Bijbelboek Openbaring / 23 september 2017

4 Apr

Geachte leden der Staten-Generaal, Vrede zij met u!

In de allereerste plaats heet ik als minister van ASHA de leden van de nieuwgekozen Tweede Kamer van harte welkom als de vertegenwoordigers van personen, genaamd: “Nederlanders”, in het Spirituele District Holland van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata. Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is op 15 mei 2014 uitgeroepen bij de Verenigde Naties te New York.
In de onderstaande e-mail die ik u van harte toezend, komt u erachter dat ASHA betekent: Kosmische Ordening.

Direct geef ik toe dat ik niet over zoveel kennis beschik als u, maar ik weet datgene wat u tegenwoordig niet meer weet omdat u dat vergeten bent: ASHA. Ik beschik over kennis van de Kosmische Ordening met haar Krachten en wetmatigheden zoals deze zijn ingesteld door Krishna of Christus, God. En uit die verantwoordelijkheid vraag ik u: Wilt u dat de geschiedenis zich wederom herhaalt of Wilt u uit de vicieuze cirkel komen? Dit is de keuze die ik u thans voorleg.
Als u in de vicieuze cirkel Wilt blijven en de geschiedenis nog een keer over Wilt doen, dan moet u inderdaad de (in)formatie van een nieuw kabinet op de gebruikelijke manier blijven doen. Ik wens u dan het allerbeste toe! Maar u voldoet daarmee niet aan uw zogenaamde landsbelang omdat de personen die u schijnen te hebben gekozen toch weer worden gebeten door links, rechts of het zogenaamde: “midden”: u blijft ze Hoe dan ook bijten! Mooie vertegenwoordigers bent u dan.
Maar het kan ook anders!

Gooit u alstublieft uw programma’s weg en ga eens Samen Werken: met 150 leden vóór iets zijn, is en geeft een grote Kracht! Kiest u uit uw midden eerst een Vader en een Moeder: een man en een vrouw, zodat er balans komt in uw Kamer. De uitslag van de verkiezingen volgend èn met een groen doel voor ogen kan ik me voorstellen dat u als Vader kiest: Jesse Klaver, en als Moeder kiest: Marianne Thieme. Dan hebt u een goede Vader en Moeder gekozen want beiden dragen zij Moeder Aarde een warm, groen hart toe.
De Vader en de Moeder sturen Samen de Kamerbreed te vormen regering aan.

Hebt u zondagavond het programma Tegenlicht gezien? Maakt u uw eerste werkbezoek eens in het oude Tropicana te Rotterdam. Dit tropische zwemparadijs is failliet gegaan en nu gaan er allerlei mooie activiteiten in dat gebouw plaatsvinden: het afval van het ene bedrijf vormt de grondstof voor het daarop volgende bedrijf vormt de grondstof voor het daaropvolgende bedrijf: alle daar gevestigde en nog te vestigen bedrijven vormen een gesloten kringloop met elkaar waarbij het afval van het ene bedrijf dus de grondstof vormt voor het daarop volgende bedrijf. Zo wordt waardeloos koffiedrab opeens door het kweken van de Rotterzwam tien cent waard. Is dit niet prachtig?
De eerste taak die de nieuwe regering onder leiding van de Vader en de Moeder krijgt, is: van de lineaire economie gaan naar een circulaire economie: er bestaat geen afval meer, want afval = grondstof. Met deze vorm van economie kan al een hoop CO2 worden bespaard.

Het bouwen van gebouwen dient duurzaam te worden uitgevoerd. Uw tweede werkbezoek mag u maken aan de gemeente Venlo, die een prachtig duurzaam gemeentekantoor heeft laten ontwerpen en optrekken. In dit gemeentekantoor is gezonde lucht voor de medewerkers aanwezig. Dit leidt tot verhoging van de resultaten. Ook gemeente Zutphen is op de juiste weg. In deze gemeente heb ik als vrijwilliger gewerkt in de denktank op het gebied van duurzaamheid. Almere Wil ook de duurzaamheidsdraad weer oppakken.

Vervolgens moeten personen die met allerlei zogenaamde: “landsnamen”, zoals bij voorbeeld: “Nederlander, Turk of Marokkaan”, worden aangeduid, worden beschouwd als Mens. Want een persoon is in wezen niet meer dan een dood voorwerp: dat wat u noemt: “het Rijk”, stal van Mensen hun Namen en maakte daarvan een persoon naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Het noemde die juridische entiteit: “natuurlijke persoon”, en legde die dode entiteit als ware hij die zogenaamde: “natuurlijke persoon”, over de Mens heen. Deze Mens heeft echter niet om die: “natuurlijke persoon”, met zijn rechten en verplichtingen gevraagd en moet op grond daarvan als slaaf van dat wat u noemt: “het Rijk”, worden beschouwd. Omdat die Mens echter niet anders weet – dat wordt hem namelijk niet verteld; dat dient hij daarom zelf uit te zoeken zoals onder anderen ik dat heb gedaan – dan dat hij die: “natuurlijke persoon”, ook daadwerkelijk is, gaat hij als zogenaamde: “onderdaan”, (node) met deze rechten en verplichtingen akkoord. Dit noemt men: “identiteitsfraude”. Zolang dat wat u noemt: “de Rijksoverheid”, blijft regeren op basis van deze identiteitsfraude, bestaat uw zogenaamde: “volk”, in allemaal dode objecten, en kan het daardoor geen identiteit hebben. Uw zogenaamde: “volk”, bezit daarom slechts legaliteit: het dient een verplicht legitimatiebewijs op verzoek van een daartoe bevoegd (eveneens) persoon te tonen. Uw zogenaamde: “beleid”, tot dusver laat dit ook zien! Heeft iemand namelijk helemaal geen legitimatiebewijs, dan is zij of hij illegaal. Bovendien is het bijzondere van dit legitimatiebewijs nog dat, hoewel het: “Rijkseigendom”, is, personen daarvoor moeten betalen om dit bewijs verplicht op zak te hebben. Uw zogenaamde: “volk”, is daarom geen Volk op grond van het Volkenrecht.
Dit is het Ware gezicht van uw wat u noemt: “staatsrecht”, en als u aan deze omstandigheid niets doet, dan zijn ook de volgende verkiezingen niet geldig. Dit houdt met zoveel woorden in dat de onlangs gehouden verkiezingen in wezen dus niet geldig zijn!
En als u ook nog op zondagavond naar het programma De Monitor hebt gekeken, dan weet u Hoe de vorige regering en parlement tegen de kwestie: “aardbevingen”, in Groningen hebben aangekeken: omdat deze Mensen als: “natuurlijke personen”, genaamd: “Groningers”, werden beschouwd, overheerste in de wat wel wordt genoemd: “belangenafweging”, de centenkwestie. Want personen mogen en kunnen niet zeuren!
Hetzelfde geldt voor het zorgdossier en met name de ouderenzorg. Hierop kan zonder problemen worden bezuinigd omdat ouderen en chronisch zieken dat wat u noemt: “de Rijksoverheid”, niets opleveren! Ja: komen de verkiezingen, dán is het even anders. Dán moeten er stemmen worden gewonnen. Dan komt er volgens plan wat geld bij, maar na de verkiezingen kan er weer op worden bezuinigd.

Zo komen we op het volgende agendapunt van de nieuwe regering, aangestuurd door uw gekozen Vader en Moeder: als u ervoor kiest om Mensen weer als zodanig te beschouwen en om Moeder Aarde te genezen, dan dient u te stoppen met het laten uitspuiten van de zogenaamde: “persisting contrails”, door sommigen ook wel: “chemtrails”, genoemd, omdat de atmosfeer van dit Spirituele District Holland op zeeniveau van 29 Britse mijlen is gezakt tot al onder de 23 Britse mijlen, waardoor we hier al node zes Britse mijlen aan atmosfeer missen. Omdat de atmosfeer in mijlen nog steeds zakt, gaan we nu wat de ijlheid van de lucht betreft al naar halverwege de berghoogte van de Alpen toe ter vergelijk. Met andere woorden: de lucht is hier voor zeeniveau veel te ijl! Ik heb een aantal jaren geleden al Mensen gesproken die last hebben van adem tekort en ikzelf krijg nu ook al deze symptomen. Bovendien worden Mensen ziek van dat uitspuiten van die zogenaamde: “persisiting contrails”. In de Verenigde Staten van Amerika, waar dit ook gebeurt, hebben Mensen hun bloed laten controleren op onder meer: Aluminium, Barium en ook wel Strontium, en hun te hoge waarden op You-tube gepubliceerd. Sommigen hebben deze waarden ook naar het Congres gezonden. Artsen zouden ook hier in dit Spirituele District Holland op de waarden van deze metalen in het bloed moeten controleren; dan is gelijk ook het bewijs geleverd dat die zogenaamde: “persisting contrails”, giffen als Aluminium, Barium en Strontium bevatten, en dat er in feite gewoon bijna elke dag genocide aan de gang is. Daarbij wordt artikel 1 van de toegepaste Grondwet nauwlettend in de gaten gehouden: er wordt niet gediscrimineerd naar ras, godsdienst, sekse of welke andere discriminatiemogelijkheid er bestaat ook! Velen worden ziek en sterven dan een zogenaamde: “natuurlijke dood”. Omdat er veel te veel Mensen op deze aarde leven.
Zo kom ik automatisch op de uitzending van Nieuwsuur eveneens op die zondagavond, want kinderen halen hun nieuws meer van het internet dan van de reguliere nieuwsuitzendingen. En dan komen ze met zogenaamde: “complottheorieën”, de leslokalen binnen. Maar wat zijn die jongeren toch slim! Want het zijn geen complottheorieën; het blijken Ware complotten te zijn. Hierover heb ik laatstelijk de oude Tweede Kamer als onderdeel van de Staten-Generaal nog geschreven en ook de e-mail hieronder maakt daarvan gewag.
Om dat te constateren, kijk ik niet alleen op internet, maar lees ik juist de Bijbel: het staat er allemaal in. Zie hiervoor ook mijn onderstaande e-mail:

From: Krishnananda
Sent: Thursday, March 30, 2017 3:22 AM
To: Geadresseerde
Subject: Bijbelboek Openbaring / 23 september 2017

“Geachte geadresseerde, Vrede zij met u!

Een poosje geleden, inmiddels gisteren, belde mijn “Vriendin uit het Oosten” mij over het onderwerp Planet X / Bijbelboek Openbaring 12 / 23 september 2017.
Over Planet X heb ik Zecharia Sitchin’s De Twaalfde Planeet en Alan F. Alford’s Goden uit de Kosmos gelezen. Ik heb echter óók De uitverkoren planeet (Spirituele raadgevingen uit de ruimte) van Phyllis V. Schlemmer enkele malen gelezen en ken de Bijbelboeken: Daniël, de Bergrede van Jezus de Messias in Matteüs 5 – 7 en Matteüs, hoofdstuk 24, en heb al een studie gemaakt van het Boek Openbaring. Ik leg de (Rooms-katholieke versie van de) Bijbel uit vanuit de Geestelijke Erfopvolging.

Lieve geadresseerde, laat u zich niet misleiden: het is niet de bedoeling dat de Aarde vergaat. Immers: Hoe kan het duizendjarige Aardse Paradijs dat volgens Śrī Caitanya Mahāprabhu 10.000 jaren duurt – de duizend jaren in hoofdstuk 20 van het Boek Openbaring duidt een zeer lange periode aan; zeker voor die tijd – zijn wording krijgen als op 23 september 2017 de aarde vergaat? Dat kan niet! Gelooft u daarom niet alles wat op internet wordt aangeboden. Matteüs 24 waarschuwt u voor de valse Messiassen.

Hoe dient dan het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12, te worden uitgelegd in relatie tot 23 september 2017?
Velen onder u heb ik al uitgelegd dat ISIS niets met de Islam heeft te maken. ISIS is een werkbare ideologie van de Elite / Alignement / Echelon / Priorij van Sion die hierdoor zelf buiten beeld blijft en heeft daarom met Zionisme te maken: het is de bedoeling van deze sektarische groep om de Al Aqsa Moskee op de Tempelberg te Jeruzalem te vernietigen en op deze plaats de zogenaamde derde Tempel van Salomo te (her)bouwen om het offerritueel van Aäron weer in ere te herstellen. Dit stemt overeen met wat een zogenaamde spijtoptant tegen mij heeft gezegd. Als literatuur hiervoor heb ik vermeld: de Mysterietrilogie van K. NicGhowan en Het geheime boek der GROOTMEESTERS van Lynn Picknett en Clive Prince. Het gaat om de strikte navolging van de leer van Joannes de Doper. Deze Joannieterbeweging is inderdaad als ISIS: niets en niemand ontziend. Deze club is zeer Bijbelvast. De deelnemers aan deze club bedienen zich van het symbool van de vrijmetselarij: een passer en een winkelhaak, maar daarmee houdt de vergelijking al direct op. Want het symbool in het midden is niet de G van de Vrijmetselaars, welke letter staat voor God, of Geometrie, of soms ook voor Gilde; nee, het symbool in het midden kennen wij van bij voorbeeld de Turkse vlag: de maansikkel en de vijfpuntige ster. Aldus James Rollins in zijn Dag des oordeels.

Openbaring 12: “Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met 12 sterren.” Dit eerste vers wordt op internet soms uitgelegd als het hemelbeeld: Virgo, de Maagd. Op 23 september a.s. staat de zon op een bepaalde positie in het beeld Virgo, de maan staat dan inderdaad onder haar voeten en boven haar is het hemelbeeld Leeuw gepositioneerd. Dit beeld heeft negen sterren en de drie overige “sterren” worden gevormd door de planeten: Saturnus, Jupiter en Venus. Inderdaad zijn de deelnemers aan de Joannieterbeweging op deze datum in staat om te besluiten iets belangrijks te ondernemen, want zij zijn onderlegd in de tekens van de dierenriem. De bankencrisis is ook niet voor niets in 2008 ontstaan: zo boven; zo beneden was toen een feit – de driehoek van de monumenten van Washington DC stond gelijk aan het hemelbeeld waarop ze waren gebouwd. Hieruit kunnen en mogen we concluderen dat er naar de hemeltekens wordt gekeken als er een belangrijke actie op komst is.
Daarom is het belangrijk om verdachte handelingen via de media in de gaten te houden op weg naar 23 september a.s., zodat we ons niet laten verrassen.

En daarom, beste geadresseerde, is het belangrijk om nu juist niet naar boven te kijken, maar onze ogen op deze Aarde te richten opdat we mogen zien!
Want een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren, kan net zo goed uw Eigen Europa betekenen! Het beeld maansikkel staat in ASHA: de Kosmische Ordening, voor Vrede. Het symbool van de Europese Unie is twaalf vijfpuntige gele sterren op een blauw vlak. Ondanks het feit dat de Unie nog bestaat in 28 Europese landen, is het symbool nog steeds van twaalf sterren voorzien. Waarom is de Europese Unie uit de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) en de EEG (Europese Economische Gemeenschap) ontstaan? Om Vrede te waarborgen en het drijven van handel en het verrichten van andere economische activiteiten makkelijker te maken door procedures te vereenvoudigen. Aldus kunnen de Europese lidstaten hun toekomst zonniger inkleuren!

“Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood. … De draak stond voor de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had. Zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.”, zie ook Openbaring 19: 15. “Het kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.” (Openbaring 12: 2 – 5). Uitgelegd wordt dat Jupiter uit Virgo wegschiet. Mij zegt dat niet zoveel! We zouden onze blik weer op deze Aarde kunnen richten om te zien en te constateren dat in uw Europa een Mensenzoon is verschenen, welk Mens al in zijn kinderjaren zich aan God heeft overgegeven om te doen naar zijn Wil, op Welke Wijze dan ook, met Welke Mensen dan ook, op Welke Plaats dan ook en op Welk Moment dan ook. Zijn hele Leven staat in het teken van deze Opdracht. Deze Mens zal alle volken weiden met een ijzeren staf.
De draak, de oude slang van weleer die de hele wereld misleidt, is neergeworpen op de aarde. Hij is ziedend van woede omdat hij weet dat zijn dagen zijn geteld. In Openbaring 19 komt het dan ook tot een oorlog tussen het beest met de koningen van de aarde met hun legers tegen deze Mens en zijn legermacht.
“Maar het beest werd gegrepen, en samen met hem de valse profeet die voor hem de tekenen had verricht, waardoor hij de mensen misleidde die het teken van het beest aannamen, en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij allebei in de vuurpoel geworpen die gloeit van zwavel. De overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond kwam van hem die op het paard zat, en alle vogels vraten zich vol aan hun vlees.” (Openbaring 19: 20 – 21). Lees dit zo letterlijk mogelijk!
Dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, maakte van de van een Mens gestolen Namen een persoon naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, en noemde deze: “natuurlijk persoon”, zodat deze dode juridische entiteit door identiteitsfraude als een natuurlijke persoon over deze Mens heen kon worden gelegd. Aldus worden de Mensen die het teken van het beest hebben aangenomen en die zijn beeld aanbidden, misleid.

Geachte geadresseerde: wat er momenteel gebeurt, is allemaal beschreven in de Bijbel, en dat is al bijna 2000 jaren geleden opgetekend!
U bent op nog een onderwerp misleid, namelijk: het Nieuwe Israël. Het Nieuwe Israël bestaat niet in de joden die “terugkeren” naar de in 1947 opgerichte wat wel wordt genoemd: “natie Israël”. Nee: het Nieuwe Israël bestaat in God’s Volk dat uit Babylon wordt weggeleid (Openbaring 18: 4 – 5) en dat wordt verzameld in de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, dat door onze Community of Peace op 15 mei 2014 is uitgeroepen bij de Verenigde Naties (Openbaring 14: 14 – 16).
Tenslotte nog dit: zoals het in het hele universum gebruikelijk is, is het God’s Wil dat deze planeet Aarde door Eén Mens wordt bestuurd. Tot nu toe wordt de aarde onderverdeeld in steeds meer als bedrijven gevoerde zogenaamde naties met aan het hoofd een koning of een president als bedrijfsleider. Het komende Aardse Paradijs zal daarom worden bestuurd door slechts Eén Mens die kennis heeft van ASHA: de Kosmische Ordening, met zijn medewerkers, zoals de zon wordt bestuurd door Vivasvān, de maan wordt bestuurd door Candra en Hoova wordt bestuurd door Jehova of Brahmā die tevens Heer is over dit hele universum.”

Mijn onderliggende vraag aan u is: wat kiest u? Gaat u door met regeren op de gangbare wijze waarbij u in een vernietigende vicieuze cirkel zit, terwijl u niet eens de Ware problemen van het Leven kent, te weten: geboorte, dood, ouderdom en ziekte, waaruit alle andere problemen voortkomen, of gaat u nu op de geadviseerde Wijze via de Weg van de Liefde proberen om uit die vicieuze cirkel te stappen?
Neemt u voor vragen en / of op- en aanmerkingen alstublieft contact op met mij op het onderstaande adres.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

Correspondentie-adres:
Department of ASHA
Mahābhārata
Spiritual District of Holland
Postbus 47
3230 AA Brielle

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: