Archief | maart, 2017

Bijbelboek Openbaring / 23 september 2017

30 Mrt

Geachte geadresseerde, Vrede zij met u!

Een poosje geleden, inmiddels gisteren, belde mijn “Vriendin uit het Oosten” mij over het onderwerp Planet X / Bijbelboek Openbaring 12 / 23 september 2017.
Over Planet X heb ik Zecharia Sitchin’s De Twaalfde Planeet en Alan F. Alford’s Goden uit de Kosmos gelezen. Ik heb echter óók De uitverkoren planeet (Spirituele raadgevingen uit de ruimte) van Phyllis V. Schlemmer enkele malen gelezen en ken de Bijbelboeken: Daniël, de Bergrede van Jezus de Messias in Matteüs 5 – 7 en Matteüs, hoofdstuk 24, en heb al een studie gemaakt van het Boek Openbaring. Ik leg de (Rooms-katholieke versie van de) Bijbel uit vanuit de Geestelijke Erfopvolging.

Lieve geadresseerde, laat u zich niet misleiden: het is niet de bedoeling dat de Aarde vergaat. Immers: Hoe kan het duizendjarige Aardse Paradijs dat volgens Śrī Caitanya Mahāprabhu 10.000 jaren duurt – de duizend jaren in hoofdstuk 20 van het Boek Openbaring duidt een zeer lange periode aan; zeker voor die tijd – zijn wording krijgen als op 23 september 2017 de aarde vergaat? Dat kan niet! Gelooft u daarom niet alles wat op internet wordt aangeboden. Matteüs 24 waarschuwt u voor de valse Messiassen.

Hoe dient dan het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12, te worden uitgelegd in relatie tot 23 september 2017?
Velen onder u heb ik al uitgelegd dat ISIS niets met de Islam heeft te maken. ISIS is een werkbare ideologie van de Elite / Alignement / Echelon / Priorij van Sion die hierdoor zelf buiten beeld blijft en heeft daarom met Zionisme te maken: het is de bedoeling van deze sektarische groep om de Al Aqsa Moskee op de Tempelberg te Jeruzalem te vernietigen en op deze plaats de zogenaamde derde Tempel van Salomo te (her)bouwen om het offerritueel van Aäron weer in ere te herstellen. Dit stemt overeen met wat een zogenaamde spijtoptant tegen mij heeft gezegd. Als literatuur hiervoor heb ik vermeld: de Mysterietrilogie van K. NicGhowan en Het geheime boek der GROOTMEESTERS van Lynn Picknett en Clive Prince. Het gaat om de strikte navolging van de leer van Joannes de Doper. Deze Joannieterbeweging is inderdaad als ISIS: niets en niemand ontziend. Deze club is zeer Bijbelvast. De deelnemers aan deze club bedienen zich van het symbool van de vrijmetselarij: een passer en een winkelhaak, maar daarmee houdt de vergelijking al direct op. Want het symbool in het midden is niet de G van de Vrijmetselaars, welke letter staat voor God, of Geometrie, of soms ook voor Gilde; nee, het symbool in het midden kennen wij van bij voorbeeld de Turkse vlag: de maansikkel en de vijfpuntige ster. Aldus James Rollins in zijn Dag des oordeels.

Openbaring 12: “Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met 12 sterren.” Dit eerste vers wordt op internet soms uitgelegd als het hemelbeeld: Virgo, de Maagd. Op 23 september a.s. staat de zon op een bepaalde positie in het beeld Virgo, de maan staat dan inderdaad onder haar voeten en boven haar is het hemelbeeld Leeuw gepositioneerd. Dit beeld heeft negen sterren en de drie overige “sterren” worden gevormd door de planeten: Saturnus, Jupiter en Venus. Inderdaad zijn de deelnemers aan de Joannieterbeweging op deze datum in staat om te besluiten iets belangrijks te ondernemen, want zij zijn onderlegd in de tekens van de dierenriem. De bankencrisis is ook niet voor niets in 2008 ontstaan: zo boven; zo beneden was toen een feit – de driehoek van de monumenten van Washington DC stond gelijk aan het hemelbeeld waarop ze waren gebouwd. Hieruit kunnen en mogen we concluderen dat er naar de hemeltekens wordt gekeken als er een belangrijke actie op komst is.
Daarom is het belangrijk om verdachte handelingen via de media in de gaten te houden op weg naar 23 september a.s., zodat we ons niet laten verrassen.

En daarom, beste geadresseerde, is het belangrijk om nu juist niet naar boven te kijken, maar onze ogen op deze Aarde te richten opdat we mogen zien!
Want een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren, kan net zo goed uw Eigen Europa betekenen! Het beeld maansikkel staat in ASHA: de Kosmische Ordening, voor Vrede. Het symbool van de Europese Unie is twaalf vijfpuntige gele sterren op een blauw vlak. Ondanks het feit dat de Unie nog bestaat in 28 Europese landen, is het symbool nog steeds van twaalf sterren voorzien. Waarom is de Europese Unie uit de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) en de EEG (Europese Economische Gemeenschap) ontstaan? Om Vrede te waarborgen en het drijven van handel en het verrichten van andere economische activiteiten makkelijker te maken door procedures te vereenvoudigen. Aldus kunnen de Europese lidstaten hun toekomst zonniger inkleuren!

“Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood. … De draak stond voor de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had. Zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.”, zie ook Openbaring 19: 15. “Het kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.” (Openbaring 12: 2 – 5). Uitgelegd wordt dat Jupiter uit Virgo wegschiet. Mij zegt dat niet zoveel! We zouden onze blik weer op deze Aarde kunnen richten om te zien en te constateren dat in uw Europa een Mensenzoon is verschenen, welk Mens al in zijn kinderjaren zich aan God heeft overgegeven om te doen naar zijn Wil, op Welke Wijze dan ook, met Welke Mensen dan ook, op Welke Plaats dan ook en op Welk Moment dan ook. Zijn hele Leven staat in het teken van deze Opdracht. Deze Mens zal alle volken weiden met een ijzeren staf.
De draak, de oude slang van weleer die de hele wereld misleidt, is neergeworpen op de aarde. Hij is ziedend van woede omdat hij weet dat zijn dagen zijn geteld. In Openbaring 19 komt het dan ook tot een oorlog tussen het beest met de koningen van de aarde met hun legers tegen deze Mens en zijn legermacht.
“Maar het beest werd gegrepen, en samen met hem de valse profeet die voor hem de tekenen had verricht, waardoor hij de mensen misleidde die het teken van het beest aannamen, en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij allebei in de vuurpoel geworpen die gloeit van zwavel. De overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond kwam van hem die op het paard zat, en alle vogels vraten zich vol aan hun vlees.” (Openbaring 19: 20 – 21). Lees dit zo letterlijk mogelijk!
Dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, maakte van de van een Mens gestolen Namen een persoon naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, en noemde deze: “natuurlijk persoon”, zodat deze dode juridische entiteit door identiteitsfraude als een natuurlijke persoon over deze Mens heen kon worden gelegd. Aldus worden de Mensen die het teken van het beest hebben aangenomen en die zijn beeld aanbidden, misleid.

Geachte geadresseerde: wat er momenteel gebeurt, is allemaal beschreven in de Bijbel, en dat is al bijna 2000 jaren geleden opgetekend!
U bent op nog een onderwerp misleid, namelijk: het Nieuwe Israël. Het Nieuwe Israël bestaat niet in de joden die “terugkeren” naar de in 1947 opgerichte wat wel wordt genoemd: “natie Israël”. Nee: het Nieuwe Israël bestaat in God’s Volk dat uit Babylon wordt weggeleid (Openbaring 18: 4 – 5) en dat wordt verzameld in de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, dat door onze Community of Peace op 15 mei 2014 is uitgeroepen bij de Verenigde Naties (Openbaring 14: 14 – 16).
Tenslotte nog dit: zoals het in het hele universum gebruikelijk is, is het God’s Wil dat deze planeet Aarde door Eén Mens wordt bestuurd. Tot nu toe wordt de aarde onderverdeeld in steeds meer als bedrijven gevoerde zogenaamde naties met aan het hoofd een koning of een president als bedrijfsleider. Het komende Aardse Paradijs zal daarom worden bestuurd door slechts Eén Mens die kennis heeft van ASHA: de Kosmische Ordening, met zijn medewerkers, zoals de zon wordt bestuurd door Vivasvān, de maan wordt bestuurd door Candra en Hoova wordt bestuurd door Jehova of Brahmā die tevens Heer is over dit hele universum.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw Aller dienaar

Advertenties

rapport omtrent de Plas van Heenvliet / bewustzijn

27 Mrt

Geachte mevrouw Riet; Vrede zij met u!

Vandaag schrijf ik u alweer mijn derde rapportje omtrent mijn schoonmaakactie rondom de Plas van Heenvliet.
Dit derde rapport schrijf ik onder het sub kopje: bewustzijn, want ook ik werd door een bewoner van Zwartewaal op de vingers getikt, en terecht! Omdat ik voornemens was mijn gebruikelijke Solvitur Ambulando-route te wandelen, en daarom niet aan de overzijde bij de glas- en oud papier containers zou schoonmaken. Zij sprak tot mij: “Jullie” – zij bedoelde daarmee de schoonmakers van de gemeente – “maken nooit aan de zijde van de glasbakken schoon. Het is daar altijd een troep.” Ik nam deze aanwijzing direct ter harte om daarmee mijn Eigen bewustzijn te vergroten en ging er – ook namens de gemeente – direct toe over om de zijde van de glas- en oud papier containers schoon te maken. Wat liggen er toch ook veel glasscherven naast de glascontainers!

Wat ik onderweg allemaal met de knijper mocht oprapen was zeer divers: naast het gebruikelijke papier, de gebruikelijke blikjes en de gebruikelijke plastic flesjes / flacons, ook nog: een lege bierfles en een lege wijnfles, een plastic melkcontainer, diverse objecten: de meeste van plastic, een shagbuiltje, lege sigarettendoosjes, diverse sigarettenpeuken, enz., teveel om op te noemen! Ik trof de noordkant van de Plas van Heenvliet (de Wieldijk) vervuilder aan dan bij mijn vorige ronde. Daarom was de vuilniszak al veel voller dan bij de verleden keer het geval was! En dat weegt dan aardig door, mevrouw Riet! Daarom was ik blij dat ik gisteren in plaats van bij halte Zwartewaal al was uitgestapt bij halte Heenvliet – Voorns kanaal en de zuidzijde van de Plas van Heenvliet al aardig schoon had gemaakt: ik ben vandaag daarom maar even van het verharde pad afgegaan om langs de waterkant en langs de nieuwe boompjes nog wat op te rapen: er was nog genoeg rommel om mee te nemen.
Maar omdat mijn vuilniszak vol was en mijn beide armen gevoelig waren, reden waarom ik ze rust moest gunnen, heb ik verder niet meer in het dorp zelf schoongemaakt. Ik heb de vuilniszak gedeeltelijk geleegd in de middelste grote container en de rest gedeponeerd in de laatste grote container, gerekend vanaf het monument aan de kop van de gemeentehaven, en ben naar huis gegaan om te eten en te drinken. Dit betekent daarom dat de middelste container vol is!

Zo ziet het er weer een stuk aangenamer uit rondom de Plas van Heenvliet!

Omdat vuil laten slingeren alles te maken heeft met bewustzijn: Wilt u daarom alstublieft bij tijd en wijle via de gemeentepagina in het streekblad de Mensen erop wijzen dat ze vuilnis in de daarvoor bestemde bakken dienen te deponeren of anders mee naar huis dienen te nemen om dat afval via de daarvoor geëigende Weg van de Liefde te verwijderen?
Als slechts één of twee Mensen deze aanwijzing ter harte nemen, dan zijn er toch weer één of twee Mensen die geen afval meer langs de wegen laten slingeren! U hebt daarmee geholpen om hun bewustzijn te verhogen! Dank u wel daarvoor!

Omdat ik nu gevoelige handen, armen, schouderbladen, knieën en voeten heb, neem ik weer een tijdje rust. Ik ben namelijk al 61 jaren aan het oefenen om terug naar Huis, terug naar God in zijn Vaikuṇṭhaloka over te gaan. Eigenlijk hebben we niets anders te doen! Want Wie niet meer in de materie hoeft te worden geboren, hoeft ook niet meer te sterven. Er zijn nauwelijks nog Mensen te vinden, welke Mensen in deze Leer opleiden. In onze World University of Peace worden Mensen opgeleid in deze Leer van Jezus de Messias, Bruno Gröning, Dr. Martin Luther King jr., Śrīla Prabhupāda. En weet u wat de overeenkomst is tussen deze Leraren der Mensheid behalve hun Leer? Ze werden Allen vermoord in onwetendheid.
Daarom is de verhoging van het bewustzijn der Mensheid een vereiste. Helpt u weer mee? Dank u voor uw medewerking!
Dan duik ik nu weer in de studie van de Leer van Bruno Gröning om me daarin nog beter te bekwamen en om uit te rusten.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw dienaar

Seat and Powers of the Government of Mahābhārata

22 Mrt

Peace be with you All!

During my Solvitur Ambulando today it came up to me that it is good that both Ministers laid down their functions.

It is better that I take full responsibility for All in our United Worldwide Nation: Mahābhārata. Because in fact: the Lord asked me to lead his People out of Babylon and to assemble it into the United Worldwide Nation: Mahābhārata, as the New Israel. This New Israel is a Community of Peace which is lead by Jesus the Messiah. It is our Earthly Paradise. His Minister of ASHA is his representative in this Earthly Paradise.

I hope you will take good notice of this.

But I cannot do it all alone. Therefore I need co-workers to work with me.

The first thing we have to set up is: Mahābhārata Post.

Our personal addresses as Residents of Mahābhārata will be from now on:

Mahābhārata

Spiritual District of Holland

Personal address. This is agreed with PostNL, but we need to deliver our letters ourselves as we are a Souvereign United Nation under Krishna or Christ, God.

If our Mahābhārata Post is working properly, we can make further advancements.

As I wrote: we have to set up step by step as children learning to walk, because otherwise people will be upset as we learned from the past.

Connected in Light and Love,

sincerely your servant,

Krishnānanda, Minister of ASHA

SeatMBh.pdf

wraking rechter van Rechtbank Rotterdam

21 Mrt

Beste Aad en Allen; Vrede zij met u!

Hoeveel keren denk je dat ik heb meegemaakt dat hetgeen ik een rechtbank heb voorgelegd niet is behandeld, maar in plaats daarvan dat wat de een of andere griffier ervan heeft gemaakt, is voorgelegd en behandeld? Ik weet onderhand heus wel Hoe de procedures in elkaar steken. Ik doe deze dingen daarom niet voor mezelf, maar voor Krishna of Christus, God. En weet je wat het leuke daarvan is? Dat de aanhouder wint omdat en opdat God’s Wil geschiede.
Ons Aller Mahābhārata is God’s Wil en daarom geeft welk orgaan van wat wel wordt genoemd: “de natie Nederland”, zich toch eens gewonnen. Dat is de zekerheid waarmee ik Werk. Ik geloof in Krishna of Christus, God, en ik vertrouw op zijn dienaars: zij Die met mij zijn, en dat zijn heel veel zielen, zowel nog in het vlees als puur ziel.

In de ontvangstbrief van het secretariaat van de wrakingskamer van Rechtbank Rotterdam dat ik inmiddels heb rondgezonden, ben ik aangeschreven als: Krishnānanda, minister van ASHA, Department of ASHA, Mahābhārata, Spiritual District of Holland, Postbus 47, enz.
Ik ben in die brief ook als Excellentie bejegent.

Nu gaat het mij niet om de bejegening, maar om het feit dat een rechtbank als onderdeel van dat wat wel wordt genoemd: “natie Nederland”, voor het eerst de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, heeft aangeschreven en wel op het departement van ASHA, waarmee ook dit departement als bestaand is erkend. Er is daarmee weer een stap gezet. In dit vak moet je over veel geduld, doorzettingsvermogen en groot geloof beschikken, want anders red je het niet.
Onze tactiek is juist: Liefde, dus niet dwingen; het tegenovergestelde van wat men bedoelt en doet in wat wel wordt beweerd: “natie Nederland”, te zijn. Maar Liefde betekent niet dat wij alles maar accepteren en voor zoete koek slikken! Want we zijn bezig het Aardse Paradijs zichtbaar te maken. Er dient daarom een mentaliteitsomslag plaats te vinden – uiteindelijk op vrijwillige basis want anders is het niet permanent en daarmee niet lang houdbaar. Want het Aardse Paradijs dient volgens Śrī Caitanya Mahāprabhu omstreeks 10.000 jaren in stand te blijven, de 1.000 jaren van het Bijbelboek Openbaring 20 die voor zeer veel jaren: een tienvoud daarvan, staan.

Onze taak is het God’s Volk uit Babylon weg te leiden (Openbaring 18: 4 – 5) en in ons Aller Mahābhārata op te vangen (Openbaring 14: 14 – 16), en daarom dient tenminste het bestaan(srecht) van ons Aller Mahābhārata te zijn erkend. Dus dat gebeurt ook, en deze ontvangstbrief is daarin weer een stap!
En zo gaan we verder: stap voor stap, zoals kinderen leren te lopen. Uiteindelijk zullen Mensen ook weer uit het Boek der Liefde dat is geschreven door Jezus de Messias zelf worden opgeleid om ervoor te kunnen kiezen terug naar Huis, terug naar God te gaan.
Vooralsnog is het voldoende om uit de Bijbel de boeken Daniël, Matteüs, de Bergrede: hoofdstukken 5 – 7, alsmede hoofdstuk 24 en Openbaring te lezen.
Voor mij persoonlijk is op verzoek van Krishna of Christus, God zelf, tevens belangrijk: Micha 4: 8, over de Migdal-Eder: Maria Magdalena als Wachttoren over de Kudde, in combinatie met Jesaja 52 en 53 over de dienaar van de Heer uit het geslacht van Vrouwe Sion, Die ongewis was van zijn Opdracht, maar door moeilijke omstandigheden uit zijn slaap is ontwaakt en op deze Wijze uit zijn dood kon en mocht opstaan. Daarom is deze dienaar in de nachtelijke uren van mid 1999 gedoopt door zijn Geestelijke Leraar: Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, kortweg: Śrīla Prabhupāda genoemd, als zijn opvolger in de Geestelijke Erfopvolging. Eerst op 11-11-11 was deze dienaar van de Heer zover dat hij kon worden ingewijd als Universeel Predikant / Ācārya van Community of Peace die onder leiding staat van Jezus de Messias. De dienaar die in deze hoofdstukken van de Profeet Jesaja wordt bedoeld is dus niet: Jezus de Messias, Die na de dood van Joannes de Doper een Hieros Gamos relatie had met Maria Magdalena (maar Die bij haar geen kinderen had verwekt – Joannes de Doper had er een verwekt en de beide andere kinderen zijn verwekt door Jozef van Arimathea). Al deze zaken speelden niet in het verleden, en zijn daarom geen geschiedenis, maar ze spelen NU, in deze zogenaamde eindtijd die is ingeluid met het sterrenbeeld Waterman in februari 1997!
Laat iedereen alstublieft daarvan doordrongen zijn!

Uitleg: de stam van een woord wordt als in het Hebreeuws zoals het was gevormd door de medeklinkers. Dat heb ik geleerd van een Iraniër. Migdal heeft dezelfde stam als Magdala: Mgdl. Maria Magdalena wordt ook wel Maria van Magdala genoemd. Het is dezelfde Stammoeder van Velen Die in onder meer Zuid-Frankrijk een groot predikingswerk heeft verricht uit het Boek der Liefde. Zij was het ook Die – naar aanleiding van berichten die over hem tot haar kwamen – de leer van Paulus als apostel in twijfel heeft getrokken. Vergeet hierbij niet dat de Bijbel bericht over strijd tussen Petrus en Paulus ter zake van de prediking. Petrus beschikte hierbij over de door Philippus vervaardigde kopie van het Boek der Liefde dat hij in Alexandrië onder gezag van Maria Magdalena heeft gemaakt voor de achtergebleven gemeente te Jeruzalem.
Dit kopie van Philippus is in het door Matilda van Canossa, Gravin van Toscane, en haar Vriend Patricio, die de eerste abt daarvan is geweest, ontworpen en gebouwde klooster in Orval, waarvan de originele ruïnes nog te bezoeken zijn in de Belgische Ardennen, verveelvoudigd door de monniken die in dit klooster kwamen werken. Er zijn dus verscheidene exemplaren van dit Boek der Liefde op deze aarde aanwezig.
Echter: zolang het Vaticaan het Boek der Liefde achter zijn gesloten deuren houdt en alles dat met zijn leer in strijd is, probeert te bemachtigen, zal geen enkel exemplaar in de openbaarheid worden gebracht. Want het gaat dan als bij het Vredesevangelie der Essenen (Boek 1, zie ons Tweede evangelie) het geval was: het boek wordt dan weggekocht zodat niemand het kan zien en kopen. Mijn vriend heeft dat indertijd zelf vernomen van Boekhandel Donner toen de “Nederlandse” uitgeverij ermee stopte dit boek uit te geven: alle exemplaren die zij nog had, werden weggekocht. Ook het exemplaar dat verbonden was aan het Keizershuis Oostenrijk-Hongarije is thans in het bezit van het Vaticaan, dus over welk Vredesevangelie der Essenen heb ik het? En over welk Boek der Liefde heb ik het? Alle verwijzingen daarnaar zijn en worden, indien alsnog gevonden, vernietigd. Waarheid mag niet worden verkondigd van het Vaticaan!

Wat heeft dit te maken met het zogenaamde rechtssysteem in dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”?
Alles! Want nà de slag bij Waterloo in 1815 werden de Lage landen achter de rug van de bevolking daarvan om ter voorkoming van de Bataafse Republiek reprise toebedeeld aan het Vaticaan! De Bataafse Republiek van vóór Napoleon’s veroveringen was een Volk met een identiteit; nà 1815 is de identiteit van het volk der Lage Landen stelselmatig onderdrukt. Ik heb daarover eerder geschreven. De Namen van de Mensen zijn gestolen en van die gestolen Namen heeft dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, een persoon gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Door die dode entiteit een: “natuurlijke persoon”, te noemen, tracht dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, die persoon als een Mens voor te stellen. Ook dit blijkt een leugen te zijn. Er is daarom sprake van identiteitsfraude van dat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”. Mensen worden zo onder het gezag van het Vaticaan gehouden, en het is ten strengste verboden om de Eigen Naam met familienaam al dan niet in rechte terug te claimen. Alles wordt uit de kast gehaald – legale en illegale middelen – om dat te voorkomen. En daarom heb ik in deze procedure de betreffende rechter direct al gewraakt zònder dat er daarvoor een zitting nodig was.

Ik hoop met dit verhaal te bewerkstelligen dat u nu Allen begrijpt dat werkelijk Alles met elkaar in verband staat! ISIS heeft niets met Islam te maken: deze organisatie is een dekmantel voor zionistische aspiraties van de Elite / Alignement / Priorij van Sion / De Leeuw van Juda (Genesis 49: 10) die te zijner tijd de moskee op de tempelberg te Jeruzalem zal vernietigen en in de plaats daarvan de zogenaamde derde Tempel van Salomo terug zal bouwen om de offerplechtigheden weer te kunnen uitoefenen. Dat mag volgens de Schrift alleen in de Tempel gebeuren! Ook hierover heb ik eerder geschreven. Dit bewijst maar weer eens dat er mensdieren werken aan de vervulling van Bijbelse Profetieën, met name van het Oude Testament. De wat wel wordt genoemd: “natie Israël”, zal herrijzen, in plaats van ons Aller Mahābhārata als het Nieuwe Israël, en de Tempel zal in Jeruzalem worden herbouwd. Die mensdieren zien niet in dat er al een mooie Tempel voor dienst aan de Heer staat!
In welke richting ik die mensdieren zoek? Ook daarover heb ik al eens geschreven: in de richting van de hardliners onder de navolgers van Joannes de Doper die niets en niemand ontzien! In wezen is alles ontstaan uit de vergissing die tweeduizend jaren geleden door de Farizeeën van de Tempel te Jeruzalem werd gemaakt: Joannes de Doper werd door hen op grond van hun geschriften aangezien voor de Messias, in plaats van Jezus. Daaruit ontstond ook het huwelijk van Joannes de Doper met Maria Magdalena: zij werd op grond van Micha 4: 8 door deze Farizeeën met toestemming van haar broer Lazarus uitgehuwelijkt aan Joannes de Doper als de Messias. Het huwelijk werd te Kana voltrokken: Jezus was daarbij aanwezig, zoals de Schrift in het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 2: 1 – 12, vermeldt.
Dat was er de reden van dat Jezus volgens deze Farizeeën diende te sterven: hij was immers een leugenaar en bedrieger omdat zij de hele tijd Joannes de Doper als de Messias zagen. Pontius Pilatus vond echter niets verkeerd in hem en wilde hem vrijlaten. Om het volk te sussen, mocht het kiezen tussen de misdadiger Barnabas en Jezus. Het volk koos voor de vrijlating van Barnabas. De rest van het verhaal is bekend, zij het dat Jezus niet aan dat kruis was gestorven, hooguit schijndood was en keurig in dat graf werd verzorgd door zijn Vrouwe Sion: Maria Magdalena, zoals te doen gebruikelijk was in die tijd. Wat echter niet bekend is, is dat Pontius Pilatus in een later stadium, vlak vóór zijn terugroeping naar Rome, naar de Farizeeën in de Tempel te Jeruzalem is gegaan met de vraag of Jezus werkelijk een misdadiger was. Omdat er echter geen heidenen in de Tempel mochten komen, hadden ze hem kunnen weigeren; ze antwoordden echter: “Nee, wij hebben een vergissing begaan: Jezus was inderdaad de Messias.” (Bronnen: Mysterie trilogie van K. NicGhowan en ook andere werken zoals Het geheime boek der GROOTMEESTERS van Lynn Picknett en Clive Prince).

Uit dit verhaal blijkt dat deze mensdieren bikkelhard en zeer Bijbelvast zijn, en dat zij veelal niet in de openbaarheid treden en werken. Zij willen graag alles in hun Macht hebben en willen deze Macht koste wat het kost blijven uitoefenen: “Juda, jou prijzen je broers; jouw hand drukt de nek van je vijanden neer, voor jou buigen de zonen van je vader. Juda is een jonge leeuw; met roof ben je groot geworden, mijn zoon! Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw, als de koning van de dieren; wie waagt het hem te wekken? Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf zal niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt aan wie hij toebehoort; hem zijn de volken gehoorzaam. Aan de wijnstok bindt hij zijn ezelin, aan de wingerd zijn edele volbloed; hij wast zijn gewaad in de wijn, zijn mantel in het bloed van de druiven. Zijn ogen zijn donkerder dan wijn, zijn tanden zijn witter dan melk.” (Genesis 49: 8 – 12). Omdat zij zeer Bijbelvast zijn, geloven zij in de (half)god die veelal bekend is onder de Namen: Brahmā, Jah(oe)weh, Jehovah, Jezus de Messias, Allah, Ahura Mazda, de hoogste baas IN dit universum. Het is mij niet bekend of zij ook in Krishna of Christus, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, geloven.
Volgens de auteurs: Lynn Picknett en Clive Prince in Het geheime boek der GROOTMEESTERS, was ook Leonardo da Vinci een grootmeester. Van hem weten we dat hij veel arbeid heeft gestoken in de Lijkwade van Jezus de Messias in Turijn. De Lijkwade van Jezus de Messias is ondergebracht bij de Rooms-katholieke kerk; het lichaam zonder hoofd van Joannes de Doper is ondergebracht bij de moslims. Een prachtig hulpmiddel om van tijd tot tijd de degens te laten kruisen. Hierover is nagedacht!
Omdat deze mensdieren graag alles en iedereen onder hun invloedssfeer willen brengen en houden, zijn zij vertegenwoordigd in bijna alle cruciale posities ter wereld, dus óók in rechtbanken. Hierdoor kunnen zij ervoor zorgen dat Mensen in rechte niet hun Namen kunnen claimen en belasting blijven betalen opdat de geldtoevoer naar het Vaticaan gestaag blijft lopen en zo is de cirkel alweer rond en gesloten. Ook daarom heb ik de betreffende rechter direct en zònder zitting gewraakt.

Dit hele verhaal dient als achtergrond informatie. Ik WEET dus met wie en wat ik van doen heb en Hoe ik dien te handelen. Want ons vragende voornaamwoord Hoe betekent als Sanskrietwoord: Heer!
Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

From: Aad@desoevereinemens.org
Sent: Tuesday, March 7, 2017 7:49 AM
To: Krishnananda ; Aly; otf Slotboom ; Bart; otf de Jong ; Djogo ; Felix ; IHKA ; Jake ; Magda Well ; Peet’s Levensdoel ; Rudolf N.; otf Penninkhof
Cc: Eerste Kamer der Staten-Generaal ; gerhard borgert ; Kerngroep soef ; LEZERGEGROET ALLENZIJNEEN ; Michel Modderkolk ; NATU 2PERS ; Publiekszaken Gemeente Rotterdam ; Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Sander van der Smit ; Theon ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer ; Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie ChristenUnie ; Fractie D66 ; Fractie GrBvK ; Fractie GrKÖ ; Fractie GroenLinks ; Fractie J. Houwers ; Fractie N.P.M. Klein ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie R.A. van Vliet ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractievz. . G.J.M. Segers ; Fractievz. A. Pechtold ; Fractievz. A.H. Kuiken ; Fractievz. C.G. van der Staaij ; Fractievz. E.G.M. Roemer ; Fractievz. G. Wilders ; Fractievz. H. Zijlstra ; Fractievz. J. F. Klaver ; Fractievz. L Bontes ; Fractievz. M.L. Thieme ; Fractievz. S. van Haersma Buma ; Fractievz. T. Kuzu
Subject: Re: wraking rechter van Rechtbank Rotterdam

beste krishnananda,

lees de volgenden link daarin wordt door rechtsgeleerden aangegeen dat het nederlandse recht misleid en zelfingenomen is het dwingt en zich laat omkopen waardoor er gestolen wordy en dood door schuld aan de nederlandse wet handhavers kleeft.

http://www.hollandpromote.com/download/proces-verbaal-16-febr-2014-v6.pdf

veel lees plezier lees het 3 x en ga het begrijpen alle vonnissen, uitspraken zijn nietig en daarvoor is boven staande link de gebruiksaanwijzing. maar als zo vaak wat heb je daaraan als je recht gesproken wil. van een onafhankelijk orgaan.

heel in rechten opgeleid nederland aslmeede de makers van wetten. allen die in de recht (deze bestaat niet in nederland) spraak werken weten dit zo niet dan zijn zij naïeve in vertrouwen al heel wat eeuwen.

espavo

adrianus johannes…..

Op 7-3-2017 om 2:45 schreef Krishnananda:

Vrede zij met u Allen!

Met deze e-mail deel ik u Allen mee dat ik de rechter die de een of andere zaak van een griffier wilde behandelen per fax heb gewraakt (zie de bijlage).
De fax is netjes bij Rechtbank Rotterdam aangekomen.

Zoals u Allen kunt lezen, heb ik mijn gronden van wraking als minister van ASHA zó opgesteld dat ons Aller Mahābhārata met haar Residenten bestaat.
Deze wraking is daarom van belang voor Alle Residenten van Mahābhārata en haar Volk van God dat wij mogen bijeenbrengen!

Ik hoop u Allen hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, en zie uit naar de wrakingszitting!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

waarom de “Nederlandse” identiteit niet bestaat

12 Mrt

Geachte leden van de Staten-Generaal en na 15 maart a.s. uw rechtsopvolgers, Vrede zij met u!

Deze versie van uw verkiezingen bevat een vreemd fenomeen, namelijk: de “Nederlandse” identiteit. Waarom is dat een vreemd fenomeen? Omdat zij gewoon niet bestaat.
Al wat u doet en hebt gedaan is: Mensen reduceren tot personen. En personen kunnen zich niet identificeren, maar moeten zich wettelijk legitimeren. Daarmee begint de moeilijkheid! Want u hebt sinds ca. 1848 of al langer de identiteit van Mensen onderdrukt.
Een Volk van Mensen bezit een identiteit; personen bezitten slechts legaliteit. U hebt er zelf aan meegewerkt om dit onderscheid te maken. Uw wetten gelden slechts voor personen, niet voor Mensen, maar ze worden voor Mensen geldend gemaakt doordat u meewerkt en mee blijft werken aan identiteitsfraude.

Reeds eerder heb ik u geschreven dat het Volkenrecht Mensen betreft en niet personen, want uw (natuurlijke) personen zijn dode objecten waarin geen Leven is van de Geest. U hebt meegewerkt aan identiteitsfraude om de Macht over Mensen te krijgen door van hen gestolen Namen als een juridische entiteit in de vorm van een natuurlijke persoon over hen heen te leggen. Deze natuurlijke persoon is het die u: “Nederlander”, noemt. Het land waar al die zogenaamde natuurlijke personen zijn gevestigd, wordt: “Nederland”, genoemd. In wezen bestaat uw: “Nederland”, met uw: “Nederlanders”, niet, maar het wordt door u en de uit u voortgekomen en voortkomende regering door leugens en bedrog in stand gehouden, omdat de meesten van u, zo niet Allen, niet eens meer weten dat u liegt en bedriegt.

Met andere woorden: dat wat u: “Nederlanders”, noemt is geen volk dat onder het Volkenrecht valt, maar een aantal dode objecten dat op een bepaald grondgebied bijeen is geharkt. Deze dode objecten moeten hun legaliteit bewijzen, en omdat zij dit vanzelfsprekend niet kunnen, moeten Mensen voor deze dode objecten opdraaien. De identiteit van deze Mensen heeft er sinds ca. 1848 of langer niet toe gedaan en daarom bestaat de wat u noemt: “Nederlandse identiteit”, niet. Er bestaat slechts een: “Nederlandse legaliteit”! Wie niet legaal is, of niet als legaal wordt beschouwd, wordt gevraagd uw: “Nederland”, te verlaten of eventueel met harde hand uitgezet. Is dit menselijk?

Weet u trouwens wel wat een Mens is?
Een Mens is een drie-eenheid, bestaande in een geestelijke ziel, haar gedachtenwereld in de materie (ook wel subtiele lichaam genoemd) en een grofstoffelijk lichaam. Ik noem dit versie 3.2 omdat een Mens bestaat in een materieel lichaam en een spirituele ziel. Dit is een niet-compatibele situatie omdat materie verschijnt en weer verdwijnt, terwijl de Spirituele ziel eeuwig vol kennis en geluk is.
De energieën van God zijn drievoudig: er is de IN-wendige Spirituele energie; er is de uitwendige materiële energie; en er is de tussen energie. De Mens is bij uitstek de tussen energie van de Heer die kan kiezen tussen een Spiritueel getint Leven en een materieel getint leven.
Wie onder u kiest voor een leven van eten en drinken, seksuele relaties, slapen en zich verdedigen, komt niet verder dan dieren gewoon zijn te doen. Zij kiezen dus voor een materieel getint leven. Doordat de meerderheid van de Staten-Generaal gedurende decennia lang voor zulk een leven heeft gekozen, heeft uzelf de “Nederlandse” identiteit “van den beginne” af ondergraven.
Op grond daarvan heb ik het bijgevoegde verzoek gedaan aan het College van burgemeester en wethouders van Brielle, dat ik weer voor zichzelf zal laten spreken.

Maar het kan ook anders!
Graag nodig ik u als minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uit om nu eens te kiezen voor een Spiritueel getint Leven waarin u eeuwige kennis en gelukzaligheid kunt vinden en ervaren. ASHA betekent immers: Kosmische Ordening, en Wie kennis van de Kosmische Ordening heeft ontvangen via de Geestelijke Erfopvolging van God zelf, Die mag en kan een volk, God’s Volk, bijeenbrengen in ons Aller Mahābhārata en dit de Weg van de Liefde terug naar Huis, terug naar God, wijzen door het zijn van een voorbeeld voor Allen.

Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

VerzVerwKiesregBrielle.pdf

wraking rechter van Rechtbank Rotterdam

7 Mrt

Vrede zij met u Allen!

Met deze e-mail deel ik u Allen mee dat ik de rechter die de een of andere zaak van een griffier wilde behandelen per fax heb gewraakt (zie de bijlage).
De fax is netjes bij Rechtbank Rotterdam aangekomen.

Zoals u Allen kunt lezen, heb ik mijn gronden van wraking als minister van ASHA zó opgesteld dat ons Aller Mahābhārata met haar Residenten bestaat.
Deze wraking is daarom van belang voor Alle Residenten van Mahābhārata en haar Volk van God dat wij mogen bijeenbrengen!

Ik hoop u Allen hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, en zie uit naar de wrakingszitting!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

Wraking rechter.pdf