uw antwoord op WOB / heroverweging B&W van Brielle

6 Jan

Geachte leden van de Staten-Generaal en ingekopiëerden, Vrede zij met u!

Bijgaand zend ik u toe het antwoord van de heer P. otf den H. van de gemeente Brielle in een zogenaamd kortrecht besluit op mijn verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur als minister van ASHA van ons Aller Mahābhārata. Ik laat het antwoord verder voor zichzelf spreken.

Met betrekking tot de Namenkwestie heb ik in mijn laatste brief als minister van ASHA, deel uitmakend van een uitgebreide correspondentie met uw Belastingdienst (dit keer!) te Amsterdam omtrent het door mij als plaatsvervangend Hoofd van onze Universele Vredesbeweging: Community of Peace, ingediende bezwaarschrift, geconcludeerd dat u zelfs zover gaat dat datgene wat u noemt: “het Rijk”, identiteitsfraude pleegt. Immers: “Als dan dat wat u noemt: ‘het Rijk’, zonder mijn toestemming daarvoor en daarom mijn Namen steelt om daarvan een natuurlijk persoon te maken naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, en bovendien deze juridische entiteit over mij heen legt als ware ik die natuurlijke persoon, dan is hier niet alleen sprake van diefstal, maar ook van bedrog! Dit is namelijk identiteitsfraude: iemand steelt mijn Namen, maakt daarvan een natuurlijk persoon en zegt dan dat ik dat ben om vervolgens die natuurlijke persoon rechten en verplichtingen waarom ik helemaal niet heb gevraagd op te leggen! Zo werkt het toch niet? Dat waar uw Rijk zo voor waarschuwt, pleegt het zelf: identiteitsfraude!
U kunt het al dan niet hiermee eens zijn, maar dat wat u noemt: ‘het Rijk’, heeft de Macht over de van ons Allen gestolen Namen, heeft daarvan natuurlijke personen gemaakt en heeft hen: ‘Nederlanders’, genoemd en is daarom de Eigenaar van omstreeks 17 miljoen wat u noemt: ‘Nederlanders’, en daarom dient u als inspecteur en vertegenwoordiger van uw Rijk inderdaad zelf de aangiften te doen en te betalen. De wettelijke basis hiervoor is dezelfde Wet inkomstenbelasting 2001. Daaraan kan ik niets doen: ik heb de belastingwetgeving niet in elkaar gefrommeld.” Ù hebt daaraan meegewerkt, geachte leden van de Staten-Generaal: ik heb u al eerder geschreven dat uw wetgeving van abominabele kwaliteit is, en dit is daarvan slechts één voorbeeld.
Ook heb ik de Belastingdienst geschreven: “Nogmaals wijs ik u op het verschil tussen Mens en natuurlijk persoon:
… Volgens Genesis 1 schiep onze Moeder-Vader God: Rādhā-Krishna, de Mens naar zijn beeld en gelijkenis als Vrouw en Man. Volgens Genesis 2 blies hij zijn Levensadem in de neus van de Mens. En zo werd de Mens een Levend wezen.
Wat u noemt: ‘het Rijk’, creëerde zijn natuurlijke persoon uit van een Mens gestolen Namen naar zijn beeld en gelijkenis als juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest.
De Mens is een Levend wezen; de natuurlijke persoon is een dood object die uit hoofde daarvan alleen al geen belasting kan betalen, noch aangifte kan doen. Bovendien is dat dode object Eigendom van de maker: dat wat u noemt: ‘het Rijk’. Dit is duidelijk te lezen op de wettelijk verplichte legitimatiebewijzen.

Mijn conclusie luidt daarom dat – zo er al iemand belastingplichtig kán zijn – dat wat u noemt: ‘het Rijk’, de belastingplichtige is omdat dat wat u noemt: ‘het Rijk’, de Eigenaar is van zijn omstreeks 17 miljoen dode schepselen: de natuurlijke personen die in Nederland wonen!

Mijn slotconclusie luidt daarom: geen enkel Mens die in dit Spirituele District Holland resideert, is belastingplichtig, noch aangifteplichtig.
Amen!”

Vanwege de geconstateerde identiteitsfraude deel ik hieronder mee:
Krishnānanda is ingevolge de Auteurswet de Ware Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen Naam: Dirk; behorende tot de families: Van den Engel en Goudriaan.
Mijn Namen mogen niet wederrechtelijk worden gebruikt, noch misbruikt omdat ze zijn beschermd Krachtens Volkenrecht en internationale wetgeving, waaronder artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is begrepen, welk grondrecht voor dit Spirituele District Holland onder meer is uitgewerkt in de genoemde Auteurswet.
Daarom zijn mijn Namen als onderdeel van de bescherming van mijn Persoonlijkheid onder geheimhouding neergelegd in het Basis Register Personen van de gemeente Brielle.
Wederrechtelijk gebruik en misbruik van mijn Namen zullen worden bestraft!
U bent nu gewaarschuwd en daarom stel ik de navolgende regels voor het gebruik van mijn Namen in de vorm van de door mijzelf geschapen Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid voor de wetten van alle Spirituele Districten vast:

 1. Mijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid mag in ons Aller Mahābhārata slechts worden gebruikt voor de wetten van alle Spirituele Districten van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata. Alle andere adresseringen dienen te worden gericht aan: Krishnānanda.
 2. De spelling van de Namen van mijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid is als volgt: Dirk; otf van den Engel.
 3. Mijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid heeft haar correspondentie-adres in de gemeente Brielle:

Mahābhārata
Spiritual District of Holland
P.O. Box 47
3230 AA BRIELLE

en mag niet worden gecombineerd met mijn geheime woonadres zoals de gemeente Brielle en Rechtbank Rotterdam nog steeds doen. Neemt u Allen hiervan goede nota en geef het door aan uw medewerkers, want nogmaals: wederrechtelijk gebruik en misbruik van mijn Namen zullen worden bestraft. Want ik schrijf het hier maar duidelijk neer: ik ben het getreiter van dat wat u noemt: “de Staat der Nederlanden”, en zijn organen achter onze ruggen om meer dan zat! Als u zoveel had in te brengen tegen onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, dan heeft onze Community of Peace u daarvoor ruimschoots de tijd gegund om dat te doen. Tot heden hebt u echter niet gereageerd, en daarom dienen de organen van die: “natie Nederland”, ons niet langer te dwarsbomen. Ons Aller Mahābhārata is God’s Wil die geschiede en niets anders en daarom is zij ook een vaststaand feit, dat reeds is bevestigd door de hieronder beschreven uitspraak van Rechtbank Rotterdam, overigens wederom zonder proces-verbaal. De rechtbank is hiermee niet scheutig!

Tenslotte verwijs ik u naar de onderstaande e-mail voor meer informatie omtrent ons Aller Mahābhārata:

From: Krishnananda
Sent: Wednesday, December 28, 2016 2:02 AM
To: P. otf den H.
Cc: Burgemeester ; Gemeentesecretaris ; Hoge Raad der Nederlanden ; Publiekszaken CVE3 Gemeente Rotterdam ; Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Wethouder (1) ; Wethouder (2) ; Wethouder (3)
Subject: uw antwoord op WOB / heroverweging B&W van Brielle

Geachte heer otf den H. en lezers, Vrede zij met u!

In dank ontving ik uw bijgevoegde antwoord namens het College van burgemeester en wethouders van Brielle op mijn WOB-verzoek om heroverweging en om het advies van de bezwaarschriftencommissie Brielle / Westvoorne dat u was vergeten bij te voegen bij het besluit van het college van Brielle van 15 november 2016 op mijn bezwaarschrift.

Omdat u de (eind)adviseur van het college van Brielle bent, en mijn WOB-verzoek om heroverweging in zogenaamd kortrecht hebt afgedaan, VOEL ik me thans genoodzaakt om me tot u te wenden. Want een besluit van het college van Brielle is zo juist als het advies van zijn adviseur juist is.

 1. Tegen uw zogenaamde kortrecht-besluit hoef ik geen bezwaar meer aan te tekenen omdat u van mijn mogelijkheid om op grond van mijn WOB-verzoek een heroverweging te maken geen gebruik hebt gemaakt. Ik zal derhalve Rechtbank Rotterdam verzoeken om de zaak Samen te voegen tot Eén zaak op grond van de mogelijkheid die in de Algemene wet bestuursrecht (uit mijn hoofd artikel 8:14, lid 2) wordt geboden.
 2. Dank u voor uw antwoorden op mijn WOB-verzoeken: u bent niet in het bezit van documenten: a. waaruit blijkt dat ik niet de Eigenaar ben van de aan mij bij geboorteakte overgedragen Naam: Dirk; en de aan mij ex lege toebedeelde familienaam: Van den Engel (WOB-verzoek van 7 november 2016, ontvangen op 18 november 2016, beantwoord op 24 november 2016, onder kenmerk: 160017316) en daarom bent u ook niet in het bezit van documenten op grond waarvan ook mijn andere familienaam: Goudriaan, niet van mij is, en b. waaruit blijkt dat u tegen het volkenrecht, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Grondwet van Mahābhārata in, alsmede tegen internationaal recht, zoals bij voorbeeld het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, in, in strijd met de Auteurswet over de aan mij toebehorende Namen vrijelijk mag beschikken zoals u doet.

Uit de bovenbeschreven WOB-verzoeken mogen we daarom nu de conclusie trekken dat het © Auteursrecht op mijn Eigen Naam: Dirk; en mijn beide familienamen: Van den Engel en Goudriaan, op grond van de Auteurswet van mij is en dat daarvan noch door het college van Brielle, noch door een willekeurige ander zonder mijn toestemming gebruik mag worden gemaakt. U en willekeurige anderen doen dat wel en u laat het college van Brielle dit ook doen! Weet u dat dit in de Auteurswet strafbaar is gesteld? Ik heb het een keer nagezocht, maar het is momenteel (nog) niet de bedoeling om een strafzaak tegen u te beginnen. Aan de andere kant heb ik u al veel kansen geboden waarvan u geen gebruik hebt gemaakt, maar ik ben Die ik ben en dat is God’s trouwe dienaar: Krishnānanda. Daarom handel ik slechts met zijn goedvinden.

U schrijft in uw bijgevoegde kortrecht besluit onder meer: “… Op 13 april 2015 en 26 mei 2016 beslisten wij afwijzend op de aanvraag van de heer D. van den Engel, eveneens tot wijziging van de inschrijving in de BRP. …” Laat mij u eerst nog eens duidelijk uitleggen dat ene: “heer D. van den Engel”, het college van Brielle nimmer iets heeft verzocht omdat een dood object niets kan vragen!
Zo vaak heb ik u al meegedeeld dat wat u noemt: “het Rijk”, zijn natuurlijke persoon heeft gecreëerd op basis van de van mij gestolen Namen (Eigen Naam en familienaam) – nimmer is mij namelijk om toestemming gevraagd om mijn Namen hiervoor ter beschikking te stellen – naar zijn beeld en gelijkenis als juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Een natuurlijke persoon is daarom iets anders dan een Mens, want onze Moeder-Vader God schiep de Mens naar zijn beeld en gelijkenis als Vrouw en Man en doordat hij zijn Levensadem in zijn neus blies, werd de Mens een Levend wezen.
Wie heeft derhalve de aanvragen ingediend? De verzoeken waren ingediend door de Mens Krishnānanda! Reeds daarom zijn de besluiten aan de verkeerde entiteit gericht, ongeacht wat u er ook van vindt!
Wat u in uw kortrecht besluit noemt: “een nieuwe aanvraag”, was een hernieuwde aanvraag op basis waarvan u een heroverweging kon maken. Dit hebt u nagelaten.
Vervolgens schrijft u onder meer: Melding is gemaakt van niet beschikbare documenten die wij in ons bezit zouden moeten hebben om te beschikken over uw persoonsgegevens.
Reeds in voorgaande correspondentie hebben wij u gewezen op het feit dat het brondocument voor uw gegevens uw geboorteakte is. Deze akte bevindt zich in de registers van de burgelijke stand van de gemeente Rotterdam.
Uitsluitend een wijziging in uw geboorteakte kan leiden tot een wijziging in de BRP. …” Reeds meermalen heb ook ik in voorgaande correspondentie gewezen op het feit dat in mijn geboorteakte slechts melding is gemaakt van mijn Eigen Naam: Dirk; en dat ik aan die Eigen Naam: Dirk; nimmer iets heb veranderd.
Daarom mag ik in het Basis Register Personen laten optekenen dat mijn Eigen Naam is: Dirk; otf (of the family) van den Engel, of Dirk; otf (of the family) Goudriaan, of beide familienamen! We hebben namelijk reeds boven al gezien dat het © Auteursrecht op mijn Eigen Naam: Dirk; en mijn beide familienamen, volgens de Auteurswet het Eigendom is van de Mens Krishnānanda, uw dienaar. Dit betekent weer dat mijn geboorteakte correct is opgemaakt en dat ik daaraan niets hoef te laten veranderen.
Mijn probleem is slechts dat u de door de Mens Krishnānanda gewenste verandering: Dirk; otf van den Engel (© juni 1955, Eigendom van Krishnānanda) niet wenst door te voeren, Hoewel de Wet basisregistratie personen zich daartegen niet verzet, en ik volgens de Auteurswet zelf de schrijfwijze van mijn familienamen mag bepalen: òf otf van den Engel, òf otf Goudriaan, òf otf van den Engel en Goudriaan. Daarvoor heb ik geen minister van Veiligheid en Justitie nodig. Slechts mijn Eigen Naam: Dirk; is in mijn geboorteakte bepaald en niet mijn familienamen! Aan mijn Eigen Naam heb ik nimmer iets gewijzigd: hij bestaat nog steeds in de letters: “DIR” en “K”; en niets anders. Komt u nu alstublieft uit de tunnel, geachte heer otf den H.!

Tenslotte stelt de commissie bezwaarschriften Brielle / Westvoorne dat zij geen onderzoek heeft gepleegd naar het feit dat onze Community of Peace reeds op 15 mei 2014 onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, had uitgeroepen bij de nimmer Verenigde Naties te New York, terwijl ik het hele dossier betreffende Mahābhārata bij me had op de commissievergadering van 10 oktober jl. Zij schrijft onder meer: “… Voor het stichten van een staat zijn verschillende vereisten. En er bestaan ook meerdere opvattingen over wanneer iets een staat is. Volgens de constitutieve opvatting is een staat een staat als hij erkend is. Een staat wordt dan erkend als lid van het internationale statensysteem en andere landen willen de gevolgen van de erkenning accepteren. Andere staten erkennen dan de rechten en plichten, die aan de staat toekomen. …”
In ons dossier is te vinden het stuk: Peaceful Proclamation of Mahābhārata, our Worldwide Nation of Sovereign and Spiritual People United in our Community of Peace. Ons Aller Mahābhārata steunt op God’s Wil die geschiede, op de door hem ingestelde Universele Wetten die voor Alles en Iedereen gelden, op de artikelen 2, 3, 4, 5, 13, 30 en met name op artikel 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van die nimmer Verenigde Naties en op hun Millenniumverklaring: A/RES/55/2, en op het rapport van de Algemeen Secretaris van de Verenigde Naties: “In larger freedom: towards development, security and human rights for all”: A/59/2005. Dit uitroepen van ons Aller Mahābhārata is schriftelijk bevestigd, en omdat wij niets hebben vernomen van die zogenaamde Verenigde Naties, heeft onze Community of Peace op 21 mei 2015 de erkenning van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, door dat orgaan op grond van zijn Eigen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en zijn Eigen Millenniumverklaring schriftelijk bevestigd onder dankzegging daarvoor. Hiermee hebben alle lidstaten zich akkoord verklaard omdat er zodoende een rechtsbetrekking is ontstaan per 15 mei 2014.
Volgens de constitutieve opvatting bestaat ons Aller Mahābhārata derhalve.
Bovendien geldt voor het Spirituele District Holland, datgene wat u noemt: “de Staat der Nederlanden”, dat uw Koning op 22 juli 2014 van ons Aller Mahābhārata in kennis is gesteld met afschrift aan uw Staten-Generaal. Ook hebben wij den Volke van ons Aller Mahābhārata in kennis gesteld via een persartikel bij het Press Center. Omdat wij niets hebben vernomen op onze kennisgeving ter zake, heeft onze Community of Peace uw Koning en zijn regeringsploeg op 15 januari 2015 de wettelijke termijn van zes weken gegund om onze ver-Enigde Wereldwijde Natie te erkennen en onze Grondwet van Mahābhārata te eerbiedigen, met afschrift aan de sub-Court van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka: de Hoge Raad der Nederlanden, en uw Staten-Generaal. De sub-Court voornoemd heeft onze kennisgeving ter zake, voorzien van de Grondwet van Mahābhārata, op 22 januari 2015, onder kenmerk: 004.15.1/JS/ds, als zodanig aangenomen. Omdat wij echter van uw Koning en zijn regeringsploeg niets hebben vernomen, heeft onze Community of Peace hen op 3 maart 2015 schriftelijk gedankt voor hun erkenning van ons Aller Mahābhārata en het eerbiedigen van haar grondwet per 1 maart 2015, hetgeen betekent dat er per 1 maart 2015 een rechtsbetrekking met ons Aller Mahābhārata bestaat ter zake van in elk geval de erkenning van het bestaansrecht van ons Aller Mahābhārata. Ook hiervan heeft de sub-Court voornoemd en uw Staten-Generaal afschrift ontvangen.
Op grond van het vorenstaande mogen wij concluderen dat zéker ten aanzien van datgene wat u noemt: “de Staat der Nederlanden”, volgens de constitutieve opvatting onze staat is erkend als staat, in elk geval is het bestaansrecht van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, erkend.
Vervolgens schrijft de commissie onder meer: “… Volgens de declaratieve opvatting kan een staat zonder erkenning bestaan als de staat een grondgebied, (aanzienlijk permanente) bevolking en regering heeft. Ook wordt als een vereiste de bevoegdheid om als staat relaties aan te gaan met andere staten genoemd. Voor zover bij de commissie bekend, voldoet Mahābhārata ook niet aan deze vereisten. Tijdens de zitting is aangegeven, dat Mahābhārata werkt met geloofsdistricten en niet met landen en ook is er geen sprake van een aanzienlijke bevolking. …”
Als allereerste vraag werp ik op: Hoe kan een ver-Enigde Wereldwijde Natie als ons Aller Mahābhārata relaties aanknopen met andere naties? Dat kan toch niet? Daarom is ons Aller Mahābhārata onderverdeeld in Spirituele Districten die gemakshalve weliswaar van dezelfde niet-bestaande grenzen zijn voorzien als de landsgrenzen die u kent. Dat er relaties zijn aangegaan, is overduidelijk. Bovenstaand is er een relatie met de lidstaten van de nimmer Verenigde Naties en een relatie met de diverse organen van dat wat u noemt: “de Natie Nederland”, beschreven.
Vervolgens heeft ons Aller Mahābhārata een:

 • Regering: de Regering van Mahābhārata;
 • Grondwet: de Grondwet van Mahābhārata;
 • Grondgebied, namelijk de hele planeet Aarde, zoals het ook vroeger was, toen de familie Bhārata over de gehele aarde regeerde;
 • Juistheidssysteem in Liefde voor het hele territorium van ons Aller Mahābhārata;
 • Eigen systeem voor het uitreiken van Rijvaardigheidsdiploma’s en het uitgeven van de daarbij horende identificatieplaten;
 • Eigen systeem voor de Mahāpk ten behoeve van de veiligheidseisen van het wagenpark van onze Community of Peace;
 • Community Shared Risks Management voor het hele territorium van ons Aller Mahābhārata;
 • Eigen opleidingsinstituut, namelijk: onze World University of Peace;
 • Eigen vlag die te zien is op onze welkomstpagina;
 • Eigen Volk, namelijk God’s Volk dat uit Babylon wordt weggeleid volgens het Bijbelboek Openbaring 18: 4, en wordt opgevangen in ons Aller Mahābhārata volgens het Bijbelboek Openbaring 14: 14 – 16.

Mogen we weer Samen concluderen dat ook aan de declaratieve opvatting voor een staat is voldaan?

Daarom heeft niet meer de Mens Krishnānanda, maar de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, het verzoek tot actualisatie van het onder uw beheer ressorterende Basis Register Personen ingediend, gewoon volgens de Wet basisregistratie personen in samenhang met de Auteurswet die u ook dient uit te voeren bij het registreren van Namen van Mensen.
Om deze reden begrijp ik werkelijk niet waarom u mijn verzoek tot heroverweging niet met beide handen hebt aangepakt omdat artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht gewoon niet kan worden toegepast.

Daarom zet ik mijn beroep op de Rechtbank Rotterdam door met deze e-mail die ik zekerheidshalve zal uitprinten en zal doorfaxen naar Rechtbank Rotterdam onder aanvulling van mijn beroep met de bijgevoegde bijlage, want Rechtbank Rotterdam aanvaardt niet altijd e-mails als rechtsgeldige procedurestukken; dat doet ze slechts als het haar uitkomt, zo getuige haar uitspraak van 16 augustus 2016 van Team Bestuursrecht 1, zaaknummer: ROT 16/838, volgens welke uitspraak alles vaststaat wat niet is weersproken: ons Aller Mahābhārata is nog steeds niet weersproken en er zijn ook nog steeds geen rechterlijke bezwaren tegen ingebracht. Daarom staat ons Aller Mahābhārata zo vast als een Huis op een Rots voor dezelfde Rechtbank Rotterdam die thans rekening dient te houden met ons Aller Mahābhārata! Daarom verzoek ik Rechtbank Rotterdam als minister van ASHA om Samenvoeging van mijn eerder pro forma ingediende beroep met het antwoord op mijn WOB-verzoek om heroverweging op grond van de Algemene wet bestuursrecht volgens de hierbij gevoegde stukken die ik voor de zekerheid nog naar haar zal doorfaxen.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA van ons Aller Mahābhārata, uw dienaar

Het departement van ASHA is te bereiken op zijn correspondentie-adres:

Mahābhārata
Spiritual District of Holland
P.O. Box 47
3230 AA BRIELLE

27-12-2016 18;37;47.pdf

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: