Exodus 25: 2 is thans basis voor wereldwijde belastingheffing / beroepsprocedure van ene: “D. van den Engel te Zwartewaal”

2 Jul

Vrede zij met Allen!

Over mijn e-mail met als onderwerp: stalking door de Belastingdienst, schreef Iemand:

“hai krish,

er bestaat maar èèn overheid met jammerlijk verschrikkelijk veel afdelingen en afdelingen van afdelingen.. ja het verdeel en heers.. dit mag alleen nog publiekrechtelijk.. in private is dit bij wet vastgelegd verboden.. dus het is juist de onderstaande mail te schrijven.. hard leers is de ene overheid, enkel in eigenbelang aan het verdienmodel waarin het misleiden ook nog eens mag zonder de wil te schaden.. het is regelgeving zonder grondwettig kader.

al dit vergaren van ons allen energie, buiten dat dit gebeurt met het medium geld (als dat dan al zou bestaan) met zelfs wettig gewapend geweld als nodig.. komt voort uit Exodus XXV-3 ik zal in kort verwoorden : ‘van ieder mens zult u iets afhouden voor mij’ belasting (je onderwerpen aan !).. de groep scheppers die dit eisten, in den tijd, daar zij een periode op deze wereld wilden verblijven, hebben het volk van Israël ( chazaren en zionisten ) deze opdracht gegeven. nu de rijkste der rijken. en uit te voeren.. na dat de scheppers weer zijn gegaan zou de noodzaak van Exodus XXV-3 moeten vervallen maar vonden zij dit wel makkelijk en mensen te volgzaam.. dus wordt Exodus XXV-3 nog steeds uitgevoerd.. het is zo simpel.

is verzet zinloos, nee gewoon de paus, het Vaticaan schrijven dat je niet dient om anderen te verrijken en dat de scheppers hier nu niet meer zijn en Exodus XXV-3 alleen daar door al buiten werking is.

bij geen antwoord is het gelijk aan jou kant. en begrijpen ze dat er weer een schaap over de dam is.. sssst, hoor niet verder vertellen.

oja kijk even deze link https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-spookfactuur.html

ps Exodus XXV-3 lezen en te begrijpen kost je ongeveer 5 maanden leer werk en de conclusie staat hier boven vet vermeld. oja waar de scheppers in die tijd verbleven staat in Exodus XXVI”,

volgt ondertekening door Iemand.

Graag dank ik Iemand hartelijk voor deze e-mail.

Jouw Exodus 25: 3 is in mijn Bijbel (R-K uitgave): Exodus 25: 2: “Zeg tegen de Israëlieten dat zij een bijdrage aan Mij moeten afstaan; van iedereen die daartoe bereid is moet u voor Mij een bijdrage in ontvangst nemen.” De pauselijke vertaling is al milder gestemd. Dit sprak de Heer tot Mozes. Waarom zei de Heer dat tegen Mozes? “Dan kan men voor Mij een heiligdom bouwen en zal Ik in hun midden wonen.” (Exodus 25: 8).

De eerste vraag is nu: Wie is de Heer? Normaliter ben ik met betrekking tot dit onderwerp voorzichtig omdat ik met het beantwoorden van deze vraag tegen schenen kan trappen en heilige huisjes omver kan trappen. Maar de geadresseerden die mij kennen, weten beter! De Heer Die Exodus 25: 2 sprak, was: Jah(oe)weh / Jah / Jehovah / Allah / Ahoera Mazda / Jezus de Messias, of Hoe Mensen hem ook in hun taal en cultuur mogen noemen. Kortheidshalve gebruik ik in dit epistel slechts de Namen: Jahoeweh en Jezus de Messias.

Jahoeweh is niet God, maar zijn eerstgeborene in een materieel lichaam: de Schepper van dit zijn materiële universum. In de Vedische schriften die Vyāsadeva in de Sanskriettaal schreef, wordt Jahoeweh: Brahmā, genoemd. Brahmā betekent: zich uitbreiden. Volgens de Jehovah’s Getuigen betekent de Naam: Jehovah: Hij veroorzaakt te worden. Jahoeweh betekent derhalve: de Heer (Hoe in Sanskriet) veroorzaakt te worden; hij breidt zich uit. Hoe breidt Jahoeweh zich uit? Hij breidt zich uit door te mediteren op de lagere, uitwendige energieën van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods: Śrī Krishna of de Fenomenale Christus. Deze meditatie op Śrī Krishna leidde tot de Oerknal. Die is ook bewezen! In dit kader had Andries Knevel van de EO indertijd ook gelijk: de hemel en de aarde zijn niet in zes dagen geschapen! Overigens blijkt uit dit eerste Bijbelboek Genesis dat de dag met de avond begint, en niet met de ochtend. Jezus de Messias, ook wel en hierna de Nazarener genoemd, ging met zijn Leer van hetzelfde principe uit. Hij communiceerde eerst met de onzichtbare Engelen of Krachten van de nacht om vervolgens in de ochtend met de zichtbare Engelen of Krachten van de dag te communiceren. In de noen, dus als de zon op zijn hoogst staat, deed hij de noen-contemplatie op de Universele Vrede. Aldus stond en staat zijn hele Leven nog steeds in het teken van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods die hij zodoende 24/7, zoals dat tegenwoordig kortweg wordt genoemd, dient. Zie hiervoor de Communies met de Engelen en de noen-contemplaties op de Universele Vrede. In het algemeen genomen worden Mensen niet opgeleid in deze Leer van de Nazarener: niet in tempels, niet in kerken en niet in moskeeën! Daarom is er onze World University of Peace, waarvan de grondlegger is: Dr. Edmond Bordeaux Székely, en wij op deze Weg van de Liefde zijn voortgegaan op verzoek van mijn Spirituele Leraar: Zijne Goddelijke Genade Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, hierna Śrīla Prabhupāda genoemd. Onze Leer van de Nazarener is zeker ook belangrijk voor medici want als de mensheid als geheel de Weg van de Liefde is kwijtgeraakt, zijn medici die Weg eveneens kwijt geraakt. Leest u daarom ook eens ons Tweede Evangelie en verdiept u zich alstublieft in ASHA, de Kosmische Ordening!

Uit de filosofie van onze Spirituele Erfopvolging weten we dan ook dat in één grote klap alle 8.400.000 levensvormen waarin een Spirituele ziel kan incarneren aanwezig waren. Het is niet zo dat de ene vorm uit de andere vorm is ontstaan. De evolutie van de Spirituele ziel gaat van de laagste levensvorm naar de hoogste levensvorm: de menselijke levensvorm. Er zijn 400.000 menselijke levensvormen. Dit universum is ook iets groter dan alleen deze Planeet Aarde.

De schepping van dit universum karakteriseert zich door een driedeling. Er zijn de hemelse planeten, waaronder de zon en de maan zijn begrepen, er zijn de midden planeten, waaronder deze aarde is begrepen en er zijn de zogenaamde: “helse”, planeten, of beter: lagere planeten, want alles is Krishna’s energie en daarom bestaat er geen hel. De leiders van de hemelse planeten en hun medebewoners dienen zonder uitzondering Śrī Krishna of de Magnifieke Christus, God, al worden ze wel eens door de materie begoocheld. Op de midden planeten hebben Mensen de Vrije keuze gekregen om te kiezen tussen God en de mammon, zoals de Nazarener zei in zijn Bergrede die is opgetekend in Matteüs: “Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de onrechtvaardige mammon niet tegelijk dienen.” (hoofdstuk 6: 24). En op de lagere planeten leven de demonische levensvormen. Met betrekking tot de uitzaaiing van de mensheid op aarde zijn met name beschavingen van drie hemelse planeten actief geweest, te weten: Brahmaloka of ook wel bekend als Hoova, bekend van de beschaving der Hebreeën, Altea, bekend van de beschaving van Atlantis, en Asjan die de zogenaamde: “gele”, mensen heeft uitgezaaid. De zwarte mensenvorm is van de aarde zelf. Het doel van de uitzaaiingen was om de aardse mens mee te nemen in hun ontwikkeling. … Het is zoals het is!

Want het is nu eenmaal zo dat de technische ontwikkeling van de demonen in de geaardheid onwetendheid op de lagere planeten hoog is: zij kunnen zelfs de hemelse planeten bereiken. Het Bijbelboek Openbaring zegt daarover in hoofdstuk 12: “[7] Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug. [8] Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. [9] De grote draak werd neergeworpen, de oude slang (Genesis 3! – Kr), die … de hele wereld misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem. [12] Daarom: juich, hemelse sferen, en u die daar woont. Wee u, aarde en zee: de duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn.” Het Bijbelboek Genesis zegt daarover in hoofdstuk 6 dat de zonen van God – zij die uit de hemelse sferen waren neergeworpen op de aarde en die de toenmalige Mensen imponeerden met hun technische kennis – zagen Hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen uit die dochters ieder een vrouw. “In die dagen – en ook nog daarna – leefden er reuzen op de aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd.” (Genesis 6: 4). Dit is de kern van het probleem dat de mensheid op aarde dient op te lossen, Wil het beloofde Aardse Paradijs van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 20, voor eenieder zichtbaar worden. De besturende halfgoden of engelen onder leiding van Jahoeweh mogen dan wel niet meer op aarde zijn, maar zij die zijn neergeworpen, hebben zich met de mensen op aarde vermengd, en daarom is niet goed meer zichtbaar wie wat is! Inderdaad, Iemand, Jahoeweh woont niet meer onder ons, er is zelfs geen tempel meer in Jeruzalem (die was immers vernietigd, maar er is wèl een moskee voor in de plaats gekomen!) en daarom geldt Exodus 25: 2 in wezen niet meer. Stond er nu een punt achter dit verhaal, dan zou je gelijk hebben, Iemand! Maar er staat geen punt; het is een komma: het verhaal wordt vervolgd! Daarom: als ik nu aan de paus zou schrijven dat de noodzaak van Exodus 25: 2 zou zijn vervallen, dan krijg ik de Vaticaanse lachers op mijn hand. Want de neergeworpenen hebben de Bijbel naar hun hand gezet en kennen haar door en door. Zij zouden dan zeggen dat de paus bemiddelaar is tussen God en mensen: hij is gezonden als zijn afgezant, en de mensen toch kunnen zien dat zij vanuit de hemelse sferen zijn afgedaald en zodoende onder de mensen op aarde zijn! Zij hebben immers zoveel tempels, zoveel kerken, zoveel moskeeën en zoveel andere heilige huisjes gebouwd! Nee, Exodus 25: 2 geldt nog volop! De mensheid is door deze neergeworpenen belastingplichtig gemaakt als waren zij afgezanten van Jahoeweh. De zaak steekt daarom iets ingewikkelder in elkaar. En inderdaad: mensen zijn over het algemeen nog steeds te volgzaam en laten zich daarom nog steeds te makkelijk misleiden door valse goeroes: zij die niet zijn aangesloten bij een van de vier Spirituele Erfopvolgingen, waaronder die van Jahoeweh of Jezus de Messias, de Nazarener, is begrepen. Jahoeweh is zo’n tweeduizend jaren geleden in de Mensenvorm van de Nazarener naar de aarde gekomen om in het “heilige land Israël” (in die tijd Romeinse gewesten) een nieuwe Spirituele Erfopvolging te vestigen. Via Maria Magdalena en haar nageslacht heeft deze Spirituele Erfopvolging nog lang stand gehouden vanuit door de Nazarener geschreven Het Boek der Liefde, maar de zogenaamde: “kruistochten”, hebben er in de openbaarheid een eind aan gemaakt. In de harten van de Ware Religieuzen (Religie betekent: God kennen en van hem houden) leefden de Leringen van de Nazarener echter voort. Thans ligt Het Boek der Liefde achter de stevige muren van het Vaticaan verborgen. De andere tak van de Spirituele Erfopvolging van Jezus de Messias, de Nazarener, liep via Petrus. De Apostel Philippus heeft onder toeziend oog van Maria Magdalena in Alexandrië een kopie geschreven van Het Boek der Liefde voor de Apostelen in Jeruzalem. Petrus hield zich netjes aan de Leer van zijn Heer, maar Paulus week daarvan op punten af. Vandaar dat er in de Bijbel een twist is beschreven tussen Petrus en Paulus. De paus nu zit op de zogenaamde: “heilige stoel van Petrus”, maar eert Paulus en wijkt daarom af van de Leer van de Nazarener! Het Vaticaan indoctrineert zodoende met een andere leer die ook dat beruchte Exodus 25: 2 omvat. En de protestanten zijn daarvan weer afgeweken, maar ook zij omarmen Exodus 25: 2. Daarom zijn de mensen belastingplichtig gemaakt, of zij nu de Bijbel nemen als het zogenaamde: “Woord van God”, of niet. Dus hier komt het niet eens aan op het geloof in God: heel de mensheid is belastingplichtig of men gelooft of niet! Daarom ook zijn veel christenen dat alleen nog in naam, want zij doen weinig anders dan de onrechtvaardige mammon dienen.

De draak en zijn engelen hebben zich op sleutelposities gevestigd hier op aarde. Daarom geldt Exodus 25: 2 nog volop want hun tempels en andere heilige huisjes dienen te worden onderhouden. Nu is de draak, Lucifer, weliswaar weer in evenwicht gebracht en teruggekeerd naar zijn Eigen Planeet: Venus, die daardoor is verhoogd in het jaar 2012 volgens de Profetie van Michel de Nostradamus, oftewel: Nostra Damus, oftewel Onze Lieve Vrouwe: Sara-Tamar, dochter van Maria Magdalena, de Profetes. Haar Profetie luidde als volgt:

“De Mensenzoon zal kiezen

Wanneer de Tijd Wederkeert voor de Dichter-Prins.

Hij Die is bezield door aarde en water

geboren in het complexe rijk van de zeegeit

als afstammeling van de bloedlijn van de gezegende.

Hij die de invloed van Mars zal uitwissen

en die van Venus zal verheffen

om genade te laten heersen over agressie.

Hij zal de mensheid in hart en ziel inspireren

om het pad van de dienstbaarheid te verlichten

en om de Mens de Weg te tonen.

Dit is zijn erfenis,

Dit, en het beleven van een Waarlijk Grote Liefde.”

N.B.: met zeegeit wordt het sterrenbeeld Capricornus bedoeld.

Maar zijn nakomelingen zijn vaak nog erger dan het origineel was. Omdat het origineel, die hun onbetwiste leider was, er niet meer is, vertonen zijn nakomelingen onder elkaar scheurtjes. En iets dat geen hechte eenheid meer is, komt vroeger of later ten val waardoor de invloed van Mars zal worden uitgewist. De betreffende Dichter-Prins zal ook hierin zijn hand hebben. Onze paden hebben zich nog niet gekruist maar reeds nu Werken wij Samen: op 15 mei 2014 heeft onze Community of Peace onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, bij de Verenigde Naties uitgeroepen. Het is zeer opvallend dat ons Aller Mahābhārata door alle organen, ook door dat wat wel wordt genoemd: “de Rechtspraak”, van het wat ik noem: “bedrijf der Nederlanden”, weliswaar niet wordt ontkend, maar wel zoveel mogelijk wordt omzeild, en als het helemaal niet anders kan, wordt er geen uitspraak over gedaan: “Evenmin hetgeen over de ‘ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata’ is aangevoerd. De rechtbank is immers gehouden aan het Nederlands recht toe te passen op deze zaak.” Het woord immers wordt niet gemotiveerd, terwijl onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, wereldwijd juridisch steunt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en voor Europa ook nog op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Internationaal recht is daarom van toepassing, en indien zogenaamd: “Nederlands recht”, eveneens nog van toepassing zou zijn, vergeet men gemakshalve artikel 13a van de Wet algemene bepalingen toe te passen: “De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van authentieke akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenregt erkend.” Dat gaat kortweg over de Spirituele aangelegenheden van Exodus 20. En Spiritueel gezien steunt ons Aller Mahābhārata op diezelfde Bijbel! Het Volk van God: “Het Nieuwe Israël”, is namelijk erfopvolger van het aloude Volk van Israël dat over de wereld was verstrooid in de diaspora! Het Volkenrecht is daarom juist op God’s Volk van toepassing! Dus: vanuit welke hoek je het ook bekijkt: het zogenaamde: “Nederlandse recht”, is niet van toepassing, of dat zogenaamde: “Nederlandse recht”, wordt beperkt door de Spirituele aangelegenheden van Exodus 20. Want we hebben niet voor niets een kerkgenootschap opgericht om onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, en haar Grondwet van Mahābhārata voor de zogenaamde: “Nederlandse wet”, wat dat dan ook mag zijn, in zijn statuten vast te leggen. Indien Iemand de mening is toegedaan en poneert dat ons Aller Mahābhārata in deze vorm uiteindelijk gedoemd is te mislukken, dan stelt hij zich (weer) boven God! Want de wens is de vader van de gedachte. Ik zeg simpelweg: “Krishna’s Wil geschiede!”, en: “Mij geschiede naar zijn Wil!” Dat hebben we Samen ook afgesproken en daaraan onderwerp ik me. Ik vind het niet erg om een aan Krishna overgegeven Spirituele ziel te zijn!

Wat de Rechtspraak betreft: er moet iets verkeerd zijn gegaan met betrekking tot het door de minister van ASHA van ons Aller Mahābhārata ingestelde beroep inzake de inschrijving van de natuurlijke rechtspersoonlijkheid van de Mens Krishnānanda op grond van de Wet basisregistratie personen. Want ik kreeg bij aangetekende brief van 19 juni 2017 een uitspraak toegezonden betreffende het beroep van ene: “D. van den Engel te Zwartewaal”. Het bevreemdde mij dat het dode object dat Eigendom is van dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, eveneens beroep had ingesteld. Dit beroep was onder hetzelfde zaaknummer als het beroep van de minister van ASHA voornoemd behandeld. Blijkbaar was er tòch nog ergens verwarring ontstaan. Daarom heeft de minister van ASHA de uitspraak met betrekking tot het beroep van het dode zogenaamde: “Rijkseigendom”, genaamd: “D. van den Engel te Zwartewaal”, aan de rechtbank geretourneerd. Daarbij heeft hij verzocht om op korte termijn tot de hem beloofde schriftelijke uitspraak te komen en haar te zenden aan het briefadres van het Departement van ASHA. Deze korte termijn is benoemd voorgesteld en zal, indien akkoord, met een dwangmiddel worden gehandhaafd. Van deze brief heeft het Departement van ASHA kopie gezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden en aan de beroepsinstantie: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beide instanties per fax. Op vrijdag 30 juni jl. ontving het Departement van ASHA op zijn briefadres een stuk van dezelfde rechtbank dat was geadresseerd aan ene: “D. van den Engel”. Het departement heeft dit stuk direct doorgezonden aan de houder / bewaarder daarvan: de gemeente Brielle. Soms schrikt de Rechtspraak blijkbaar zó van ons Aller Mahābhārata dat ze zelfs vergeet recht te spreken!

Dossier rechtbank: zaaknummer ROT 16 / 8266 BRP LU04; afschrift per fax.

Het is juist dat deze procedure aan de eveneens door de minister van ASHA gevoerde belastingprocedure voorafgaat. Deze procedure wordt voorshands nog niet gevoerd (onder meer) door vakantie. De procedure is openbaar vanwege een boetebeschikking. In dit beroep heeft de minister van ASHA zo’n beetje de hele belastingwetenschap aan de kaak gesteld, met als conclusie dat zelfs persona niet belastingplichtig zijn: slechts de Eigenaar van de + 17 miljoen natuurlijke personen die in Nederland wonen, is belastingplichtig en daarmee ook aangifteplichtig. De Eigenaar is dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”!

In de belastingprocedure is aan de orde, en is daarmee onder de rechter gesteld:

 • onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata;
 • de Residenten van Mahābhārata zijn niet belastingplichtig;
 • het verschil tussen Mens en de zogenaamde: “natuurlijke persoon”;
 • het verschil tussen legitimeren en identificeren;
 • het door de minister van ASHA ingestelde beroep inzake de inschrijving van de natuurlijke rechtspersoonlijkheid van de Mens Krishnānanda op grond van de Wet basisregistratie personen;
 • identiteitsfraude met omzeiling van het wettelijke huurcontract: het wettelijk verplichte legitimatiebewijs;
 • de brieven van de Mens Krishnānanda van 4 maart 2013 en 24 februari 2014, kortweg: geen erkenning van belastingplicht en het juiste adres van de zogenaamde: “natuurlijke persoon”;
 • onjuiste adressering van belastingpost wordt niet consequent gehandhaafd in bezwaarzaken;
 • in geschil is juist wèl dat de Mens Krishnānanda in zogenaamd: “Nederland”, woont;
 • wie is de belanghebbende? Dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, of de Mens Krishnānanda?
 • hiermee samenhangend: wie is de belastingplichtige volgens de Wet inkomstenbelasting 2001?
 • uitgediept: het verschil tussen Mens en persoon / persona;
 • het verschil tussen persoon / persona en de zogenaamde: “natuurlijke persoon”;
 • in de Dikke Van Dale wordt identiteitsfraude: “natuurlijk persoon”, als wat in het spraakgebruik gewoonlijk is beschreven;
 • belastingwetgeving is abominabel in elkaar gefrommeld;
 • Motu Proprio van Paus Franciscus I;
 • de zogenaamde: “familienaam”, is een privaatrechtelijke naam waarop het privaatrecht van toepassing is;
 • in belastingwetenschap vindt er vermenging van publiekrecht en privaatrecht plaats;
 • volgens constante jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden is dat niet mogelijk;
 • daarbij komt nog dat de Belastingdienst thans bekend staat als een business unit van het geregistreerde bedrijf: Ministerie van Financiën, met als geregistreerd hoofdkantoor: Movares Nederland B.V., te Utrecht – daarom is het beter om te spreken van het Belastingbedrijf, het privaatrecht is leidend;
 • het gesloten stelsel van rechtsmiddelen;
 • Belastingbedrijf overtreedt zelf wetten;
 • verboden slavernij;
 • ANBI;
 • stalking door Belastingbedrijf.

Al met al ligt er een aardig dossier met tal van onderwerpen waarover de rechter een uitspraak wordt gevraagd.
Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, speelt daarin een belangrijke rol omdat deze natie noch zogenaamde: “natuurlijke personen”, noch het zogenaamde: “geld”, en daaruit volgend: noch belastingplicht kent. Als dat wat ik noem: “het bedrijf der Nederlanden”, met zijn organen en met zijn organen van organen ons Aller Mahābhārata tot heden niet heeft ontkend, dan dient het maar eens de gevolgen daarvan te accepteren! Want zij bestaat zowel volgens de constitutieve opvatting als volgens de declaratieve opvatting.

Dossier belastingrechter: zaaknummer SGR 17 / 1474 IB/PVV; gaarne aan dit dossier toevoegen, waarvoor ik u bij voorbaat hartelijk dank! Afschrift per fax.

Gelet op het voorgaande heeft de wereld behoefte aan vele stemmen om de woorden van Waarheid en Genezing, waar miljoenen naar smachten, te spreken. Deze woorden zullen worden gesproken door God’s Volk vanuit onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata. Èn heeft de wereld behoefte aan talrijke harten Die verenigd zijn in het Werk van de Spirituele ziel en Die bereid zijn om God’s Werk te doen. Deze harten kunnen worden gevonden in de Residenten van Mahābhārata. Kunnen geadresseerden oprecht beweren dat ze zich hier niet bewust van waren?

Ontvang dan Allen mijn zegen. Ik zegen u met mijn Vrede als volgt:

Ik schenk de vrede van uw Moeder Aarde aan uw lichaam en de vrede van uw Hemelse Vader aan uw geest.

En laat de vrede van beiden heersen onder de zonen der Mensen. Komt tot mij, allen die vermoeid zijt, en allen die lijden onder strijd en kwellingen! Want mijn vrede zal u versterken en vertroosten. Want mijn vrede is overvloedig vol van vreugde. Daarom groet ik u altijd op deze manier: Vrede zij met U!

Groet elkander dan altijd op deze wijze, opdat over uw lichaam de Vrede van uw Moeder Aarde en over uw geest de Vrede van uw Hemelse Vader neder moge dalen.

En dan zult gij vrede vinden onder uzelven, want het Koninkrijk der Wet is in u.

En keer terug tot uw broeders en geef hen ook uw vrede, want gelukkig zijn zij die naar vrede streven, omdat zij de vrede van de Hemelse Vader zullen vinden.

En geef dan aan eenieder uw vrede, gelijk ook ik mijn vrede aan u heb gegeven.

Want mijn vrede is uit God. Vrede zij met u!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw Aller dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: