Archief | december, 2017

Hoge-Raad-der-Nederlanden handelt in strijd met het mede door de Staten-Generaal geratificeerde/vastgestelde Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

20 Dec

Supreme-Court-of-Justness of Mahābhārata-Vaikuṇṭhaloka

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Uit de bijlage: HRVerzoeken.pdf, blijkt dat de Hoge-Raad-der-Nederlanden in strijd handelt met in deze zaak het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
De verzoeken aan het bestuur van de Hoge-Raad voornoemd zijn geschreven in NU-TIJD-FEITEN-COMMUNICATIE. Hierbij wordt zoveel als mogelijk is van het werkwoord zijn (is=enkelvoud; zijn=meervoud) gebruik gemaakt, reden waarom ik voor een wat andersoortige zinsbouw kies.

De kwestie in het kort is deze: de Hoge-Raad voornoemd schrijft in zijn brieven van 16 november 2017 aan ene: “heer J.P. Breederland”, en aan onze Community-of-Peace dat op de Strafadministratie van de Hoge-Raad voornoemd is gebleken: “dat in deze zaak geen schriftuur met middelen van cassatie is ingediend door een advocaat. Dit zou betekenen dat u niet in het cassatieberoep kan worden ontvangen.” Hierop hebben wij gereageerd met onder meer het tevens bijgevoegde Soevereine-Affidavit-der-Waarheid. Hierin hebben wij behoudens het weerleggen van diverse BAR- of rechtsvermoedens (BAR=British Accreditation Registry, een organisatie die wereldwijd opereert waardoor er wereldwijd fraude en meineed wordt gepleegd door zogenaamde rechters / raadsheren) nogmaals uitdrukkelijk gewezen op artikel 94 van uw Grondwet: het voor eenieder geldige Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten gaat vóór boven uw Advocatenwet. Bovendien heeft de Hoge-Raad voornoemd zich niet te bemoeien met het feit Hoe in onze Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, de advocatuur is geregeld. Er is in het dossier een keurige machtiging van onze Landsadvocaat te vinden, en bovendien mogen Mensen zich laten vertegenwoordigen door diegenen die zij maar Willen: boeren, burgers en buitenlui. Want nergens staat in dit voornoemde verdrag dat vertegenwoordiging in een rechtszaal-schip-in-droogdok dient plaats te vinden door een advocaat die is ingeschreven in het BAR-register, dan wel op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten waarmee wij sowieso al niets te maken hebben. De bijlage heb ik niet alleen per fax, maar ook per aangetekende brief verzonden waardoor ik op mijn Levend verklaring wat DNA van de binnenzijde van mijn wang kon voegen. Aldus is vast komen te staan dat ik inderdaad een Levend Mens van vlees en bloed ben, en geen dode juridische entiteit. Hierdoor heeft de Hoge-Raad voornoemd eveneens op tijd zijn derde kopie van de Soevereine-Affidavit-der- Waarheid ontvangen zodat hij nog tien dagen heeft om te reageren op de punten in dit Affidavit gesteld. En – naar Waarheid: in wezen heeft de Hoge-Raad voornoemd met zijn uitspraak inmiddels toegegeven dat veel – zo niet alles – van het vermelde feit is.

Bovendien kunt u als Staten-Generaal (door uw regering) wel veel (laten) privatiseren, maar Rechtspraak als een bedrijf is niet onafhankelijk, en is partijdig, zo ook de Hoge-Raad voornoemd en andere rechters in recht-banken, dan wel raadsheren in gerechtshoven zich partijdig hebben doen blijken. Rechtspraak dient een publiek belang dat publiek en onpartijdig dient te worden behandeld. Ik heb al opgemerkt dat uw wetten aan BAR-versatie onderhevig zijn. De wetten die u wellicht met goede bedoelingen in het leven roept en hebt geroepen worden maar BAR-slecht uitgelegd. Hierin dient Waarlijk verandering te komen.

De bijlagen laat ik verder voor zichzelf spreken. Welterusten!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
President: POSTMASTER-PLENIPOTENTIARY-JUDGE: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

HRVerzoeken.pdf

Advertenties