wraking rechter van Rechtbank Rotterdam

21 Mrt

Beste Aad en Allen; Vrede zij met u!

Hoeveel keren denk je dat ik heb meegemaakt dat hetgeen ik een rechtbank heb voorgelegd niet is behandeld, maar in plaats daarvan dat wat de een of andere griffier ervan heeft gemaakt, is voorgelegd en behandeld? Ik weet onderhand heus wel Hoe de procedures in elkaar steken. Ik doe deze dingen daarom niet voor mezelf, maar voor Krishna of Christus, God. En weet je wat het leuke daarvan is? Dat de aanhouder wint omdat en opdat God’s Wil geschiede.
Ons Aller Mahābhārata is God’s Wil en daarom geeft welk orgaan van wat wel wordt genoemd: “de natie Nederland”, zich toch eens gewonnen. Dat is de zekerheid waarmee ik Werk. Ik geloof in Krishna of Christus, God, en ik vertrouw op zijn dienaars: zij Die met mij zijn, en dat zijn heel veel zielen, zowel nog in het vlees als puur ziel.

In de ontvangstbrief van het secretariaat van de wrakingskamer van Rechtbank Rotterdam dat ik inmiddels heb rondgezonden, ben ik aangeschreven als: Krishnānanda, minister van ASHA, Department of ASHA, Mahābhārata, Spiritual District of Holland, Postbus 47, enz.
Ik ben in die brief ook als Excellentie bejegent.

Nu gaat het mij niet om de bejegening, maar om het feit dat een rechtbank als onderdeel van dat wat wel wordt genoemd: “natie Nederland”, voor het eerst de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, heeft aangeschreven en wel op het departement van ASHA, waarmee ook dit departement als bestaand is erkend. Er is daarmee weer een stap gezet. In dit vak moet je over veel geduld, doorzettingsvermogen en groot geloof beschikken, want anders red je het niet.
Onze tactiek is juist: Liefde, dus niet dwingen; het tegenovergestelde van wat men bedoelt en doet in wat wel wordt beweerd: “natie Nederland”, te zijn. Maar Liefde betekent niet dat wij alles maar accepteren en voor zoete koek slikken! Want we zijn bezig het Aardse Paradijs zichtbaar te maken. Er dient daarom een mentaliteitsomslag plaats te vinden – uiteindelijk op vrijwillige basis want anders is het niet permanent en daarmee niet lang houdbaar. Want het Aardse Paradijs dient volgens Śrī Caitanya Mahāprabhu omstreeks 10.000 jaren in stand te blijven, de 1.000 jaren van het Bijbelboek Openbaring 20 die voor zeer veel jaren: een tienvoud daarvan, staan.

Onze taak is het God’s Volk uit Babylon weg te leiden (Openbaring 18: 4 – 5) en in ons Aller Mahābhārata op te vangen (Openbaring 14: 14 – 16), en daarom dient tenminste het bestaan(srecht) van ons Aller Mahābhārata te zijn erkend. Dus dat gebeurt ook, en deze ontvangstbrief is daarin weer een stap!
En zo gaan we verder: stap voor stap, zoals kinderen leren te lopen. Uiteindelijk zullen Mensen ook weer uit het Boek der Liefde dat is geschreven door Jezus de Messias zelf worden opgeleid om ervoor te kunnen kiezen terug naar Huis, terug naar God te gaan.
Vooralsnog is het voldoende om uit de Bijbel de boeken Daniël, Matteüs, de Bergrede: hoofdstukken 5 – 7, alsmede hoofdstuk 24 en Openbaring te lezen.
Voor mij persoonlijk is op verzoek van Krishna of Christus, God zelf, tevens belangrijk: Micha 4: 8, over de Migdal-Eder: Maria Magdalena als Wachttoren over de Kudde, in combinatie met Jesaja 52 en 53 over de dienaar van de Heer uit het geslacht van Vrouwe Sion, Die ongewis was van zijn Opdracht, maar door moeilijke omstandigheden uit zijn slaap is ontwaakt en op deze Wijze uit zijn dood kon en mocht opstaan. Daarom is deze dienaar in de nachtelijke uren van mid 1999 gedoopt door zijn Geestelijke Leraar: Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, kortweg: Śrīla Prabhupāda genoemd, als zijn opvolger in de Geestelijke Erfopvolging. Eerst op 11-11-11 was deze dienaar van de Heer zover dat hij kon worden ingewijd als Universeel Predikant / Ācārya van Community of Peace die onder leiding staat van Jezus de Messias. De dienaar die in deze hoofdstukken van de Profeet Jesaja wordt bedoeld is dus niet: Jezus de Messias, Die na de dood van Joannes de Doper een Hieros Gamos relatie had met Maria Magdalena (maar Die bij haar geen kinderen had verwekt – Joannes de Doper had er een verwekt en de beide andere kinderen zijn verwekt door Jozef van Arimathea). Al deze zaken speelden niet in het verleden, en zijn daarom geen geschiedenis, maar ze spelen NU, in deze zogenaamde eindtijd die is ingeluid met het sterrenbeeld Waterman in februari 1997!
Laat iedereen alstublieft daarvan doordrongen zijn!

Uitleg: de stam van een woord wordt als in het Hebreeuws zoals het was gevormd door de medeklinkers. Dat heb ik geleerd van een Iraniër. Migdal heeft dezelfde stam als Magdala: Mgdl. Maria Magdalena wordt ook wel Maria van Magdala genoemd. Het is dezelfde Stammoeder van Velen Die in onder meer Zuid-Frankrijk een groot predikingswerk heeft verricht uit het Boek der Liefde. Zij was het ook Die – naar aanleiding van berichten die over hem tot haar kwamen – de leer van Paulus als apostel in twijfel heeft getrokken. Vergeet hierbij niet dat de Bijbel bericht over strijd tussen Petrus en Paulus ter zake van de prediking. Petrus beschikte hierbij over de door Philippus vervaardigde kopie van het Boek der Liefde dat hij in Alexandrië onder gezag van Maria Magdalena heeft gemaakt voor de achtergebleven gemeente te Jeruzalem.
Dit kopie van Philippus is in het door Matilda van Canossa, Gravin van Toscane, en haar Vriend Patricio, die de eerste abt daarvan is geweest, ontworpen en gebouwde klooster in Orval, waarvan de originele ruïnes nog te bezoeken zijn in de Belgische Ardennen, verveelvoudigd door de monniken die in dit klooster kwamen werken. Er zijn dus verscheidene exemplaren van dit Boek der Liefde op deze aarde aanwezig.
Echter: zolang het Vaticaan het Boek der Liefde achter zijn gesloten deuren houdt en alles dat met zijn leer in strijd is, probeert te bemachtigen, zal geen enkel exemplaar in de openbaarheid worden gebracht. Want het gaat dan als bij het Vredesevangelie der Essenen (Boek 1, zie ons Tweede evangelie) het geval was: het boek wordt dan weggekocht zodat niemand het kan zien en kopen. Mijn vriend heeft dat indertijd zelf vernomen van Boekhandel Donner toen de “Nederlandse” uitgeverij ermee stopte dit boek uit te geven: alle exemplaren die zij nog had, werden weggekocht. Ook het exemplaar dat verbonden was aan het Keizershuis Oostenrijk-Hongarije is thans in het bezit van het Vaticaan, dus over welk Vredesevangelie der Essenen heb ik het? En over welk Boek der Liefde heb ik het? Alle verwijzingen daarnaar zijn en worden, indien alsnog gevonden, vernietigd. Waarheid mag niet worden verkondigd van het Vaticaan!

Wat heeft dit te maken met het zogenaamde rechtssysteem in dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”?
Alles! Want nà de slag bij Waterloo in 1815 werden de Lage landen achter de rug van de bevolking daarvan om ter voorkoming van de Bataafse Republiek reprise toebedeeld aan het Vaticaan! De Bataafse Republiek van vóór Napoleon’s veroveringen was een Volk met een identiteit; nà 1815 is de identiteit van het volk der Lage Landen stelselmatig onderdrukt. Ik heb daarover eerder geschreven. De Namen van de Mensen zijn gestolen en van die gestolen Namen heeft dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, een persoon gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Door die dode entiteit een: “natuurlijke persoon”, te noemen, tracht dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, die persoon als een Mens voor te stellen. Ook dit blijkt een leugen te zijn. Er is daarom sprake van identiteitsfraude van dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”. Mensen worden zo onder het gezag van het Vaticaan gehouden, en het is ten strengste verboden om de Eigen Naam met familienaam al dan niet in rechte terug te claimen. Alles wordt uit de kast gehaald – legale en illegale middelen – om dat te voorkomen. En daarom heb ik in deze procedure de betreffende rechter direct al gewraakt zònder dat er daarvoor een zitting nodig was.

Ik hoop met dit verhaal te bewerkstelligen dat u nu Allen begrijpt dat werkelijk Alles met elkaar in verband staat! ISIS heeft niets met Islam te maken: deze organisatie is een dekmantel voor zionistische aspiraties van de Elite / Alignement / Priorij van Sion / De Leeuw van Juda (Genesis 49: 10) die te zijner tijd de moskee op de tempelberg te Jeruzalem zal vernietigen en in de plaats daarvan de zogenaamde derde Tempel van Salomo terug zal bouwen om de offerplechtigheden weer te kunnen uitoefenen. Dat mag volgens de Schrift alleen in de Tempel gebeuren! Ook hierover heb ik eerder geschreven. Dit bewijst maar weer eens dat er mensdieren werken aan de vervulling van Bijbelse Profetieën, met name van het Oude Testament. De wat wel wordt genoemd: “natie Israël”, zal herrijzen, in plaats van ons Aller Mahābhārata als het Nieuwe Israël, en de Tempel zal in Jeruzalem worden herbouwd. Die mensdieren zien niet in dat er al een mooie Tempel voor dienst aan de Heer staat!
In welke richting ik die mensdieren zoek? Ook daarover heb ik al eens geschreven: in de richting van de hardliners onder de navolgers van Joannes de Doper die niets en niemand ontzien! In wezen is alles ontstaan uit de vergissing die tweeduizend jaren geleden door de Farizeeën van de Tempel te Jeruzalem werd gemaakt: Joannes de Doper werd door hen op grond van hun geschriften aangezien voor de Messias, in plaats van Jezus. Daaruit ontstond ook het huwelijk van Joannes de Doper met Maria Magdalena: zij werd op grond van Micha 4: 8 door deze Farizeeën met toestemming van haar broer Lazarus uitgehuwelijkt aan Joannes de Doper als de Messias. Het huwelijk werd te Kana voltrokken: Jezus was daarbij aanwezig, zoals de Schrift in het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 2: 1 – 12, vermeldt.
Dat was er de reden van dat Jezus volgens deze Farizeeën diende te sterven: hij was immers een leugenaar en bedrieger omdat zij de hele tijd Joannes de Doper als de Messias zagen. Pontius Pilatus vond echter niets verkeerd in hem en wilde hem vrijlaten. Om het volk te sussen, mocht het kiezen tussen de misdadiger Barnabas en Jezus. Het volk koos voor de vrijlating van Barnabas. De rest van het verhaal is bekend, zij het dat Jezus niet aan dat kruis was gestorven, hooguit schijndood was en keurig in dat graf werd verzorgd door zijn Vrouwe Sion: Maria Magdalena, zoals te doen gebruikelijk was in die tijd. Wat echter niet bekend is, is dat Pontius Pilatus in een later stadium, vlak vóór zijn terugroeping naar Rome, naar de Farizeeën in de Tempel te Jeruzalem is gegaan met de vraag of Jezus werkelijk een misdadiger was. Omdat er echter geen heidenen in de Tempel mochten komen, hadden ze hem kunnen weigeren; ze antwoordden echter: “Nee, wij hebben een vergissing begaan: Jezus was inderdaad de Messias.” (Bronnen: Mysterie trilogie van K. NicGhowan en ook andere werken zoals Het geheime boek der GROOTMEESTERS van Lynn Picknett en Clive Prince).

Uit dit verhaal blijkt dat deze mensdieren bikkelhard en zeer Bijbelvast zijn, en dat zij veelal niet in de openbaarheid treden en werken. Zij willen graag alles in hun Macht hebben en willen deze Macht koste wat het kost blijven uitoefenen: “Juda, jou prijzen je broers; jouw hand drukt de nek van je vijanden neer, voor jou buigen de zonen van je vader. Juda is een jonge leeuw; met roof ben je groot geworden, mijn zoon! Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw, als de koning van de dieren; wie waagt het hem te wekken? Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf zal niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt aan wie hij toebehoort; hem zijn de volken gehoorzaam. Aan de wijnstok bindt hij zijn ezelin, aan de wingerd zijn edele volbloed; hij wast zijn gewaad in de wijn, zijn mantel in het bloed van de druiven. Zijn ogen zijn donkerder dan wijn, zijn tanden zijn witter dan melk.” (Genesis 49: 8 – 12). Omdat zij zeer Bijbelvast zijn, geloven zij in de (half)god die veelal bekend is onder de Namen: Brahmā, Jah(oe)weh, Jehovah, Jezus de Messias, Allah, Ahura Mazda, de hoogste baas IN dit universum. Het is mij niet bekend of zij ook in Krishna of Christus, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, geloven.
Volgens de auteurs: Lynn Picknett en Clive Prince in Het geheime boek der GROOTMEESTERS, was ook Leonardo da Vinci een grootmeester. Van hem weten we dat hij veel arbeid heeft gestoken in de Lijkwade van Jezus de Messias in Turijn. De Lijkwade van Jezus de Messias is ondergebracht bij de Rooms-katholieke kerk; het lichaam zonder hoofd van Joannes de Doper is ondergebracht bij de moslims. Een prachtig hulpmiddel om van tijd tot tijd de degens te laten kruisen. Hierover is nagedacht!
Omdat deze mensdieren graag alles en iedereen onder hun invloedssfeer willen brengen en houden, zijn zij vertegenwoordigd in bijna alle cruciale posities ter wereld, dus óók in rechtbanken. Hierdoor kunnen zij ervoor zorgen dat Mensen in rechte niet hun Namen kunnen claimen en belasting blijven betalen opdat de geldtoevoer naar het Vaticaan gestaag blijft lopen en zo is de cirkel alweer rond en gesloten. Ook daarom heb ik de betreffende rechter direct en zònder zitting gewraakt.

Dit hele verhaal dient als achtergrond informatie. Ik WEET dus met wie en wat ik van doen heb en Hoe ik dien te handelen. Want ons vragende voornaamwoord Hoe betekent als Sanskrietwoord: Heer!
Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

From: Aad@desoevereinemens.org
Sent: Tuesday, March 7, 2017 7:49 AM
To: Krishnananda ; Aly; otf Slotboom ; Bart; otf de Jong ; Djogo ; Felix ; IHKA ; Jake ; Magda Well ; Peet’s Levensdoel ; Rudolf N.; otf Penninkhof
Cc: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; gerhard borgert ; Kerngroep soef ; LEZERGEGROET ALLENZIJNEEN ; Michel Modderkolk ; NATU 2PERS ; Publiekszaken Gemeente Rotterdam ; Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Sander van der Smit ; Theon ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie ChristenUnie ; Fractie D66 ; Fractie GrBvK ; Fractie GrKÖ ; Fractie GroenLinks ; Fractie J. Houwers ; Fractie N.P.M. Klein ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie R.A. van Vliet ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractievz. . G.J.M. Segers ; Fractievz. A. Pechtold ; Fractievz. A.H. Kuiken ; Fractievz. C.G. van der Staaij ; Fractievz. E.G.M. Roemer ; Fractievz. G. Wilders ; Fractievz. H. Zijlstra ; Fractievz. J. F. Klaver ; Fractievz. L Bontes ; Fractievz. M.L. Thieme ; Fractievz. S. van Haersma Buma ; Fractievz. T. Kuzu
Subject: Re: wraking rechter van Rechtbank Rotterdam

beste krishnananda,

lees de volgenden link daarin wordt door rechtsgeleerden aangegeen dat het nederlandse recht misleid en zelfingenomen is het dwingt en zich laat omkopen waardoor er gestolen wordy en dood door schuld aan de nederlandse wet handhavers kleeft.

http://www.hollandpromote.com/download/proces-verbaal-16-febr-2014-v6.pdf

veel lees plezier lees het 3 x en ga het begrijpen alle vonnissen, uitspraken zijn nietig en daarvoor is boven staande link de gebruiksaanwijzing. maar als zo vaak wat heb je daaraan als je recht gesproken wil. van een onafhankelijk orgaan.

heel in rechten opgeleid nederland aslmeede de makers van wetten. allen die in de recht (deze bestaat niet in nederland) spraak werken weten dit zo niet dan zijn zij naïeve in vertrouwen al heel wat eeuwen.

espavo

adrianus johannes…..

Op 7-3-2017 om 2:45 schreef Krishnananda:

Vrede zij met u Allen!

Met deze e-mail deel ik u Allen mee dat ik de rechter die de een of andere zaak van een griffier wilde behandelen per fax heb gewraakt (zie de bijlage).
De fax is netjes bij Rechtbank Rotterdam aangekomen.

Zoals u Allen kunt lezen, heb ik mijn gronden van wraking als minister van ASHA zó opgesteld dat ons Aller Mahābhārata met haar Residenten bestaat.
Deze wraking is daarom van belang voor Alle Residenten van Mahābhārata en haar Volk van God dat wij mogen bijeenbrengen!

Ik hoop u Allen hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, en zie uit naar de wrakingszitting!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: