Archief | juni, 2016

verzoek om postverzorging en maken van een postzegel voor Ma hābhārata

7 Jun

Vrede zij met jullie!

Bijgaande brief heb ik vandaag (ondertekend) verzonden naar Koninklijke PostNL B.V.

Aad heeft nog gevraagd om uitleg van:
Deze straf beschermt iemand tegen het functioneren van de natuurlijke wetten (maar is geen aflaat voor alle zonden), en is goed voor haar of hem. Maar zij die op verkeerde wijze straffen, die brengen zichzelf en de ander naar de rand van de afgrond om er te zijner tijd volgens de wetten van de natuur in te vallen! Kun je deze voor mij verduidelijken, Krishnānanda… ik voel hier begripsverwarring.
Graag verduidelijk ik dit stukje inderdaad, want het is niet mijn duidelijkst geschreven tekst: dat kan hier ook niet! Woorden zijn er om bepaalde ideeën en dingen te verduidelijken; ze geven uiting aan gevoelens, zijn tekens, insignes, maar niet het Werkelijke ding! Je mag daarom inderdaad IN-voelen wat ik heb bedoeld. Krishna, God Zelf, communiceert meer door middel van het GEVOEL dan met woorden. In feite communiceert hij zelden met woorden. Want het is moeilijk om met woorden precies weer te geven wat ik bedoel. Toch waag ik een goed bedoelde poging.
Śrīla Prabhupāda, mijn geestelijk leraar, sprak in zijn lezingen (ik heb ze nu alle bijna tweemaal beluisterd: ik ben gebleven bij nr. 78 van cd 21 over 21 MP3 cd’s – in totaal circa tweeduizend [x 2!] geluidsfragmenten van mijn geestelijk leraar) vaak over de verplichting om te straffen: “must punish”! Waarom dient er gestraft te worden?
In de eerste plaats om de Universele door Krishna, God, ingestelde Natuurwetten te belichten – ASHA, de Kosmische Ordening. Deze Natuurwetten zijn net als het lichaam: een machine. Als je een machine niet bedient, doet het niets. Krishna, God, heeft die Natuurwetten zó ingesteld dat alle vormen van Werken karma opleveren. Die vormen van Werken kunnen zich uiten in de drie geaardheden: Satya-guna, Rājā-guna en Tama-guna. Satya-guna is de geaardheid goedheid en levert goed karma op. Rājā-guna is de geaardheid hartstocht en levert gemengd karma op: soms goed, soms slecht. Tama-guna is de geaardheid onwetendheid en levert slecht karma op. Als dit karma is gerijpt, dan komt het tot uiting in het lichaam dat een Spirituele ziel op dat gegeven moment omkleedt. Deze Natuurwetten zijn aldus ingesteld dat een Spirituele ziel zich door evolutie van lichaam naar lichaam naar lichaam (er zijn 8.400.000 verschillende lichaamsvormen in dit Universum) ontwikkelt tot een menselijk wezen. Het is de bedoeling dat een Spirituele ziel in Mensenvorm Werkt in de geaardheid Satya-guna, zodat hij goed karma uit zijn Werken haalt. Rājā-guna levert deels slecht en Tama-guna levert slecht karma op. In deze geaardheden misbruikt een Spirituele ziel haar Menselijke lichaam door af te wijken van de Natuurwetten.
Als iemand die Krishna, God, kent en Liefheeft en zodoende kennis van ASHA heeft iemand in zijn onwetendheid straft – misschien liever: terechtwijst – voor zijn onwetendheid, en hem daarbij wijst op de Werking van de Natuurwetten, die deze Mens aanneemt zodat hij niet meer zondigt, dan zal die slechte karma niet meer rijpen, waardoor die Mens van dat slechte karma is verlost. Houdt die Mens zich nu volledig aan de Natuurwetten, dan bouwt hij karma op in Satya-guna.

Maar hij bouwt nog steeds karma op!
Een bonafide geestelijk leraar uit een van de vier geestelijke erfopvolgingen, te weten: Rudra-sampradāya (erfopvolging uitgaande van de halfgod: Śiva), Śrī-sampradāya (erfopvolging uitgaande van de geluksgodin: Lakṣmī), Kumāra-sampradāya (erfopvolging uitgaande van de vier Kumāra’s [zonen van Brahmā / Jahoeweh /
Jehova / Allah / Ahura Mazda die niet aan hun vader’s verzoek wilden voldoen om
te huwen]) en de Brahmā-sampradāya (erfopvolging uitgaande van de materiële schepper van zijn Universum: Brahmā / Jahoeweh / Jehova / Allah / Ahura Mazda – hij is de scheppende halfgod uit de materie die Krishna of Christus, God, hem ter beschikking heeft gesteld!) kan met zijn kennis van de Vedische schriften – waaronder ook de Bijbel en de Koran zijn begrepen – iemand tot een Toegewijde van God opleiden. In de Bhagavad-gītā is te lezen dat iedereen die in haar of zijn laatste Levensuur aan Krishna, God, denkt, onverwijld tot hem komt. Dat lijdt geen twijfel. Door kennis van ASHA en het chanten van zijn heilige Namen gaan Mensen geleidelijk aan steeds meer aan hem denken. Omdat God absoluut is, zijn zijn heilige Namen God, is zijn beeldgedaante God, en kan men God aldus horen en zien. Een beeldgedaante van God is daarom geen afgodsbeeld. Als God een Almachtig wezen is, waarom kan hij dan niet komen in zijn beeldgedaante opdat wij, Mensen, hem kunnen dienen door hem te zien, door hem te wassen, aan te kleden, te versieren met ornamenten en bloemenslingers, hem te bejubelen door arati te offeren en hem met Liefde voedsel aan te bieden, zodat wij zijn Krishna-prasādam tot ons kunnen nemen. Want God is absoluut en daarom eten wij God in de vorm van het door hem gegeten voedsel.
Lieve Mensen: Alles is God, want het is zijn energie! Het is daarom toch niet moeilijk om Krishna of Christus, God, te zien in Al zijn afgescheiden energieën: Aarde, Water, Vuur, Lucht, Ether of ruimte, Geest, Intelligentie, en het valse Ego! De subtiele materie kunnen wij toch ook niet zien met onze materiële ogen, maar we merken dat het er is en daarom is het er. Jullie kunnen mijn gedachten niet zien en andersom, maar we weten dat ieder Mens gedachten heeft. Jullie kunnen mijn intelligentie niet zien en andersom, maar we weten dat ieder Mens een bepaalde intelligentie heeft. Jullie kunnen mijn ego niet zien en andersom, maar we kunnen opmerken dat iemand een sterk ego heeft. En nog subtieler dan dat ego is de Spirituele ziel. Zij is in de schriften beschreven als het 10.000ste gedeelte van het puntje van een haar. Maar zij is in staat haar hele lichaam te doordringen! Dat heet: bewustzijn. Op dezelfde wijze doordringt God zijn Lichaam van het Universum. Dat is het Krishna- of Godbewustzijn. Zo bezien, zijn wij de Microkosmos van het GeHeel of het Heel-Al, de Kosmos: God. Alles is IN God en niets is er buiten God. Dit betekent dat de Spirituele ziel eeuwig is en dat zij op geen enkele wijze kan worden gedood: zij kan niet worden doorstoken, zij kan niet worden verbrand, zij kan niet verdrinken, zij kan niet worden geplet want zij is sad, cit, ananda vigraha, evenals Krishna sad, cit, ananda vigraha is omdat wij als Spirituele zielen een volkomen deeltje van hem zijn: vol van kennis en gelukzaligheid. Dat is onze eerste natuur: onbaatzuchtige Liefde! Onze tweede natuur is het om in de Mensenvorm te kiezen om de eerste natuur altijd onder alle omstandigheden tot uitdrukking te brengen. Dat is onze ver-Enigde Wereldwijde Natie of Samen-Leving: Mahābhārata! Ons Samen Leven is een afspiegeling van het Aardse Paradijs, zoals dat is bedoeld in het Bijbelboek: Openbaring, hoofdstuk 20, en is voorzegd door Śrī Caitanya Mahāprabhu zo’n 500 jaren geleden.

In ons Opleidingsinstituut: World University of Peace, leiden wij Mensen op in Zelf- of Krishna-bewustzijn. Het Eén volgt uit het ander volgt uit het Ene Grootse! Want er is Eenheid in verscheidenheid. Elke individuele Spirituele ziel zal altijd als zodanig blijven bestaan, waar zij zich ook bevindt. In onze World University of Peace worden Mensen opgeleid met het doel om altijd en eeuwig, oftewel 24 / 7, aan Krishna, God te denken waardoor hun Leven succesvol wordt en zij terug naar Huis, terug naar God zullen gaan. Dat lijdt geen twijfel. Dit is dé methode om de Aarde op een juiste wijze langzaam maar zeker te ontvolken.
Laten we terug naar Huis, terug naar God gaan! Om te beginnen al tijdens ons Aardse Leven naar Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka. Dit is mijn Missie als dienaar van God: Krishnadāsa, daartoe door hem geroepen. Een andere agenda heb ik niet!

Amen!

In het Licht en de Liefde van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods: Śrī Krishna, of de Prachtige Christus, met Allen verbonden, verblijf ik
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, Universeel Predikant / Ācārya, tevens minister van ASHA, jullie Aller dienaar

From: Krishnananda
Sent: Monday, June 6, 2016 9:43 PM
To: PostNL
Subject: verzoek om postverzorging en maken van een postzegel voor Mahābhārata

Vrede zij met u!

Helaas heb ik met de inmiddels verzonden bijgaande brief: PostNL.odt, een vergissing gemaakt: ik ben vergeten de datum op de brief te schrijven.
De betreffende brief is op 5 juni 2016 geschreven en vandaag: 6 juni d.a.v., verzonden via uw bedrijf: Koninklijke PostNL B.V.
Voor de onvolkomenheid bied ik u mijn excuses aan!

Tevens zend ik u hierbij nog ter kennisname een afschrift van de besluiten van de Regering van Mahābhārata van 15 mei 2016, waarover in de bijgaande brief wordt geschreven: Division of Powers.pdf.

Ter zake hoop ik spoedig van u te vernemen.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, minister van ASHA, uw dienaar

Department of ASHA
Mahābhārata
Spiritual District of Holland
P.O. Box 47
3230 AA Brielle

PostNL.odt

Division of Powers.pdf

Advertenties

gronden van beroep en verzoek tot voeging van mijn beroep aan Gerechtshof Den Haag

2 Jun

Vrede zij met u Allen!

Gisteren, 31 mei heb ik de bijlage: HBGerechtshofDenHaag.pdf, in tweevoud aangetekend verzonden naar het Gerechtshof Den Haag. Dit stuk is vanochtend vroeg in de juiste postbus bezorgd.
Vermeld stuk houdt in de gronden van mijn beroep die ik in zes punten heb uitgesplitst en het zevende punt is mijn verzoek om voeging van de twee beroepen tot wederom één beroep op het gerechtshof.

Zoals velen van u weten, spreek ik dagelijks met mijn beste Vriend: Krishna, mijn God, en daarom deel ik u nog mee dat het me zeer hoog zit dat ik technisch in mijn beroepsrecht wordt aangetast. Want onze Community of Peace heeft een faxmachine en deze fax kan geen stukken meer zenden aan de Hoge Raad der Nederlanden en nu ook niet aan het gerechtshof voornoemd. Daarom moest ik de stukken thans per (in dit geval aangetekende) post verzenden. Er zit iemand van het ministerie van Veiligheid en Justitie de verbinding van ons faxapparaat met dat van de Hoge Raad voornoemd en nu ook met dat van het gerechtshof voornoemd te verstoren. Het ligt duidelijk niet aan onze faxmachine, want met de telefoon krijg ik ook geen verbinding, terwijl bij de betreffende afdelingen wel faxen binnenkomen.
Bovendien worden onze mails zonder rechterlijk vonnis of uitspraak bekeken door iemand die ik Burger Koekoek noem van hetzelfde ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit weten wij zeker omdat die Burger Koekoek per vergissing ons ooit eens een antwoord terug had geschreven over het feit dat ik zogenaamd het derde gebod (vermeld in het Bijbelboek Exodus 20) had overtreden, maar als burger zeg ik: “Koekoek!”, zo schreef hij. Daarom noem ik hem dus: Burger Koekoek! Ook hieraan moet eens een einde komen!

Ik neem deze feiten – ook namens Krishna – hoog op en eis direct mijn aansluiting op vermelde faxmachines terug. Ik hoop dat Rechtbank Rotterdam en de Hoge Raad der Nederlanden deze klacht serieus nemen en het ministerie van Veiligheid en Justitie opdragen om de verbinding per direct te herstellen. Want ook dit is schending van recht en van Grondrechten.

Laten alle rechterlijke instanties nu eens recht doen en naar recht uitspraken doen, wat die uitspraak ook moge zijn! Al die flauwe kul, daar koopt toch niemand iets voor? Neem eens verantwoordelijkheid! Hetzelfde geldt ook voor de gemeente Brielle; neem eens verantwoordelijkheid! Uw brief van 27 mei jl., kenmerk: SLZ/PH 16.0007961, heb ik in goede orde ontvangen, maar ik ben diep bedroefd: ne bis in idem! Ik had een afwijzing verwacht, maar ne bis in idem? De twee aanvragen zijn duidelijk vanuit een andere situatie gedaan en op andere gronden gefundeerd. Slechts de rechtsgevolgen zouden hetzelfde kunnen zijn! U kunt daarom ook een bezwaarschrift verwachten! Ik Wil uw adviseur wel eens in de ogen kijken!

Dossier Rechtbank Rotterdam: ROT 16 / 838 BESLU SC03
Dossier gemeente Brielle: SLZ/PH 16.0007961

Naar de Wil van Krishna geschreven,
in Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw Aller dienaar

HBGerechtshofDenHaag.pdf