stalking door het Belastingbedrijf

3 Aug

Geachte heer De Geus van het Belastingbedrijf en geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Reeds eerder heb ik u over dit onderwerp geschreven, maar u doet helemaal niets! En dat wordt óók betaald van binnenkomende belastinggelden!

 • Reeds in 2012 heeft de Mens Krishnānanda de Staten-Generaal verzocht de belastingwetgeving aan te passen aan internationale verdragen en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; aan dit verzoek is geen gevolg gegeven. Postbus 51 van de zogenaamde: “regering van het Staatsbedrijf der Nederlanden”, reageerde zelfs boos op zijn verzoek!
 • In de jaren 2013 en 2014 heeft de Mens Krishnānanda het Belastingbedrijf geschreven geen belastingplicht en daarmee ook geen aangifteplicht te erkennen en heeft hij het te kennen gegeven dat hij Wil worden benaderd op het adres van Community of Peace, t.a.v. Krishnānanda, maar aan deze verzoeken heeft het Belastingbedrijf nimmer gevolg gegeven, in strijd met de Auteurswet. Slechts in het kader van bezwaarschriften werd zijn verzoek gehonoreerd. Maar in dat geval worden Mens en de zogenaamde: “natuurlijke persoon”, door elkaar gehaald, terwijl er een zeer groot verschil tussen is, welk verschil ik ook u meerdere malen heb uitgelegd. Maar u doet niets en gaat gewoon door met de dagelijkse beslommeringen.
 • Op 15 mei 2014 heeft onze Community of Peace onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uitgeroepen bij de Verenigde Naties. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens mag dan misschien niet zijn geratificeerd (maar waarom verklaart een regering dat dan? Dit is zinloos gedoe!), maar voor Europa steunt zij op wèl geratificeerde verdragen, namelijk: het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Inmiddels bestaat ons Aller Mahābhārata zowel op constitutieve gronden als op declaratieve gronden. Dat heb ik u eerder via e-mail gemeld. Van het uitroepen heeft onze Community of Peace uw Koning en uw Staten-Generaal in kennis gesteld, maar geen van die organen heeft ook maar enige reactie gegeven. Weer niets gedaan!
 • Daarom heeft onze Community of Peace uw Koning met zijn ministersploeg onder afschrift aan de Staten-Generaal en de Hoge Raad der Nederlanden zes weken de tijd gegund om ons Aller Mahābhārata al dan niet te erkennen of eventueel te ontkennen, maar ook toen werd er helemaal niets gedaan, en daarom is ons Aller Mahābhārata bij stilzwijgend KB van 1 maart 2015 alsnog erkend (constitutief). Inmiddels heeft zij ook een regering, een grondgebied en een volk (declaratief). Niets van dit alles is ontkend.
 • Volgens de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 16 augustus 2016, zaaknummer: ROT 16/838, staat alles vast wat niet is weersproken. Daarmee staat ons Aller Mahābhārata zo vast als een huis op een rots (constitutief).
 • De Mens Krishnānanda heeft zich per brief van 30 mei 2014 als eerste Resident van Mahābhārata gemeld bij de gemeente Brielle als gemeente, begrepen in het grondgebied van het Spirituele District Holland van ons Aller Mahābhārata. Op 3 juni 2014 is de ontvangst van deze brief bevestigd en hebben burgemeester en wethouders kennis genomen van deze brief: er blijkt niets mee te zijn gedaan.
 • Duidelijke verzoeken van de Mens Krishnānanda worden geïnterpreteerd als verzoeken van ene: “heer D. van den Engel”, met welke zogenaamde: “natuurlijke persoon”, ik mij niet wens te identificeren en waarmee ik daarom niets van doen heb en ook niets mee te maken Wil hebben. Dit geldt zowel voor de gemeente Brielle en het Belastingbedrijf als voor de beide beroepsinstanties: Rechtbank Rotterdam en Rechtbank Den Haag. De rechtbanken zijn daarmee al subjectief partijdig!
 • Deze subjectieve partijdigheid van de hele Rechtspraak heb ik uitgelegd in vorige berichtgevingen, maar slechts de PVV gebruikt deze gegevens bij toekomstige debatten. Als er echter geen debatten worden gehouden over dit onderwerp wordt ook daarmee niets gedaan. Daarnaast kan er nog van alles worden weggestemd en daarmee wordt er weer niets gedaan. Leden van de Staten-Generaal, waarom Wilt u zo graag baas zijn en blijven over uw rechters die als dochterondernemingen van uw zogenaamde: “Staatsbedrijf der Nederlanden”, nog enigszins recht dienen proberen te spreken? In al mijn rechtszaken sinds 2013 is het hun nog niet gelukt! Omdat ze onder het gezag van uw wetten staan! Zo wordt er “getruct” rechtgesproken, in strijd met de Eigen procedureregels; verzoeken en beroepen op internationaal recht (artikel 94 van uw Grondwet) worden afgedaan op: “geldend Nederlands recht”; en als ik toepassing van dat: “geldend Nederlands Recht”, vraag, wordt dat opeens niet gegeven! En alle uitspraken worden ook nog gezonden aan die: “heer D. van den Engel”, waarmee ik niets van doen heb! Beroep is daarom sowieso niet mogelijk! De Mens Krishnānanda ontvangt geen enkele uitspraak op zijn Naam! Wanneer stelt u de Trias Politica in? Is dat dan zo moeilijk voor u? Of wilt u geen onafhankelijke en onpartijdige rechters die slechts trouw aan God hoeven te betonen en daarmee boven uw wetten zijn verheven? U doet niets!
 • Ook heb ik u geschreven dat al uw wetten steunen op identiteitsfraude. Ook daaraan wordt niets gedaan.
 • Daarnaast is uw Belastingbedrijf verbonden met zijn hoofdkantoor te Utrecht: Movares Nederland B.V., waarmee het privaatrecht leidend is! Vaste uitspraak van de Hoge Raad is dat publiekrecht en privaatrecht niet met elkaar mogen worden vermengd en daarom dient u de hele belastingwetgeving aan te passen aan het privaatrecht. Mede omdat de belastingpost wordt geadresseerd op de privaatrechtelijke naam waarmee contracten worden afgesloten. Nimmer heeft de Mens Krishnānanda een contract afgesloten met het Belastingbedrijf! Maar weer doet u niets!
 • Wat doet de Raad van State eigenlijk ten behoeve van uw wetgeving? Ik heb altijd geleerd dat hij een adviesorgaan is! Maar slapen de medewerkers van dat orgaan dan ‘s morgens om ‘s middags uit het raam te kunnen kijken? Ik merk hier niet veel van enige activiteit ter zake van die advisering.
 • Het Belastingbedrijf is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Volgens een arrest van de Hoge Raad is een Mens geen belanghebbende bij die ANBI en daarom is hij ook geen belanghebbende bij het Belastingbedrijf, noch bij de producten die dat bedrijf levert. U doet daaraan wederom niets!
 • Het Belastingbedrijf is zeer ongeduldig en Wil geld zien, zelfs als de zaak onder de rechter is; dit bedrijf blijft Mensen om geld bedelen en dat wordt stalking genoemd. Stalking is in strijd met de wet. Hieraan wordt niets gedaan.
 • In het Belastingbedrijf zijn er vele Koningen: eenieder is Koning op zijn Eigen terrein. De ene Koning weet niet wat de andere Koning doet: er wordt niet Samen Gewerkt. Hieraan is nog steeds niets gedaan.
 • Medewerkers van het Belastingbedrijf lezen geen brieven dan wel beantwoorden ze niet. Verzoek ik beantwoording tijdens een hoorzitting, dan maakt de betreffende medewerker zich er met een: “Jantje van Leiden”, vanaf. In dit geval is er uiteindelijk iets, maar veel te weinig gedaan.
 • Het Belastingbedrijf is de naam: “Dienst”, afkomstig van het werkwoord: dienen, niet waardig omdat uit zijn houding blijkt dat het niet weet wat dat begrip inhoudt. Laat ik nu dit puntsgewijze betoog positief eindigen met de vraag: “Kan hieraan iets worden gedaan?”

Lieve mensen, ik heb gedurende een aantal jaren veel dingen aangereikt welke dingen verbetering behoeven. Waarom Werkt u daaraan niet? Waarom blijft u het zogenaamde: “geld”, inzetten voor misdadige praktijken als identiteitsfraude en (verborgen) slavernij met zogenaamde: “BSN-nummers”? Burger Slaven Nummers! Ook dit heb ik u in het verleden al geschreven, maar u doet weer niets!
Waarom zijn er geen grenzen voor die enkele tienduizenden die uw bazen zijn en hebt u zogenaamde: “grenzen”, ingesteld voor uw + 17 miljoenen? Waarom hebt u zich laten inkapselen door de Bilderbergconferenties? Neem Alexander Pechtold en zie waar hij vandaan kwam. Wat is er van hem geworden? Neem Diederik Samsom en zie waar hij vandaan kwam en met welk een geestdrift. Wat is er van hem geworden? All in all they’re all just bricks in the wall of the Illuminati! En dat is nou net nou de kneep met deze hele wereld! Zelfs de Bijbelbelt van de Staten-Generaal die toch beter had moeten weten, heeft zich laten inkapselen door de Illuminati via de Bilderbergconferenties. In het jaar 2010 had zij er nog iets aan kunnen doen, maar meer dan vragen werd er niet gedaan. En het antwoord was: zwijgen; non possimus; het was allemaal geheim, en daarmee oncontroleerbaar, dus niet-democratisch, heer Pechtold!

Maar ik zie wat er gebeurt en toets dit aan de Vedische schriften, waaronder de Bijbel is begrepen. Ik zie ook wie de beesten van het Bijbelboek Openbaring zijn. De Illuminati willen door verdeel en heers – voorheen was de hele aarde één natie die werd geregeerd door de familie Bhārata – een Aards Paradijs creëren voor die enkele tienduizenden en onze Community of Peace Wil aan ALLE mensen op de hele aarde in haar Grote Moederland: Mahābhārata, het Aardse Paradijs laten zien. Dat is het verschil.
In hun grote haat voor die mensen zijn de Illuminati bezig de aarde waarop ook zij leven, te vernietigen. Daaraan geeft u uw (belasting)geld uit. Ons Aller Mahābhārata draait helemaal zònder geld. En dat gaat heel prima want Liefde overwint Alles. Daarom is ons Aller Mahābhārata de oplossing voor alle menselijke problemen, te weten: geboorte, dood, ziekte en ouderdom. Want niemand Wil de pijn van geboren worden verdragen, maar mensen worden gedwongen deze pijn te ondergaan. Niemand Wil doodgaan, maar mensen worden gedwongen om hun lichamen te verlaten. Niemand Wil ziek worden, maar mensen worden ziek gemaakt. Niemand Wil oud worden, maar mensen worden gedwongen om oud(er) te worden. In onze World University of Peace worden mensen opgeleid om terug te keren naar Huis, terug naar God. Daar is namelijk geen geboorte en dood, ouderdom en ziekte.

Het is niet voor niets dat ik kortgeleden heb geadviseerd om uw programma’s weg te doen en met alle 150 leden van de Tweede Kamer te gaan Samen Werken onder vader: Kees van der Staay, en moeder: Marianne Thieme, zodat er evenwicht is in uw kamer en evenwicht is in de besluitvorming. Maar er wordt niet geluisterd en daarom gebeurt er niets, en gaat u over tot de orde van de dag met het vernietigen van de aarde waarop u leeft. Hoe lang nog moet God dit verdragen? Maar belangrijker is de vraag: Hoe lang verdraagt God dit nog? Want uw tijd was tweeduizend jaren geleden al kort, maar is nu vanzelfsprekend nog korter! Het is daarom de hoogste tijd voor de grote ommekeer waartoe Jezus de Messias u tweeduizend jaren geleden opriep en nu meesters als Bruno Gröning, Dr. Martin Luther King jr., Śrīla Prabhupāda, Dr. Edmond Bordeaux Székely hebben opgeroepen. En weet u wat ze gemeen hebben? Ze zijn Allen gedood. So these were all wasted words, only wasted words; oh Lord, let the good times come! Ja, het Aardse Paradijs zal zichtbaar worden gemaakt en het oude financieel-economische systeem van de grote stad Babylon waarin indoctrinatie, angst en strijd hoogtij vieren, zal worden vernietigd. Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Want Liefde overwint Alles! Dat is wat ik u mag beloven vanuit onze Geestelijke Erfopvolging, conform het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18. Niets blijft hetzelfde; alles wordt veranderd: De Grote Ommekeer! En het gebeurt.

In Licht en Liefde blijven wij verbonden, altijd en eeuwig,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA / Universeel Predikant / Ācārya, uw dienaar

Stalking2.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: