verzoek om CSRM aansprakelijkheidsverzekering voor Residente n van Mahābhārata (Community of Peace relatienummer: Z 35-90299 9)

27 Jan

Afschrift verzoek aan Donatus.

From: Krishnananda
Sent: Friday, January 27, 2017 2:52 AM
To: Donatus
Cc: Felix ; IHKA
Subject: verzoek om CSRM aansprakelijkheidsverzekering voor Residenten van Mahābhārata (Community of Peace relatienummer: Z 35-902999)

COMMUNITY OF PEACE

Geachte productontwikkelaar / acceptant van Donatus, Vrede zij met u!

Uit de Werkgroep Mahābhārata is ons kerkgenootschap, genaamd: House of Humanity and Ethic Compass, in welker statuten onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, en de Grondwet van Mahābhārata thans ook voor de wet in ons Spirituele District Holland zijn vastgelegd als vaststaande gegevens die dienen te worden gerespecteerd en nageleefd, ontstaan als bestuur van onze statuut loze Community of Peace. Uit dat oogpunt verzoeken wij u onder verwijzing naar de bijlage: BeroepBRPBrielle.pdf, en naar de onderstaande e-mail met name hetgeen in Krishna blauw is afgedrukt, te bezien of u een aansprakelijkheidsverzekering op basis van onze Community Shared Risks Management (CSRM) kunt ontwikkelen voor de Residenten van Mahābhārata.

Ons systeem ten aanzien van Broederliefderijke aansprakelijkheid is als volgt ontwikkeld voor alle Residenten van Mahābhārata; wij kennen:

 • de normaal aanvaarde aansprakelijkheid ten opzichte van onze naaste Zusters en Broeders op het hele grondgebied van Mahābhārata;
 • een Eigen beleid voor de afgifte van Rijvaardigheidsdiploma’s en het uitreiken van de daarbij horende identificatieplaten aan bestuurders van motorrijtuigen van onze Community of Peace;
 • een Eigen Mahāpk veiligheidskeuring voor de motorrijtuigen van onze Community of Peace die vaak nog strikter is dan de u bekende APK (voorshands nog binnen ons Spirituele District Holland);

en daarom hebben we een Eigen CSRM ontwikkeld, waaraan we via u meer inhoud Willen geven. Hierbij gaat het om een compleet aansprakelijkheid verzekeringspakket, inclusief het rijden met een motorrijtuig van onze Community of Peace op aan deelnemers aan onze Community of Peace (wereldwijd) uitgereikte identificatieplaten, voor alle Residenten van Mahābhārata.

In onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is grondwettelijk geregeld dat Residenten van Mahābhārata geen Eigendommen nodig hebben, zie artikel 18, lid 1, van de Grondwet van Mahābhārata. Die Residenten van Mahābhārata Die Eigendom hebben ingebracht in onze Community of Peace zijn derhalve tevens deelnemers aan onze Community of Peace. Dit houdt onder meer in dat alle motorrijtuigen Eigendom zijn van onze Community of Peace en dat een deelnemer aan onze Community of Peace Die in het bezit is van zo’n identificatieplaat in principe vrij is om te kiezen met welk motorrijtuig zij of hij Wil gaan rijden. Dit betekent daarom dat het aansprakelijkheidsgedeelte van het verzekeringspakket met betrekking tot de motorrijtuigen van onze Community of Peace geschiedt op de aan Mensen uitgereikte identificatieplaten en niet op de motorrijtuigen zelf. Immers: niet het motorrijtuig is aansprakelijk, maar de Mens Die het bestuurt is aansprakelijk. Aldus Willen wij het verzekeringsprincipe terugbrengen naar waar het eigenlijk voor is bedoeld.

Uit het voorgaande blijkt dat het om een collectieve aansprakelijkheidsverzekering gaat, welke verzekering voor alle Residenten van Mahābhārata bestaat in een: “gewone AVP” (gelijke risico’s met gelijke premies à la CSRM), die voor deelnemers aan onze Community of Peace wordt uitgebreid met een aansprakelijkheid voor gebeurtenissen waarbij hun identificatieplaat is betrokken (eveneens gelijke risico’s met gelijke premies à la CSRM die daar bovenop komt).

Voor uw gemak kunnen we de adressering van alle CSRM-deelnemers handhaven zoals we reeds hadden afgesproken: Community of Peace e/o (de betreffende Resident van Mahābhārata).
Onze Community of Peace is een Universele Vredesbeweging zonder statuten met als bestuur het House of Humanity and Ethic Compass, opgericht als kerkgenootschap. Want onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is er Spiritueel gezien ter vervulling van Profetieën uit het Bijbelboek Openbaring en is derhalve God’s Wil.

Mogen we van u vernemen of zo’n totaalpakket van aansprakelijkheidsverzekering mogelijk is voor de Residenten van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata?

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya van Community of Peace, uit dien hoofde minister van ASHA en Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen Naam: Dirk; otf van den Engel, uw dienaar

From: Krishnananda
Sent: Friday, December 23, 2016 2:35 AM
To: Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie ChristenUnie ; Fractie D66 ; Fractie GrBvK ; Fractie GrKÖ ; Fractie GroenLinks ; Fractie J. Houwers ; Fractie N.P.M. Klein ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie R.A. van Vliet ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractievz. . G.J.M. Segers ; Fractievz. A. Pechtold ; Fractievz. C.G. van der Staaij ; Fractievz. E.G.M. Roemer ; Fractievz. G. Wilders ; Fractievz. H. Zijlstra ; Fractievz. J. F. Klaver ; Fractievz. L Bontes ; Fractievz. M.L. Thieme ; Fractievz. S. van Haersma Buma ; Fractievz. T. Kuzu ; Fractievz. A.H. Kuiken ; Strafrecht Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Eerste Kamer der Staten-Generaal
Cc: aliusjudassananda ; Aly; otf Slotboom ; Djogo ; Felix ; IHKA ; Jake ; Peet’s Levensdoel ; Bart; otf de Jong ; Kerngroep soef ; LEZERGEGROET ALLENZIJNEEN ; Hoge Raad der Nederlanden ; Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Verkeersvragen (CVOM) ; vik-korpsstaf@knp.politie.nl ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer ; Vrijstaat Wonderland ; Zoef ; Nieuwsuur ; Donatus ; Bureau Nat. Ombudsman
Subject: pro-forma beroep van de minister van ASHA op Rechtbank Rotterdam

Geachte leden van de Staten-Generaal, geachte ingekopiëerden, Vrede zij met u Allen!

In de eerste plaats wens ik u Allen een Juiste viering van het kerstfeest en een Nieuwjaar in Juistheid toe!

Per fax heb ik pro-forma beroep ingesteld tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Brielle. Mijn beroepschrift treft u aan in de bijlage: BeroepBRPBrielle.pdf. De inhoud spreekt voor zichzelf. Ter attentie van Rechtbank Rotterdam schrijf ik nog dat ik mijn beroepschrift eveneens heb gefaxt naar de gemeente Brielle, waardoor ook de gemeente Brielle geheel op de hoogte is.

Met betrekking tot onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, deel ik u mee dat het Veld van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie thans volledig is gezuiverd: dharmakṣetra Mahābhāratakṣetra. Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie is geheel zelfvoorzienend: zij is een voorbeeldnatie naast alle bedrijfsnaties die achter de rug van hun Eigen bevolking om thans inderdaad steeds meer als bedrijven dan als naties worden gerund. Ons Aller Mahābhārata neemt daarvan afstand omdat deze ontwikkeling niet is gewenst.

Nogmaals drukken wij u met nadruk op het hart dat het register of Residents of Mahābhārata en de Basis Registers Personen in dat wat u ondanks alles nog steeds de: “natie Nederland”, noemt identiek aan elkaar dienen te zijn, en dat ons Aller Mahābhārata haar Eigen zelfstandige voorzieningen heeft: óók in het Spirituele District Holland. Wij zijn God’s Volk dat Leeft volgens het door alle bedrijfsnaties erkende Volkenrecht. Ook vanuit uw zogenaamde Nederland hoeft ons niets te worden opgedrongen. Wij dringen omgekeerd ook niemand iets op. Neemt u daaraan een voorbeeld.

Met betrekking tot dat wat u nog steeds: “Nederland”, noemt, deel ik u mee dat u de geschiedenis dient te kennen: de Lage Landen zijn na de napoleontische oorlog achter de rug van de bevolking om per verdrag aan het Vaticaan toebedeeld. Het wettige staatshoofd is daarom: Zijne Goddelijke Genade Paus Franciscus I van de bedrijfsstaat: Vaticaanstad.
Daarnaast is de Grondwet van de Bataafse Republiek nog steeds van kracht omdat zij nimmer is ingetrokken, noch op andere wijze buiten werking is gesteld na het her-invoeren daarvan. Deze Grondwet of oprichtingswet heb ik per e-mail gezonden aan de sub-Court van onze Supreme Court of Justness: de Hoge Raad der Nederlanden.
Daarom waag ik het zeer te betwijfelen of uw toegepaste grondwet en de daarop gefundeerde wetten wel rechtsgeldig zijn; in elk geval worden ze voor wat u: “Nederland”, noemt geldend gemaakt, dus met toepassing van dwang. Ook dat zie ik steeds meer om me heen. Ook daarvan nemen wij afstand.

Op grond van ook ùw Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben wij de positie van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie volgens die verklaring bepaald en dat is helemaal legaal.
Op basis hiervan hebben wij helemaal niets van doen met uw belastingwetgeving waarvan wij al hebben geschreven dat zij van slechte kwaliteit is omdat op grond van de wetgeving zoals zij nu is dat wat u noemt: “het Rijk”, de belastingplichtige en daarmee ook de aangifteplichtige is. Hij is immers de Eigenaar van de omstreeks 17 miljoen natuurlijke personen, oftewel: dode objecten naar het beeld en de gelijkenis van dat wat u noemt: “het Rijk”! Dode objecten kunnen niets doen en daarom dient de Eigenaar van die objecten iets te ondernemen, want anders gebeurt er niets. Dat er kennelijk tòch nog iets gebeurt op dat vlak, berust derhalve geheel op indoctrinatie. Maar ik vul in elk geval sinds het jaar 2013 geen belastingformulieren meer in. Daarnaast heb ik ook niets om aan te geven want ik ben geen misdadiger. U echter verzaakt om de wetgeving aan te passen, terwijl ik u reeds in het jaar 2012 erop heb gewezen dat uw belastingwetgeving in strijd is met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en eveneens met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie! Laat dat ook maar eens wat wijder bekend worden.
Voorts hebben wij onze Eigen regels met betrekking tot uw verkeerswetgeving ingevolge artikel 37 van uw Eigen geldend gemaakte Wegenverkeerswet dat bepaalt dat uw artikel 36 voor ons Volk niet geldt, maar welk artikel desalniettemin tegen het Volkenrecht in keihard geldend wordt gemaakt voor ons Spirituele District Holland. Zo zijn motorrijtuigen van onze Community of Peace in dit Spirituele District Holland van ‘s Heren wegen gestolen op grond van uw artikel 36, wordt ons van diverse kanten strafvervolging beloofd, hetgeen niet gebeurt, zodat we tot de conclusie mogen komen dat tòch artikel 37 wordt toegepast, maar inmiddels zijn onze motorrijtuigen afgevoerd en vernietigd: willekeur en détournement de pouvoir. Want het was slechts de bedoeling om onze motorrijtuigen van de openbare weg te verwijderen en verder niets. Deze rechtszonden gelden volgens het Motu Proprio van uw Staatshoofd de paus voor de politie, de respectieve officieren van justitie en ook voor Strafrechtspraak van Rechtbank Rotterdam. Rechtbank Den Haag hebben wij gelukkig door middel van wraking van deze rechterlijke zonden kunnen weerhouden.
Als dan een hoofdinspecteur van politie ons adviseert om met de betreffende officier van justitie te spreken om verdere misstanden te voorkomen, dan stuiten we op onwil omdat de heer Mr Drs Albert H. niet met ons Wil spreken en zijn belofte om ons een brief of een mail te schrijven niet nakomt.
Als het hele rechtssysteem elkaar dekt enkel en alleen om onze Mahābhārata-motorrijtuigen van de openbare weg te verwijderen, wordt dat corruptie genoemd. Ook dat schrijf ik maar eens keihard. Een dergelijk rechtssysteem voldoet niet aan artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Nu heeft de Hoge Raad op 14 december 2016 ten tweeden male ons cassatieberoep naar Strafrechtspraak van Rechtbank Rotterdam doorgezonden om een akte rechtsmiddel op te maken, maar zelfs de Hoge Raad kan er veel instoppen, terwijl er tot heden niets uitkomt. Het door ons opgevraagde proces-verbaal van de zitting omtrent ons beklag heeft ons tot heden nog steeds niet bereikt.

Vervolgens hebben wij niets van doen met uw zogenaamde verzekeringswetgeving ter zake van onze Mahābhārata-motorrijtuigen die ook nog niet eens klopt: Hoe kan een auto die uit zichzelf niets doet voor wettelijke aansprakelijkheid worden verzekerd? Dat kan helemaal niet! Een auto veroorzaakt geen ongevallen; de mate van bewustzijn van een bestuurder veroorzaakt ongevallen. Als dat bewustzijn laag is, dan ontstaan er veel ongevallen; is dat bewustzijn hoger tot hoog, dan ontstaan er minder tot geen ongevallen. Autorijden hoort daarom gewoon onder de AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) te worden geregeld. Een auto is gewoon een object dat vrijwillig kan worden verzekerd, net als een stereo-installatie en een gebouw kunnen worden verzekerd tegen van buiten komende onheilen die niet expres worden veroorzaakt. Eenieder zou ook bij haar of zijn verzekeringsmaatschappij moeten claimen, en die Eigen verzekeringsmaatschappij dient die claim dan zonder meer uit te betalen: ieder voor haar Eigen verzekerden.
Daarom zoeken wij in principe volgens ons Community Shared Risks Management een AVP die ook ongevallen met onze Mahābhārata-motorrijtuigen dekt.

Ook Nieuwsuur spreek ik aan over het programma van woensdag jl. toen over het onderwerp asiel, terreur en criminaliteit opeens een foto van de omslag van (ook ons) Wereldpaspoort werd getoond. Wat heeft dat Wereldpaspoort van doen met asiel, terreur en criminaliteit! Het is – gelet op het bovenstaande – eerder zo dat juist wij werden geterroriseerd, maar dat is nu gestopt omdat het Veld van ons Aller Mahābhārata is gezuiverd: dharmakṣetra Mahābhāratakṣetra.

Onze Community of Peace heeft namelijk ons Aller Mahābhārata bij uw nooit Verenigde Naties uitgeroepen omdat het God’s Wil was, en God’s Wil geschiede nu eenmaal. Daarom stoppen wij nooit en hebben wij ook de langste adem zoals dat heet. Wat er allemaal is gebeurd en wat wij daarom aan criminaliteit konden blootleggen, noemen wij slechts: aanloopproblemen. Maar nu het voor den Volke is blootgelegd, zal het stoppen, zoals ik ook weer een faxverbinding heb met het Gerechtshof en de Hoge Raad. Noch u, noch de politie, noch de officieren van justitie, noch de rechtbanken kunnen langer doorgaan met hun praktijken want zij zondigen slechts tegen zichzelf; niet tegen ons! Dat is namelijk niet mogelijk omdat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf. Ook uw Staatshoofd de paus heeft dit verklaard in zijn Motu Proprio. Daarom kan niemand zich meer verbergen achter een ander, Wie dan ook.

Nogmaals wijzen wij er daarom op dat ons Aller Mahābhārata volgens het Volkenrecht recht heeft op en dit daarom ook heeft:

 • een Eigen Regering: de Regering van Mahābhārata;
 • een Eigen Grondwet: de Grondwet van Mahābhārata;
 • een Eigen Juistheidssysteem in Liefde;
 • een Eigen toelatingsbeleid voor nieuwe Mahābhāratianen, waartoe ik als minister van ASHA expliciet bevoegd ben verklaard door de Regering van Mahābhārata;
 • een Eigen beleid voor de afgifte van Rijvaardigheidsdiploma’s en het uitreiken van de daarbij horende identificatieplaten aan bestuurders van motorrijtuigen van onze Community of Peace;
 • een Eigen Mahāpk voor de motorrijtuigen van onze Community of Peace die vaak nog strikter is dan de u bekende APK;
 • een Eigen Community Shared Risks Management;
 • een Eigen kerkgenootschap, genaamd: House of Humanity and Ethic Compass, in welker statuten onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, en de Grondwet van Mahābhārata thans ook voor de wet zijn vastgelegd als vaststaande gegevens die dienen te worden gerespecteerd en nageleefd;
 • een Eigen opleidingsinstituut, genaamd: World University of Peace;
 • een Eigen vlag: zie de bijlage; en het belangrijkste:
 • een Eigen Volk, namelijk God’s Volk dat uit Babylon wordt weggeleid en in ons Aller Mahābhārata wordt opgevangen overeenkomstig het vermelde in het Bijbelboek Openbaring 18: 4 – 5 en 14: 14 – 16.

Nogmaals wijzen wij u er op dat ons Aller Mahābhārata een voorbeeld natie is voor en naast al het andere. Want wij dwingen niemand en u heeft daarom van onze kant niets kwaadaardigs te verwachten. U kunt er echter voor kiezen om ons voorbeeld na te volgen. Dat is aan u en aan de individuele Mens.
De vraag die wij u Allen voorleggen is: gaat u door op de weg naar de Derde Wereldoorlog die in wezen al aan de gang is, of kiest u de Weg van de Liefde naar het Aardse Paradijs dat ons is beloofd in het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 20, om met elkaar te Leven in Vrede, Liefde, Harmonie? Denkt u er daarbij aan dat er al veel van de Profetie van Daniël omtrent die Derde Wereldoorlog is vervuld: gebieden die aanvankelijk tot de Koning van het Noorden behoorden, zijn nu bezet door de Koning van het Zuiden! De Koning van het Noorden maakt zich nu sterk om de Koning van het Zuiden straks weg te vagen: dan is dat wat u nog steeds: “Nederland”, noemt ook verdwenen.
Deel uw keuze maar mee aan het Universum; ik mag u al op voorhand verklappen dat u altijd hebt gekregen, krijgt en zult ontvangen hetgeen u zelf hebt opgeroepen.
Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: