thyametoxam in oppervlaktewater in Zuid- en Noord-Holland; artikel 120 van de Grondwet; Bataafse Republiek

14 Okt

Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Vrede zij met u!

Hierbij bevestig ik de goede ontvangst van uw brief van 14 oktober 2013.
In deze brief hebt u mij meegedeeld dat mijn brief van 26 september 2013 inzake het bovenvermelde onderwerp ter kennis is gebracht van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Hiervoor dank ik u hartelijk.

Omdat de controle van het regeringsbeleid een aangelegenheid is waarover de Tweede Kamer in eerste instantie gaat, had ik deze brief mede gericht aan de voorzitters en leden van de Tweede Kamer. Graag merk ik hierbij nog op dat het niet om een individueel probleem van mij persoonlijk gaat, maar om landsbelang, omdat het het oppervlaktewater in Zuid-en Noord-Holland betreft. Deze oppervlaktewateren staan niet op zichzelf, maar hebben vaak (ver)binding met oppervlaktewateren elders. Wij verzoeken u dringend dit bij de beraadslagingen in de commissie te betrekken. Zowel u als de Tweede Kamer kunnen er volledig van op de hoogte zijn dat ik niet schrijf voor mezelf, maar in landsbelang.
Wel mag u weten dat ik lijd aan MCS (chemische overgevoeligheid door veel chemische troep die er in de lucht aanwezig is, en zelfs via chemtrails bewust over ons wordt uitgespoten), maar dat mag er niet de oorzaak van zijn dat u mijn klachten zou behandelen als ware zij persoonlijk van karakter. Want nogmaals: áls ik al schrijf, doe ik dat uit landsbelang, omdat ik goed om mij heen kijk en zie dat meer mensen last hebben van zeg maar in het kort: MCS.

Uw Kamer zou een bijdrage aan genezing van veel Nederlanders kunnen leveren om samen met de Tweede Kamer MCS als ziekte te erkennen, net als in Duitsland het geval is. Daarnaast zou uw Kamer een bijdrage aan genezing van veel Nederlanders kunnen leveren om samen met de Tweede Kamer de minister van defensie op het matje te roepen omdat zij de gezondheid van veel Nederlanders op het spel zet door niet te ageren op het verzieken van ons milieu (ja: onze lucht, grond en water wordt letterlijk verziekt, en wel door het hele land!!!) door het “in de atmosfeer brengen van deeltjes” via chemtrails door vliegtuigen. Ik heb zelf gezien dat die “deeltjes” witte waterwolken giftig grijs maken als ze in contact komen met die wolken! En als het dan regent zoals de laatste tijd het geval is, regent het gif. Weg demeter- en ecoteelt; landbouwgif is niet meer nodig!
Ja, ik heb er persoonlijk baat bij als u deze dingen samen met de Tweede Kamer onderneemt, maar met mij tevens: alle Nederlanders!!!

De regering en de Tweede Kamer klagen maar steen en been dat de zorgkosten zo hoog zijn en maar blijven doorstijgen, maar deze twee eenvoudige dingen weigeren zij botweg te doen! Sinds december 2001 ben ik al bezig om voor alle Nederlanders MCS als ziekte erkend te krijgen bij de regering en de Staten Generaal. Ik heb daarvoor mijn hele medische dossier aan de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid c.a. gezonden. Wat is er sindsdien gebeurd? Totaal niets! Bij de gratie van UWV mocht ik in september 2002 dan in de WAO als 80 tot 100 % arbeidsongeschikt. Op zichzelf beschouwd ben ik daarvoor wel dankbaar, maar liever had ik gezien dat de ziekte MCS was erkend door de Staat der Nederlanden (als hij al bestaat, maar dat is een ander onderwerp dat ik hier niet ter sprake breng – wellicht voedsel voor nader onderzoek uwerzijds).
Weet u hoe het werkt? Een patiënt komt bij de dokter met een aantal klachten die de dokter niet allemaal kan diagnosticeren (kenmerk van klachten van MCS, aldus mijn Eigen Ervaring). Daarom zit die dokter opgescheept met een aantal klachten die hij niet kan verklaren (maar die worden veroorzaakt door vergiftige lucht, aldus mijn Eigen Ervaring). Als die klachten blijven, moet hij ze laten onderzoeken door een specialist (zorgkosten). In het beginstadium zal die specialist niet veel kunnen ontdekken. Hij zal de patiënt naar huis sturen, wellicht met medicijnen die enige symtomen (dus niet de ziekte zèlf!!!) kunnen onderdrukken (stijging van zorgkosten). Enige tijd (ik hoop vele jaren) later komt die patiënt weer bij de dokter. Nu constateert die dokter een hersenziekte als Alzheimer of iets dergelijks, of een kankergezwel of andere enrnstige ziekte. Voor ziekten als Alzheimer in een gevorderd stadium is de intramurale zorg ontwikkeld (enorme stijging van zorgkosten). Voor kanker of andere ernstige ziekten zijn er vaak dure methoden nodig om de ziekte te genezen (enorme stijging van zorgkosten). En dit allemaal omdat met name onze lucht is verziekt, en nu ook nog eens het oppervlaktewater in Zuid-Holland (en waar nog meer?).
Weet u dan niet dat de Engel van de (zuivere) Lucht nodig is voor een optimale gezondheid? Als u deze engel verstikt door allerhande gif in de lucht te doen, dan krijgen mensen en dieren niet voldoende zuurstof binnen, en gaan ze derhalve dus gebreken vertonen. Dit is toch Wijsheid als een koe, zoals men pleegt te zeggen! Hier is toch geen speld tussen te krijgen? Daarvoor hoef je zelfs geen atsenopleiding te hebben genoten: eenieder kan dit zo beredeneren. Want álles wat maar menselijk is, wordt geregeld via ons brein, dat voldoende zuurstof nodig heeft. Daarom worden ziekten van het bewegingsapparaat, hersenziekten als Alzheimer, spierziekten, gebreken in de ruggengraat en andere lichaamsdelen door ernstige en blijvende verkramping, longkanker enz. allemaal veroorzaakt door: vergiftigde lucht! Daarnaast is vergiftigde lucht ook hoofdoorzaak van verschillende andere ziekten, waaronder de diverse eetziekten. Wellicht kunnen mensen er zelf niet eens zoveel aan doen dat ze die eetneigingen hebben. Eetziekten kunnen weer leiden tot diabetes en dergelijke ziekten. Zoals u ziet hangt alles van elkaar af omdat alles met elkaar is verbonden.

Daarom luidt mijn conclusie: u hoeft maar een klein aantal dingen te doen om dieren en mensen te genezen. U mag, samen met de Tweede Kamer, de politieke Wil tonen om de Engel van de Lucht te genezen door onze lucht te zuiveren; u mag, samen met de Tweede Kamer, de politieke Wil tonen om de Engel van het Water te genezen door al onze wateren te zuiveren, en u mag, samen met de Tweede Kamer, de politieke Wil tonen om de Engel van de Aarde te genezen door al onze landbouw- en andere gronden te zuiveren. En als u zodoende uw Gevoelens en Gedachten hebt gezuiverd, dan wordt tenslotte ook de ether nog gereinigd, en kan het Aardse Paradijs een aanvang nemen. Is dat niet een mooi ideaal om na te streven? Het kan nog steeds – zonder geweld.
Maar als u deze politieke Wil niet toont, zoals tot heden het geval is, dan zal chaos en geweld zoals dit in de Bijbel, met name Matteüs 24, het Boek Daniël en het Boek Openbaring, is beschreven uw deel zijn voor alle Nederlanders. Met name aan het Boek Openbaring heb ik een studie gewijd. In deze studie zult u de Engelen van onze Moeder Aarde aantreffen en zult u begrijpen waarom deze engelen dienen te worden genezen, en wel zo snel mogelijk. Het tot heden gevoerde beleid heeft haar tekortkomingen aangetoond; wordt het daarom niet eens tijd om een ander beleid uit te proberen en te voeren? Nadere inlichtingen worden zonodig graag door mij verstrekt, waartoe u me desgewenst kunt uitnodigen in uw Kamer of commissie.

Voorts vraag ik u waarom u (en de Raad van State als adviesorgaan) artikel 120 van de Grondwet hebt laten passeren. Door dit artikel zijn al de grondrechten van de Nederlander èn de Europese regelgeving èn alle gesloten overeenkomsten waaruit rechten en plichten voortvloeien voor Nederland een mooie showcase geworden waaraan de Nederlander geen rechten kan ontlenen: de rechtloze Nederlander is daarmee (in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in strijd met Europese regelgeving) slaaf geworden van de Staat der Nederlanden, en is daarom overgeleverd aan de Wil en grillen van Koning en Staten-Generaal met als adviesorgaan: de Raad van State. Hebt u dit niet gezien, of hebt u dit bewust laten passeren? Wat zijn uw beweegredenen geweest achter artikel 120 van de Grondwet die strijd oplevert met fundamentele Mensenrechten?
Als voorbeeld van willekeurig gebruik van dit artikel 120 noem ik u dat een aantal andere personen en ikzelf hebben gesolliciteerd naar de functie van Koningin / Koning der Nederlanden. Onze sollicitatie is afgewezen op grond van het feit dat de Grondwet!!! voorschrijft dat de Koning wordt benoemd in erfopvolging van Koning Willem I. In dit kader is nimmer onderzocht of wij, sollicitanten, al dan niet óók afstammen van diezelfde Koning Willem I. Want ook ìk heb namelijk koninklijk / keizerlijk bloed in mij! Alleen weet ik niet of mijn rechtstreekse koning- / keizerlijn langs die van Willem I voert, omdat ik de stukken nog niet zelf heb ingezien: ze liggen bij onze familie-genealoog. Maar deze oneffenheid in de (niet-)gevoerde sollicitatieprocedure ter zijde leggend: op grond van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hadden wij, sollicitanten, het recht van sollicitatie naar deze openbare functie, te meer daar wij onze Namen hebben geclaimd en daarom soevereine en vrije mensen van vlees en bloed op het land zijn. Op grond van artikel 1 van de Grondwet behoorden wij daarom gelijkelijk met de Koning der Nederlanden te worden behandeld. Dit is niet gebeurd. Dit artikel 120 bevordert dus dat de Grondwet willekeurig ten aanzien van verschillende mensen wordt toegepast. Waarvan akte.

Mijn conclusie luidt daarom: dit artikel 120 moet ten spoedigste uit de Grondwet worden verwijderd omdat het in strijd is of althans strijd kan opleveren met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en Europese regelgeving. Ook dient er een procedure te worden ontwikkeld waaraan sollicitaties naar alle publieke functies overeenkomstig deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens over en weer dienen te voldoen, waarbij niemand van sollicitatie mag worden uitgesloten. De sollicitaties dienen in een open procedure plaats te vinden: niemand mag bij voorbaat al als “de aangewezen man” bekend zijn, of worden uitgenodigd om te solliciteren.

Tot besluit heb ik nog een verheugende mededeling voor de republikeinen onder u: de Grondwet van het vrije volk uit 1798, welk vrije volk destijds leefde in de Bataafse Republiek, is nimmer herroepen en is daarom nog steeds ten volle van kracht. Met de bezetting door Napoleon en door de latere overwinnaars op Napoleon in 1814 is het hoogste gezag (de jurisdictie) van het vrije volk verplaatst naar een buitenlandse mogendheid of een externe autoriteit. De overwinnaars op Napoleon, te weten: Pruisen, Rusland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, sloten met het verdrag van Parijs op 20 november 1815 een Verbond met de Heilige Drie-Eenheid: het Vaticaan, waarmee een rechtspersoon: het Koninkrijk der Nederlanden, werd opgericht binnen de jurisdictie van het heilige Romeinse recht. En aangezien de Bataafse Republiek was opgericht onder gewoonterecht, is deze juridisch gezien de rechtmatige rechtspersoon wiens grondgebied is geannexeerd door een andere, daartoe speciaal geschapen rechtspersoon onder de soevereiniteit van het Vaticaan! Aldus is in Nederland de volkssoevereiniteit tegen de Wil van het volk, dus door een verbond tussen buitenlandse mogendheden en het Vaticaan waarop onze voorouders geen invloed konden uitoefenen, gewijzigd in een “godsoevereiniteit”, in naam van de “heilige en ondeelbare Drie-Eenheid” die beter bekend is als het Vaticaan, met als zetbaas: de reeds vermelde Koning Willem I van Oranje Nassau. Met andere woorden: lang leve de republiek!
Aldus kom ik tot de conclusie, dat Nederland óók op dat gebied zijn zaken niet op orde heeft. Dus … mocht u in uw studie naar het bestaan van de Staat der Nederlanden onverhoopt tot de conclusie komen dat hij inderdaad niet bestaat of niet hoort te bestaan, dan hebt u altijd nog de Bataafse Republiek met haar nog steeds geldige en geldende Grondwet om op terug te vallen! In dat geval is Nederland als republiek tevens verlost van zijn vazalstatus van het Vaticaan. Biedt u dit mogelijk voordeel? Mijn zegen hebt u! Koning Willem-Alexander mag vanzelfsprekend op gelijke voet met anderen meedoen in de sollicitatieprocedure naar President van de Bataafse Republiek!

Mag ik op deze onderwerpen van u vernemen? (Neem hier maar rustig de tijd voor want het is nogal veel!)

Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris (eigenaar van de © auteursrechten op de Eigen Naam: Dirk; van de familie: Van den Engel),
Soeverein en Vrij Geestelijk Mens van Vlees en Bloed op het Land,
uw dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: