Archief | januari, 2017

verzoek om CSRM aansprakelijkheidsverzekering voor Residente n van Mahābhārata (Community of Peace relatienummer: Z 35-90299 9)

27 Jan

Afschrift verzoek aan Donatus.

From: Krishnananda
Sent: Friday, January 27, 2017 2:52 AM
To: Donatus
Cc: Felix ; IHKA
Subject: verzoek om CSRM aansprakelijkheidsverzekering voor Residenten van Mahābhārata (Community of Peace relatienummer: Z 35-902999)

COMMUNITY OF PEACE

Geachte productontwikkelaar / acceptant van Donatus, Vrede zij met u!

Uit de Werkgroep Mahābhārata is ons kerkgenootschap, genaamd: House of Humanity and Ethic Compass, in welker statuten onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, en de Grondwet van Mahābhārata thans ook voor de wet in ons Spirituele District Holland zijn vastgelegd als vaststaande gegevens die dienen te worden gerespecteerd en nageleefd, ontstaan als bestuur van onze statuut loze Community of Peace. Uit dat oogpunt verzoeken wij u onder verwijzing naar de bijlage: BeroepBRPBrielle.pdf, en naar de onderstaande e-mail met name hetgeen in Krishna blauw is afgedrukt, te bezien of u een aansprakelijkheidsverzekering op basis van onze Community Shared Risks Management (CSRM) kunt ontwikkelen voor de Residenten van Mahābhārata.

Ons systeem ten aanzien van Broederliefderijke aansprakelijkheid is als volgt ontwikkeld voor alle Residenten van Mahābhārata; wij kennen:

 • de normaal aanvaarde aansprakelijkheid ten opzichte van onze naaste Zusters en Broeders op het hele grondgebied van Mahābhārata;
 • een Eigen beleid voor de afgifte van Rijvaardigheidsdiploma’s en het uitreiken van de daarbij horende identificatieplaten aan bestuurders van motorrijtuigen van onze Community of Peace;
 • een Eigen Mahāpk veiligheidskeuring voor de motorrijtuigen van onze Community of Peace die vaak nog strikter is dan de u bekende APK (voorshands nog binnen ons Spirituele District Holland);

en daarom hebben we een Eigen CSRM ontwikkeld, waaraan we via u meer inhoud Willen geven. Hierbij gaat het om een compleet aansprakelijkheid verzekeringspakket, inclusief het rijden met een motorrijtuig van onze Community of Peace op aan deelnemers aan onze Community of Peace (wereldwijd) uitgereikte identificatieplaten, voor alle Residenten van Mahābhārata.

In onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is grondwettelijk geregeld dat Residenten van Mahābhārata geen Eigendommen nodig hebben, zie artikel 18, lid 1, van de Grondwet van Mahābhārata. Die Residenten van Mahābhārata Die Eigendom hebben ingebracht in onze Community of Peace zijn derhalve tevens deelnemers aan onze Community of Peace. Dit houdt onder meer in dat alle motorrijtuigen Eigendom zijn van onze Community of Peace en dat een deelnemer aan onze Community of Peace Die in het bezit is van zo’n identificatieplaat in principe vrij is om te kiezen met welk motorrijtuig zij of hij Wil gaan rijden. Dit betekent daarom dat het aansprakelijkheidsgedeelte van het verzekeringspakket met betrekking tot de motorrijtuigen van onze Community of Peace geschiedt op de aan Mensen uitgereikte identificatieplaten en niet op de motorrijtuigen zelf. Immers: niet het motorrijtuig is aansprakelijk, maar de Mens Die het bestuurt is aansprakelijk. Aldus Willen wij het verzekeringsprincipe terugbrengen naar waar het eigenlijk voor is bedoeld.

Uit het voorgaande blijkt dat het om een collectieve aansprakelijkheidsverzekering gaat, welke verzekering voor alle Residenten van Mahābhārata bestaat in een: “gewone AVP” (gelijke risico’s met gelijke premies à la CSRM), die voor deelnemers aan onze Community of Peace wordt uitgebreid met een aansprakelijkheid voor gebeurtenissen waarbij hun identificatieplaat is betrokken (eveneens gelijke risico’s met gelijke premies à la CSRM die daar bovenop komt).

Voor uw gemak kunnen we de adressering van alle CSRM-deelnemers handhaven zoals we reeds hadden afgesproken: Community of Peace e/o (de betreffende Resident van Mahābhārata).
Onze Community of Peace is een Universele Vredesbeweging zonder statuten met als bestuur het House of Humanity and Ethic Compass, opgericht als kerkgenootschap. Want onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is er Spiritueel gezien ter vervulling van Profetieën uit het Bijbelboek Openbaring en is derhalve God’s Wil.

Mogen we van u vernemen of zo’n totaalpakket van aansprakelijkheidsverzekering mogelijk is voor de Residenten van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata?

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya van Community of Peace, uit dien hoofde minister van ASHA en Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen Naam: Dirk; otf van den Engel, uw dienaar

From: Krishnananda
Sent: Friday, December 23, 2016 2:35 AM
To: Fractie 50Plus ; Fractie CDA ; Fractie ChristenUnie ; Fractie D66 ; Fractie GrBvK ; Fractie GrKÖ ; Fractie GroenLinks ; Fractie J. Houwers ; Fractie N.P.M. Klein ; Fractie PvdA ; Fractie PvdD ; Fractie PVV ; Fractie R.A. van Vliet ; Fractie SGP ; Fractie SP ; Fractie VVD ; Fractievz. . G.J.M. Segers ; Fractievz. A. Pechtold ; Fractievz. C.G. van der Staaij ; Fractievz. E.G.M. Roemer ; Fractievz. G. Wilders ; Fractievz. H. Zijlstra ; Fractievz. J. F. Klaver ; Fractievz. L Bontes ; Fractievz. M.L. Thieme ; Fractievz. S. van Haersma Buma ; Fractievz. T. Kuzu ; Fractievz. A.H. Kuiken ; Strafrecht Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Eerste Kamer der Staten-Generaal
Cc: aliusjudassananda ; Aly; otf Slotboom ; Djogo ; Felix ; IHKA ; Jake ; Peet’s Levensdoel ; Bart; otf de Jong ; Kerngroep soef ; LEZERGEGROET ALLENZIJNEEN ; Hoge Raad der Nederlanden ; Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Verkeersvragen (CVOM) ; vik-korpsstaf@knp.politie.nl ; Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal ; Voorzitter Tweede Kamer ; Vrijstaat Wonderland ; Zoef ; Nieuwsuur ; Donatus ; Bureau Nat. Ombudsman
Subject: pro-forma beroep van de minister van ASHA op Rechtbank Rotterdam

Geachte leden van de Staten-Generaal, geachte ingekopiëerden, Vrede zij met u Allen!

In de eerste plaats wens ik u Allen een Juiste viering van het kerstfeest en een Nieuwjaar in Juistheid toe!

Per fax heb ik pro-forma beroep ingesteld tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Brielle. Mijn beroepschrift treft u aan in de bijlage: BeroepBRPBrielle.pdf. De inhoud spreekt voor zichzelf. Ter attentie van Rechtbank Rotterdam schrijf ik nog dat ik mijn beroepschrift eveneens heb gefaxt naar de gemeente Brielle, waardoor ook de gemeente Brielle geheel op de hoogte is.

Met betrekking tot onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, deel ik u mee dat het Veld van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie thans volledig is gezuiverd: dharmakṣetra Mahābhāratakṣetra. Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie is geheel zelfvoorzienend: zij is een voorbeeldnatie naast alle bedrijfsnaties die achter de rug van hun Eigen bevolking om thans inderdaad steeds meer als bedrijven dan als naties worden gerund. Ons Aller Mahābhārata neemt daarvan afstand omdat deze ontwikkeling niet is gewenst.

Nogmaals drukken wij u met nadruk op het hart dat het register of Residents of Mahābhārata en de Basis Registers Personen in dat wat u ondanks alles nog steeds de: “natie Nederland”, noemt identiek aan elkaar dienen te zijn, en dat ons Aller Mahābhārata haar Eigen zelfstandige voorzieningen heeft: óók in het Spirituele District Holland. Wij zijn God’s Volk dat Leeft volgens het door alle bedrijfsnaties erkende Volkenrecht. Ook vanuit uw zogenaamde Nederland hoeft ons niets te worden opgedrongen. Wij dringen omgekeerd ook niemand iets op. Neemt u daaraan een voorbeeld.

Met betrekking tot dat wat u nog steeds: “Nederland”, noemt, deel ik u mee dat u de geschiedenis dient te kennen: de Lage Landen zijn na de napoleontische oorlog achter de rug van de bevolking om per verdrag aan het Vaticaan toebedeeld. Het wettige staatshoofd is daarom: Zijne Goddelijke Genade Paus Franciscus I van de bedrijfsstaat: Vaticaanstad.
Daarnaast is de Grondwet van de Bataafse Republiek nog steeds van kracht omdat zij nimmer is ingetrokken, noch op andere wijze buiten werking is gesteld na het her-invoeren daarvan. Deze Grondwet of oprichtingswet heb ik per e-mail gezonden aan de sub-Court van onze Supreme Court of Justness: de Hoge Raad der Nederlanden.
Daarom waag ik het zeer te betwijfelen of uw toegepaste grondwet en de daarop gefundeerde wetten wel rechtsgeldig zijn; in elk geval worden ze voor wat u: “Nederland”, noemt geldend gemaakt, dus met toepassing van dwang. Ook dat zie ik steeds meer om me heen. Ook daarvan nemen wij afstand.

Op grond van ook ùw Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben wij de positie van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie volgens die verklaring bepaald en dat is helemaal legaal.
Op basis hiervan hebben wij helemaal niets van doen met uw belastingwetgeving waarvan wij al hebben geschreven dat zij van slechte kwaliteit is omdat op grond van de wetgeving zoals zij nu is dat wat u noemt: “het Rijk”, de belastingplichtige en daarmee ook de aangifteplichtige is. Hij is immers de Eigenaar van de omstreeks 17 miljoen natuurlijke personen, oftewel: dode objecten naar het beeld en de gelijkenis van dat wat u noemt: “het Rijk”! Dode objecten kunnen niets doen en daarom dient de Eigenaar van die objecten iets te ondernemen, want anders gebeurt er niets. Dat er kennelijk tòch nog iets gebeurt op dat vlak, berust derhalve geheel op indoctrinatie. Maar ik vul in elk geval sinds het jaar 2013 geen belastingformulieren meer in. Daarnaast heb ik ook niets om aan te geven want ik ben geen misdadiger. U echter verzaakt om de wetgeving aan te passen, terwijl ik u reeds in het jaar 2012 erop heb gewezen dat uw belastingwetgeving in strijd is met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en eveneens met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie! Laat dat ook maar eens wat wijder bekend worden.
Voorts hebben wij onze Eigen regels met betrekking tot uw verkeerswetgeving ingevolge artikel 37 van uw Eigen geldend gemaakte Wegenverkeerswet dat bepaalt dat uw artikel 36 voor ons Volk niet geldt, maar welk artikel desalniettemin tegen het Volkenrecht in keihard geldend wordt gemaakt voor ons Spirituele District Holland. Zo zijn motorrijtuigen van onze Community of Peace in dit Spirituele District Holland van ‘s Heren wegen gestolen op grond van uw artikel 36, wordt ons van diverse kanten strafvervolging beloofd, hetgeen niet gebeurt, zodat we tot de conclusie mogen komen dat tòch artikel 37 wordt toegepast, maar inmiddels zijn onze motorrijtuigen afgevoerd en vernietigd: willekeur en détournement de pouvoir. Want het was slechts de bedoeling om onze motorrijtuigen van de openbare weg te verwijderen en verder niets. Deze rechtszonden gelden volgens het Motu Proprio van uw Staatshoofd de paus voor de politie, de respectieve officieren van justitie en ook voor Strafrechtspraak van Rechtbank Rotterdam. Rechtbank Den Haag hebben wij gelukkig door middel van wraking van deze rechterlijke zonden kunnen weerhouden.
Als dan een hoofdinspecteur van politie ons adviseert om met de betreffende officier van justitie te spreken om verdere misstanden te voorkomen, dan stuiten we op onwil omdat de heer Mr Drs Albert H. niet met ons Wil spreken en zijn belofte om ons een brief of een mail te schrijven niet nakomt.
Als het hele rechtssysteem elkaar dekt enkel en alleen om onze Mahābhārata-motorrijtuigen van de openbare weg te verwijderen, wordt dat corruptie genoemd. Ook dat schrijf ik maar eens keihard. Een dergelijk rechtssysteem voldoet niet aan artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Nu heeft de Hoge Raad op 14 december 2016 ten tweeden male ons cassatieberoep naar Strafrechtspraak van Rechtbank Rotterdam doorgezonden om een akte rechtsmiddel op te maken, maar zelfs de Hoge Raad kan er veel instoppen, terwijl er tot heden niets uitkomt. Het door ons opgevraagde proces-verbaal van de zitting omtrent ons beklag heeft ons tot heden nog steeds niet bereikt.

Vervolgens hebben wij niets van doen met uw zogenaamde verzekeringswetgeving ter zake van onze Mahābhārata-motorrijtuigen die ook nog niet eens klopt: Hoe kan een auto die uit zichzelf niets doet voor wettelijke aansprakelijkheid worden verzekerd? Dat kan helemaal niet! Een auto veroorzaakt geen ongevallen; de mate van bewustzijn van een bestuurder veroorzaakt ongevallen. Als dat bewustzijn laag is, dan ontstaan er veel ongevallen; is dat bewustzijn hoger tot hoog, dan ontstaan er minder tot geen ongevallen. Autorijden hoort daarom gewoon onder de AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) te worden geregeld. Een auto is gewoon een object dat vrijwillig kan worden verzekerd, net als een stereo-installatie en een gebouw kunnen worden verzekerd tegen van buiten komende onheilen die niet expres worden veroorzaakt. Eenieder zou ook bij haar of zijn verzekeringsmaatschappij moeten claimen, en die Eigen verzekeringsmaatschappij dient die claim dan zonder meer uit te betalen: ieder voor haar Eigen verzekerden.
Daarom zoeken wij in principe volgens ons Community Shared Risks Management een AVP die ook ongevallen met onze Mahābhārata-motorrijtuigen dekt.

Ook Nieuwsuur spreek ik aan over het programma van woensdag jl. toen over het onderwerp asiel, terreur en criminaliteit opeens een foto van de omslag van (ook ons) Wereldpaspoort werd getoond. Wat heeft dat Wereldpaspoort van doen met asiel, terreur en criminaliteit! Het is – gelet op het bovenstaande – eerder zo dat juist wij werden geterroriseerd, maar dat is nu gestopt omdat het Veld van ons Aller Mahābhārata is gezuiverd: dharmakṣetra Mahābhāratakṣetra.

Onze Community of Peace heeft namelijk ons Aller Mahābhārata bij uw nooit Verenigde Naties uitgeroepen omdat het God’s Wil was, en God’s Wil geschiede nu eenmaal. Daarom stoppen wij nooit en hebben wij ook de langste adem zoals dat heet. Wat er allemaal is gebeurd en wat wij daarom aan criminaliteit konden blootleggen, noemen wij slechts: aanloopproblemen. Maar nu het voor den Volke is blootgelegd, zal het stoppen, zoals ik ook weer een faxverbinding heb met het Gerechtshof en de Hoge Raad. Noch u, noch de politie, noch de officieren van justitie, noch de rechtbanken kunnen langer doorgaan met hun praktijken want zij zondigen slechts tegen zichzelf; niet tegen ons! Dat is namelijk niet mogelijk omdat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf. Ook uw Staatshoofd de paus heeft dit verklaard in zijn Motu Proprio. Daarom kan niemand zich meer verbergen achter een ander, Wie dan ook.

Nogmaals wijzen wij er daarom op dat ons Aller Mahābhārata volgens het Volkenrecht recht heeft op en dit daarom ook heeft:

 • een Eigen Regering: de Regering van Mahābhārata;
 • een Eigen Grondwet: de Grondwet van Mahābhārata;
 • een Eigen Juistheidssysteem in Liefde;
 • een Eigen toelatingsbeleid voor nieuwe Mahābhāratianen, waartoe ik als minister van ASHA expliciet bevoegd ben verklaard door de Regering van Mahābhārata;
 • een Eigen beleid voor de afgifte van Rijvaardigheidsdiploma’s en het uitreiken van de daarbij horende identificatieplaten aan bestuurders van motorrijtuigen van onze Community of Peace;
 • een Eigen Mahāpk voor de motorrijtuigen van onze Community of Peace die vaak nog strikter is dan de u bekende APK;
 • een Eigen Community Shared Risks Management;
 • een Eigen kerkgenootschap, genaamd: House of Humanity and Ethic Compass, in welker statuten onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, en de Grondwet van Mahābhārata thans ook voor de wet zijn vastgelegd als vaststaande gegevens die dienen te worden gerespecteerd en nageleefd;
 • een Eigen opleidingsinstituut, genaamd: World University of Peace;
 • een Eigen vlag: zie de bijlage; en het belangrijkste:
 • een Eigen Volk, namelijk God’s Volk dat uit Babylon wordt weggeleid en in ons Aller Mahābhārata wordt opgevangen overeenkomstig het vermelde in het Bijbelboek Openbaring 18: 4 – 5 en 14: 14 – 16.

Nogmaals wijzen wij u er op dat ons Aller Mahābhārata een voorbeeld natie is voor en naast al het andere. Want wij dwingen niemand en u heeft daarom van onze kant niets kwaadaardigs te verwachten. U kunt er echter voor kiezen om ons voorbeeld na te volgen. Dat is aan u en aan de individuele Mens.
De vraag die wij u Allen voorleggen is: gaat u door op de weg naar de Derde Wereldoorlog die in wezen al aan de gang is, of kiest u de Weg van de Liefde naar het Aardse Paradijs dat ons is beloofd in het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 20, om met elkaar te Leven in Vrede, Liefde, Harmonie? Denkt u er daarbij aan dat er al veel van de Profetie van Daniël omtrent die Derde Wereldoorlog is vervuld: gebieden die aanvankelijk tot de Koning van het Noorden behoorden, zijn nu bezet door de Koning van het Zuiden! De Koning van het Noorden maakt zich nu sterk om de Koning van het Zuiden straks weg te vagen: dan is dat wat u nog steeds: “Nederland”, noemt ook verdwenen.
Deel uw keuze maar mee aan het Universum; ik mag u al op voorhand verklappen dat u altijd hebt gekregen, krijgt en zult ontvangen hetgeen u zelf hebt opgeroepen.
Amen!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw dienaar

Advertenties

antwoordbrief min. van ASHA aan de Belastingdienst

19 Jan

Geachte aangeschrevenen, Vrede zij met u!

Vanmiddag heb ik de door mij wèl ondertekende hierbij gevoegde brief in .pdf-formaat verzonden in de portvrije antwoord envelop van de Belastingdienst.

De situatie is nu zo:

 • reeds in het jaar 2012 heb ik me gericht tot de regering en Staten-Generaal om hen te bewegen de belastingwetgeving aan te passen aan met name het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: artikel 10 – Vrijheid van Geweten. Aan dit verzoek is tot heden geen gevolg gegeven!
 • ik heb mijn Vrijheid van Geweten bevochten in gerechtelijke procedures: in het jaar 2013 is het voornoemde handvest als internationaal recht niet eens besproken, laat staan toegepast: de rechter dook direct al in de belastingwetgeving – subjectieve partijdigheid; belastingrecht is in strijd met artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ten aanzien van een onpartijdige rechtspraak;
 • op 15 mei 2014 heeft onze Community of Peace onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, bij de Verenigde Naties te New York uitgeroepen;
 • door de ontstane rechtsbetrekkingen en gevoerde procedures is het nu zo dat onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, zowel naar de constitutieve opvatting als naar de declaratieve opvatting als staat bestaat, waarbij alles dat niet is weersproken, vaststaat (uitspraak Rechtbank Rotterdam – zie de bijlage in .pdf-formaat);

Het bovenstaande houdt in dat onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, thans een soevereine staat is waarmee rekening dient te worden gehouden.
Dit gaan we in de rest van de procedures naar voren brengen, waarin met betrekking tot het wagenpark van onze Community of Peace artikel 37 van de Wegenverkeerswet prominent wordt: artikel 36 van de Wegenverkeerswet is op ons wagenpark helemaal niet van toepassing. Wij hanteren Eigen regels, waarmee wij ons als gast gedragen op ‘s Heren wegen.
In wezen is er zelfs een verdrag, want ons aanbod om mee te betalen aan het onderhoud van bestaande wegen is afgeslagen net zoals ons Aller Mahābhārata is erkend per 1 maart 2015 door wat men wel noemt: “de Koning en zijn ministersploeg”, met afschrift aan de Staten-Generaal en onze sub-Court: de Hoge Raad der Nederlanden.

Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, bestaat! Met dank aan Krishna of Christus: onze God!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, minister van ASHA, jullie dienaar

BeldienstVA2017.pdf

achternaam

12 Jan

Vrede zij met Allen!

Aad; (aliusjudassananda) heeft hieronder een leuke studie uitgevoerd over de achternaam.

Inmiddels is bekend dat geen enkele overheidsinstantie beschikt over documenten waaruit blijkt dat een Mens niet de Eigenaar is van de aan haar of hem bij geboorteakte overgedragen Eigen Naam en de aan haar of hem ex lege toebedeelde familienaam – in wezen dus beide familienamen: die van de moeder en die van de vader. De achter- of familienaam slaat op het lichaam waarop het betrekking heeft. Zodoende maakt het deel uit van de totale Naam Die aan een Menselijk lichaam is gegeven. Met deze totale Naam wordt zodoende een bepaald Mens aangeduid.
Volgens Volkenrecht en ook internationaal recht, bij voorbeeld artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie geniet de Mens het Recht op de bescherming van haar of zijn persoon(-lijkheid = als een persoon). Hieronder valt derhalve ook de bescherming van de Namen van die persoon(-lijkheid) die overigens ook onder de intellectuele bescherming vallen. Dit is geregeld in de Auteurswet. Krachtens de Auteurswet is de Mens daarom de Eigenaar van het © Auteursrecht op haar of zijn Eigen Naam en op haar of zijn familienaam.

Vervolgens is bekend geworden dat gemeenten ook niet beschikken over documenten waaruit blijkt dat zij tegen het Volkenrecht, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Grondwet van Mahābhārata in, alsmede tegen internationaal recht, zoals bij voorbeeld het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (het aloude Verdrag van Rome) en het voornoemde handvest, in, in strijd met de Auteurswet over de aan de Mens toebehorende Namen vrijelijk mag beschikken, zoals gemeenten en andere overheidsinstanties doen. Dit vrijelijk gebruik van jullie Namen is strafbaar gesteld in de Auteurswet. Sommige inbreuken op jullie © Auteursrecht worden zelfs gekwalificeerd als een misdrijf.

Op grond van deze Auteurswet is het daarom toegestaan om gebruiksregels voor jullie Namen vast te stellen zoals ik heb gedaan voor voorlopig de gemeente Brielle en Rechtbank Rotterdam, en in feite heb ik dat langer geleden ook al gedaan voor de Belastingdienst, maar toen waren de bovenstaande feiten nog niet boven tafel gehaald. Nu sta ik ook daarin sterker, zeker nu Rudolf mij heeft gewezen op het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden, inhoudende dat aantekenaars van de cassatie daartoe bij de algemeen nut beogende Belastingdienst geen belang hadden, en daarom ook uit dát oogpunt niet belastingplichtig kunnen zijn. Overtreding van de door jullie vast te stellen gebruiksregels dient strafbaar te worden gesteld. Van overtreding kan dan aangifte worden gedaan opdat de overtreder strafrechtelijk wordt vervolgd.

Los hiervan is er nog privacywetgeving voor dit Spirituele District Holland waaraan de overheid moet voldoen.

Ik hoop jullie hiermee naar genoegen te hebben IN-gelicht.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

From: Aad@desoevereinemens.org
Sent: Thursday, June 16, 2016 8:21 PM
To: Marco van ; Krishnananda ; Jaap; otf Breederland (Jake B) ; ‘j.p.van.den.berg’ ; peetslevensdoel@gmail.com
Subject: achternaam

Tot 1811 waren het de kerken die aantekeningen maakten van geboorten, huwelijken en overlijden, maar in 1811 veranderde dit definitief door de invoering van het burgerlijk wetboek. Voor 1811 hadden doorgaans alleen de rijke en voorname mensen een familienaam. Achternamen worden in de regel doorgegeven door de vader, maar in sommige gevallen ook door de moeder. Hierbij kan het gaan om situaties wanneer de vader onbekend is of het kind weigert te erkennen of wanneer de moeder erkenning door de vader wil tegenhouden. Gehuwde vrouwen voeren doorgaans de achternaam van hun echtgenoot, maar zij houdt wel haar meisjesnaam waaronder zij bijvoorbeeld staat ingeschreven bij instanties. Ook kan het een bewuste keuze zijn om als gehuwde vrouw de eigen ‘meisjesnaam’ te blijven gebruiken in plaats die van haar echtgenoot.

Globaal kunnen de achternamen in de volgende groepen worden onderverdeeld:

Afstammingsnamen. Zij kunnen worden onderverdeeld in de volgende subgroepen: Vadersnamen (patroniem): de naam vader. Voorbeelden hiervan zijn: Pietersen (zoon van Pieter), Janssen (zoon van Jan), Willemsen (zoon van Willem) Dit zijn de meest voorkomende achternamen. Moedernaam (metroniem): Ontstaan uit de voornaam van de moeder en overige verwantsnamen. (Ooms, De Neef)

Geografische namen. Deze namen duiden plaats of streek van herkomst aan, de boerderij waar men woonde, maar ook wel de achternaam van de heer die men vroeger diende. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: van Tlburg, van Brussel, van Velzen, van Groningen.

Beroepsnamen. Deze namen duiden de naam van het beroep aan wat men uitoefende. Bekende voorbeelden hiervan zijn: Smid, Bakker, Mulder, Visser, Kuiper, de Boer.

Eigenschapsnamen. Zij duiden bepaalde lichamelijke of geestelijke kenmerken aan en ook diernamen behoren tot deze namengroep. Voorbeelden zijn: De Lange, De Groot, de Kleine, de Vos, de Leeuw, de Hond, Kat.

De 10 meest voorkomende achternamen in Nederland zijn: De Jong, Jansen, De Vries, van de Berg, Bakker, van Dijk, Janssen, Visser, Smit en De Boer.

In totaal komen er circa 200.000 achternamen voor in Nederland en door immigratie van onder andere Italianen, Spanjaarden, Turken, Marokkanen en andere bevolkingsgroepen is Nederland de laatste decennia verrijkt met vele verschillende achternamen. Daarvoor waren er al tal van Nederlanders met een van oorsprong Franse achternaam, die afkomstig is van een Hugenootse afkomst. Aanhangers van het protestantisme (Hugenoten) werden in de zestiende en zeventiende eeuw bloedig vervolgd in het Katholieke Frankrijk en velen van hun moesten vluchten. Zodoende kwam een aantal van de Hugenoten terecht in Nederland waar zij zich vestigden. Enkele voorbeelden van deze van origine Franse achternamen zijn: Tokkie (Toquet), Petit, de Jeu (du Jeu), Le Grand, Plessius (Du Plessis).

De achternaam staat vast en kan in principe niet gewijzigd worden. Er zijn echter wel situaties waarbij de achternaam gewijzigd kan worden, maar dit is een kostbare en langdurige geschiedenis. Situaties waarbij de achternaam gewijzigd kan worden zijn bijvoorbeeld wanneer de ouder of verzorger het kind zijn of haar achternaam wil geven, bij een onjuiste spelling of een bespottelijke achternaam. Voor wijziging van de achternaam moet een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de Koningin, en de uitvoering van de naamswijziging geschiedt door het Ministerie van Justitie. Hetzelfde geldt in principe voor het wijzigen van de voornaam, maar daarvoor moet het wijzigingsverzoek ingediend worden bij de rechtbank.

Bronnen:

www.naamkunde.net

www.nl.wikipedia.org

www.tresoar.nl

uw antwoord op WOB / heroverweging B&W van Brielle

6 Jan

Geachte leden van de Staten-Generaal en ingekopiëerden, Vrede zij met u!

Bijgaand zend ik u toe het antwoord van de heer P. otf den H. van de gemeente Brielle in een zogenaamd kortrecht besluit op mijn verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur als minister van ASHA van ons Aller Mahābhārata. Ik laat het antwoord verder voor zichzelf spreken.

Met betrekking tot de Namenkwestie heb ik in mijn laatste brief als minister van ASHA, deel uitmakend van een uitgebreide correspondentie met uw Belastingdienst (dit keer!) te Amsterdam omtrent het door mij als plaatsvervangend Hoofd van onze Universele Vredesbeweging: Community of Peace, ingediende bezwaarschrift, geconcludeerd dat u zelfs zover gaat dat datgene wat u noemt: “het Rijk”, identiteitsfraude pleegt. Immers: “Als dan dat wat u noemt: ‘het Rijk’, zonder mijn toestemming daarvoor en daarom mijn Namen steelt om daarvan een natuurlijk persoon te maken naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, en bovendien deze juridische entiteit over mij heen legt als ware ik die natuurlijke persoon, dan is hier niet alleen sprake van diefstal, maar ook van bedrog! Dit is namelijk identiteitsfraude: iemand steelt mijn Namen, maakt daarvan een natuurlijk persoon en zegt dan dat ik dat ben om vervolgens die natuurlijke persoon rechten en verplichtingen waarom ik helemaal niet heb gevraagd op te leggen! Zo werkt het toch niet? Dat waar uw Rijk zo voor waarschuwt, pleegt het zelf: identiteitsfraude!
U kunt het al dan niet hiermee eens zijn, maar dat wat u noemt: ‘het Rijk’, heeft de Macht over de van ons Allen gestolen Namen, heeft daarvan natuurlijke personen gemaakt en heeft hen: ‘Nederlanders’, genoemd en is daarom de Eigenaar van omstreeks 17 miljoen wat u noemt: ‘Nederlanders’, en daarom dient u als inspecteur en vertegenwoordiger van uw Rijk inderdaad zelf de aangiften te doen en te betalen. De wettelijke basis hiervoor is dezelfde Wet inkomstenbelasting 2001. Daaraan kan ik niets doen: ik heb de belastingwetgeving niet in elkaar gefrommeld.” Ù hebt daaraan meegewerkt, geachte leden van de Staten-Generaal: ik heb u al eerder geschreven dat uw wetgeving van abominabele kwaliteit is, en dit is daarvan slechts één voorbeeld.
Ook heb ik de Belastingdienst geschreven: “Nogmaals wijs ik u op het verschil tussen Mens en natuurlijk persoon:
… Volgens Genesis 1 schiep onze Moeder-Vader God: Rādhā-Krishna, de Mens naar zijn beeld en gelijkenis als Vrouw en Man. Volgens Genesis 2 blies hij zijn Levensadem in de neus van de Mens. En zo werd de Mens een Levend wezen.
Wat u noemt: ‘het Rijk’, creëerde zijn natuurlijke persoon uit van een Mens gestolen Namen naar zijn beeld en gelijkenis als juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest.
De Mens is een Levend wezen; de natuurlijke persoon is een dood object die uit hoofde daarvan alleen al geen belasting kan betalen, noch aangifte kan doen. Bovendien is dat dode object Eigendom van de maker: dat wat u noemt: ‘het Rijk’. Dit is duidelijk te lezen op de wettelijk verplichte legitimatiebewijzen.

Mijn conclusie luidt daarom dat – zo er al iemand belastingplichtig kán zijn – dat wat u noemt: ‘het Rijk’, de belastingplichtige is omdat dat wat u noemt: ‘het Rijk’, de Eigenaar is van zijn omstreeks 17 miljoen dode schepselen: de natuurlijke personen die in Nederland wonen!

Mijn slotconclusie luidt daarom: geen enkel Mens die in dit Spirituele District Holland resideert, is belastingplichtig, noch aangifteplichtig.
Amen!”

Vanwege de geconstateerde identiteitsfraude deel ik hieronder mee:
Krishnānanda is ingevolge de Auteurswet de Ware Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen Naam: Dirk; behorende tot de families: Van den Engel en Goudriaan.
Mijn Namen mogen niet wederrechtelijk worden gebruikt, noch misbruikt omdat ze zijn beschermd Krachtens Volkenrecht en internationale wetgeving, waaronder artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is begrepen, welk grondrecht voor dit Spirituele District Holland onder meer is uitgewerkt in de genoemde Auteurswet.
Daarom zijn mijn Namen als onderdeel van de bescherming van mijn Persoonlijkheid onder geheimhouding neergelegd in het Basis Register Personen van de gemeente Brielle.
Wederrechtelijk gebruik en misbruik van mijn Namen zullen worden bestraft!
U bent nu gewaarschuwd en daarom stel ik de navolgende regels voor het gebruik van mijn Namen in de vorm van de door mijzelf geschapen Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid voor de wetten van alle Spirituele Districten vast:

 1. Mijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid mag in ons Aller Mahābhārata slechts worden gebruikt voor de wetten van alle Spirituele Districten van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata. Alle andere adresseringen dienen te worden gericht aan: Krishnānanda.
 2. De spelling van de Namen van mijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid is als volgt: Dirk; otf van den Engel.
 3. Mijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid heeft haar correspondentie-adres in de gemeente Brielle:

Mahābhārata
Spiritual District of Holland
P.O. Box 47
3230 AA BRIELLE

en mag niet worden gecombineerd met mijn geheime woonadres zoals de gemeente Brielle en Rechtbank Rotterdam nog steeds doen. Neemt u Allen hiervan goede nota en geef het door aan uw medewerkers, want nogmaals: wederrechtelijk gebruik en misbruik van mijn Namen zullen worden bestraft. Want ik schrijf het hier maar duidelijk neer: ik ben het getreiter van dat wat u noemt: “de Staat der Nederlanden”, en zijn organen achter onze ruggen om meer dan zat! Als u zoveel had in te brengen tegen onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, dan heeft onze Community of Peace u daarvoor ruimschoots de tijd gegund om dat te doen. Tot heden hebt u echter niet gereageerd, en daarom dienen de organen van die: “natie Nederland”, ons niet langer te dwarsbomen. Ons Aller Mahābhārata is God’s Wil die geschiede en niets anders en daarom is zij ook een vaststaand feit, dat reeds is bevestigd door de hieronder beschreven uitspraak van Rechtbank Rotterdam, overigens wederom zonder proces-verbaal. De rechtbank is hiermee niet scheutig!

Tenslotte verwijs ik u naar de onderstaande e-mail voor meer informatie omtrent ons Aller Mahābhārata:

From: Krishnananda
Sent: Wednesday, December 28, 2016 2:02 AM
To: P. otf den H.
Cc: Burgemeester ; Gemeentesecretaris ; Hoge Raad der Nederlanden ; Publiekszaken CVE3 Gemeente Rotterdam ; Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; Wethouder (1) ; Wethouder (2) ; Wethouder (3)
Subject: uw antwoord op WOB / heroverweging B&W van Brielle

Geachte heer otf den H. en lezers, Vrede zij met u!

In dank ontving ik uw bijgevoegde antwoord namens het College van burgemeester en wethouders van Brielle op mijn WOB-verzoek om heroverweging en om het advies van de bezwaarschriftencommissie Brielle / Westvoorne dat u was vergeten bij te voegen bij het besluit van het college van Brielle van 15 november 2016 op mijn bezwaarschrift.

Omdat u de (eind)adviseur van het college van Brielle bent, en mijn WOB-verzoek om heroverweging in zogenaamd kortrecht hebt afgedaan, VOEL ik me thans genoodzaakt om me tot u te wenden. Want een besluit van het college van Brielle is zo juist als het advies van zijn adviseur juist is.

 1. Tegen uw zogenaamde kortrecht-besluit hoef ik geen bezwaar meer aan te tekenen omdat u van mijn mogelijkheid om op grond van mijn WOB-verzoek een heroverweging te maken geen gebruik hebt gemaakt. Ik zal derhalve Rechtbank Rotterdam verzoeken om de zaak Samen te voegen tot Eén zaak op grond van de mogelijkheid die in de Algemene wet bestuursrecht (uit mijn hoofd artikel 8:14, lid 2) wordt geboden.
 2. Dank u voor uw antwoorden op mijn WOB-verzoeken: u bent niet in het bezit van documenten: a. waaruit blijkt dat ik niet de Eigenaar ben van de aan mij bij geboorteakte overgedragen Naam: Dirk; en de aan mij ex lege toebedeelde familienaam: Van den Engel (WOB-verzoek van 7 november 2016, ontvangen op 18 november 2016, beantwoord op 24 november 2016, onder kenmerk: 160017316) en daarom bent u ook niet in het bezit van documenten op grond waarvan ook mijn andere familienaam: Goudriaan, niet van mij is, en b. waaruit blijkt dat u tegen het volkenrecht, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Grondwet van Mahābhārata in, alsmede tegen internationaal recht, zoals bij voorbeeld het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, in, in strijd met de Auteurswet over de aan mij toebehorende Namen vrijelijk mag beschikken zoals u doet.

Uit de bovenbeschreven WOB-verzoeken mogen we daarom nu de conclusie trekken dat het © Auteursrecht op mijn Eigen Naam: Dirk; en mijn beide familienamen: Van den Engel en Goudriaan, op grond van de Auteurswet van mij is en dat daarvan noch door het college van Brielle, noch door een willekeurige ander zonder mijn toestemming gebruik mag worden gemaakt. U en willekeurige anderen doen dat wel en u laat het college van Brielle dit ook doen! Weet u dat dit in de Auteurswet strafbaar is gesteld? Ik heb het een keer nagezocht, maar het is momenteel (nog) niet de bedoeling om een strafzaak tegen u te beginnen. Aan de andere kant heb ik u al veel kansen geboden waarvan u geen gebruik hebt gemaakt, maar ik ben Die ik ben en dat is God’s trouwe dienaar: Krishnānanda. Daarom handel ik slechts met zijn goedvinden.

U schrijft in uw bijgevoegde kortrecht besluit onder meer: “… Op 13 april 2015 en 26 mei 2016 beslisten wij afwijzend op de aanvraag van de heer D. van den Engel, eveneens tot wijziging van de inschrijving in de BRP. …” Laat mij u eerst nog eens duidelijk uitleggen dat ene: “heer D. van den Engel”, het college van Brielle nimmer iets heeft verzocht omdat een dood object niets kan vragen!
Zo vaak heb ik u al meegedeeld dat wat u noemt: “het Rijk”, zijn natuurlijke persoon heeft gecreëerd op basis van de van mij gestolen Namen (Eigen Naam en familienaam) – nimmer is mij namelijk om toestemming gevraagd om mijn Namen hiervoor ter beschikking te stellen – naar zijn beeld en gelijkenis als juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Een natuurlijke persoon is daarom iets anders dan een Mens, want onze Moeder-Vader God schiep de Mens naar zijn beeld en gelijkenis als Vrouw en Man en doordat hij zijn Levensadem in zijn neus blies, werd de Mens een Levend wezen.
Wie heeft derhalve de aanvragen ingediend? De verzoeken waren ingediend door de Mens Krishnānanda! Reeds daarom zijn de besluiten aan de verkeerde entiteit gericht, ongeacht wat u er ook van vindt!
Wat u in uw kortrecht besluit noemt: “een nieuwe aanvraag”, was een hernieuwde aanvraag op basis waarvan u een heroverweging kon maken. Dit hebt u nagelaten.
Vervolgens schrijft u onder meer: Melding is gemaakt van niet beschikbare documenten die wij in ons bezit zouden moeten hebben om te beschikken over uw persoonsgegevens.
Reeds in voorgaande correspondentie hebben wij u gewezen op het feit dat het brondocument voor uw gegevens uw geboorteakte is. Deze akte bevindt zich in de registers van de burgelijke stand van de gemeente Rotterdam.
Uitsluitend een wijziging in uw geboorteakte kan leiden tot een wijziging in de BRP. …” Reeds meermalen heb ook ik in voorgaande correspondentie gewezen op het feit dat in mijn geboorteakte slechts melding is gemaakt van mijn Eigen Naam: Dirk; en dat ik aan die Eigen Naam: Dirk; nimmer iets heb veranderd.
Daarom mag ik in het Basis Register Personen laten optekenen dat mijn Eigen Naam is: Dirk; otf (of the family) van den Engel, of Dirk; otf (of the family) Goudriaan, of beide familienamen! We hebben namelijk reeds boven al gezien dat het © Auteursrecht op mijn Eigen Naam: Dirk; en mijn beide familienamen, volgens de Auteurswet het Eigendom is van de Mens Krishnānanda, uw dienaar. Dit betekent weer dat mijn geboorteakte correct is opgemaakt en dat ik daaraan niets hoef te laten veranderen.
Mijn probleem is slechts dat u de door de Mens Krishnānanda gewenste verandering: Dirk; otf van den Engel (© juni 1955, Eigendom van Krishnānanda) niet wenst door te voeren, Hoewel de Wet basisregistratie personen zich daartegen niet verzet, en ik volgens de Auteurswet zelf de schrijfwijze van mijn familienamen mag bepalen: òf otf van den Engel, òf otf Goudriaan, òf otf van den Engel en Goudriaan. Daarvoor heb ik geen minister van Veiligheid en Justitie nodig. Slechts mijn Eigen Naam: Dirk; is in mijn geboorteakte bepaald en niet mijn familienamen! Aan mijn Eigen Naam heb ik nimmer iets gewijzigd: hij bestaat nog steeds in de letters: “DIR” en “K”; en niets anders. Komt u nu alstublieft uit de tunnel, geachte heer otf den H.!

Tenslotte stelt de commissie bezwaarschriften Brielle / Westvoorne dat zij geen onderzoek heeft gepleegd naar het feit dat onze Community of Peace reeds op 15 mei 2014 onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, had uitgeroepen bij de nimmer Verenigde Naties te New York, terwijl ik het hele dossier betreffende Mahābhārata bij me had op de commissievergadering van 10 oktober jl. Zij schrijft onder meer: “… Voor het stichten van een staat zijn verschillende vereisten. En er bestaan ook meerdere opvattingen over wanneer iets een staat is. Volgens de constitutieve opvatting is een staat een staat als hij erkend is. Een staat wordt dan erkend als lid van het internationale statensysteem en andere landen willen de gevolgen van de erkenning accepteren. Andere staten erkennen dan de rechten en plichten, die aan de staat toekomen. …”
In ons dossier is te vinden het stuk: Peaceful Proclamation of Mahābhārata, our Worldwide Nation of Sovereign and Spiritual People United in our Community of Peace. Ons Aller Mahābhārata steunt op God’s Wil die geschiede, op de door hem ingestelde Universele Wetten die voor Alles en Iedereen gelden, op de artikelen 2, 3, 4, 5, 13, 30 en met name op artikel 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van die nimmer Verenigde Naties en op hun Millenniumverklaring: A/RES/55/2, en op het rapport van de Algemeen Secretaris van de Verenigde Naties: “In larger freedom: towards development, security and human rights for all”: A/59/2005. Dit uitroepen van ons Aller Mahābhārata is schriftelijk bevestigd, en omdat wij niets hebben vernomen van die zogenaamde Verenigde Naties, heeft onze Community of Peace op 21 mei 2015 de erkenning van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, door dat orgaan op grond van zijn Eigen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en zijn Eigen Millenniumverklaring schriftelijk bevestigd onder dankzegging daarvoor. Hiermee hebben alle lidstaten zich akkoord verklaard omdat er zodoende een rechtsbetrekking is ontstaan per 15 mei 2014.
Volgens de constitutieve opvatting bestaat ons Aller Mahābhārata derhalve.
Bovendien geldt voor het Spirituele District Holland, datgene wat u noemt: “de Staat der Nederlanden”, dat uw Koning op 22 juli 2014 van ons Aller Mahābhārata in kennis is gesteld met afschrift aan uw Staten-Generaal. Ook hebben wij den Volke van ons Aller Mahābhārata in kennis gesteld via een persartikel bij het Press Center. Omdat wij niets hebben vernomen op onze kennisgeving ter zake, heeft onze Community of Peace uw Koning en zijn regeringsploeg op 15 januari 2015 de wettelijke termijn van zes weken gegund om onze ver-Enigde Wereldwijde Natie te erkennen en onze Grondwet van Mahābhārata te eerbiedigen, met afschrift aan de sub-Court van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka: de Hoge Raad der Nederlanden, en uw Staten-Generaal. De sub-Court voornoemd heeft onze kennisgeving ter zake, voorzien van de Grondwet van Mahābhārata, op 22 januari 2015, onder kenmerk: 004.15.1/JS/ds, als zodanig aangenomen. Omdat wij echter van uw Koning en zijn regeringsploeg niets hebben vernomen, heeft onze Community of Peace hen op 3 maart 2015 schriftelijk gedankt voor hun erkenning van ons Aller Mahābhārata en het eerbiedigen van haar grondwet per 1 maart 2015, hetgeen betekent dat er per 1 maart 2015 een rechtsbetrekking met ons Aller Mahābhārata bestaat ter zake van in elk geval de erkenning van het bestaansrecht van ons Aller Mahābhārata. Ook hiervan heeft de sub-Court voornoemd en uw Staten-Generaal afschrift ontvangen.
Op grond van het vorenstaande mogen wij concluderen dat zéker ten aanzien van datgene wat u noemt: “de Staat der Nederlanden”, volgens de constitutieve opvatting onze staat is erkend als staat, in elk geval is het bestaansrecht van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, erkend.
Vervolgens schrijft de commissie onder meer: “… Volgens de declaratieve opvatting kan een staat zonder erkenning bestaan als de staat een grondgebied, (aanzienlijk permanente) bevolking en regering heeft. Ook wordt als een vereiste de bevoegdheid om als staat relaties aan te gaan met andere staten genoemd. Voor zover bij de commissie bekend, voldoet Mahābhārata ook niet aan deze vereisten. Tijdens de zitting is aangegeven, dat Mahābhārata werkt met geloofsdistricten en niet met landen en ook is er geen sprake van een aanzienlijke bevolking. …”
Als allereerste vraag werp ik op: Hoe kan een ver-Enigde Wereldwijde Natie als ons Aller Mahābhārata relaties aanknopen met andere naties? Dat kan toch niet? Daarom is ons Aller Mahābhārata onderverdeeld in Spirituele Districten die gemakshalve weliswaar van dezelfde niet-bestaande grenzen zijn voorzien als de landsgrenzen die u kent. Dat er relaties zijn aangegaan, is overduidelijk. Bovenstaand is er een relatie met de lidstaten van de nimmer Verenigde Naties en een relatie met de diverse organen van dat wat u noemt: “de Natie Nederland”, beschreven.
Vervolgens heeft ons Aller Mahābhārata een:

 • Regering: de Regering van Mahābhārata;
 • Grondwet: de Grondwet van Mahābhārata;
 • Grondgebied, namelijk de hele planeet Aarde, zoals het ook vroeger was, toen de familie Bhārata over de gehele aarde regeerde;
 • Juistheidssysteem in Liefde voor het hele territorium van ons Aller Mahābhārata;
 • Eigen systeem voor het uitreiken van Rijvaardigheidsdiploma’s en het uitgeven van de daarbij horende identificatieplaten;
 • Eigen systeem voor de Mahāpk ten behoeve van de veiligheidseisen van het wagenpark van onze Community of Peace;
 • Community Shared Risks Management voor het hele territorium van ons Aller Mahābhārata;
 • Eigen opleidingsinstituut, namelijk: onze World University of Peace;
 • Eigen vlag die te zien is op onze welkomstpagina;
 • Eigen Volk, namelijk God’s Volk dat uit Babylon wordt weggeleid volgens het Bijbelboek Openbaring 18: 4, en wordt opgevangen in ons Aller Mahābhārata volgens het Bijbelboek Openbaring 14: 14 – 16.

Mogen we weer Samen concluderen dat ook aan de declaratieve opvatting voor een staat is voldaan?

Daarom heeft niet meer de Mens Krishnānanda, maar de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, het verzoek tot actualisatie van het onder uw beheer ressorterende Basis Register Personen ingediend, gewoon volgens de Wet basisregistratie personen in samenhang met de Auteurswet die u ook dient uit te voeren bij het registreren van Namen van Mensen.
Om deze reden begrijp ik werkelijk niet waarom u mijn verzoek tot heroverweging niet met beide handen hebt aangepakt omdat artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht gewoon niet kan worden toegepast.

Daarom zet ik mijn beroep op de Rechtbank Rotterdam door met deze e-mail die ik zekerheidshalve zal uitprinten en zal doorfaxen naar Rechtbank Rotterdam onder aanvulling van mijn beroep met de bijgevoegde bijlage, want Rechtbank Rotterdam aanvaardt niet altijd e-mails als rechtsgeldige procedurestukken; dat doet ze slechts als het haar uitkomt, zo getuige haar uitspraak van 16 augustus 2016 van Team Bestuursrecht 1, zaaknummer: ROT 16/838, volgens welke uitspraak alles vaststaat wat niet is weersproken: ons Aller Mahābhārata is nog steeds niet weersproken en er zijn ook nog steeds geen rechterlijke bezwaren tegen ingebracht. Daarom staat ons Aller Mahābhārata zo vast als een Huis op een Rots voor dezelfde Rechtbank Rotterdam die thans rekening dient te houden met ons Aller Mahābhārata! Daarom verzoek ik Rechtbank Rotterdam als minister van ASHA om Samenvoeging van mijn eerder pro forma ingediende beroep met het antwoord op mijn WOB-verzoek om heroverweging op grond van de Algemene wet bestuursrecht volgens de hierbij gevoegde stukken die ik voor de zekerheid nog naar haar zal doorfaxen.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA van ons Aller Mahābhārata, uw dienaar

Het departement van ASHA is te bereiken op zijn correspondentie-adres:

Mahābhārata
Spiritual District of Holland
P.O. Box 47
3230 AA BRIELLE

27-12-2016 18;37;47.pdf