Archief | februari, 2017

aangiftebrief 2016

28 Feb

Geachte leden van de Staten-Generaal en ingekopiëerden, Vrede zij met u!

Hierbij deel ik u mee dat ik mijn bijgaande reactie op de aangiftebrief van de Belastingdienst inmiddels heb gefaxt naar Rechtbank Den Haag en naar de gemeente Brielle.
U ontvangt hem per e-mail.

Vriendelijk verzoek ik u te stoppen met de identiteitsfraude die uw regering, u, en de onderdelen van hetgeen u noemt: “natie Nederland”, waaronder de Belastingdienst is begrepen, plegen.
Kunt u trouwens bewijzen dat uw: “Nederland”, eigenlijk wel bestaat?
Want zoals ik u eerder en vaker heb geschreven, creëerde uw Rijk zijn natuurlijke persoon uit van een Mens – zonder zijn toestemming daartoe, dus: – gestolen Namen naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Die juridische entiteit wordt over deze Mens heen gelegd als ware hij die natuurlijke persoon. Hij wordt namelijk wettelijk verplicht zich als zodanig te legitimeren, niet zich te identificeren! Daarom wordt de identiteit van de Mens nooit en te nimmer achterhaald.

Zijn Namen zijn gestolen en de juridische entiteit wordt door bedrog over hem heen gelegd als natuurlijk persoon.
Het is deze natuurlijke persoon die: “Nederlander”, wordt genoemd; om deze reden bestaan er geen zogenoemde: “Nederlanders”, omdat de natuurlijke persoon slechts een dood object is. Een land dat is gevuld met dode objecten, heeft geen volk en kan volgens het Volkenrecht nimmer een natie zijn. Ook kunnen dode objecten zoals politici nimmer wetgeving maken, noch uitvaardigen.

Mijn conclusie luidt daarom dat er geen: “natie Nederland”, noch: “Nederlandse wetgeving”, bestaat, nog afgezien van de geschiedenissen die ik u onder ogen heb gebracht, kortweg gememoreerd: de Bataafse Republiek met haar Grond- of Oprichtingswet die nog geldt en het feit dat de Lage Landen sinds 1815 bij het Vaticaan zijn gevoegd.
De Hoge Raad heb ik ooit een exemplaar van deze Grond- of Oprichtingswet per e-mail toegezonden.

Nu zijn er zogenaamde verkiezingen, maar wat gaat u aan de geconstateerde fraude doen? Als u daaraan niets doet, zijn ook de verkiezingen niet geldig, en komt er geen geldig bestuur dat er ook al niet was! Doe eens een keer iets aan dit onrecht en blijf Mensen niet belazeren!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uw Aller dienaar

Correspondentie-adres:
Departement van ASHA
Mahābhārata
Spiritual District of Holland
Postbus 47

3230 AA Brielle

ReactieAangBeldienst.pdf

Advertenties

Mahābhārata

26 Feb

Beste Felix, IHKA en Theon; Vrede zij met jullie!

In de eerste plaats hecht ik eraan om Theon mee te delen dat het gedeelte van mijn stuk over het sluiten van verdragen met dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”, met betrekking tot de identiteitsfraude volgt uit twee verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan de gemeente Brielle.
Ik zal twee stukken bijsluiten waaruit dat blijkt: deze stukken zend ik ook mee met mijn belastingberoep.

Uit die stukken, die wat mij betreft mogen worden meegezonden naar het Hoger Beroep bij het Gerechtshof Den Haag inzake het stelen van de auto’s van Community of Peace van ‘s Heren wegen, blijkt eveneens de ingekorte geschiedenis van het tot stand komen van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata.

Geschiedenis puntsgewijs:

 1. Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is bij de Verenigde Naties uitgeroepen op 15 mei 2014.
 2. Voor de wereld steunt zij op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, op de Millenniumverklaring: A/RES/55/2, en op het rapport van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties: “In larger Freedom: towards development, security and human rights for all”, A/59/2005.
 3. Op 21 mei 2015 heeft onze Community of Peace de Verenigde Naties gedankt voor hun erkenning van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata.
 4. Voor Europa steunt zij op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en ook op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat soortgelijke bepalingen bevat.
 5. Dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”, is daaraan gebonden op grond van artikel 94 van de tweede grondwet.
 6. Ons Aller Mahābhārata is op 22 juli 2014 gemeld bij hem die wel wordt genoemd: “Koning van het Koninkrijk der Nederlanden” (geen reactie ontvangen).
 7. Daarom is die persoon en zijn regeringsploeg op 15 januari 2015 de wettelijke termijn van zes weken gegund om ons Aller Mahābhārata te erkennen en onze Grondwet te eerbiedigen (geen reactie ontvangen).
 8. Afschrift van deze brief is gezonden aan Staten-Generaal en aan sub-Court: Hoge Raad der Nederlanden, de laatste vergezeld van de Grondwet van Mahābhārata en bijhorende stukken: Hoge Raad heeft de kennisgeving van onze Community of Peace bij brief van 22 januari 2015, onder kenmerk: 004.15.1/JS/ds, als zodanig geaccepteerd; er zijn tot heden geen rechterlijke bezwaren tegen ingebracht.
 9. Op 3 maart 2015 heeft onze Community of Peace de achter 6. vermelde persoon en zijn regeringsploeg gedankt voor de stilzwijgende erkenning van ons Aller Mahābhārata en voor het eerbiedigen van onze Grondwet. Want een uitdrukkelijke Wilsverklaring tot tweemaal toe (zie achter 2.) heeft de ambassadeur bij de Verenigde Naties niet voor niets gedaan namens die persoon en zijn regeringsploeg: die bindt hen aan zijn verklaring die als zodanig als een hogere internationale wettelijke regeling geldt, nog versterkt door het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens voornoemd en het Handvest voornoemd. Als zogenaamde verdachten aan hun verklaringen worden gehouden en daarom soms ten onrechte de bak indraaien, dan moeten hem die wel wordt genoemd: “Koning van het Koninkrijk der Nederlanden”, en zijn regeringsploeg het Juiste voorbeeld geven door zich aan hun verklaringen te houden. Op grond daarvan is in elk geval het bestaansrecht van ons Aller Mahābhārata een feit.
 10. Op grond van het bovenstaande bestaat ons Aller Mahābhārata naar de constitutieve opvatting.
 11. Ons Aller Mahābhārata bestaat ook volgens de declaratieve opvatting, want zij heeft een: Regering, een Grondwet, een Juistheidssysteem in Liefde, zij geeft diploma’s en identificatiedocumenten uit, zij heeft een Community Shared Risks Management, zij heeft een Eigen opleidingsinstituut, een Eigen grondgebied, namelijk ‘s Heren Aarde, een Eigen vlag en een Volk, namelijk God’s Volk (zie het Bijbelboek Openbaring 18: 4 – 5 en Openbaring 14: 14 – 16). Hierdoor kan zij geheel zelfstandig functioneren en dat doet ze ook.
 12. Rechtbank Rotterdam heeft op 16 augustus 2016, zaaknummer: ROT 16/838, uitgesproken dat alles dat niet is weersproken, vaststaat. Ons Aller Mahābhārata is nog steeds niet weersproken en er zijn nog steeds geen (rechterlijke) bezwaren tegen ingekomen.
 13. Ook Rechtbank Den Haag heeft op woensdag 8 februari jl. in haar mondelinge uitspraak vermeld dat ons Aller Mahābhārata bestaat.

Op grond van de bovenstaande feiten kom ik als minister van ASHA tot de conclusie dat ons Aller Mahābhārata zo vaststaat als een Huis op een Rots waarmee thans rekening dient te worden gehouden. Dit houdt in dat het Volk dat in het Register van Residenten van Mahābhārata is opgenomen niet meer onder de reikwijdte van wat wel wordt genoemd: “de Nederlandse wetgeving”, valt.

Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw aller dienaar

BeldienstA2016.pdf

BeldienstMacht.pdf

uitspraak Rechtbank Rotterdam betreffende: hetgeen niet is weersproken, staat vast / vaststellen voorlopige datum beroep

25 Feb

Hallo Selma, Vrede zij met je!

Hierbij zend ik je de beloofde uitspraak van Rechtbank Rotterdam.
Op grond hiervan is mijn verzet ongegrond verklaard.
Saillant detail hierbij is dat een wijdverspreide e-mail die helemaal nog geen verzetschrift was, tegen de Eigen procedureregels van Rechtbank Rotterdam in, als een verzetschrift is behandeld. In deze e-mail was zodoende niet geschreven dat ik wilde worden gehoord. Zo kon het zijn dat mijn “verzetschrift” werd behandeld zònder oproeping om voor de rechtbank te verschijnen! Er is geen proces-verbaal van opgemaakt en hoger- of cassatieberoep is niet mogelijk, vandaar dat ik de Hoge Raad der Nederlanden ook nog maar even afschrift zend; dan weet hij welke trucjes Rechtbank Rotterdam uithaalt.

Leuke truc hè?
Daarom zend ik haar nog maar een afschrift van deze mail; kan ze nog even nagenieten!

Leden van de Hoge Raad: het complete dossier is in te zien bij Rechtbank Rotterdam; zo kunt u zien dat het inderdaad tegen de procedureregels in om een e-mail gaat.

Even andersom: Hallo Felix en IHKA, Vrede zij met jullie!

Ik heb de .pdf die gezonden is door Felix ontvangen en gedownload. Ik heb hem ook al gelezen, maar zal hem nog even nalezen, want er staan inderdaad leuke stukjes in voor mijn belastingberoep bij Rechtbank Den Haag en voor mijn vervolgberoep Namenclaim, want ook Rechtbank Rotterdam is nog niet van mij af.

Ten aanzien van dit laatste beroep deel ik jullie mee dat ik inderdaad een andere griffier op de zaak heb mogen ontvangen, maar deze griffier kan evenmin lezen en vervolgt deze zaak met: het beroep van D. van den Engel te Zwartewaal. Zie bijlage 2.
In deze bijlage is tevens vermeld wanneer mijn beroep wordt behandeld: schrijf dag en globaal tijdstip s.v.p. vast op in jullie agenda.

Willen jullie s.v.p. de rechtbank ook vragen of Natu2pers de zitting mag verslaan in zowel audio- als video-opnamen? Het is immers een openbare zitting en geheime rechtspraak is verboden.
Want nu dient er eindelijk eens Rechtspraak zonder trucjes plaats te vinden op de zaak die de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie Mahābhārata heeft aangespannen. Want als ik dit laat lopen, wordt er weer geen recht gesproken op een zaak die ik heb voorgelegd als minister van ASHA. Dan is mijn beroep bij voorbaat afgewezen en is EUR 168 griffiegeld van mij gestolen. Weer: Hoezo geen subjectieve partijdigheid? Rechtbank Rotterdam: stop nu met dit fenomeen! Een rechter wordt betaald voor onafhankelijke rechtspraak, óók al is dat niet goed mogelijk!
Daarom Wil ik hierover met de president van Rechtbank Rotterdam communiceren. Hoe hebben jullie de Naam van de President van Rechtbank Den Haag indertijd uitgevogeld?

Nog even terug naar Selma:
Selma, let even op want deze mail met bijlagen wordt zoals onderhand te doen gebruikelijk eveneens getwitterd. Aldus heb ik een voorschot genomen op de openbaarheid van deze rechtszaak en rechtspraak. Dan is het mijn volgers al vast duidelijk wat hier aan de hand is, en kun jij deze tweet weer plaatsen op jouw Twitter account. Zo gaat het nog sneller rond.

Felix en IHKA, het Twitter account van Selma is: SamenStaanWeSterk @SSWSterk. Hebben jullie haar ook al gevolgd? Graag doen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw Aller dienaar

UitsprRBRdam.pdf

RRdamDatum.pdf

acceptance by silence (zie hieronder) / beschikking Rechtbank Rotterdam i.v.m. beroep op Gerechtshof Den Haag

17 Feb

Hallo Johan Peter; en Allen, Vrede zij met u!

Volgens het artikel op Wikipedia dat ik heb IN-gezien door de links van Gerhard Borgert hieronder dient de dagvaarding nietig te worden verklaard omdat er zeer veel fouten in zijn geslopen. Dit kun je toevoegen aan ons hoger beroep bij het gerechtshof.

Immers: alle motorrijtuigen zijn Eigendom van de Universele Vredesbeweging: “Community of Peace”, Die ook de houder ervan is. Dat is in onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, anders geregeld dan in wat nog steeds door sommigen wordt genoemd: “Nederland”. Echter: ze moeten ergens langs de weg of op een parkeerplaats staan. Anders zijn de motorrijtuigen niet beschikbaar voor Alle Residents of Mahābhārata. Dit houdt in dat Amadon en jij slechts bezitter van het door de officiële instantie (toen nog en nu even weer: de Universeel Predikant / Ācārya van Community of Peace) afgegeven rijvaardigheidsdiploma met de daarbij horende identificatieplaten zijn.
Wij hebben het namelijk zó geregeld – en iedereen is daarmee akkoord gegaan – dat al onze motorrijtuigen voor Alle Residents of Mahābhārata beschikbaar dienen te zijn. Diegene die met een motorrijtuig gaat rijden, dient derhalve haar of zijn Eigen identificatieplaten te monteren op het van toepassing zijnde motorrijtuig.
Onlangs heb ik je de beschikking van Rechtbank Rotterdam toegezonden, en opnieuw voeg ik dit voor de aangeschrevenen bij, waarin de rechtbank duidelijk heeft uitgesproken dat deze scheiding van motorrijtuig en platen feit is. En daarom is de dagvaarding van Rechtbank Den Haag foutief uitgevaardigd en dient ze door Gerechtshof Den Haag in hoger beroep nietig te worden verklaard.

Overigens missen we nog steeds node het proces-verbaal bij deze beschikking, want in deze beschikking is niet vermeld dat de identificatieplaten officieel zijn opgegeven door de Universeel Predikant / Ācārya van Community of Peace; dit stond wel in de stukken, maar wederom: deelnemers aan de Rechtbank Rotterdam zijn niet in staat om stukken goed te lezen. En wij hebben gezegd dat we zijn verzekerd volgens het CSRM-principe (Community Shared Risks Management) dat is ondergebracht bij Cartabana. Als iets dergelijks wordt gezegd, dient daarnaar in elk geval een onderzoek te worden ingesteld. Dit heeft de rechtbank niet meer gedaan!
Daarnaast was de auto uitgevoerd uit het RDW-register – de beschikking maakt daarvan gewag – en IN-gebracht in onze Community of Peace om te rijden op ‘s Heren wegen in ons Aller Mahābhārata, en zonder enige nadere motivatie werd hier desalniettemin tòch wat wel wordt genoemd: “Nederlands recht”, toegepast. Geen enkele rechtbank heeft ons Aller Mahābhārata ontkent – en wat niet is weersproken geldt als zodanig volgens uitspraak van Rechtbank Rotterdam (Team Bestuursrecht 1, zaaknummer: ROT 16/838, uitgesproken op 16 augustus 2016, vanzelfsprekend eveneens zònder bijhorend proces-verbaal) – en de Hoge Raad der Nederlanden heeft onze kennisgeving daarvan, voorzien van onze Grondwet van Mahābhārata en bijhorende stukken als zodanig aangenomen, waardoor er geen Rechterlijke bezwaren tegen zijn ingebracht, en Rechtbank Den Haag heeft daarom vanzelfsprekend artikel 37 van de Wegenverkeerswet (internationale regeling) toegepast en onze ver-Enigde Wereldwijde Natie vermeld, maar heeft daarbij uitgesproken dat er geen verdrag mee is gesloten. Hierop kom ik in een apart geschrift nog terug. Want is dat wel mogelijk in het kader van een ver-Enigde Wereldwijde Natie die is onderverdeeld in Spirituele Districten? Reeds nu deel ik in dit kader vast mee dat wij geen dat wat wel wordt genoemd: “Nederland” kennen en dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”, zich ook niet als een natie laat kennen. Vervolgens speelt ook de geschiedenis een rol. En onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is voor Europa tevens gefundeerd op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden waardoor we reeds daarom al mogen schrijven en vertellen dat het verdrag er al is. En omdat onze regels vaak strikter zijn omdat we voorbeeld dienen te stellen naast al het andere, is er geen enkele reden voor enige wat wel wordt genoemd: “overheid”, om zich over ons en onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, zorgen te maken.
Evenzeer heeft Rechtbank Rotterdam tot heden verzuimd om ons het gevraagde proces-verbaal toe te zenden, en daarom vragen wij het thans voor de zoveelste keer op: Rechtbank Rotterdam, zend ons toch alstublieft het meermalen opgevraagde proces-verbaal dat heeft geleid tot deze bijgevoegde beschikking toe!
Voor de door u alsnog te nemen moeite danken wij u van Harte!

Tenslotte laat Rechtbank Rotterdam ook de Hoge Raad der Nederlanden maar vragen, want de akte van cassatie die zij voor de Hoge Raad dient te maken, is er nog steeds niet, ondanks het feit dat de Hoge Raad er al tweemaal om heeft gevraagd. Hoe kan de Hoge Raad uw miskleunen dan beoordelen? Dat kan toch niet? Of is juist dát de reden?

Ik kom als rechter over de hele ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, langzamerhand maar zeker tot de conclusie dat de hele Rechtbank Rotterdam maar dient te worden vervangen, want deelnemers aan die rechtbank kunnen niet lezen, zij kunnen geen processen-verbaal opmaken en zij kunnen daarom geen correcte beschikkingen opmaken en uitspraken doen. Daarnaast handelt Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht) nog in strijd met haar Eigen procedureregels ook.

Komt dit allemaal voort uit die subjectieve partijdigheid waaruit blijkt dat de Rechtspraak niet voldoet aan artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden? Misschien is dit voor de rechtbank nog een vraag, voor mij is het een WEET!
In elk geval legt zij de door Koning met zijn ministersploeg in Samenwerking met de Staten-Generaal in elkaar geflanste wetgeving èn internationale wetgeving naast zich neer en geeft er geen toepassing, maar soms wel een draai aan.
Waarvan akte, verleden op 17 februari 2017 door ondergetekende!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, rechter over de gehele ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uw dienaar

From: AllenZijnEén
Sent: Monday, February 6, 2017 3:17 PM
To: borgert ; Krishnananda ; Rob Pietersen ; Lucie@ikclaimmijnnaam.nl ; Marjan UCC .kerngroep Soevereine Mensen ; joke@ikclaimmijnnaam.nl ; Theon Schaduwregering ; tanja@ikclaimmijnnaam.nl ; pauluz4freedom@gmail.com ; amadon.teunissen@gmail.com ; Marcel Vdf Vd Horst Mike Victor Alfa 😎Marinus Non American Con / Pro MHB Qui ; eenreizigster@inbox.com
Subject: Re: acceptance by silence

Gerhard, ik mocht niets kopiëren net van en over de woensdag (mercedessen) zaak. In het PV stond dat de agente zei dat ik zei dat ik de eigenaar was (toen zij aan de deur kwam vragen of die auto’s bij ons hoorden, zie video’s), doch aan de deur gaven wij hen kooien van de eigendoms papieren van the community of peace. Die zaten eveneens in het dossier. Ook vermeld ik daar nogmaals, in het verhoor, dat the community of peace de eigenaar is. En ik soms een gebruiker van hun voertuigen.

Ik ben niet in die auto’s aangehouden, ook niet bij of om het parkeren.

De ‘beschuldiging’ voor de morgen (dinsdag) zaak ga ik straks thuis opzoeken, die dossiers kon ik zonet niet (meer) inzien. Hopelijk vind ik daar thuis iets van, vrees evenwel van niet..

Dank, groet, jp

Verstuurd vanaf JP’s iPhone

Op 6 feb. 2017 om 13:35 heeft borgert <gwborgert@kpnmail.nl> het volgende geschreven:

Je wordt hier aangesproken als houder van de auto. Volgens de wegenverkeerswet kan dit. De vernietiging van de auto doet er nu even niet toe. Je kan later de politie hier verantwoordelijk voor stellen.

Was er in het proces verbaal van de politie vermeld dat jij de auto daar had geparkeerd of in de auto had gereden? Is dit niet het geval dan moeten ze de eigenaar van het kenteken aanspreken.

Van: AllenZijnEén [mailto:allenzijneen@gmail.com]
Verzonden: maandag 6 februari 2017 11:53
Aan: borgert
CC: Krishnananda; Amadon Teunissen; Paul van Avendonk; Marcel vdf van der Horst; Luca IkClaimMijnNaam; Lucie@ikclaimmijnnaam.nl; Theon Schaduwregering; Rob Pietersen; joke@ikclaimmijnnaam.nl; Marjan UCC .kerngroep Soevereine Mensen
Onderwerp: Re: acceptance by silence

Hoi Gerhard , ook dit zijn inderdaad mooie stukken wetgeving tekst.

Wat diefstal aangaat, het zijn de politieagenten die onze auto’s met vanalles erop en eraan hebben gestolen. Zij menen niet terecht te staan evenwel..

Vermoedelijk worden wij ergens van verdacht, doch waarvan precies is mij onduidelijk omdat de auto’s van The Community of Peace zijn, en deze organisatie niet is aangesproken , doch wij kennelijk als gebruikers en parkeerders van de twee mercedessen en de Audi wel. Toch staan die voertuigen al niet (meer) op onze naam.

Dus een administratieve kwestie? Hoezo dan inbeslagname en vernietiging van dat bewijsgroed?

<image001.jpg>

<image002.jpg>

<image003.jpg>

<image004.jpg>

Verstuurd vanaf JP’s

iPhone

Op 6 feb. 2017 om 11:17 heeft borgert <gwborgert@kpnmail.nl> het volgende geschreven:

Ook belangrijk om in de gaten te houden zijn de definities van een strafbaar feit.

Ik denk hier vooral aan “verwijtbaarheid”

Om te leiden tot het opleggen van een straf of maatregel moet een strafbaar feit aan vier voorwaarden voldoen:

1. een menselijke gedraging zijn die bewezen is

Wanneer het feit niet wettig en overtuigend bewezen kan worden volgt er vrijspraak.[1]

2. binnen een delictsomschrijving vallen

Een voorbeeld van een delictsomschrijving is te vinden in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht:

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Is het feit wel bewezen, maar valt het niet binnen een delictsomschrijving dan volgt ontslag van alle rechtsvervolging.[2]

3. wederrechtelijk zijn

Wanneer er formele of materiële wederrechtelijkheid ontbreekt, dan is er een rechtvaardigingsgrond en volgt ontslag van alle rechtsvervolging.[2]

4. aan schuld zijn te wijten

Indien schuld en verwijtbaarheid ontbreekt, is er een schulduitsluitingsgrond en volgt ontslag van alle rechtsvervolging.[3]

Ook wanneer er geen veroordeling volgt, maar sprake is van vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging behoort het opleggen van een maatregel in bepaalde gevallen wel tot de mogelijkheden.

Van: Thy SOCU [mailto:allenzijneen@gmail.com]
Verzonden: maandag 6 februari 2017 11:00
Aan: borgert
CC: Luca van Dinter; Lucie; <robpietersen01@gmail.com>; Joke Vrij Mens Organisatie; Tanja; Theon; moonlion33 .; van de familie van Avendonk Paul; Thy SOCU; amadon teunissen
Onderwerp: Re: acceptance by silence

Hallo Gerhard,

Dank, dat is een fijne tip, die zal ik zeker gaan benutten.

Onderwijl bestudeer en vertaal ik de aanpak van de soevereine Ieren ook.

Gezien het weigeren van remedy, cure en maintenance is soevereiniteit een geldige status (want de wederpartij heeft zichzelf gedisqualificeerd).

De Ieren hebben dat in een verklaring aan hun voormalige onderdrukkers keurig uitgelegd, zie de bijlage.

Dit sluit (zo nodig) ook (al) aan op de voorgaande stukken waarin ik Het Roomse Rijk beschrijf (Lex Romano) en dat ook al afwijs.

Ook mijn uitleg in de pleitnota over de commeciele bedrijven die zich uitgeven als staat of rechtbank komt hier weer in voor.

Hoe meer NL geldig bewijs ik daarvoor kan aandragen, hoe beter. Dat blijft moeilijk (direct) aantoonbaar.

Amadon heeft mij toegezegd dat hij deze verklaring gaat vertalen en vernederlandsen. Wie daarbij wil helpen met tips en tops en andere hulp, zie zijn cc emailadres. Alvast dank.

Echt fijn dat je meedenkt Gerhard. Kom je erbij? Vrijkaartje voor de publieke tribune beschikbaar, aanvang 11:50 uur (we zijn er een half uur eerder al).

Hartegroeten vanuit Delfgauw, JP

Op 6 februari 2017 om 10:38 schreef borgert <gwborgert@kpnmail.nl>:

Hoi Johan Peter,

Een paar belangrijke punten voor jouw zaak a.s. dinsdag.

acceptance by silence

Contract Law

estoppel by acquiescence

stilzwijgende aanvaarding. Art 3: 35 BW

Omdat geen van de aangeschrevene instanties en landen de verklaring hebben weerlegd of aanvaard ben je er vanuit gegaan dat het hier “stilzwijgende aanvaarding.”betrof. . Art 3: 35 BW

Overleg kopieën van de verklaringen en de vervolgbrieven hierop.

Ook in Internationaal contractenrecht speelt dit estoppel by acquiescence

Ook hier gaat het natuurlijk over de vraag over er wel sprake is van aanvaarding. (wilsovereenstemming)

In een geval van conflict kan de andere partij zich beroepen op het gebrek aan wilsovereenstemming In jouw zaak met de auto’s.

Omdat alle betrokken partijen niks van zich hebben laten horen kan er ook geen beslissing worden genomen of Mahabarata wel of niet een staat is.

Dit is een belangrijk punt in jouw verdediging. Je kan eisen dat er een tussenvonnis komt zodat betrokken partijen hun wilsverklaring kunnen uiten.

Het gaat dan ook niet over “valse” nummerplaten maar over de vraag of het strafrecht een beslissing mag nemen over Mahabarata nummerplaten.

Dit is een internationale zaak.

Groeten,

Gerhard

__________ Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken 3997 (20090409) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

RBRdam.pdf

reactie minister van ASHA op stukken van Rechtbank Rotterdam

6 Feb

Geachte aangeschrevenen, Vrede zij met u!

Onder toeziend oog van de Hoge Raad der Nederlanden zend ik ook afschrift van deze e-mail met bijlage aan de Staten-Generaal.
De inhoud laat ik weer voor zichzelf spreken.

Dat gebeurt er nu als Rechtbank Rotterdam wederom subjectieve partijdigheid vertoont. Want: ik pik het niet meer!

Ik heb de Staten-Generaal al eerder geschreven dat de Rechtspraak niet aan artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden voldoet en dit is dus het gevolg ervan: er is nauwelijks nog recht te vinden op het grondgebied van het Spirituele District Holland van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata.

In de eerste plaats heeft dat wat velen nog steeds noemen: “Nederland”, zijn wetten niet op orde; ik heb de Hoge Raad ooit eens een exemplaar van de nog steeds geldende Grondwet of Oprichtingswet van de Bataafse Republiek toegezonden. Er kunnen niet twee grondwetten voor één zogenaamde natie gelden! De oudste gaat voor en daarom is de hele wat wel wordt genoemd: “Nederlandse wetgeving”, niet geldig, en daarom wordt ze op dit grondgebied geldend gemaakt, dus met dwang en geweld toegepast.

In de tweede plaats zijn de Lage Landen nà de Napoleontische oorlog bij verdrag toegekend aan het Vaticaan, zodat deze gebieden Vaticaans grondgebied zijn. Dat het Vaticaan niet ingrijpt zolang er niet wordt gepiept, is de paus te prijzen, maar Hoe lang er nog steeds geen klachten over deze situatie naar de paus gaan, is u een raadsel. Indien ik daartoe word ge-IN-spireerd, zal ik de Staten-Generaal zoals te doen gebruikelijk daarvan in kennis stellen.

In de derde plaats is er onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, met haar Grondwet van Mahābhārata waaraan iedereen dient te voldoen omdat ze een uitdrukking is van voor iedereen geldende Universele door God ingestelde Natuurwetten. Wie de beschikking over een dergelijke grondwet heeft, hoeft geen wetten meer te maken. Wat een deregulering.
Daarnaast is het voor Europa zo dat ons Aller Mahābhārata, naast de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, eveneens steunt op het reeds vermelde Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, waardoor zij op grond van artikel 94 van de in dit Spirituele District Holland toegepaste grondwet als internationaal recht dient te worden gerespecteerd en ook daarom dienen de wetten van wat wel wordt genoemd: “Nederland”, te worden aangepast aan de Grondwet van Mahābhārata.
Wat dat betreft is het zo, dat ik als minister van ASHA in elk geval niet accepteer dat er bekeuringen worden uitgedeeld en veroordelingen worden uitgesproken op basis van computergegevens en elektronisch gestuurde foto’s van de zogenaamde flitspalen. Dit is namelijk tegen God’s wetten omdat de Mens hierbij ondergeschikt wordt gemaakt aan een apparaat.

Vervolgens is het met betrekking tot de Rechtspraak (en dat geldt daarom in feite ook voor de Hoge Raad der Nederlanden) zo, dat er geen Trias Politica is en dat de rechters (en raadsheren) daarom ondergeschikt zijn aan de toch al clandestiene wetgeving op het grondgebied van ons Spirituele District Holland. Dat is er de reden van dat de Rechtspraak wel subjectief partijdig moet zijn. Want wie is de wetgever van wat wel wordt genoemd: “Nederland”? Juist: de Koning met zijn ministersploeg en de Staten-Generaal. En wie is de uitvoerder van deze wetten? Ook weer juist geantwoord: de Koning met zijn ministersploeg en de onder hem ressorterende instellingen van diverse soort en de bedrijfsmedewerkers, militaire ambtenaren, politie ambtenaren en de ambtenaren van de rechterlijke macht. Aan wie hebben de rechters (en raadsheren) de eed of belofte van trouw afgelegd? Wederom juist geantwoord: aan hun Koning, die (mede) wetgever en wetuitvoerder is. Aldus dienen zij trouw te zijn aan de wat wel wordt genoemd: “Nederlandse wetgeving”, die toch al clandestien is, Hoe je het ook wend of keert.

In plaats van ons dankbaar te zijn dat wij in deze duistere wereld weer wat Licht laten schijnen doordat onze Community of Peace op 15 mei 2014 bij de toch al nimmer Verenigde Naties waarbij eerder meer vlaggen verschijnen dan verdwijnen, onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, heeft uitgeroepen, trekt dat wat wel wordt genoemd: “de Staat der Nederlanden”, en zijn organen zich helemaal niets aan van de bovenbeschreven en eerder gemelde misstanden, en gaat gewoon weer: “over tot de orde van de dag!” Daarbij laat hij bedrijven en militaire ambtenaren chemtrails over onze hoofden uitspuiten waardoor Mensen ziek worden, sterven en de atmosfeer in mijlen afneemt: nu al méér dan zes mijlen, waardoor de lucht veel te ijl is voor dit gebied op zeeniveau – we zijn al een aardig eind de Alpen ingeklommen zonder ook maar een stap omhoog te hebben gedaan. Ik merk het al aan mijn ademhaling, en ik ben niet de enige!
En de zogenaamde Koning, ministers en leden van de Staten-Generaal blijven maar achter onze ruggen om afspraken maken in die Bilderbergconferenties waarin wij in feite tot de dood zijn veroordeeld. Het maakt niet eens uit dat ik schrijf dat zij moordenaars zijn! Zelfs dat mag ik schrijven in een: “vrije democratie met vrijheid van meningsuiting – een groot goed”. Hou er alstublieft rekening mee dat ik mijn rascal mening aan de hoogste boom heb gehangen: ik hecht daaraan geen enkele waarde meer. Wat ik schrijf, komt van God. Laat de bezoekers van die Bilderbergconferenties zèlf maar bewijzen dat ze geen moordenaars zijn! Als er achter onze rug om geen controleerbare afspraken worden gemaakt, terwijl vliegtuigen gif en ook ziektekiemen over onze hoofden blijven uitstrooien, moet de bewijslast maar eens worden omgedraaid. Dat lijkt mij een juist voorstel: wie achterbaks doet, moet het tegendeel bewijzen.
Ik hoop dat het op deze Wijze allemaal snel achter de rug is. Want het Leven is op deze manier toch niet leuk om te worden geleefd!

Daarom heeft ons Aller Mahābhārata haar bestaansrecht verworven tot eer en meerdere glorie van God. Zijn Volk verlaat Babylon overeenkomstig het vermelde in het Bijbelboek Openbaring 18: 4 – 5, en wordt opgevangen in ons Aller Mahābhārata overeenkomstig het vermelde in hetzelfde Boek Openbaring 14: 14 – 16. Wie oren heeft om te horen, hore wat de Geest tot ulieden zegt.

Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya en minister van ASHA, uw Aller dienaar

ReaminASHA.pdf