Archief | juni, 2014

uitroepen van onze Wereldwijde Natie: Mahabharata, op 15 mei 2014

24 Jun

COMMUNITY OF PEACE

Natievlag van Mahābhārata

Geachte redactie, Vrede zij met u!

Op 15 mei jl. – de dag waarop we de verschijningsdag van Yahuwshua-ha-Masshiach (7 vChr), beter bekend als: Jezus de Messias, vieren – heeft onze Community of Peace onze Wereldwijde Natie: Mahābhārata, bij de Verenigde Naties te New York uitgeroepen. Onze community deed dit op grond van Artikel 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die onderdeel uitmaakt van de Bill of Human Rights van de Vereningde Naties, welk verdrag volledig door de Nederlandse Staat is geratificeerd. Volgens Artikel 20, lid 2, mogen mensen niet worden gedwongen om tot een associatie te behoren, welke associatie in ons geval bestaat in de naties van de wereld. Op basis van Artikel 20, lid 1, hebben mensen het recht op Vreedzame associatie in onze wereldwijde natie van Soevereine en Spirituele Mensen verenigd in onze Community of Peace. Deze rechten zijn onvervreemdbaar omdat deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is herbevestigd door de Millenniumverklaring die door alle lidstaten van de wereld is aangenomen: A/RES/55/2, van de Verenigde Naties en het rapport van de Algemeen Secretaris van de Verenigde Naties: In larger freedom: towards development, security and human rights for all, A/59/2005.

Precies zoals de Verenigde Naties doen, streeft onze Community of Peace naar Wereldvrede. Ware Wereldvrede is niet te verkrijgen zonder God. Daarom zouden de leden van de Verenigde Naties Krishna-, Christus- of God-bewust moeten zijn om Wereldvrede te kunnen realiseren. Onze World University of Peace waarmee de Verenigde Naties in 1979 al accoord zijn gegaan, leidt mensen op om deze Wereldvrede gestalte te geven volgens de methode die de originele stichter van onze universiteit, Professor die bekend was onder de naam: Dr. Edmond Bordeaux Székely, heeft gegeven. Professor zei het volgende over onze World University of Peace.

Wij hebben de Verenigde Naties gevraagd om het document van onze community ten aanzien van het uitroepen van onze Wereldwijde Natie: Mahābhārata, in de Algemene Vergadering te brengen omdat onze Community of Peace de leden van de Verenigde Naties in Vrede uitnodigt om als Spirituele Districten van Mahābhārata met ons samen te werken om samen het Aardse Paradijs van ONTWIKKELING gestalte te geven.

Het uitroepen van onze Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is door de Universeel Predikant / Ācārya van onze Community of Peace, die de eerste ingezetene van Mahābhārata is, bevestigd bij aangetekende post die op 5 juni jl. is verzonden. In zijn brief heeft onze Universeel Predikant / Ācārya nogmaals om behandeling van het uitroepen van onze Wereldwijde Natie: Mahābhārata, in de eerstkomende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gevraagd. Omdat de aangetekende post nog niet bij het kantoor van de Verenigde Naties is aangekomen, heeft onze community een bevestigingse-mail gezonden, in welke mail de volledige teksten van de aangetekende post zijn opgenomen. Deze mail is op 22 juni 2014 om 19:41 uur in het kantoor van de Verenigde Naties aangekomen. In deze mail heeft Community of Peace tevens verzocht om registratie van onze Wereldwijde Natie: Mahābhārata, in het Statenregister van de Verenigde Naties, en – dit is zeer belangrijk – onze community heeft de Verenigde Naties om het volle lidmaatschap van dit orgaan verzocht omdat onze Wereldwijde Natie: Mahābhārata, de ultieme Verenigde Natie is – zònder individuele staatsgrenzen, terwijl onze Community of Peace de ultieme United Nations is – Wereldregering in God-bewustzijn!

N.B.: de voertaal van Community of Peace is: Engels. Daarom zult u de stukken in de Engelse taal aantreffen.

Namens onze Community of Peace,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya,
uw dienaar

Advertenties

misleiding

14 Jun

Geachte leden van de Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Hierbij ontvangt u het afschrift van onze mail aan foodwatch Nederland: