Archief | augustus, 2016

uitnodiging voor het bijwonen van de voor ons Openbare Terechtzi tting als bedoeld in artikel 15 van de Grondwet van Mahābhārata

31 Aug

Vrede zij met u Allen!

Vandaag, 31 augustus 2016, heb ik de bijgevoegde brief met de daarin vermelde bijlagen aan het Gerechtshof Den Haag per aangetekende post verzonden.

Hierbij nodig ik eenieder uit voor de Openbare Terechtzitting als bedoeld in artikel 15 van de Grondwet van Mahābhārata.
De (voor ons) Openbare Terechtzitting wordt gehouden op maandag 12 september 2016 om 11.00 uur in het gerechtsgebouw / het Huis des Heren op het adres: Mahābhārata, Spiritual District of Holland, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage.

Voor het Gerechtshof Den Haag is dit een gewone belastingprocedure die wordt behandeld door een enkelvoudige kamer van Team Belastingrecht. Omdat de Belastingdienst de openbaarheid van deze zitting kan dwarsbomen, verzoek ik eenieder die onze openbare zitting wil bijwonen zich per e-mail op te geven met vermelding van Naam en woonplaats. Uiterlijk een week voor de dag van de zitting (5 september) moet ik u als getuigen-deskundigen meedelen aan het gerechtshof en de Belastingdienst.

Let op: het gerechtshof heeft ons verboden beeld- en geluidopnamen te maken van deze zitting. Wij houden ons aan dit verbod. Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is immers een voorbeeldnatie! Om deze reden verzoek ik eenieder schrijfgerei en papier mee te nemen om schriftelijk verslag te doen van deze terechtzitting.

Ondanks het feit dat de zitting in principe een belastingzitting is, zullen wij zoveel mogelijk proberen ook mijn Namenclaim daarbij te betrekken. Wellicht is het verstandig dat het College van burgemeester en wethouders van Brielle ook een afvaardiging zendt naar deze zitting. Geef uw Naam en woonplaats maar door per e-mail. Dan zorg ik ervoor dat ook u kan worden gehoord als getuige-deskundige. U kunt nimmer weten Hoe Krishna “de bal laat rollen”!

Op zichzelf beschouwd had dit een mooie inhoudelijke zaak kunnen zijn, maar tot heden hebben de rechters hun kans gemist. In deze zaak komt aan de orde het verschil tussen persoon en Mens en door voortschrijdend IN-zicht heb ik thans ook ingebracht het verschil tussen natuurlijk persoon en Mens.
In het kort: een natuurlijk persoon is niet meer dan een dood object: een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Als dan in de Wet inkomstenbelasting 2001 staat: belastingplichtig voor de inkomstenbelasting zijn natuurlijke personen die in Nederland wonen, dan zal er niet veel belastinggeld inkomen. Een dood object kan namelijk geen belasting betalen, noch aangifte doen. Maar spelen we het spel iets verder mee, dan blijkt dat dode object Rijkseigendom te zijn! Dus zo er al iemand belasting moet betalen en aangifte moet doen, dan is dat wat wordt genoemd: “het Rijk”, zelf!

De Mens wordt in de belastingwetgeving niet als belastingplichtig aangemerkt! Dat kan ook niet omdat de Mens is geschapen als Vrouw en Man door onze Moeder-Vader God: Rādhā-Krishna, naar hun beeld en gelijkenis (Genesis 1). Volgens Genesis 2 blies God hem de Levensadem door de neus. Alzo werd de Mens een Levend wezen.
Omgekeerd analoog hieraan schiep wat u noemt: “het Rijk”, de natuurlijke persoon uit van de Mens door schaduwboekhouding gestolen Namen naar zijn beeld en gelijkenis als een juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Alzo werd de natuurlijke persoon een dood object. Het woord: natuurlijk, maakt een natuurlijk persoon niet levend!

De conclusie moet daarom luiden dat Mensen niet belastingplichtig (kunnen) zijn en daarom ook geen aangifte hoeven te doen. Een voorbeeld van wetgeving onder de maat.

Maar, Lieve Mensen, en daarom moet in feite eenieder haar of zijn Namen claimen: als wat u noemt: “het Rijk”, door schaduwboekhouding uw Namen heeft gestolen, dan betekent dat in wezen dat “het Rijk” via uw gestolen Namen Eigenaar is van alles dat u op Naam hebt gekocht. U hebt geen geld en u hebt geen Eigendommen. Dat wat u noemt: “het Rijk”, kan alles van u opeisen: zonder handtekening.
En weet u wat nu het vreemde is? Als er iets van u is gestolen, probeert men met man en Macht u het gestolene terug te bezorgen. Maar als het uw Eigen Namen betreft, dan probeert men u met list en bedrog te slim af te zijn! Ik heb de “procedure” omtrent mijn Namenclaim “verloren” zonder dat ik één rechter in Rotterdam in de ogen heb mogen kijken! … Maar ik heb er wel mooie toepasbare jurisprudentie aan overgehouden! Die gaan we toepassen in deze zaak: het is nog niet verloren.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw dienaar

Nadere stukkenGerDH.odt

Advertenties

uw uitspraak van 16 augustus 2016, kenmerk: zaaknummer ROT 16 / 838 BESLU SC01

19 Aug

Vrede zij met jullie Allen!

Hieronder treffen jullie aan mijn e-mail aan Rechtbank Rotterdam en de Hoge Raad der Nederlanden.
De inhoud spreekt voor zich:

From: Krishnananda
Sent: Friday, August 19, 2016 2:09 AM
To: Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) ; <a title="info
Cc: Burgemeester ; <a title="p.schouten ; P. den Hartog ; <a title="a.schoon ; Wethouder (2) ; <a title="d.verbeek ; Antoinette Hertsenberg ; <a title="sven.kockelmann ; Bureau Nat. Ombudsman
Subject: uw uitspraak van 16 augustus 2016, kenmerk: zaaknummer ROT 16 / 838 BESLU SC01

Geachte rechter: mr. M. Schoneveld, griffier: mr. D. Goedhart, en griffier van de Hoge Raad der Nederlanden: mr. J. Storm, Vrede zij met u!

Op 18 augustus 2016 ontving ik de uitspraak van Rechtbank Rotterdam op mijn verzet in goede orde. Dank hiervoor!
Naar aanleiding hiervan heb ik een aantal opmerkingen en vragen, te weten:

Procesverloop
Opmerking: De eerste alinea klopt niet! Deze alinea dient als volgt te worden weergegeven:
Eiser heeft verweerder verzocht hem in de basisregistratie personen in te schrijven als Dirk; otf van den Engel (© april 2013, mijn vergissing; dit dient te zijn op grond van de Auteurswet: © juni 1955, Eigendom van Krishnānanda dāsa), door hem aangeduid als Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid, onder doorhaling van de Naam waaronder hij thans als natuurlijk persoon staat ingeschreven en hem een paspoort te verstrekken op Naam van zijn (gestelde) Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid.

Toelichting:
Op grond van artikel 10 van de Grondwet van Mahābhārata heeft iedere Mahābhāratiaan het recht op herkenning als een Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid voor de wetten van alle Spirituele Districten, en daarmee ook van dat wat wordt genoemd: “Nederland”. Dit recht is tot nu toe nimmer weersproken, en geldt voor Europa op grond van de in uw uitspraak vermelde Europese regelgeving.
Daarnaast heeft Rechtbank Rotterdam miskend het verschil tussen Mens en persoon. Dat is een nogal aanzienlijk verschil, maar die tussen Mens en natuurlijk persoon is een nog veel groter verschil:
volgens Genesis 1 is de Mens geschapen naar Rādhā-Krishna’s beeld en gelijkenis als Vrouw en Man, waarin de Moeder-Vader God de Levensadem volgens Genesis 2 inblies door de neus, en zo werd de Mens tot een Levend wezen.
Wat wel wordt genoemd: “de Staat der Nederlanden”, heeft de natuurlijke persoon gecreëerd van de van Mensen gestolen Namen naar zijn beeld en gelijkenis als juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest. Een natuurlijk persoon is derhalve een dood object dat Eigendom is van wat in de volksmond wordt genoemd: “de staat”, aldus het wettelijk verplichte legitimatiebewijs.
Deze procedure is aangespannen om mijn © Auteursrecht volgens de Auteurswet op mijn Eigen Naam: Dirk; behorende tot de familie: Van den Engel, te claimen van die: “staat”. Die claim heb ik gebaseerd op internationaal recht, en niet op de Wet basisregistratie personen.

Vervolgens wordt gesteld: “Eiser heeft beroep ingesteld, ingekomen bij de rechtbank Den Haag op 1 december 2015, tegen het niet (tijdig) beslissen op zijn aanvraag van 29 augustus 2015.” Dit is correct want ik heb nog steeds geen beslissing ontvangen. Het duurt wel lang eer ik een beslissing ontvang en zoals de zaken er nu voorstaan, zal ik ook geen beslissing meer ontvangen!

Vervolgens wordt gesteld: “Bij brief van 2 februari 2016 heeft de rechtbank Den Haag het beroepschrift met bijlagen doorgestuurd naar de rechtbank Rotterdam.” Dit is al op foutieve gronden gebeurd omdat er geen rekening is gehouden met de Auteurswet die in de hele zaak buiten beschouwing is gebleven. De zaak is ten onrechte doorgezonden naar Rechtbank Rotterdam. Ook van deze doorzending heb ik van Rechtbank Den Haag nimmer een motivatie gezien, laat staan ontvangen! Rechtbank Rotterdam gaf slechts een halve motivatie, en vergat gemakshalve de Auteurswet.

Het vervolg luidt: “De rechtbank heeft op 20 april 2016 bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het beroep niet-ontvankelijk verklaard.” Deze uitspraak zou inderdaad kloppen, indien mijn verzoek was gebaseerd op de Wet basisregistratie personen, want dan zouden burgemeester en wethouders van Brielle niet bevoegd zijn geweest om zonder wijziging van mijn Namen het Basis Register Personen te wijzigen. Maar ik had mijn verzoek gebaseerd op Europese wet- en regelgeving. Want op grond van artikel 94 van de in dit Spirituele District Holland toegepaste Grondwet blijven de bepalingen van de Wet basisregistratie personen die zich tegen mijn Namenclaim verzetten buiten toepassing. Op grond hiervan moesten burgemeester en wethouders een besluit nemen, en dat hebben zij stelselmatig niet gedaan … tot heden! De (kennelijke) niet-ontvankelijk verklaring van mijn terechte beroep door Rechtbank Rotterdam is daarom genomen op ondeugdelijke gronden en in strijd met de Auteurswet en de Awb.

Dan schrijft Rechtbank Rotterdam: “Opposant heeft tegen deze uitspraak verzet gedaan. Daarbij is door opposant niet aangegeven dat hij ter zake van het verzet wenst te worden gehoord.” Mijn e-mail aan geïnteresseerden omtrent de uitspraak met een kopie aan Rechtbank Rotterdam is aangemerkt als verzet. De Hoge Raad der Nederlanden had ook een kopie daarvan ontvangen. In een dergelijke e-mail geef ik natuurlijk niet aan of ik al dan niet Wil worden gehoord. Op dat moment vroeg ik mezelf af of verzet wel zin had. Op hetgeen ik Rechtbank Den Haag had voorgelegd, heb ik slechts een gedeeltelijke uitspraak ontvangen, waartegen hoger beroep op Gerechtshof Den Haag loopt (zitting is op 12 september om 11:00 uur). Het beroepschrift van de President / judge van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, namens mij was immers getiteld: “van Tweeën Eén”! Eerst heeft Rechtbank Den Haag dit beroepschrift ongemotiveerd in tweeën verscheurd; daarna heeft zij het gedeelte betreffende mijn Namenclaim ongemotiveerd naar Rechtbank Rotterdam gezonden. Rechtbank Rotterdam heeft dit beroepschrift klakkeloos aanvaard zonder rekening te houden met de toepasselijke voorschriften van de Auteurswet die Rechtbank Den Haag aanwijzen als “uitsluitend bevoegd in eerste aanleg”. Dit houdt in dat Rechtbank Rotterdam niet eens bevoegd is om een uitspraak te doen in het kader van mijn Namenclaim. Daarom heb ik het Gerechtshof Den Haag op grond van (uit mijn hoofd) artikel 8:14 van de Awb verzocht om de zaak weer te voegen. Uit de stukken kan ik opmaken dat het antwoord op dit verzoek luidt: “Nee”! Toch hebben beide zaken betrekking op elkaar en kunnen zij niet goed worden gescheiden. Immers: een belastingaanslag wordt opgelegd aan natuurlijke personen die in Nederland wonen! Maar natuurlijke personen zijn dode objecten en kunnen uit dien hoofde al geen belasting betalen, laat staan: aangifte doen! Daarnaast zijn die dode objecten juridische entiteiten die Eigendom zijn van wat u noemt: “de Staat der Nederlanden”. Dus als er al iemand belasting verschuldigd is, is dat die: “Staat der Nederlanden”, en niet de Mensen die in het Spirituele District Holland wonen.

Tot hier is alles al ongemotiveerd fout gegaan! Tot nu heb ik nog niets over de overwegingen geschreven! Maar ik vraag me ook af of ik daaraan nog tijd moet verspillen!
Want uit het voorgaande is duidelijk gebleken dat de zaak die ik heb voorgelegd aan Rechtbank Den Haag eerst kapot is gemaakt en vervolgens door beide rechtbanken Eigenzinnig is behandeld volgens het adagium: “Wiens brood men eet, diens woord men (uit)spreekt!” Het ziet er ook naar uit dat dit welbewust is gedaan. Gedurende het hele proces heb ik namelijk voortdurend gereageerd en nadere stukken ingebracht. Dat Rechtbank Rotterdam me ter zake van mijn verzet niet (uit Eigen beweging) heeft gehoord, spreekt boekdelen en bewijst het voorgaande. Zo kon de zaak makkelijk worden afgedaan en het verzet ongegrond worden verklaard. Nu zie ik dat ik toch nog even moet terugkomen op overweging 3, want ook dat klopt niet, al biedt het me wel erg leuke jurisprudentie voor mijn belastingzaak op 12 september 2016 in Den Haag.

Overweging 3
“In hetgeen door opposant is aangevoerd, ziet de verzetsrechter geen aanleiding om anders te oordelen dan is gedaan in de uitspraak van 20 april 2016.
De verzetsrechter stelt vast dat opposant niet heeft weersproken dat verweerder met de brief van 22 september 2015 een besluit heeft genomen op eisers aanvraag van 29 augustus 2015 en dus niet in gebreke is gebleven.” Dit klopt niet, zo schrijf ik met de Hoge Raad der Nederlanden zelf als mijn getuige! Gelet ook op het voorgaande draait de hele zaak hierom! Ik heb zelfs weersproken dat de hele procedure juist is gevoerd! Voortdurend heb ik gevraagd: college, neem nu eens een besluit! En in die e-mail die als verzet is beschouwd door Rechtbank Rotterdam heb ik met zoveel woorden, misschien wel teveel, waarvoor ik dan mijn excuses aanbied!, geschreven dat het college van Brielle een besluit had moeten nemen, gelet op mijn verzoek dat steunde op internationale wetgeving (e-mail van 2 mei 2016, 18:46 uur). Dat heeft het tot heden niet gedaan. Daarmee heb ik de zaak toch weersproken? Gedurende de hele procedure! Zeker ook omdat ik de juiste gang van zaken over het algeheel heb weersproken: daarin zit alles, dus ook de volgende zin: “Evenmin heeft opposant weersproken dat tegen dat besluit dus de mogelijkheid van het indienen van bezwaar open stond.” Burgemeester en wethouders van Brielle wisten zelf niet eens dat ze “een besluit hadden genomen”! Er stond geen rechtsmiddelverwijzing in hun “besluit”. Het college is daarvoor zelfs niet eens op de vingers getikt.
De stelling van opposant dat de rechtbank heeft miskend dat verweerder ten onrechte de Wet basisregistratie personen heeft toegepast, maakt het voorgaande zeer en heel anders.
De rechtbank heeft het beroep dan ook ten onrechte met toepassing van artikel 8:54 van de Awb niet-ontvankelijk verklaard, voor zover zij al uitspraak mocht doen op grond van de Auteurswet die buiten beschouwing is gebleven.

Vragen (Antwoord s.v.p. aan Allen!)

  1. Is Rechtbank Rotterdam van mening dat zij onpartijdig heeft geoordeeld?
  2. Is Rechtbank Rotterdam van oordeel dat zij het door de President / judge van de Supreme Court of Justness voornoemd namens mij ingediende beroepschrift op alle ter zake doende aspecten heeft beoordeeld?
  3. Waarom heeft Rechtbank Rotterdam het beroepschrift niet beoordeeld op de Auteurswet en de zaak niet terugverwezen naar Rechtbank Den Haag als enige bevoegde instantie in eerste aanleg?
  4. Waarom staat er tegen de uitspraak van Rechtbank Rotterdam geen rechtsmiddel open? Wat is het verschil tussen een verzet waarbij ik in cassatieberoep kan gaan bij de Hoge Raad en een verzet bij uw rechtbank waartegen ik geen (cassatie)beroep kan instellen? Kunt u me dat verduidelijken?

Ik verzoek de Hoge Raad der Nederlanden de zaak nu terug te verwijzen naar het Gerechtshof Den Haag, zodat het gerechtshof op 12 september a.s. in een openbare zitting mijn volledige beroep: “Van Tweeën Eén”, kan behandelen in een meervoudige kamer bestuursrecht annex belastingrecht, zoals ik het gerechtshof ook heb gevraagd te doen.

Want ik durf het bijna niet te schrijven, maar het Gevoelen komt bij mij naar boven dat de Rechtspraak zich in deze zaak schuldig heeft gemaakt aan détournement de pouvoir en wellicht ook nog aan abus de droit door wetten en internationale regelingen niet toe te passen om tot haar uitgesproken oordelen te komen.

In Licht en Liefde blijven we Allen ondanks Alles toch verbonden met elkaar!
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, uw Aller dienaar

her-IN-nering bezwaarschriften aan Belastingdienst; belasting- en aangifteplicht volgens de belastingwetgeving

4 Aug

Vrede zij met u Allen!

Bijgaande brief (HerINBeldienst.odt) zend ik morgen handgeschreven aan de Belastingdienst.
Sinds februari 2014 stel ik al dat een Mens, en nu zelfs een wat wel wordt genoemd: “Nederlander”, niet belastingplichtig is, en daarmee ook niet aangifteplichtig is op grond van de belastingwetgeving. Tot heden heb ik nog geen antwoord ontvangen op mijn stellingen en zijn ze niet getorpedeerd. Ook niet in de tot heden gevoerde gerechtelijke procedures. Steeds wordt er om de hete brij heen gedraaid. Gisteren schreef ik al: wiens brood men eet, diens woord men (uit)spreekt. De rechtspraak in wat wel wordt genoemd: “Nederland”, blijkt niet onafhankelijk te zijn.

In een Mulderprocedure waarin ik mocht griffieren namens de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, hoorde ik de rechter toch duidelijk zeggen dat er wordt getoetst aan internationale verdragen en regelingen, maar als het putje bij het paaltje komt kennelijk toch niet. In mijn procedures heb ik slechts internationale verdragen en regelingen opgevoerd omdat de belastingwetgeving zelf geen soelaas biedt: er wordt echter direct in de belastingwetgeving zelf gedoken, en ook de Grondwet van Mahābhārata, waaraan dient te worden getoetst als internationaal geldende regeling op basis van de in dit Spirituele District Holland toegepaste Grondwet, blijft buiten toepassing. Onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, steunt voor Europa echter op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (het aloude Verdrag van Rome, Allen wel bekend) en op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, hetgeen in geen enkele procedure is weersproken of maar enigszins is ontkracht. Het wordt gewoon niet vermeld. Zelfs de Auteurswet blijft onbesproken. Ik mag mijn Eigendomsrechten op mijn © Auteursrecht op mijn Namen niet geldend maken op grond van de Auteurswet omdat wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, mijn Namen door middel van schaduwboekhouding van mij heeft gestolen, er een natuurlijke persoon van heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis: de juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, en deze natuurlijke persoon over mij heeft heen gelegd met verwijzing naar de Auteurswet: “© Staat der Nederlanden. Auteursrecht voorbehouden.”

Dit leidt kennelijk tot het Willens en wetens niet (meer) behandelen van mijn bijgevoegde bezwaarschriften door de Belastingdienst. Ik kan het toch ook niet helpen dat de wetgever geen wetten kan maken! Als ik vraag: Regering en Staten-Generaal, repareer de belastingwetgeving op grond van artikel 10 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: Vrijheid van Geweten, dan wordt er niet gereageerd, terwijl de Dienstplichtwet wel is aangepast. Waarom kan de belastingwetgeving dan niet worden aangepast aan onder meer mijn bezwaardheid van Geweten? En als ik me dan tot de inspecteur wend om een rechterlijke procedure mogelijk te maken, dan had de inspecteur me volgens de rechter niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat hij niet over deze vraag mag beslissen en ik daarom de politiek in Den Haag had moeten benaderen! Is dit niet ook het: “van het kastje naar de muur sturen”? Dat kan toch niet! Hieruit blijkt toch ten zeerste dat wat wel wordt genoemd: “een Nederlander”, geen enkel recht heeft! De rechter mag niet eens toetsen aan de in dit Spirituele District Holland toegepaste Grondwet! Deze Grondwet is gewoon een lege show case voor het buitenland om te laten zien Hoe goed men het in wat wel wordt genoemd: “Nederland”, doet.

Mijn conclusie is daarom dat wat wel wordt genoemd: “Nederland”, een politiestaat is, waaraan zelfs de rechterlijke macht deelneemt, welke staat wordt geregeerd door een dictatuur die wordt geleid door de Bilderbergconferenties. En omdat die conferenties geheim zijn en daardoor niet controleerbaar zijn door het parlement, is de wat wel wordt genoemd: “democratie”, slechts een wassen neus: het lijkt erop, maar het is niet echt. Dit kan zo niet veel langer doorgaan. De Universele door God ingestelde Natuurwetten gelden voor Allen; weldra wordt het Aardse Paradijs over deze Aarde uitgerold. Diegenen die daarin niet passen, zullen dan elders hun toevlucht moeten zoeken. Ik heb al zo vaak gezegd en geschreven dat het Aardse Paradijs is voorzegd in het Bijbelboek Openbaring 20 en door Śrī Caitanya Mahāprabhu, een voorganger van mij in de Geestelijke Erfopvolging van Krishna of Christus, God zelf, via Brahmā / Jahoeweh / Jehovah / Jezus / Allah / Ahoera Mazda, en Hoe hij op deze Aarde nog meer wordt genoemd in verschillende culturen en talen.
Krishna’s Wil geschiede! betekent dus dat dit Aardse Paradijs er inderdaad ook komt. En dat dit huidige systeem van gruwel en bedrog er in die periode van 10.000 jaren niet meer is.
Hier is het woord van toepassing dat zij – de Elite / Alignement of Hoe deze groep die een Nieuwe Wereld Orde voorstaat en uitdraagt nog meer wordt genoemd – bijzonder veel haast hebben omdat zij weten dat zij nog maar weinig tijd hebben. Hierdoor moeten de Godgetrouwen nog even door de zure appel heen bijten. Maar God’s Belofte wordt Heerlijk vervuld. Amen, Gode zij d’eer; Amen Gode zij d’eer.

De kopie voor de Hoge Raad der Nederlanden is bestemd voor de griffier: de heer mr. J. Storm.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw Aller dienaar

HerINBeldienst.odt

BezwAansl2014.odt

Beldienstbezw.odt

zijn de MBh-auto`s niet onrechtmatig opgespoord?

2 Aug

Beste Allen, Vrede zij met u!
Hoge Raad der Nederlanden t.a.v. de griffier: de heer mr. J Storm (uw brief van 10 mei 2016, kenmerk: UIT-G/2016/786)

Dank, Aad; voor deze jurisprudentie! Ook ik zal hiervan dankbaar gebruik maken, al ligt onze zaak met betrekking tot de Mahābhārata-auto’s (MBh-auto’s) iets anders.
Pauluz was ook aanwezig bij het beklag dat we hebben aangespannen tegen het onbevoegd wegslepen van onze MBh-Daihatsu Feroza. De zaak met betrekking tot de weggesleepte MBh-auto’s in de politiezone Den Haag is krek hetzelfde. Uit onze zaak had jurisprudentie moeten voortvloeien, maar de autoriteiten, inclusief de Rechtspraak en zelfs de Hoge Raad der Nederlanden, traineren de zaak (zie hiervoor ook mijn e-mail van 20 mei 2016 gericht aan de Hoge Raad, t.a.v. de griffier: de heer mr. J. Storm, waarop we tot heden geen antwoord mochten ontvangen).
Mijn conclusie is daarom dat er in ons geval sprake is van détournement de pouvoir, oftewel misbruik van macht: gebruik van macht voor een ander doel dan waarvoor die macht is gegeven. Immers: als we inderdaad tegen de wet hadden gezondigd met het op ‘s Heren wegen brengen van onze MBh-auto’s, dan zou er een strafprocedure tegen ons moeten worden opgestart! Dit is nimmer het geval geweest! We mogen daarom stellen dat het slechts de bedoeling was om de MBh-auto’s van de openbare weg – zoals dat in de volksmond heet – te verwijderen. En alle officiële instanties, inclusief de Nationale ombudsman, kijken weg. Want de wat wel wordt genoemd: “Nederlandse wet- en regelgeving”, zijn van toepassing. Daarop zeggen wij: “Pas die dan alstublieft toe!” Maar dat gebeurt niet! Dit is hypocriet!
Wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, steelt onze auto’s waarmee we legaal op ‘s Heren wegen rijden, hetgeen we zelfs officieel hebben gemeld aan het Hoofd van Holland, Inc., in de volksmond ook wel: “Koning van het Koninkrijk der Nederlanden”, genoemd en zijn regeringsploeg van zijn wegen, en we kunnen nergens verhaal halen omdat juist die “Nederlandse wet- en regelgevingniet worden toegepast. Daarom moeten wij nu gaan bedelen of er alstublieft een strafprocedure wegens het onrechtmatig gebruik van ‘s Heren wegen door bestuurders van MBh-auto’s wordt ingesteld: de omgekeerde wereld! Want alles dat we doen en hebben gedaan, is gemeld en strikt legaal! Het uitroepen van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, op 15 mei 2014 al weer bij de Verenigde Naties te New York is zelfs nog gepubliceerd bij het Presscenter. Tot heden zijn er nog steeds geen officiële bezwaren tegen ingekomen en daarom zijn de handelingen die vanwege wat wel wordt genoemd: “het Rijk”, tegen ons en onze ver-Enigde Wereldwijde Natie worden ondernomen puur achterbaks.

Weliswaar zijn agenten in onze gevallen willekeurig bezig geweest: détournement de pouvoir, maar de rechter heeft in ons geval uitgesproken dat zij de strafvervolging die niet komt niet in de weg wil staan. Daarom is ons beklag ongegrond verklaard. Men zou hier al van corruptie kunnen spreken! Dit is namelijk geen onafhankelijke rechtspraak, maar een zaak van wiens brood men eet, diens woord men (uit)spreekt. Daarom hebben wij beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, maar dat beroep ligt – Hoe kan het ook anders! – compleet stil. Deze situatie is in eerste instantie veroorzaakt doordat wij niet per fax hoger beroep bij het Gerechtshof en bij de Hoge Raad der Nederlanden mogen / kunnen instellen. Ons faxapparaat functioneert tot de rechtbanken en daarmee is het gedaan. Punt uit! Ons faxnummer is dus geblokkeerd bij het Gerechtshof en bij de Hoge Raad. Leuk onderwerp voor Tros Radar, de Consumentenbond en NOS/Nieuwsuur.
In de tweede plaats heeft de Hoge Raad de ontvangst van ons papieren beroep in cassatie niet bevestigd. Daarom heeft Pauluz ons volledige beroep in cassatie, inclusief de uitspraak van de rechter van de raadkamer van Rechtbank Rotterdam, gefaxt naar de Hoge Raad. De Hoge Raad zond dit beroep in cassatie door aan het dienstdoende Gerechtshof om te bekijken of er een akte van cassatie kan worden opgesteld; en van dit Gerechtshof hebben wij tot heden niets vernomen. Vervolgens zond de griffier van de Hoge Raad: de heer mr. J. Storm, zijn brief van 10 mei 2016, kenmerk: UIT-G/2016/786, waaruit wij konden opmaken dat ons papieren beroep in cassatie tòch was aangekomen. Wij hebben ons hele verhaal per e-mail van 20 mei 2016 uitgelegd en toegelicht, en vervolgens werd het heel stil!

Maar er is nog meer te schrijven over deze zaak, want de heer Van der Meer van Politie Den Haag had ons aangeraden om contact op te nemen met officier van justitie: Mr Drs Albert Hazelhoff die kantoor houdt te Utrecht, maar deze officier heeft via Nieuwsuur laten weten dat hij op de goede weg is, en weigert om met ons in contact te treden. Ook zou hij ons een brief dan wel e-mail sturen, maar die brief of e-mail hebben wij nimmer mogen ontvangen. Met andere woorden: inderdaad worden wat wel wordt genoemd: “de Nederlandse wet- en regelgeving”, in onze zaak niet toegepast en is er sprake van détournement de pouvoir oftewel in gewoon duidelijk Nederlands: het stelen van MBh-auto’s van ‘s Heren wegen.

Omdat de Nationale ombudsman ons heeft toegezegd in actie te komen als ons contact met de officier van justitie: Mr Drs Albert Hazelhoff, niet lukt, verzoeken wij hem bij deze zijn woord gestand te doen en contact op te nemen met ons Aller Albert die van mening was dat hij op de goede weg is. Als achterbaksheid de goede weg is, dan Wil ik wel eens heel diep in zijn ogen kijken! Beste Nationale ombudsman, kunt u voor vanaf september (i.v.m. vakantie) een afspraak voor de Toezichthouder van Mahābhārata: Johan Peter; otf Teunissen en mij als President van de Supreme Court of Justness of Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka, met hem regelen? Bij voorbaat onze hartelijke dank!
En vergeet één ding niet, beste Nationale ombudsman: volgens de in het Spirituele District Holland, dat bij u bekend is als Nederland, toegepaste Grondwet blijven uw “Nederlandse wet- en regelgeving” buiten toepassing indien er strijd is met de Grondwet van Mahābhārata omdat onze ver-Enigde Wereldwijde Natie steunt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, en voor Europa ook op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (het aloude Verdrag van Rome, u wel bekend) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie! In geen enkele rechterlijke uitspraak tot heden is deze argumentatie om zeep geholpen, omdat het zo is!

Leuk voor de onderzoeks- en nieuwsprogramma’s is nog de wetenschap dat de oude Grondwet (Oprichtingswet) van de Bataafse Republiek nimmer is ingetrokken of anderszins ongeldig is verklaard. Ik heb deze Grondwet ter informatie doorgezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden met de vraag: wat geldt er nu eigenlijk voor wat u noemt: “Nederland”? De oudere Grondwet van de Bataafse Republiek of de latere Grondwet die in dit Spirituele District Holland wordt toegepast? Ook hierop heb ik nog geen antwoord ontvangen. Laten we dan de Grondwet van Mahābhārata maar toepassen, vindt u niet? Op deze wijze kan er eindelijk ware Vrede op deze Aarde komen.

Ook nog een weetje is dat de Napoleontische oorlog roet in het eten van de Bataafse Republiek en haar Grondwet heeft gegooid. Bij het Vredesverdrag werden de Lage Landen toebedeeld aan het Vaticaan. Uw staatshoofd heet dus niet Willem van Oranje en / of Nassau – voor zover dat al als Waarheid mocht worden beschouwd – maar Paus Fransiscus I van Vaticaanstad. En het leuke hiervan is dat de paus in september van het jaar 2013 zijn Motu Proprio heeft uitgesproken voor zijn hele grondgebied! Dit betekent dat vanaf die datum iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn denken, woorden en daden en dat daarom niemand zich meer achter een ander kan verschuilen, zelfs niet achter zijn hoogste baas. Befehl ist nicht mehr Befehl! De paus vindt daarom ook dat het hoog tijd is voor iets als de Grondwet van Mahābhārata, en niets meer! Dat is pas echt deregulering: de opmaat naar het Aardse Paradijs dat is voorzegd in het Bijbelboek Openbaring! (Originele fragmenten zijn van de hand van Joannes de Doper; bewerkt door zijn zwager: Lazarus, de Vriend van Jezus die door hem is IN-gewijd.)

Op de keper beschouwd zijn de “Nederlandse wet- en regelgeving” helemaal niet van toepassing en hebben zij nimmer bestaan! Deze wet- en regelgeving zijn derhalve niet geldig, maar worden geldend gemaakt, onder middelen van dwang gehandhaafd. De meeste wat wel wordt genoemd: “mensen”, zien dit niet omdat zij zich met de hun verplicht opgelegde natuurlijke persoon, hun dode juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, identificeren. Wanneer hun Krishna-, Christus- of Godbewustzijn wordt opgewekt en zij opstaan uit de dood van de hun opgelegde natuurlijke persoon, dan worden zij weer Mens zoals het in den beginne was bedoeld en zullen zij dit IN-zien. Dit In-zien zal de grote gewenste verandering bewerkstelligen, waardoor het Aardse Paradijs als het ware wordt uitgerold. Ons Aller Mahābhārata is een hulpmiddel hiertoe. Niemand hoeft daarom bang te zijn van ons Aller Mahābhārata!

Daarom sluit ik af met: “Hartelijk Welkom in ons Aller Mahābhārata!”

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw Aller dienaar

From: Aad
Sent: Saturday, July 23, 2016 1:05 PM
To: Krishnananda ; <a title="bubbutje ; 'j.p.van.den.berg' ; <a title="peetslevensdoel ; aad ; Bart
Subject: zijn de MBh auto`s niet onrechtmatig opgespoord

hai krishna

is dit niet een ingang voor de MBh kentekens.