HAARP / wetteloosheid in wat u noemt: “Nederland”

13 Okt

Geachte leden der Staten-Generaal;
Geacht College van burgemeester en wethouders van Brielle;
Vrede zij met u!

In de eerste plaats heb ik u al vele malen geschreven over chemtrails en HAARP, en nu confronteer ik u met het bewijs van HAARP.
Daarvoor stel ik u eerst een aantal vragen die we gezamenlijk zullen beantwoorden, te weten:

  1. Draait de aarde? Antwoord is onomstreden: Ja.
  2. Blijven luchtdrukgebieden staan? Antwoord is onomstreden: Nee.
  3. In welke richting gaan luchtdrukgebieden normaliter? Antwoord is onomstreden: Van west naar oost.
  4. Is er al eens een luchtdrukgebied (tegen natuurlijk) van oost naar west gegaan? Antwoord: Inderdaad, dat was verleden jaar een keer het geval geweest.
  5. Waarom blijft er al langere tijd een hoge drukgebied boven Noorwegen staan? Antwoord: Vanwege de HAARP-machine in Tromsö, Noorwegen. Vanavond vernamen we via het NOS weerbericht dat het de zaak op slot zet. Dit hoge drukgebied houdt de lage drukgebieden boven Spanje en de Balkan landen vast. De Bilderbergers onder u weten vast waarom dit gebeurt. Het Universum houdt u daarvoor aansprakelijk omdat u (met uitzondering van de Tweede Kamer fractie van de SP) nimmer een reactie op mijn e-mails ter zake hebt gegeven, laat staan dat u ooit enige actie daartegen hebt ondernomen ondanks mijn verzoeken daartoe (dit laatste geldt ook voor de SP).

Al uw energie steekt u in de zogenaamde opwarming van de aarde door CO2, maar aan chemtrails en HAARP weigert u iets te doen, terwijl dit de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde door dier-menselijk toedoen zijn. De atmosfeer in mijlen hoort voor ons gebied op zeeniveau te zijn: 29; zij is momenteel op een haar na: 23! En ze blijft langzaam maar zeker zakken: de lucht is hier veel te ijl. Ik heb al zo vaak geschreven dat we zonder een trede te stijgen al hoger zijn geklommen dan het hoogste punt van Groot-Brittannië, Ben Nevis in Schotland (hier hoort de atmosfeer in mijlen 25 te zijn). We zijn dus al een aardig stuk de Alpen in geklommen zonder ook maar een trede te hebben geklommen!
En u maar klagen dat de zorg te duur wordt. Vindt u het gek?

Naast de te ijle lucht wordt er via chemtrails onder meer Aluminium, Barium, Strontium en soms ook: virussen, over uw kiezers (en zij die niet stemmen, waaronder ik – want waarom zou ik?) uitgespoten. Ik heb al zo vaak geschreven dat hersenen een juiste balans van zuurstof dienen te bezitten om goed te kunnen functioneren. Die balans is er al lang niet meer in de lucht: we ademen te weinig zuurstof naar binnen waardoor de hersenziekten in een rap tempo toenemen. En de Hersenstichting is dan aan het onderzoeken waarom er zoveel hersenziekten zijn: omdat de zuurstofbalans in de lucht is doorbroken. Zo simpel is het! En ze onderzoekt Hoe we hersenziekten kunnen bestrijden, dan wel voorkomen. Ook dit antwoord is simpel: door de zuurstofbalans in de lucht weer te herstellen; er is geen andere methode. Voor de gelovigen onder u: dit is wat Jezus de Messias ons Mensen óók heeft willen bijbrengen, maar de harten van de dier-mensen waren altijd maar weer verhard.
Ik schrijf u naar Waarheid: veruit de meeste ziekten komen voort uit de onbalans van zuurstof in de lucht, want de hersenen regelen praktisch alles in het Menselijk lichaam: ook het bewegingsmechanisme. Ook ziekten als obesitas of overgewicht is voor een belangrijk deel terug te voeren op de hersenen en dus op de verhouding zuurstof in de lucht die we inademen. Hetzelfde geldt voor kanker (waar dan ook) en ziekten van de luchtwegen, waaronder mijn probleem dat ik soms plotsklaps een adem stop heb: niet in de nacht, maar bij volle bewustzijn overdag. Uit Eigen ondervinding voeg ik hieraan toe: prostaatproblemen, mijn problemen met mijn ogen, staar en pijnlijke spieren. Dit is geen ouderdomsproblematiek.
Mijn diagnose is al in november 2001 gesteld door Dr. Radcliffe in Engeland (Southampton / London): MCS, een voortschrijdende ziekte, althans zolang de zuurstofverhouding in de lucht niet juist is, die in mijn geval in de richting van MS voortschrijdt.

Gezond eten en drinken kunnen we zelf regelen en daarvoor zijn we dus zelf verantwoordelijk, maar voor de juiste zuurstofbalans in de lucht is wat u noemt: “de Politiek”, verantwoordelijk. Immers: u stelt via Bilderberg-afspraken het beleid inzake het milieu vast en regelt dit wettelijk, hetgeen naar mijn ondervinding wordt gestaafd met speculatieve berekeningen over tienduizend(en) jaren. Lieve help! Als u zo doorgaat dan is de aarde morgen al niet leefbaar meer! Ik herhaal nog maar eens een keer: en u maar klagen dat de zorg te duur wordt. Logisch: Wie Jezus de Messias niet navolgt, komt voor hoge kosten te staan! Ik zal hier verder geen: “Paarlen voor de zwijnen”, werpen, want die kunnen de schoonheid daarvan niet bevatten.

Om al deze redenen heb ik de Staten-Generaal in 2012 al geschreven dat ik bezwaard van Geweten ben om nog langer belasting te betalen: waar ik aan meebetaal, ben ik mede-verantwoordelijk voor. Dat Wil en kan ik niet langer zijn. Ik heb ze daarom gevraagd om de belastingwetgeving aan te passen aan artikel 10 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: Vrijheid van Geweten, en dat hebben ze tot heden niet gedaan. Daarom ben ik in 2013 bij de Belastingdienst een procedure begonnen om tot ontheffing van de belastingplicht te komen. Ik werd steeds naar de “Politiek” in Den Haag verwezen waar ik dus al was geweest. Van de kast naar de muur, maar dan op wat u noemt: “Rijksniveau”!
Daarom ging ik in beroep bij de belastingrechter die de zaak van de internationale regeling direct al omlaag trok naar de wat u noemt: “Nationale belastingwetgeving”, waardoor hij een Eigen zaak creëerde waarop hij uitspraak deed. Dat was echter niet de zaak die ik hem had voorgelegd! Van die zaak heb ik overigens weinig stukken meer omdat Krishnānanda als Eigenaar van het © Auteursrecht krachtens de Auteurswet op de Eigen Naam: Dirk; behorende tot de familie: Van den Engel, de zaak had aangespannen. Omdat alles naar de natuurlijke persoon werd gezonden, heeft de Mens Krishnānanda alles weer direct teruggezonden. Want ik heb altijd geleerd in de Gemeente Administratie (in 1979 al) dat Diegene Die een verzoek doet, ook antwoord hoort te ontvangen. Als dus de Mens Krishnānanda een verzoek doet, of een zaak aanspant, dan hoort hij dus antwoord te ontvangen, en niet de een of andere door wat u noemt: “het Rijk”, verzonnen natuurlijke persoon.

Bij de thans aanhangige bezwarenprocedure bij de Belastingdienst hebben we duidelijk kunnen maken dat Mens niet hetzelfde is als natuurlijk persoon, ook al zegt de dikke Van Dale dat dit wel zo is. Er bestaat wel degelijk verschil tussen Mens en natuurlijk persoon. Want de Moeder-Vader God: Rādhā-Krishna schiep de Mens volgens Genesis 1 naar hun beeld en gelijkenis als Vrouw en Man en blies hun levensadem volgens Genesis 2 in de neus. Zo werd de Mens een levend wezen. In gelijke analogie schiep wat u noemt: “het Rijk”, zijn natuurlijke persoon naar zijn beeld en gelijkenis uit van Mensen gestolen Namen als juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Een natuurlijk persoon is derhalve een dood stuk vel papier dat ergens in een Basis Register (natuurlijke) Personen is gearchiveerd en dat naar believen wordt gekoppeld aan de Mens van Wie de Namen zijn gestolen. Dit is volledig in strijd met de Auteurswet. In mijn studie daarvan heb ik geen toepasselijke uitzonderingen gevonden.
Tevens hebben wij duidelijk gemaakt dat op grond van de huidige belastingwetgeving zoals zij is de Eigenaar van de natuurlijke persoon, zijnde wat u noemt: “het Rijk”, volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 zelf belastingplichtig en daarom ook aangifteplichtig is. Terecht heb ik daarom sinds 2013 geen aangifte meer gedaan. Daarom vind ik het vreemd dat “’s Rijks Eigen” natuurlijke persoon een boete krijgt opgelegd. Dan had wat u noemt: “het Rijk”, maar eerder aangifte moeten doen! Hoe zit het trouwens met de personele bezetting van die Belastingdienst?
Ik heb de Staten-Generaal al eerder beticht van het feit dat zij geen (juiste) wetten kunnen maken: de belastingwetgeving is daarvan een voorbeeld; de Wet Mulder blijkt uit Eigen ondervinding een tweede te zijn.

De procedure rondom mijn Namenclaim is op zodanige wijze mishandeld door de Rechtbanken Den Haag en Rotterdam dat Rechtbank Den Haag ondanks het bepaalde in de Auteurswet deze procedure heeft doorgezonden naar Rechtbank Rotterdam, die in deze procedure zonder hoor en wederhoor en zonder proces-verbaal uitspraak heeft gedaan. Een wijdverspreide e-mail van mijn kant met een afschrift aan Rechtbank Rotterdam werd opeens gezien als een verzetschrift waarop wederom zonder hoor en wederhoor en zonder proces-verbaal is beslist. Op mijn verzoek om de zaak alsnog terug te zenden ter behandeling aan Rechtbank Den Haag is geen gevolg gegeven.
Het belastinggedeelte van mijn beroepschrift: van Tweeën Eén, is gestrand bij Gerechtshof Den Haag met een wraking van de raadsheer met wel zeven wrakingsgronden, terwijl er nog meer mogelijk waren! Zeven vonden wij voldoende voor zijn c.v.

De auto’s van onze Community of Peace die zij met de desbetreffende identificatieplaten heeft toegelaten op ‘s Heren wegen in onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, nà export uit wat u noemt: “Nederland”, en die zij heeft aangemeld bij wat u noemt: uw Koning en zijn ministersploeg met een afschrift aan uw Staten-Generaal en aan de Hoge Raad der Nederlanden als sub-Court van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, zijn van ‘s Heren wegen gestolen door Politie onder gezag van de Officier van Justitie. Deze heer Wil niet met ons in contact komen en er wordt geen strafvervolging ingezet! De conclusie moet daarom luiden: détournement de pouvoir. Maar daarmee heeft onze Community of Peace haar auto’s niet terug, noch enige schadevergoeding verkregen. In een beklag bij Rechtbank Rotterdam heeft de rechter kortweg uitgesproken – overigens óók zonder proces-verbaal – dat zij mogelijke strafvervolging niet in de weg wilde staan, maar ook hier gebeurt hetzelfde: er komt helemaal geen strafvervolging. Het doel was puur: auto’s van de weg, dus détournement de pouvoir, ofwel misbruik van macht. Deze zaak zit nu muurvast bij de Hoge Raad der Nederlanden zèlf!!!!!!!!!!
We mochten geen klacht indienen tegen de politie-beambten, ook niet bij het Bureau nationale ombudsman dat trouwens zelf zijn Eigen belofte jegens ons niet nakomt, namelijk dat als we geen contact konden krijgen met de betreffende Officier van Justitie, dat wij dan wel een klacht konden indienen bij dit bureau. De betreffende klacht is verleden jaar al ingediend, maar we hebben nog niet eens een ontvangstbevestiging daarvan ontvangen.

Mag ik dan alstublieft als President / judge van de Supreme Court of Justness voornoemd tot de conclusie komen dat het erg slecht is gesteld met de Rechtspraak in dit Spirituele District Holland, door u: “Nederland” genoemd, van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata? Als zelfs de rechters / raadsheren al wetteloze uitspraken doen / Willen doen en griffiers gewoon “vergeten” processen-verbaal op te stellen, wat komt er dan terecht van Mensenrechten? In uw: “Nederland”, is er helemaal geen plaats voor Mensen! U kent slechts dode natuurlijke personen, en daarmee mogen de zogenaamde: “onderdanen van uw koning”, het doen. Uw Eigen Grondwet is al een dode, want lege, showcase naar andere naties toe, omdat artikel 120 in begrijpelijke woorden zegt dat uw wetten – of ze nu slecht of juist zijn – onschendbaar zijn. Met uw wetten worden talloze Mensenrechten vertreden. Zeker als het “link” wordt. Dan worden zelfs sommige wetten niet uitgevoerd, dan wel niet toegepast zoals bij voorbeeld de Auteurswet en de Wet basisregistratie personen zelf. Wat gaat u als Staten-Generaal nu aan deze situatie doen? En geeft u nu maar eens wel antwoord! Want deze e-mail gaat ook op Facebook en Twitter.

N.B.:
Het bezwaarschrift van de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, ter actualisatie van het Basis Register Personen is afgelopen maandag behandeld in de betreffende bezwaarschriftencommissie. De Wet basisregistratie personen is zeker in samenhang met de Auteurswet zeer duidelijk, maar het vindt hier geen pas om verder enige opmerking te maken: wij wachten het collegebesluit af.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: