Archief | februari, 2013

De Geest der Waarheid

26 Feb

Hallo allen,

Jullie weten dat ik zing in het Randstedelijjk Mannenkoor te Spijkenisse. Dat is leuk, maar zo af en toe laat mijn stem soms te wensen over, vooral de laatste tijd. Dat maakt het zingen wat minder leuk, want ik luister ook naar wat ikzelf doe. Jammer dat het kijken naar de dirigent ook steeds minder gaat omdat mijn oogzenuwen en wellicht ook spieren mijn oogleden steeds vaker samenknijpen. Op die momenten zie ik dus niets! Mijn ervaring leert dat het komt door luchtvergiftiging, die ook de oorzaak is van de problemen met mijn stem. Ook ga ik nu met mijn hele lichaamsgesteldheid achteruit, ben ik vaak moe, óók als ik opsta, en krijg ik steeds vaker problemen met hersenfuncties. Daarom ben ik ook gewetensbezwaard om nog langer belasting te betalen en heb ik deze procedure inmiddels bij de Rechtbank te ‘s-Gravenhage (Rotterdam acht zich niet bevoegd!) aanhangig gemaakt. Er zijn dingen in beweging gezet, zoals bij voorbeeld deze procedure.

Dit is de tijd van Openbaring, geliefden, en dat betekent voor mij dat ik VOEL dat de tijd is gekomen om mezelf bekend te maken als nummer 33 in de rechtstreekse lijn van geestelijke erfopvolging van God via Jezus en Śrīla Prabhupāda. Het is nu hoog tijd om Jezus’ eigenhandig geschreven Het Boek der Liefde te bevrijden van achter de muren van het Vaticaan om dit ter beschikking te stellen van zijn volgelingen. De Waarheid is hun al te lang onthouden en dat is een reden waarom deze aarde zo overvol is van mensen. Steeds weer zijn zielen op deze aarde gerecycled, in plaats van ze de Weg van de Liefde terug naar Huis, terug naar God te wijzen. Vergelijk eens een planeet als Altea: deze planeet is 52 maal zo groot als onze planeet Aarde, en er leven slechts 144.000 zielen! Namelijk die zielen die van de aarde waren vrijgekocht (Openbaring 14: 1 – 5).
Daarom zijn er nu allerlei zielen (mensen en wellicht óók wezens van andere planeten!) bezig met HAARP-machines en zogenaamde gentech ontwikkeling om de overbevolking tegen te gaan. Het doel is nog steeds om de wereldbevolking niet verder te laten toenemen (gentech), en zelfs te laten afnemen (HAARP en straks de laatste Wereldoorlog) van meer dan zeven miljard aardbewoners nu tot het illustere gezelschap van zeseneenhalfhonderd miljoen aardbewoners (die dan veilig in hun schuilkerders onder de grond zijn verborgen) straks. Daarom heb ik President Obama al getwitterd om te stoppen met die HAARP-machines en met de ontwikkelingen van gentech. Deze dingen verwoesten de mensheid, de aarde, en verwoesten daarmee de schepping van de Here God en zijn daarom destructief en ongewenst. Het ergste is dat mensen verplicht zijn, via de fictieve constructie van de Staat der Nederlanden met zijn organen – ja, onze staat is geen werkelijkheid, maar een fictie die in stand wordt gehouden door mensen erin te laten geloven dat het zo is, en is daardoor gefundeerd op drijfzand! – aan bepaalde dingen mee te doen en daarom is het belangrijk voor de mensheid en zelfs voor de hele aarde, dat er een dergelijke procedure als voornoemd bij de Rechtbank wordt gevoerd. In de eerste plaats om er zelf niet meer aan mee te doen, dus ook niet langer aan mee te betalen, en in de tweede plaats om mensen van deze destructieve ontwikkelingen bewust te maken, want ze worden allemaal niet voor niets zo onder druk gezet om mee te blijven doen in deze economie van angst en strijd. Het wordt nu de hoogste tijd om ons perspectief te vergroten. Niet: ik heb je Lief, mijn Nederland, maar ik heb je Lief, mijn wereld! Want anders komt de Ver van mijn bed – show wel héél dichtbij.

Lees de Bijbel, met name Matteüs 24 juncto het Bijbelboek Daniël (met name het stukje over de eindtijd) en het Bijbelboek Openbaring helemaal (zie ook de originele fragmenten van dit boek en de studie die ik eraan heb gewijd), bid en mediteer elke dag om de mensen tot IN-zicht te brengen, en om de mensen met IN-zicht bij elkaar te brengen, zodat ze kunnen samenwerken om de Kracht van het Goede met de Kracht van het Kwade in balans te brengen. Er mag GEEN overwinning worden gevierd, niet van Goed en niet van Kwaad, maar de Krachten moeten met elkaar in balans zijn om het Paradijs op Aarde te kunnen vestigen. Slechts evenwichtig Goed = Goed, en dan zien jullie ook dat er in feite helemaal geen Kwaad is!

Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Dirk van den Engel

Advertenties

claimen van de Eigen Naam en soevereiniteit

25 Feb

Namaste allen,

Op een vraag inzake het claimen van mijn Eigen Naam: Dirk, behorend tot de familie: Van den Engel, antwoord ik dat ik niet bang ben maar doe wat mijn hart me IN-geeft. Want deze samenleving is liefdeloos, zoals de vragensteller zelf ook schrijft. Wil iemand hierin verandering brengen? Indien iemand een Liefdevolle Maatschappij wenst, dan moet hij niet bang zijn en doen wat zijn hart hem IN-geeft. Wees daarom niet bang en weet, zoals ik al zo vaak heb geschreven, dat deze liefdeloze maatschappij ten dode is opgeschreven: het Bijbelboek Daniël noemt het zelfs het einde der tijden (bedoeld is het einde der liefdeloze tijden)! Het is namelijk God’s bedoeling om het Paradijs op Aarde te vestigen, zoals het van oorsprong de bedoeling was.
Kijk eens naar wat er in samenwerking met anderen in gang is gebracht! Ik claim mijn Eigen Naam èn soevereiniteit via een beroep op de Rechtbank, inmiddels te ‘s-Gravenhage, want Rotterdam acht zich niet bevoegd! Ik ben immers gewetensbezwaard om nog langer belasting te betalen! Ik heb een verzoek aan B&W van Brielle gericht om mijn Eigen Naam: Dirk, behorend tot de familie: Van den Engel, met dezelfde soort motieven onder “geheimcode 7” in de Gemeentelijke Basisadministratie te laten opnemen. Van de gemeente Brielle heb ik nog steeds niets vernomen (zelfs geen ontvangstbevestiging!). Na zes weken dien ik een bezwaarschrift in en daarna gaat ook dit verzoek naar de Rechtbank te …? Als jij jouw © auteursrechten op je Eigen Naam en jouw souvereiniteit wèl claimt, dan heb je een keuze, namelijk of je er wel of geen gebruik van maakt! In elk geval moet iedereen, óók de Belastingdienst, jouw toestemming vragen om jouw Eigen Naam, behorende tot de familie: …, te mogen gebruiken! Waar zijn opeens die © autersrechten van de Nederlandse Staat gebleven? Je hebt je eigen eigendom geclaimd. Is dat slecht dan?

Daarom stel ik iedereen die dit leest voor om vooral de © auteursrechten op ieder’s Eigen Naam, behorende tot de familie …, te claimen en daarna ieder’s soevereiniteit te claimen, want zó heeft onze Schepper het bedoeld. Dit is heel goed aan Genesis de hoofdstukken 1 en 2 af te lezen. Nu wordt iedereen ondergeschikt geacht (het is niet werkelijk zo!) aan de Staat der Nederlanden en is men niet meer dan een slaaf die geld moet opbrengen. Daarom wordt alles ook zo duur.

Wat mij betreft: ik creëer liever een samenleving zònder geld, waar het bedrijven van Liefde als belangrijker wordt geacht dan een samenleving mèt geld en oorlogvoering! Met andere woorden: ik zit helemaal niet op een AOW-uitkering, zelfs niet eens op een WAO-uitkering die ik heb, te wachten! Ik doe ook mijn uiterste best om als Universeel Predikant / Acārya aan de slag te komen, maar tot heden is mij dat niet gelukt! En ik weet ook waarom mij dat nog niet is gelukt! De laatste afwijzing was gebaseerd op het feit dat ik een andere zienswijze op God heb. Maar God is Eén! Hoeveel zienswijzen zijn er dan mogelijk op God. Hij is Eén, en zijn vertegenwoordiger, zijn Universeel Predikant / Acārya, moet dan óók Eén zijn, en wel Eén met hem, zoals op zoveel plaatsen in de Bijbel is te lezen, en door Jezus zelf is onderwezen: “De Hemelse Vader en ik zijn Eén!” Ik zeg geen andere dingen; ik maak geen andere Leer dan die, welke ik onderwezen heb gekregen van Jezus via mijn Spirituele Leraar, Śrīla Prabhupāda! Daarom is dit beroep zo makkelijk: ik hoef zelf niets te verzinnen; ik hoef slechts de Weg van de Liefde te verkondigen zoals Jezus me die via Śrīla Prabhupāda heeft onderwezen! Jezus heeft de door hem en zijn Vrouwe Maria Magdalena onderwezen Weg van de Liefde ook geboekstaafd in zijn Het Boek der Liefde dat nog veilig is opgeborgen achter de muren van het Vaticaan, maar dat eerdaags in dit tijdperk van Openbaring ter beschikking van zijn volgelingen zal worden gesteld. Tot dan probeer ik zoveel mogelijk van deze Weg der Liefde te publiceren in onze De BIJBEL zoals ze is.

Met Liefdevolle groet en toewijding,

Ushta te,
Krishnananda, uw dienaar

open sollicitaties

20 Feb

Hallo allemaal, namas te!

Het is nu tijd om als Krishnananda, nummer 33 in de Geestelijke Erfopvolging, naar buiten te treden. Zoals jullie hebben gezien, heb ik open sollicitaties gericht aan de Doopsgezinde Sociëteit, aan de Protestantse Kerken in Nederland en aan de leden van de Raad van Kerken. Ook heb ik als Krishnananda, nummer 33 in de Geestelijke Erfopvolging, de procedure gestart tegen de Inspecteur van de Belastingdienst ter zake van het impliciet weigeren om mij als gewetensbezwaarde te erkennen, en om mij daarom te ontheffen van de belasting”plicht”. Mensen zijn slechts belastingplichtig omdat dit ze is ingeprent, en wel op ondeugdelijke gronden. Mijn motivatie ligt reeds bij de rechtbank te Den Haag. Ten slotte heb ik als Krishnananda, nummer 33 in de Geestelijke Erfopvolging, als Eigenaar van de © auteursrechten op mijn Eigen Naam: Dirk, behorende tot de familie: Van den Engel, B&W van Brielle verzocht mijn persoonlijke gegevens met mijn Eigen Naam veilig op te bergen onder “geheimcode 7” bij de Gemeentelijke Basisadministratie, hetgeen ik jullie ook aanraad te doen zodra ik mijn toestemming heb ontvangen. Maar jullie kunnen het ook nu al doen volgens het stappenplan van de website Ik Claim Mijn Naam. Ik voelde dat ik een iets andere Weg moest bewandelen.

Ik weet ook niet alles: ik weet niet exact waarom ik naar de functie van Steward op het terrein van Sweetheart Abbey, Dumfries, Schotland, heb gesolliciteerd; dit leek op een zijsprong. Maar ik voelde heel sterk dat iets van mij over de Noordzee heen moest gaan. Nu dit deel in de vorm van een e-mail met bijlage is gebeurd, is dit deel afgerond: God’s Wil geschiede!

Er bestaat geen toeval in het universum en evenmin wordt het geregeerd door willekeur. Alles komt tot stand door keuze. Dat de Paus aftreedt volgende week vrijdag om 20:00 uur is niet voor niets. De volgende (ongenummerde!) en laatste Paus zal zich Petrus Romanus noemen. Volgens de Profetie hoedt hij zijn schapen in woelige tijden totdat Rome wordt vernietigd. Er staat ons daarom nog wat te wachten eer het Aardse Paradijs op kan bloeien. Maar, zoals Niek Zervaas in zijn Nieuwsbrief meedeelt: “Dit Goddelijk Plan is reeds lang beschreven door de Schrijvers van Wetmatigheid der Hogere Orde. Geduld wordt gevraagd geliefden, maar wanhoop niet. In alles wordt voorzien. Ontvang wat jullie wordt aangereikt en vaar blind op onze koers. Er is voorzien in de juiste volgorde van gebeurtenissen. Er wordt over jullie gewaakt.
HET LEVENSFEEST ‘ONT’ MOETEN 12-12-12 Cirkel van Liefde. …… Het feest begint NU, het feest van het leven begint NU.” Voor wie de NCRV-documentaire Een dansend hart heeft gezien afgelopen maandagavond om 23:00 uur op Nederland 2, weet dat Niek inmiddels een Eeuwig Stralend Licht is in de Liefdevolle Bron. En dat zijn wij ook als we opgaan in God- of Krishnabewustzijn. Laten we daarom Leven en blijven Leven in ons Eeuwige en Heilige Moment van het NU, in ons Hier-en-Numaals. Want het hiernamaals bestaat niet; dit is een misvatting van het Hier-en-Numaals.

Er zijn dingen in werking gezet waaraan ik een kleine bijdrage heb mogen leveren in Krishnabewustzijn.

Ushta te,
Krishnananda, jullie dienaar