Archief | april, 2018

frauduleuze praktijken van de Rechtspraak en van de regering en uw Staten-Generaal zelf

28 Apr

Vrede zij met u Allen!

Bijgaand zend ik u toe de bijlage: AanbGerhofDenHaag.pdf.

Uit het vermelde in de bijlage blijken de frauduleuze praktijken van onder meer Gerechtshof-Den-Haag, want dezelfde praktijken komen ook voor bij rechtbanken. Ik ben dit gedoe meer dan zat en hierom maak ik dit nu maar eens publiekelijk bekend. Ik heb u al verhaald over het zogenaamde: “rechtszaal-schip-in-droogdok”, en ook het belastinggebouw wordt beschouwd als een: “Belastinggebouw-schip-in-droogdok”. Zo vertelde mevrouw mr. W. van Wendel de Joode mij tijdens een hoorzitting dat: “het Belastinggebouw de inspecteur is”! Wel: in=niet en specteur=toeschouwer. Dit klopt dus, want een belastinggebouw doet zelf niets en kan ook niets doen! Maar er wordt wel veel gedaan namens dit gebouw! Ongetekend, als er geen procedure is. Slechts op de zogenaamde: “Aangiftebrief”, staat een handtekeningstempel van de inspecteur, de heer Drs.: J.M. Melsen.
Dit is op zichzelf beschouwd al fraude, want waar is de uitdrukkelijke Wilsverklaring als bedoeld in artikel 3:33 van het Burgerlijk Wetboek? En waar is het contract? Want het private Belastingbedrijf is een privaat bedrijf! En een privaat bedrijf mag niet treden buiten zijn privaatrechtelijke jurisdictie! Hierop heb ik u meerdere malen gewezen! En u doet net of uw neus bloedt, geachte leden van de Staten-Generaal: u pleegt hiermee zelf fraude en laat het private Belastingbedrijf in deze fraude delen.

Nu dan de partijdigheid: die heb ik in de bijlage nog niet eens aan de orde gesteld.
Het rechtszaal-schip-in-droogdok en het Belastinggebouw-schip-in-droogdok “varen” onder dezelfde vlag van hetzelfde Postkantoor op de havenkade. Bij de rechtbank is het gewoon zichtbaar gemaakt: zij voegt er bij de zitting een valse extensie aan toe, namelijk: V75. Dit is bij het gerechtshof niet het geval: hier gaat het geniepiger. In beide gevallen dien ik een (hoger) beroepschrift in. De griffier zorgt voor de correspondentie naar beide partijen in het geding en nodigt deze uit voor een zitting in het rechtszaal-schip-in-droogdok. Hier is het zeerecht van toepassing en dit maakt de hele zaak anders. De griffier die in wezen de rechter of raadsheer hoort te zijn, gaat schrijven wat er gebeurt en mogelijk ook een beetje wat er wordt gezegd naar zijn Eigen opvatting en er komt uit de hoge BAR-hoed een acteur die voor rechter of raadsheer gaat spelen. Wordt er gevraagd om een autograaf op de oproepingsbrief, dan wordt dit geweigerd, met andere woorden: de acteur die voor rechter of raadsheer speelt, wenst helemaal geen vertrouwenspersoon van de eisende partij te zijn. Dan gebeurt het volgende: de acterende rechter of raadsheer wordt als het ware politierechter en de verweerder van het private Belastingbedrijf wordt gepromoveerd tot officier van justitie en de eisende partij verdwijnt in de beklaagdenbank.
Ik kan verklaren, motiveren en bewijzen wat ik maar Wil, maar er worden twee dingen niet behandeld in een rechtszaal-schip-in-droogdok, en dat zijn: Waarheid en feiten! Alles bestaat uit BAR-re rechtsvermoedens.
In wezen is er geen verschil tussen de oproepingsbrief van de rechtbank en die van het gerechtshof, want de rechtbank voegt aan de oproeping de valse extensie: V75, toe en het gerechtshof noemt gewoon geen naam van de dienstdoende raadsheer. Die is een week van tevoren beschikbaar, maar de samenstelling van de behandelende kamer kan ook nadien nog veranderen, zo blijkt uit de bijlage.

Dit is allemaal fraude Mensen. Uw rechtspraak is zeer ver verwijderd van hetgeen wordt bedoeld in artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het befaamde artikel 14 van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

Denk niet dat uw zogenaamde: “Macht”, blijvend is. Alles in de materie is slechts tijdelijk. U hebt slechts uw zogenaamde: “Macht”, zolang de Heer, onze God, het behaagt. Zolang u maar genoeg misbruik van uw zogenaamde: “Macht”, blijft maken, dan valt dit automatisch bij u weg. De geschiedenis die u op deze wijze eindeloos laat herhalen, wijst dit uit.
Bovendien bent u nu in wezen al slechts marionetten van de Elite of Alignement of de Illuminati. Want uw zogenaamde: “Nederland”, bestaat niet eens als natie. Dit grondgebied is een Postzone van de Universele Postunie in Bern, Zwitserland, en hiermee is uw zogenaamde: “Nederland”, geen democratie, maar de dictatuur van het Postkantoor!
Want waarom heeft de zogenaamde: “Staat-der-Nederlanden”, het publiekrecht door privaatrechtelijke inschrijving bij en derhalve samenwerking met DUN&BRADSTREET achter de rug van de zogenaamde: “Nederlanders”, om verkwanseld, in verband waarmee naast het zee- of handelsrecht – aangiften doen is hiervan het bewijs – nog slechts een stukje privaatrecht bestaat? Ik heb in de zeventiger jaren van de vorige eeuw al over de zaak Landsmeer en andere soortgelijke zaken vernomen in mijn studie GA 1. De Hoge-Raad-der-Nederlanden liet in deze zaken weten dat het algemeen belang in een samenwerkingsverband met private partijen kan worden behartigd, maar dan kan er niet meer van het publiekrecht gebruik worden gemaakt. De Hoge Raad wenst geen vermenging van publiekrecht met privaatrecht. Met andere woorden: het publiekrecht is geprivatiseerd door deze privaatrechtelijke inschrijving bij en samenwerking met DUN&BRADSTREET.
En u doet met uw wetten nog steeds net alsof er nog publiekrecht en bestuursrecht bestaat, bij voorbeeld: de Belastingwetgeving en de Algemene wet bestuursrecht die de rechtbank en het gerechtshof zeggen te volgen.
Dit is gewoon fraude Mensen! Volgens uw eigen strafwet bent u Allen hiermee strafbaar. Laat ik maar geen moeite doen, want de zaken worden toch geseponeerd. Net als de poging van Advocaat Ficq die probeerde sigarettenfabrikanten voor het strafgerecht te dagen. Alles gaat om het grote geld.

Uw zogenaamde: “Staat-der-Nederlanden”, is niet meer dan een criminele organisatie waaraan de zogenaamde: “Nederlanders”, door het stelen van hun Namen en door dwang vanwege machtsmisbruik moeten deelnemen, in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in strijd met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, in strijd met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, en in strijd met onze Grondwet van Mahābhārata. Hieruit blijkt toch al dat uw zogenaamde: “Nederland”, een dictatuur is? Bewijs leveren is helemaal niet zo moeilijk!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw dienaar

AanbGerhofDenHaag.pdf

Advertenties

afschrift van bezwaarschrift aan het Belastingbedrijf, genaamd: “de ontvanger”

25 Apr

Hallo Allen; Vrede zij met jullie!

Het hierbij gevoegde bezwaarschrift: “KrisAanmBelbedr.pdf”, heb ik op 20 april jl. gezonden aan het Belastingbedrijf, genaamd: “de ontvanger”.

Het bezwaarschrift zelf is geschreven onder~7. Het rechtsvermoeden van de voorlopige aanslag. Deze voorlopige aanslag is – zo blijkt uit het voorgaande – wederrechtelijk opgelegd en hiermee zijn ook de Aanmaningskosten wederrechtelijk aan deze voorlopige aanslag toegevoegd.
Met dit geschrift heb ik voor de tweede maal alle betaling opgeschort omdat ook het private Belastingbedrijf – dat niet meer is dan een ANBI-instelling als: de Zonnebloem en: het Wereld Natuurfonds en noem dergelijke instellingen maar op – zich aan de van hogerhand vastgestelde bedrijfsregels dient te houden! Want met de privatisering van het publieke domein is het private Belastingbedrijf de jurisdictie over geestelijk-morele-wezens, hetgeen Mensen toch zijn, geheel kwijt.
Bovendien is het private Belastingbedrijf een business-unit van het eveneens private bedrijf: Ministerie-van-Financiën, dat zijn hoofdkantoor heeft in het bedrijf: Movares-Nederland-B.-V., gevestigd aan het Daalseplein 100 in Utrecht. Duidelijker kan het niet worden vermeld. Een privaat bedrijf mag niet in het publiekrecht treden: er is om deze reden geen sprake van een bestuursorgaan, maar van een privaatrechtelijke corporatie die van het privaatrecht gebruik dient te maken.

Omdat dit geschrift is opgesteld “for the court of public record”, wordt dit eveneens getwitterd en op Facebook geplaatst. Tevens zend ik nog afschrift per fax aan Gerechtshof-Den-Haag en per e-mail aan de Staten-Generaal, evenwel geblanct.

Omdat onze Namen zijn gestolen door de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, waarvan de bewijzen eveneens liggen bij het Gerechtshof-Den-Haag, is het zo dat alle op Naam gestelde bezittingen in wezen toebehoren aan deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Houd hiermee ter dege rekening, want dit geeft haar Macht via personen / zaken / dingen over Mensen. Want de zogenaamde: “natuurlijke persoon”, is niet hetzelfde als de Levende Mens! Zo ook is legitimeren niet hetzelfde als identificeren. Legitimeren doet iemand als persoon / zaak / ding; identificeren doet iemand als Levende Mens. Het is belangrijk dit te weten en ook dit onderscheid te maken.
Dientengevolge heb ik al één ding in mijn bezit: mijn mobile telefoon. Het contract hiervoor staat op Naam van: Krishnananda: dasa. (Inderdaad: zonder streepjes op de a, want die kon de WSA niet op mijn Mahābhārata-Wereldpaspoort afdrukken.)

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

KrisAanmBelbedr.pdf

rechtlijnigheid

19 Apr

Even kort van Krishnānanda: Vrede zij met jullie!

Ik begrijp dat velen onder jullie niet weten in welke positie ik verkeer. Toch heb ik het meermalen uitgelegd: in deze Kali-yuga is de Mens vergeetachtig.
Lieve Mensen ik moet kiezen tussen het Eén en het Ander; ik mag niet zwalken! Ik moet kiezen tussen God en deze mammon, en dan is mijn keuze makkelijk: ik kies voor Krishna – Krishta – Christus: God. En eigenlijk dient iedereen dit te doen, maar ik kan Mensen dit niet opleggen.

Mijn Namen: “D VAN DEN ENGEL”, en hiermee die van alle zogenaamde: “Nederlanders”, zijn gestolen door de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, en zijn hiermee: “Rijkseigendom”, geworden. De bewijzen hiervan liggen bij Gerechtshof-Den-Haag. Om deze redenen handel ik zeer rechtlijnig: ik mag geen steek laten vallen. Deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, heeft mij niet gemachtigd om van deze Namen gebruik te maken en hierom Leef ik in deze financiële economie inderdaad bij de gratie van deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Dientengevolge kan en mag deze Levende Mens geen belastingaangifte doen omdat hij hiertoe niet is gerechtigd. Dit staat ook op zijn aangifteformulier zo geschreven. Bovendien is het zo dat alles wat op deze Namen is geregistreerd al van deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, is. Hoe kan ik iets aangeven als het al: “’s Rijks Eigendom”, is? Dit kan toch niet! Dit is ook van belang want: Jan en ik hebben samen een kerkgenootschap opgericht, welk kerkgenootschap door de notaris – vanwege deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid” – is gesanctioneerd en bij het private bedrijf: Kamer-van-Koophandel, is gedeponeerd door diezelfde notaris. Dit houdt hierom concreet in dat dit kerkgenootschap in wezen eveneens Eigendom is van deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Met andere woorden: onze Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata en haar Constitutie zijn thans hecht verankerd in de zogenaamde: “Nederlandse wetgeving”, en hiermee eveneens: “Rijkseigendom”. Om deze reden kan de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, in wezen ons Aller Mahābhārata niet meer ontkennen. Dit zal ik in mijn nieuwe beroep inderdaad gaan inbrengen, omdat ook Rechtbank-Den-Haag er nu zelf om vraagt – vanwege weer een fout van onze Wendy van Wendel de Joode, waarvoor mijn hartelijke dank. Nu kunnen: Jan en ik Samen de Landsadvocaat van Mahābhārata machtigen en in-stelling-brengen om namens het kerkgenootschap op te treden: het wordt alsmaar leuker! Want onze Landsadvocaat krijgt hiermee een officiële positie bij Rechtbank-Den-Haag. Hiermee is artikel 13a van de Wet algemene bepalingen – inhoudende het Volkenrecht – op ons Aller Mahābhārata van toepassing en dit recht kan in dit geval niet meer worden ontkend. Nogmaals mijn dank, Wendy!

Zien jullie nu het belang van rechtlijnigheid in? Niet zwalken tussen het Eén: God, en het Ander: de mammon, is de beste oplossing en geeft de beste resultaten.
Aldus blijf ik ook zeggen en schrijven dat het publieke domein is geprivatiseerd in verband waarmee er geen publiek domein meer is. Het publiekrecht en het administratief – of bestuursrecht hebben hiermee opgehouden te bestaan. Immers: door privaatrechtelijke inschrijving van het private bedrijf, genaamd: “Staat-der-Nederlanden”, en zijn organen, waaronder de Rechtspraak, en de hieruit voortvloeiende Samenwerking met het private bedrijf: DUN&BRADSTREET is het publiekrecht ondergeschikt gemaakt aan het privaatrecht. Zie onder meer het arrest Landsmeer van de Hoge-Raad-der-Nederlanden. Dit had ik al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw bestudeerd: publiekrecht en privaatrecht mogen niet met elkaar worden vermengd. Om deze reden is er geen publiekrecht meer. Laat deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, maar eens de consequenties van haar achterbakse handelen ervaren!

Met betrekking tot Vrijheid: ware Vrijheid is sowieso een illusie, want de positie van de Mens is een dienende. Om deze reden is de vraag: Wie dienen we? God of de mammon? Lees hiervoor Jezus’ Bergrede die is opgetekend in Matteüs 5 – 7. In navolging van goeroe: Aad: denk hierover maar eens na!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar