nietigverklaring beschikking wrakingskamer Rechtbank Rotterdam (zie bijlage)

28 Jul

Vrede zij met u Allen!

Onderstaande e-mail heb ik gezonden aan enige advocatenkantoren met afschrift aan de betrokken instellingen omdat ik nooit iets achter de rug van iemand of een instelling om doe.
Ik verwijs u Allen naar deze e-mail en naar het bijgevoegde document: Nietigdoc.pdf. In dit document heb ik met hulp van IHKA en Team “DeLezing” via zijn ter beschikking gestelde beeldmateriaal de beschikking van de meervoudige wrakingskamer alsnog nietig verklaard voor zover zij al niet nietig was.

Door Googelen ben ik erachter gekomen dat de Elite / het Echelon / het Alignement / Illuminati of met welke andere benamingen deze Club van enkele tienduizenden zich ook laat noemen thans ook zelf een website heeft, maar om op de Homepage van deze Club van enkele tienduizenden te komen, moet u wel aangeven dat u geen robot bent! Die maakt deze club zelf wel, want zij heeft u niet nodig!
Op haar website verneemt u dat hulp aanstaande is: de zogenaamde: “Verlichten”, zijn gekomen om ons te redden.
Maar als we de Bijbel erbij halen, dan weten we van Openbaring 12: 7 – 9 dat de draak en zijn engelen die afkomstig zijn van de lagere planeten in dit universum oorlog gingen voeren tegen Michaël en zijn Engelen van de hemelse planeten in dit universum. De draak, de slang van het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 3, en zijn engelen hielden echter geen stand en werden neergeworpen op de aarde. In het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 6, de eerste vier verzen, staat te lezen dat deze neergeworpen zonen van God (in Waarheid is iedere Spirituele ziel kroost van haar Moeder-Vader God: Rādhā-Krishna) zich hebben vermengd met de dochters van de mensen: zij hebben hun afstamming zo zuiver mogelijk weten te houden.

!!! Let op: deze wezens zijn geen mensen; hooguit zijn zij hybriden! Ze zijn hoogst gevaarlijk! !!!

In Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12: 12 lezen we verder dat de zogenaamde: “duivel”, ziedend van woede naar de aarde is afgedaald omdat hij weet dat zijn dagen zijn geteld. Het Aardse Paradijs van Openbaring 20 gloort namelijk.

Want er is nog een Profetie van Michel de Nostradamus, oftewel Nostra Damus, oftewel Onze Lieve Vrouwe: Sara-Tamar, de Profetes, dochter van Maria Magdalena, die luidt als volgt:

“De Mensenzoon zal kiezen
wanneer de Tijd Wederkeert voor de Dichter-Prins.
Hij die is bezield door aarde en water
geboren in het complexe rijk van de zeegeit
als afstammeling van de bloedlijn van de gezegende.
Hij die de invloed van Mars zal uitwissen
en die van Venus zal verheffen
om genade te laten heersen over agressie.
Hij zal de mensheid in hart en ziel inspireren
om het pad van de dienstbaarheid te verlichten
en om de mens de Weg te tonen.
Dit is zijn erfenis,
Dit, en het beleven van een Waarlijk Grote Liefde.
Wie oren heeft om te horen, die hore.”

N.B.: zeegeit staat voor het sterrenbeeld: Capricornus; dit sterrenbeeld wordt aan de voorzijde afgebeeld door een geit en heeft aan de achterzijde een vin: aarde-water.

Een deel van deze Profetie is inmiddels vervuld: Lucifer is begin 2012 in evenwicht gebracht en naar zijn Eigen planeet Venus teruggekeerd, waardoor Venus in het jaar 2012 is verhoogd. Dit houdt in dat de Illuminati Lucifer niet meer als onbetwiste leider kunnen aanbidden: hij is niet meer op deze aarde.
En een deel van deze Profetie dient nog te worden vervuld: de invloed van Mars moet nog worden uitgewist. De betreffende Dichter-Prins zal ook hierbij zijn betrokken.
De invloed van Mars laat zich om de bovenstaande reden des te heviger gelden omdat de nakomelingen van het origineel niet voor het origineel Willen onderdoen. De Illuminatie zijn daarom nog zeer gevaarlijk, maar er worden al scheurtjes zichtbaar: zo wordt nu toegegeven – dat is ook via de SP aan mij gedaan – dat er chemtrails boven onze hoofden worden uitgespoten, alleen: nu luidt het antwoord dat dit wordt gedaan om ons tegen de zon te beschermen. En we mogen onszelf zeker de vraag stellen: waarom hebben de Illuminati zelf nu ook een website gelanceerd? Voorzien van een charme-offensief! Ik ben zeer benieuwd naar wat de Illuminati op of rond 23 september aanstaande gaan uitvreten! Houdt u Allen er maar rekening mee dat er op die datum met een bijzonder sterrenbeeld aan de hemel en het begin van de herfst zijnde iets staat te gebeuren; dan wordt u in elk geval niet verrast!

Nu weet en besef ik dat alles waaraan wij aandacht schenken tot realiteit wordt verheven. Maar de Illuminati schenken zelf al teveel aandacht aan hun duistere plannen en als er geen tegenwicht is, noch wordt geboden, dan worden die plannen van slechts enkele tienduizenden als werkelijkheid over ons uitgegoten, zoals zij nu al doen met hun chemtrails. Dat ìs werkelijkheid, lieve Mensen! We hebben zojuist in de Bijbel gelezen en ik heb ook via beeldopnamen van een ex-insider vernomen dat de Illuminati zo’n haat tegen de mensheid koesteren, dat zij het grootste gedeelte daarvan wensen uit te roeien; dat heet genocide en daarin krijgen inderdaad Allen een gelijke behandeling. En als zij op deze wijze doorgaan, vernietigen zij niet alleen het grootste deel van de mensheid, maar ook deze aarde. Want de atmosferische druk is al gezakt van op zeeniveau: 29 Britse mijlen naar bijna halverwege de Alpen: 22 1/2 Britse mijlen. De lucht is daarmee met 6 1/2 Britse mijlen te ijl op zeeniveau. Bovendien wordt de zuurstofbalans in de lucht die we inademen, zo langzamerhand ontregeld. Ons lichaam heeft toch een bepaalde verhouding aan zuurstof nodig, en als deze verhouding, deze zuurstofbalans wordt verstoord, dan kan een lichaam niet meer goed functioneren. Dat gaat zeer geleidelijk en haast ongemerkt zoals ikzelf in den beginne aan den lijve heb ondervonden. Natuurlijk: door het Einstellen komt de Goddelijke Kracht door ons heen, dat lijdt geen twijfel: ik ervaar die iedere dag! Deze Kracht geeft ook de nodige bescherming naar God’s Wil. (Want ik ben in een wat andere positie gesitueerd, en daarom weet ik dat:) De Goddelijke wetten der natuur, in het Sanskriet aangeduid met: “Durga Māyā”, zijn onverbiddelijk! Als de zuurstofbalans in de lucht wordt doorbroken, dan heeft dat onvermijdelijk effect op een lichaam! Want niet iedereen stellt sich ein en enkele tienduizenden zijn bezig om de aarde te vernietigen. Dat lukt ze overigens niet, maar daarom moeten we – ieder naar Eigen vermogen – dienend handelen door de zogenaamde: “onzichtbare wereld”, een helpende hand toe te steken. Want de “onzichtbare zielenwereld” beschikt immers niet over de machines, lees: “lichamen”, waarover de “zichtbare wereld” beschikt. Het juiste antwoord is daarom: intensief Samen Werken met de “onzichtbare zielenwereld” in dienst van God. Niets doen leidt tot verderf.
In deze zogenaamde: “eindtijd van het financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd” (Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18: de val van Babylon), is de situatie anders dan in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, waarin Bruno Gröning zijn redevoeringen hield voor zijn toenmalige publiek. Dat mag ik u namens hem meedelen. Zijn Leer is Universeel: die Umkehr is zeker nu noodzakelijk.

Zoals in alle heilige boeken der mensheid staat, eindig ook ik dit epistel met het gezegde: “Weest niet bevreesd!” Want God Zelf leidt alle gebeurtenissen naar het Aardse Paradijs zoals hij dat door Lazarus die schreef onder het pseudoniem: Johannes, de geliefde apostel, heeft laten optekenen na zijn IN-wijding door Jezus de Messias in het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 20.

N.B.: omdat ik gedurende mijn vakantie dit karwij nog moest klaren, verleng ik mijn vakantie met nog een week.
Ik hoop dat iedereen dit respecteert.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar

From: Krishnananda
Sent: Wednesday, July 26, 2017 2:15 AM
To: Ad iure Advocatenkantoor ; Advocatenkantoor Bosman ; Advocatenkantoor Zeeland ; Arslan & Terwee advocaten ; Clerx van Roy Advocaten ; Clingendael Advocaten ; Geert-Jan Knoops ; Jordan Law Advocatenkantoor ; La Gro Advocaten ; Moszkowicz Advocaten ; NautaDutilh ; Nederlandse Orde van Advocaten ; Peter van Koppen ; Tilburg Molendijk Advocaten ; Van der Zwan Advocaten ; VQH Advocaten
Cc: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie CU ; Fractie D66 ; Fractie Denk ; Fractie Forum voor Democratie ; Fractie GroenLinks ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractie2 VVD ; Fractievz. 50Plus ; Fractievz. CDA ; Fractievz. CU ; Fractievz. D66 ; Fractievz. Denk ; Fractievz. Forum voor Democratie ; Fractievz. GroenLinks ; Fractievz. PvdD ; Fractievz. PVV ; Fractievz. SGP ; Fractievz. SP ; Hoge Raad der Nederlanden ; Raad van State ; Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer
Subject: nietigverklaring beschikking wrakingskamer Rechtbank Rotterdam (zie bijlage)

Vrede zij met u Allen!

Bijgaand treft u aan mijn nietigverklaring van de beschikking van de Meervoudige wrakingskamer van Rechtbank Rotterdam (Nietigdoc.pdf).
In dit document is gemotiveerd waarom de zogenaamde: “Rechtspraak”, te allen tijde subjectief partijdig is; dit laat zich het meest zien in het bestuursrecht en in het belastingrecht. Maar ook bij het strafrecht kan deze subjectieve partijdigheid plotsklaps de kop opsteken! Blijft u daarom zeer waakzaam en altijd opletten!
En in het privaatrecht kan deze vorm van partijdigheid de kop opsteken als de kwestie een zaak tegen een bank betreft. Want in de pyramide van de door een aantal tienduizenden – mag ik hier spreken van mensdieren? – gewenste Wereld Orde staan de banken in rangorde bóven de zogenaamde: “naties”! (Even uit mijn hoofd, maar Googlet u het gerust maar na, bij voorbeeld: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=P238; http://www.express.co.uk/news/weird/758675/Illuminati-website-New-World-Order-Illuminatioffical-org; en de beste is natuurlijk die van de Illuminatie zelf: https://www.illuminatiofficial.org/illuminati-pyramid-symbol/: de top van de pyramide bestaat in enkele tienduizenden, daaronder het vanuit Nederland opgerichte BIS te Bazel (hoofdkantoor van alle banken; daarvandaan komen alle zogenaamde: “opdrachten”, die zorgen dat het geld naar die enkele tienduizenden toe blijft stromen), welk natiebedrijf een Eigen politiedienst heeft, daaronder staan in rangorde de Wereldbank en IMF, daaronder de zogenaamde: “Centrale banken”, met de banken, daaronder de multinationals, daaronder de regeringen en helemaal onderaan deze pyramide zijn de mensen gerangschikt.)

De zogenaamde: “Rechtspraak”, blijkt ingebakken in het geldend gemaakte wettenstelsel van dit financieel-economische systeem van indoctrinatie, angst en strijd dat steunt op identiteitsfraude; zij staat niet bóven de wet waar zij zou moeten staan om Waarlijk onpartijdig te zijn. De zogenaamde: “Rechtspraak”, maakt deel uit van het zogenaamde: “natiebedrijf”, dat ik noem: “het bedrijf der Nederlanden”.
Van deze subjectieve partijdigheid heb ik de Staten-Generaal in 2016 al in kennis gesteld, maar dit orgaan vindt het allemaal: “kennelijk”, wel goed gaan zo. Nu weet u ook Hoe het komt dat het op deze manier wel goed wordt bevonden!

Bovendien heeft de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, die juridisch steunt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, bij welk orgaan onze Community of Peace ons Aller Mahābhārata ook heeft uitgeroepen op 15 mei 2014, en in Europa tevens op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie zo’n beetje de hele belastingwetenschap met de daaraan gekoppelde wetgeving bij de belastingrechter in Den Haag aan de kaak gesteld. Dit is wellicht óók voor u interessant om te volgen! Er is nog geen datum voor de openbare zitting, want voorzien van een boete, vastgesteld.
De Mens Krishnānanda heeft Regering en Staten-Generaal reeds in 2012 verzocht de belastingwetgeving aan te passen aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie omdat zij met enkele grondrechten, waaronder: Vrijheid van Geweten, in strijd is. Tevens tiert de slavernij – maar dan op een verborgen wijze – nog welig voort.

Het is hoogtijd dat ook de advocatuur hiervan in kennis wordt gesteld! Om deze reden zend ik u deze e-mail met afschrift aan de Staten-Generaal, de Hoge Raad der Nederlanden, de Raad van State en de betreffende rechtbank, want ik doe niets achter iemand’s rug om!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

Nietigdoc.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: