acceptance by silence (zie hieronder) / beschikking Rechtbank Rotterdam i.v.m. beroep op Gerechtshof Den Haag

17 Feb

Hallo Johan Peter; en Allen, Vrede zij met u!

Volgens het artikel op Wikipedia dat ik heb IN-gezien door de links van Gerhard Borgert hieronder dient de dagvaarding nietig te worden verklaard omdat er zeer veel fouten in zijn geslopen. Dit kun je toevoegen aan ons hoger beroep bij het gerechtshof.

Immers: alle motorrijtuigen zijn Eigendom van de Universele Vredesbeweging: “Community of Peace”, Die ook de houder ervan is. Dat is in onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, anders geregeld dan in wat nog steeds door sommigen wordt genoemd: “Nederland”. Echter: ze moeten ergens langs de weg of op een parkeerplaats staan. Anders zijn de motorrijtuigen niet beschikbaar voor Alle Residents of Mahābhārata. Dit houdt in dat Amadon en jij slechts bezitter van het door de officiële instantie (toen nog en nu even weer: de Universeel Predikant / Ācārya van Community of Peace) afgegeven rijvaardigheidsdiploma met de daarbij horende identificatieplaten zijn.
Wij hebben het namelijk zó geregeld – en iedereen is daarmee akkoord gegaan – dat al onze motorrijtuigen voor Alle Residents of Mahābhārata beschikbaar dienen te zijn. Diegene die met een motorrijtuig gaat rijden, dient derhalve haar of zijn Eigen identificatieplaten te monteren op het van toepassing zijnde motorrijtuig.
Onlangs heb ik je de beschikking van Rechtbank Rotterdam toegezonden, en opnieuw voeg ik dit voor de aangeschrevenen bij, waarin de rechtbank duidelijk heeft uitgesproken dat deze scheiding van motorrijtuig en platen feit is. En daarom is de dagvaarding van Rechtbank Den Haag foutief uitgevaardigd en dient ze door Gerechtshof Den Haag in hoger beroep nietig te worden verklaard.

Overigens missen we nog steeds node het proces-verbaal bij deze beschikking, want in deze beschikking is niet vermeld dat de identificatieplaten officieel zijn opgegeven door de Universeel Predikant / Ācārya van Community of Peace; dit stond wel in de stukken, maar wederom: deelnemers aan de Rechtbank Rotterdam zijn niet in staat om stukken goed te lezen. En wij hebben gezegd dat we zijn verzekerd volgens het CSRM-principe (Community Shared Risks Management) dat is ondergebracht bij Cartabana. Als iets dergelijks wordt gezegd, dient daarnaar in elk geval een onderzoek te worden ingesteld. Dit heeft de rechtbank niet meer gedaan!
Daarnaast was de auto uitgevoerd uit het RDW-register – de beschikking maakt daarvan gewag – en IN-gebracht in onze Community of Peace om te rijden op ‘s Heren wegen in ons Aller Mahābhārata, en zonder enige nadere motivatie werd hier desalniettemin tòch wat wel wordt genoemd: “Nederlands recht”, toegepast. Geen enkele rechtbank heeft ons Aller Mahābhārata ontkent – en wat niet is weersproken geldt als zodanig volgens uitspraak van Rechtbank Rotterdam (Team Bestuursrecht 1, zaaknummer: ROT 16/838, uitgesproken op 16 augustus 2016, vanzelfsprekend eveneens zònder bijhorend proces-verbaal) – en de Hoge Raad der Nederlanden heeft onze kennisgeving daarvan, voorzien van onze Grondwet van Mahābhārata en bijhorende stukken als zodanig aangenomen, waardoor er geen Rechterlijke bezwaren tegen zijn ingebracht, en Rechtbank Den Haag heeft daarom vanzelfsprekend artikel 37 van de Wegenverkeerswet (internationale regeling) toegepast en onze ver-Enigde Wereldwijde Natie vermeld, maar heeft daarbij uitgesproken dat er geen verdrag mee is gesloten. Hierop kom ik in een apart geschrift nog terug. Want is dat wel mogelijk in het kader van een ver-Enigde Wereldwijde Natie die is onderverdeeld in Spirituele Districten? Reeds nu deel ik in dit kader vast mee dat wij geen dat wat wel wordt genoemd: “Nederland” kennen en dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”, zich ook niet als een natie laat kennen. Vervolgens speelt ook de geschiedenis een rol. En onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is voor Europa tevens gefundeerd op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden waardoor we reeds daarom al mogen schrijven en vertellen dat het verdrag er al is. En omdat onze regels vaak strikter zijn omdat we voorbeeld dienen te stellen naast al het andere, is er geen enkele reden voor enige wat wel wordt genoemd: “overheid”, om zich over ons en onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, zorgen te maken.
Evenzeer heeft Rechtbank Rotterdam tot heden verzuimd om ons het gevraagde proces-verbaal toe te zenden, en daarom vragen wij het thans voor de zoveelste keer op: Rechtbank Rotterdam, zend ons toch alstublieft het meermalen opgevraagde proces-verbaal dat heeft geleid tot deze bijgevoegde beschikking toe!
Voor de door u alsnog te nemen moeite danken wij u van Harte!

Tenslotte laat Rechtbank Rotterdam ook de Hoge Raad der Nederlanden maar vragen, want de akte van cassatie die zij voor de Hoge Raad dient te maken, is er nog steeds niet, ondanks het feit dat de Hoge Raad er al tweemaal om heeft gevraagd. Hoe kan de Hoge Raad uw miskleunen dan beoordelen? Dat kan toch niet? Of is juist dát de reden?

Ik kom als rechter over de hele ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, langzamerhand maar zeker tot de conclusie dat de hele Rechtbank Rotterdam maar dient te worden vervangen, want deelnemers aan die rechtbank kunnen niet lezen, zij kunnen geen processen-verbaal opmaken en zij kunnen daarom geen correcte beschikkingen opmaken en uitspraken doen. Daarnaast handelt Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht) nog in strijd met haar Eigen procedureregels ook.

Komt dit allemaal voort uit die subjectieve partijdigheid waaruit blijkt dat de Rechtspraak niet voldoet aan artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden? Misschien is dit voor de rechtbank nog een vraag, voor mij is het een WEET!
In elk geval legt zij de door Koning met zijn ministersploeg in Samenwerking met de Staten-Generaal in elkaar geflanste wetgeving èn internationale wetgeving naast zich neer en geeft er geen toepassing, maar soms wel een draai aan.
Waarvan akte, verleden op 17 februari 2017 door ondergetekende!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, rechter over de gehele ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uw dienaar

From: AllenZijnEén
Sent: Monday, February 6, 2017 3:17 PM
To: borgert ; Krishnananda ; Rob Pietersen ; Lucie@ikclaimmijnnaam.nl ; Marjan UCC .kerngroep Soevereine Mensen ; joke@ikclaimmijnnaam.nl ; Theon Schaduwregering ; tanja@ikclaimmijnnaam.nl ; pauluz4freedom@gmail.com ; amadon.teunissen@gmail.com ; Marcel Vdf Vd Horst Mike Victor Alfa 😎Marinus Non American Con / Pro MHB Qui ; eenreizigster@inbox.com
Subject: Re: acceptance by silence

Gerhard, ik mocht niets kopiëren net van en over de woensdag (mercedessen) zaak. In het PV stond dat de agente zei dat ik zei dat ik de eigenaar was (toen zij aan de deur kwam vragen of die auto’s bij ons hoorden, zie video’s), doch aan de deur gaven wij hen kooien van de eigendoms papieren van the community of peace. Die zaten eveneens in het dossier. Ook vermeld ik daar nogmaals, in het verhoor, dat the community of peace de eigenaar is. En ik soms een gebruiker van hun voertuigen.

Ik ben niet in die auto’s aangehouden, ook niet bij of om het parkeren.

De ‘beschuldiging’ voor de morgen (dinsdag) zaak ga ik straks thuis opzoeken, die dossiers kon ik zonet niet (meer) inzien. Hopelijk vind ik daar thuis iets van, vrees evenwel van niet..

Dank, groet, jp

Verstuurd vanaf JP’s iPhone

Op 6 feb. 2017 om 13:35 heeft borgert <gwborgert@kpnmail.nl> het volgende geschreven:

Je wordt hier aangesproken als houder van de auto. Volgens de wegenverkeerswet kan dit. De vernietiging van de auto doet er nu even niet toe. Je kan later de politie hier verantwoordelijk voor stellen.

Was er in het proces verbaal van de politie vermeld dat jij de auto daar had geparkeerd of in de auto had gereden? Is dit niet het geval dan moeten ze de eigenaar van het kenteken aanspreken.

Van: AllenZijnEén [mailto:allenzijneen@gmail.com]
Verzonden: maandag 6 februari 2017 11:53
Aan: borgert
CC: Krishnananda; Amadon Teunissen; Paul van Avendonk; Marcel vdf van der Horst; Luca IkClaimMijnNaam; Lucie@ikclaimmijnnaam.nl; Theon Schaduwregering; Rob Pietersen; joke@ikclaimmijnnaam.nl; Marjan UCC .kerngroep Soevereine Mensen
Onderwerp: Re: acceptance by silence

Hoi Gerhard , ook dit zijn inderdaad mooie stukken wetgeving tekst.

Wat diefstal aangaat, het zijn de politieagenten die onze auto’s met vanalles erop en eraan hebben gestolen. Zij menen niet terecht te staan evenwel..

Vermoedelijk worden wij ergens van verdacht, doch waarvan precies is mij onduidelijk omdat de auto’s van The Community of Peace zijn, en deze organisatie niet is aangesproken , doch wij kennelijk als gebruikers en parkeerders van de twee mercedessen en de Audi wel. Toch staan die voertuigen al niet (meer) op onze naam.

Dus een administratieve kwestie? Hoezo dan inbeslagname en vernietiging van dat bewijsgroed?

<image001.jpg>

<image002.jpg>

<image003.jpg>

<image004.jpg>

Verstuurd vanaf JP’s

iPhone

Op 6 feb. 2017 om 11:17 heeft borgert <gwborgert@kpnmail.nl> het volgende geschreven:

Ook belangrijk om in de gaten te houden zijn de definities van een strafbaar feit.

Ik denk hier vooral aan “verwijtbaarheid”

Om te leiden tot het opleggen van een straf of maatregel moet een strafbaar feit aan vier voorwaarden voldoen:

1. een menselijke gedraging zijn die bewezen is

Wanneer het feit niet wettig en overtuigend bewezen kan worden volgt er vrijspraak.[1]

2. binnen een delictsomschrijving vallen

Een voorbeeld van een delictsomschrijving is te vinden in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht:

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Is het feit wel bewezen, maar valt het niet binnen een delictsomschrijving dan volgt ontslag van alle rechtsvervolging.[2]

3. wederrechtelijk zijn

Wanneer er formele of materiële wederrechtelijkheid ontbreekt, dan is er een rechtvaardigingsgrond en volgt ontslag van alle rechtsvervolging.[2]

4. aan schuld zijn te wijten

Indien schuld en verwijtbaarheid ontbreekt, is er een schulduitsluitingsgrond en volgt ontslag van alle rechtsvervolging.[3]

Ook wanneer er geen veroordeling volgt, maar sprake is van vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging behoort het opleggen van een maatregel in bepaalde gevallen wel tot de mogelijkheden.

Van: Thy SOCU [mailto:allenzijneen@gmail.com]
Verzonden: maandag 6 februari 2017 11:00
Aan: borgert
CC: Luca van Dinter; Lucie; <robpietersen01@gmail.com>; Joke Vrij Mens Organisatie; Tanja; Theon; moonlion33 .; van de familie van Avendonk Paul; Thy SOCU; amadon teunissen
Onderwerp: Re: acceptance by silence

Hallo Gerhard,

Dank, dat is een fijne tip, die zal ik zeker gaan benutten.

Onderwijl bestudeer en vertaal ik de aanpak van de soevereine Ieren ook.

Gezien het weigeren van remedy, cure en maintenance is soevereiniteit een geldige status (want de wederpartij heeft zichzelf gedisqualificeerd).

De Ieren hebben dat in een verklaring aan hun voormalige onderdrukkers keurig uitgelegd, zie de bijlage.

Dit sluit (zo nodig) ook (al) aan op de voorgaande stukken waarin ik Het Roomse Rijk beschrijf (Lex Romano) en dat ook al afwijs.

Ook mijn uitleg in de pleitnota over de commeciele bedrijven die zich uitgeven als staat of rechtbank komt hier weer in voor.

Hoe meer NL geldig bewijs ik daarvoor kan aandragen, hoe beter. Dat blijft moeilijk (direct) aantoonbaar.

Amadon heeft mij toegezegd dat hij deze verklaring gaat vertalen en vernederlandsen. Wie daarbij wil helpen met tips en tops en andere hulp, zie zijn cc emailadres. Alvast dank.

Echt fijn dat je meedenkt Gerhard. Kom je erbij? Vrijkaartje voor de publieke tribune beschikbaar, aanvang 11:50 uur (we zijn er een half uur eerder al).

Hartegroeten vanuit Delfgauw, JP

Op 6 februari 2017 om 10:38 schreef borgert <gwborgert@kpnmail.nl>:

Hoi Johan Peter,

Een paar belangrijke punten voor jouw zaak a.s. dinsdag.

acceptance by silence

Contract Law

estoppel by acquiescence

stilzwijgende aanvaarding. Art 3: 35 BW

Omdat geen van de aangeschrevene instanties en landen de verklaring hebben weerlegd of aanvaard ben je er vanuit gegaan dat het hier “stilzwijgende aanvaarding.”betrof. . Art 3: 35 BW

Overleg kopieën van de verklaringen en de vervolgbrieven hierop.

Ook in Internationaal contractenrecht speelt dit estoppel by acquiescence

Ook hier gaat het natuurlijk over de vraag over er wel sprake is van aanvaarding. (wilsovereenstemming)

In een geval van conflict kan de andere partij zich beroepen op het gebrek aan wilsovereenstemming In jouw zaak met de auto’s.

Omdat alle betrokken partijen niks van zich hebben laten horen kan er ook geen beslissing worden genomen of Mahabarata wel of niet een staat is.

Dit is een belangrijk punt in jouw verdediging. Je kan eisen dat er een tussenvonnis komt zodat betrokken partijen hun wilsverklaring kunnen uiten.

Het gaat dan ook niet over “valse” nummerplaten maar over de vraag of het strafrecht een beslissing mag nemen over Mahabarata nummerplaten.

Dit is een internationale zaak.

Groeten,

Gerhard

__________ Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken 3997 (20090409) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

RBRdam.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: