar / best wishes for the New Year

1 Jan

Beste Geadresseerde, Vrede zij met u!

Dear addressed One, Peace be with you!

Want het Leven is in het Eeuwige-en-heilige-Moment van het Hier-en-Nu. Want het horen hierbij is een andere taal. Want in deze taal is het gebruik van de werkwoorden: is (enkelvoud) en zijn (meervoud), door Allen. Want het gebruik van andere werkwoorden is niet in het Hier-en-Nu.
Om deze reden is het wensen door mij dat het Eigen maken van deze taal is door u. Want zo is het verblijven van u Allen in het Eeuwige-en-heilige-Moment van het Hier-en-Nu: de Eeuwige Absolute Waarheid: Krishna – Krishta – Christus: God.

Want het wensen door mij is een bijzonder fijn en blij jaar in Krishna – Krishta – Christusbewustzijn. Want het beste van uw Leven maken is door uzelf!

For the Living is in the Eternal-and-holy-Moment of the Here-and-Now. For the belonging hereto is another language. For in this language the use of the verbs: is (singular) and are (plural), is by All. For the use of other verbs is not in the Here-and-Now.
For this reason the wishing by me is that the making of this language your Own is by you. For in this way the staying of All-of-you is in the Eternal-and-holy-Moment of the Here-and-Now: the Eternal Absolute Truth: Krishna – Krishta – Christ: God.

For the wishing by me is a special nice and happy year in Krishna – Krishta – Christ Consciousness. For the making the best of your Life is by yourself!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
: Krishnānanda, Eigenaar van: Dirk; van-de-families: van-den-Engel en: Goudriaan, uw Aller dienaar

Connected in Light and Love,
sincerely your servant,
: Krishnānanda, Owner of: Dirk; of-the-families: van-den-Engel and: Goudriaan