Reactie op mijn bezwaardheid van geweten tot het betalen van belasting: alle volken looft de Here!

6 Sep

De nu volgende Preek van de Week is méér dan mijn antwoord op een reactie die ik ontving op mijn bezwaardheid van geweten om nog langer belasting te betalen.

Een goede kennis van mij schreef het volgende:

Bewonderenswaardig hoe je alsmaar tegen het systeem strijdt. Ben benieuwd hoe ver je komt.
Maar ik denk niet dat je het wint van de Leviathan zoals Hobbes haar aanduidt. Niet als je je aan de regels van Leviathan zelf houdt. Door haar autoriteit te erkennen geef je haar gratis en voor niks de macht die haar groot maakt. Het zit in de hoofden van de mensen. Als je haar kapot wilt maken moet je haar gewoon ontkennen. Dan spat ze uiteen als een zeepbel. Natuurlijk blijft de wereld om je heen hetzelfde, maar je gaat haar steeds meer op een andere manier ervaren als je vrij in je hoofd bent.

Als je vrijheid wil, laat het dan los.

 

Mijn hartelijke dank gaat uit naar de schrijver van al dit moois, en ik heb opgemerkt dat ik slechts doe wat ik VOEL: het Gevoel zit in een ander deel van de hersenen dan het deel waarin je verstand huist. Een Wijsheid is namelijk: “Je zult me nooit vinden op een pad door je verstand; je kunt me slechts vinden op een pad door je hart! Die me is voor gelovigen: God; voor ongelovigen wellicht de Leegte. Dat is hetzelfde, want als je VOL bent van God, ben je voor het overige gewoon Leeg! Dit is een hele simpele Waarheid Die altijd Werkt. Het Gevoel zit weliswaar in de hersenen, maar is verbonden met het hart. Daarom: als je God of zijn Leegte wilt vinden, volg dan je Gevoel dat is verbonden met je hart. Dat heb ik gedaan en alleen om deze reden heb ik gehandeld zoals ik heb gehandeld. Ik wil zelfs de resultaten van mijn handelingen niet bezitten, want voor mij geldt: God’s Wil geschiede! Daarom offer ik de resultaten van mijn Werk aan Krishna, of voor christenen: Christus, God. En dat is maar goed ook, want de meeste acties die ik heb ondernomen, zijn puur materieel gezien op niets uitgelopen! Maar achter de schermen Werkt God die in Ieder’s hart verblijft als de Param-ātmā, oftewel: de Superziel, of voor christenen: de heilige Geest.

Er is nog een belangrijk punt om te weten: ik ben Vrede en verspreid de Vrede van God om me heen. Ik strijd daarom niet in de eerste plaats, want elk strijden, ook de veel bepleite concurrentie binnen ons systeem van angst en strijd dat marktwerking wordt genoemd, duidt erop dat er oorlog wordt gevoerd. Hoe kun je ooit Vrede bewerkstelligen door oorlog te voeren? Dat kan niet en is zelfs, durf ik te beweren: Godsonmogelijk! Terwijl hij tòch Almachtig is! Daarom: God strijdt niet en ik dus evenmin. En het woord tegen komt in principe niet (meer) in mijn woordenboek voor! Daarom heb ik in onze “verkiezingscampagne” altijd gesteld: we zijn vóór dingen en nergens tegen; daaraan verspillen we geen tijd en energie! Wij hebben geen lijst kunnen indienen voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer, maar zouden wij in de Tweede Kamer zijn gekomen, dan hadden wij als volgt gehandeld: met betrekking tot dingen die overeenkomstig de Universele Wetten zijn, zouden wij normaal hebben voor gestemd; maar met betrekking tot dingen die tegen de Universele Wetten indruisen, zouden wij ons altijd onthouden van stemming, immers: wij zijn niet tégen! Want als een meerderheid in de Kamer iets wenst te ervaren, dan kunnen wij hun die ervaring toch niet in de weg zitten! Op deze wijze Werkt God ook! Toch krijgt hij vaak overal de schuld van, terwijl hij zijn gelaat van je afwendt als je iets doet dat niet strookt met zijn Wil. Heeft God dan iets misdaan? Of was het jezelf die niet goed wist wat goed voor je was. God verhindert niets, en ik ook niet. En zo hoort het te gaan in deze periode van Aquarius, waarin het tijdperk van Vrede, Liefde, Harmonie! tot bloei komt. Zie mij als een soort Joannes de Doper: een Wegbereider voor de Nieuwe Tijd, waarin alle volken de Here zullen loven!
 
Daarna heb ik de bovenstaande brief als het ware in stukken geknipt en heb ik elk van die stukken afzonderlijk beantwoord:
 
Bewonderenswaardig hoe je alsmaar tegen het systeem strijdt.  
Deze zinsnede heb ik hierboven reeds beantwoord.
 
Ben benieuwd hoe ver je komt.
Ik ben hiernaar ook benieuwd, maar als ik niet ver kom, dan is dat God’s Wil! Daar zit ik absoluut niet mee. Maar ik zie nu ook een andere kant: ik ben namelijk bezig met een diepgaande studie van het Bijbelboek Openbaring, en als ik hoofdstuk 18: 4 – 5 wederom goed lees, VOEL ik dat ik een goede kans maak: “Ga weg uit die stad (Babylon, het financieel-economische systeem waar wij momenteel nog in zitten), mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.” Als ik niet ver kom, is hier wéér de keus van mensen (wij verhinderen niet; onbewuste mensen naar alle waarschijnlijkheid wèl!) in het geding. Daarmee moeten we altijd rekening houden. Daarom schreef ik ook in het verleden al zo vaak: uw Wil geschiede! Want wij zijn nimmer tégen iets geweest: daaraan verspillen wij immers geen tijd en energie!
 
Maar ik denk niet dat je het wint van de Leviathan zoals Hobbes haar aanduidt.
Als het de bedoeling is dat God Wint, win ik! Dit geschiedt dan ter vervulling van het zojuist vermelde Schriftwoord dat zowiezo in vervulling gaat, naar de keuze van mensen: linksom of rechtsom!
 
Niet als je je aan de regels van Leviathan zelf houdt. Door haar autoriteit te erkennen geef je haar gratis en voor niks de macht die haar groot maakt.
Daarom erken ik haar autoriteit niet! Ik erken de autoriteit van God immers! Zijn Wil geschiede! Ik ben gewetensbezwaard om nog langer aan onrechtvaardige menselijke wetten te voldoen en eraan mee te betalen. Wetten die mensen en dieren doden en de natuur ontkennen en kapot maken. Wetten die de erfenis van Moeder Aarde ontkennen en verwerpen, waardoor wij niet langer erfgenaam van onze Moeder Aarde kunnen zijn. Daardoor ontvalt ons haar erfenis door onze eigen keuze uit onwetendheid. Daarom zouden meer mensen ervoor moeten kiezen om gewetensbezwaard te zijn! Ik ben gewetensbezwaard, ik voer geen oorlog en houd niets tegen!
 
Het zit in de hoofden van de mensen.
Dit is een grote Waarheid: het is allemaal geïndoctrineerd vanaf den beginne! Genesis 3: het verhaal van de slang. In mijn Preek van de Week van 23 juli jl. heb ik geschreven:

Toen kwam de Gevallene tot Adam en zijn vrouwelijke metgezel Eva. Hij gaf hem een besef van de ware kennis, dat hem het verlangen ingaf om gelijkwaardig te zijn aan God. De tragedie hiervan is, dat ieder wezen, dus óók Adam, oorspronkelijk uit de Schepper was voortgekomen. Adam was dit echter vergeten. Er was dus geen enkele noodzaak om te proberen gelijk te zijn aan God. Maar tijdens zijn verblijf op aarde kreeg Adam daaraan behoefte. Door Adam’s begeerte ontstond de tweedeling. Het was nooit de bedoeling een tweedeling te realiseren. Deze tweedeling zien we vandaag de dag onder meer in polariteit: Noordpool, Zuidpool, positief, negatief, goed, kwaad, in de tegenstellingen: licht – donker, zwart – wit, rijk – arm, links – rechts, boven – onder, voor – achter, boven – beneden, en in het politieke stelsel: het dualisme dat alles verscheurt. Het was altijd de bedoeling geweest dat alles gelijk zou zijn. Want alles komt uit de Schepper voort en is daarom Eén.

 

Adam en Eva verkozen het gebod van gehoorzaamheid te negeren. Dit gebod maakte deel uit van de dialoog in het paradijs tussen God en hen. Toen zij begrepen wat gehoorzaamheid in werkelijkheid betekende en zich aan die gehoorzaamheid onttrokken, was dát het moment waarop de mensheid een pad begon te volgen welk pad haar dwong tot het voor zichzelf definiëren van goed en kwaad in de context van gebondenheid. Hiervan zei mijn geestelijk leraar, Śrīla Prabhupāda: “De mens weet niet wat goed en wat kwaad is, en daarom heeft hij dingen verzonnen welke dingen hij als goed of als kwaad heeft bestempeld.” Dientengevolge kunnen zogenaamde kwade dingen ook goed uitwerken, en kunnen zogenaamde goede dingen ook kwaad uitwerken.

Als je haar kapot wilt maken moet je haar gewoon ontkennen.
Ik wil niets kapot maken, maar zie de dingen zoals ze zijn zonder daaraan een waarde-oordeel toe te kennen, en dat schrijf ik dan zo nu en dan eens op. Wat een ander daarmee doet, moet zij of hij weten! Maar willen mensen hun erfenis waardig zijn, zullen ze tòch eens moeten luisteren en overeenkomstig handelen. De mensheid heeft namelijk in (zelfs méér dan) 2.000 jaren tijd geen evolutionaire zielesprong gemaakt. Want wat Jezus een kleine 2.000 jaren geleden heeft bewerkstelligd, moet nu wederom gebeuren als de mensheid deze weg blijft volgen. En het lijkt erop dat ze dat doet.
Als je evolutie alleen maar materieel wilt zien, schrijf ik je dat de mensheid in circa 2.000 jaren tijd van a naar b op een ezel naar van a naar b in een mercedes of dergelijke is gepromoveerd, met de consequenties van dien! Als je het over vliegtuigen wilt hebben, maak dan je borst maar nat, want óók Koning David van het aloude Israël en de Profeten Elia en Ezechiël hebben (mee-)gevlogen! Daarnaast produceren vliegtuigen de grootste giffen omdat kerosine nog steeds geen volledige verbranding heeft. Vervolgens is het een publiek geheim dat ze vlak vóór de landing een teveel aan brandstof lozen omdat kerosine zeer ontvlambaar is, en er zou iets verkeerd kunnen gaan tijdens een landing. Vliegtuigen leveren daarom een groot gevaar op voor de volksgezondheid. Dat heb ik gezien bij mijn vriend die in Castricum woonde: ik kwam daar altijd graag omdat de lucht daar nog vrij zuiver was. Toen de Polderbaan open ging en de vliegtuigen hutje aan mutje over onder meer die plaats vlogen, lag ik bij een logeerpartij in Castricum met verkrampte spieren in bed. Maar ook mijn vriend kon niet tegen de giffen: op 7 maart 2009 werd hij reeds gecremeerd; hij was “overleden” als gevolg van “kanker”. De mensen willen het maar niet IN-zien! Hun UIT-zicht is belangrijker voor hen!!!
 
Dan spat ze uiteen als een zeepbel.
Dat zou kunnen gebeuren als meer mensen haar autoriteit niet langer zouden erkennen en dus gewetensbezwaard zijn om nog langer haar onrechtvaardige wetten na te leven.
 
Natuurlijk blijft de wereld om je heen hetzelfde,
… nee, die zou dan óók veranderen, zoals alles in de materie hoort te blijven veranderen, maar er zijn er, die alles juist hetzelfde willen houden en daar ook alles voor doen! Ze hebben zeker al zo’n 2.000 jaren succes en hebben er geen idee van hoe destructief ze zijn …
 
maar je gaat haar steeds meer op een andere manier ervaren als je vrij in je hoofd bent.     
Als je vrij of Leeg bent in je hoofd, volgt je verstand je Gevoel dat is verbonden met je hart! Dan ben je gewetensbezwaard en doe je mee met onze actie. Omdat je ziet dat het getal van de mensheid is vervuld: 111, verleden jaar al. Daarentegen waren kinderen tot 11 jaar IN-gewijd: 11! Ook het Pausdom is met deze Paus, de 111de, vervuld! In een vorige Preek van de Week: Alle volken looft de Here, heb ik geschreven dat de Paus zijn excuses heeft aangeboden voor de genocide die de Inquisitie in de late middeleeuwen heeft uitgevoerd. Maar wat heb je aan excuses als de Paus vervolgens zijn doctrines en beleid niet aanpast aan de werkelijke Leer van de Weg van de Liefde die Jezus heeft gepredikt? Niets! Wat heeft deze Paus in zijn rol van Inquisiteur (politiek correct: hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer) gedaan met Lucia dos Santos, één van de meisjes die de Maria-verschijningen in Portugal heeft gezien? Vraag het hem maar! Laat hem het zelf maar zeggen! Volgens de profetie van een Ierse katholieke priester, Màel Màedòc, die we beter kennen als: Sint Malachias, is deze Paus, Benedictus XVI, de laatste paus met een volgnummer: 111. Na hem zal er nòg een Paus worden gekozen, maar die zal geen volgnummer meer krijgen: Petrus Romanus. Volgens de bizar nauwkeurige profetie zal: “Tijdens de laatste vervolging van de Heilige Roomse Kerk … de Stoel worden bezet door Petrus de Romein, die zijn schapen zal hoeden in woelige tijden: en wanneer hieraan een einde komt, zal de stad op de zeven heuvelen worden verwoest, en de Grote Rechter zal zijn volk oordelen. Einde.”
Nog steeds is vrije keuze mogelijk om vrijwillig de nodige veranderingen tot stand te brengen: ik heb daarover eerder geschreven in mijn Preken van de Week, en aan de Politiek in Den Haag. Ik heb het zelfs nog geprobeerd met een blanco lijst. Maar ja, als ik niemand meekrijg: Politiek Den Haag niet, Milieubewegingen niet, G500 niet, Hare Krishna niet, dan blijft er weinig over! Veranderingen moeten nu gaan plaatshebben in deze periode van Aquarius, omdat het de bedoeling is dat we in deze periode in Vrede, Liefde, Harmonie! leven, en de huidige tendens is nog steeds: oorlog, haat en chaos. Ik schrijf niet voor niets over onze economie van angst en strijd. Er moet toch ergens bij iemand een lichtje, al is het maar een zwak schijnsel, opgaan! Het spijt me voor kerk-, moskee-, en tempelgangers, maar ook zij (in het algemeen gesteld) dienen de mammon van onze economie van angst en strijd. Zij dienen daarmee een afgod, terwijl God zijn gelaat afwendt, want: vrije keuze, en daarin treedt hij niet.
Dit jaar heb ik als Universeel Predikant / Acārya = iemand die onderwijst door zijn voorbeeld, een open sollicitatie gedaan naar een opengevallen predikantsplaats. Deze post heb ik niet mogen invullen op grond van het feit dat ik een andere zienswijze heb op God. Leest u goed wat hier staat? Ik heb een andere  zienswijze op God. Ik heb mijn sollicitatie niet eens mogen toelichten in een persoonlijk gesprek! Daarnaast: hoeveel zienswijzen op God bestaan er als God Eén is? Daarom heb ik helemaal géén zienswijze op God; ik zie hem slechts zoals hij in zijn volle Glorie is! Ik heb mijn kennis van God uit de rechtstreekse Spirituele erfopvolging in de Brahmā-sampradāya. Mijn kennis van God en Zicht op hem komt via deze rechtstreekse lijn van God zelf af! Ik ben, zoals u op de webpagina kunt zien, nummer 33 in deze lijn. Drieëndertig is het hoogste Meestergetal. Dit is geen toeval, want het Universum wordt niet geregeerd door toeval of willekeur. Om al deze redenen zou je zo iemand juist met open armen moeten ontvangen, want hij kan de gemeente de Weg Terug naar God wijzen! Hij kent de Weg van de Liefde als geen ander! Daarnaast stroomt het Evangelie van de Heer, zoals Jezus het heeft opgeschreven in zijn Het Boek der Liefde dat in mijn bloed en in mijn genen zit, mij door de aderen. Daarom ben ik diep bedroefd over deze afwijzing, want in de eerste plaats wordt God zelf hiermee afgewezen; in de tweede plaats heeft het bestuur van deze gemeente kennelijk een ander godsbeeld in zijn geest geschapen en tot leven gebracht, welk godsbeeld het in strijd met Exodus 20: 4 – 6, aanbidt. In dit schriftgedeelte staat namelijk: “Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, JHWH, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij Liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn Liefde tot in het duizendste geslacht.”; ten derde is het bestuur van en de kerkelijke gemeente zelf kennelijk onderwezen door: “valse messiassen en valse profeten” (Matteüs 24: 24), die door de religieuze universiteiten erop zijn uitgestuurd om God’s gemeente te misleiden. Aldus heeft het bestuur van deze kerkelijke gemeente een onverantwoordelijk besluit genomen om mijn open sollicitatie af te wijzen. Dit bestuur is daarom ten volle verantwoordelijk en aansprakelijk voor de misleiding van de hele gemeente.Tot nu toe is het mij niet gelukt om iemand te wekken om mij te helpen de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen. Daarom zullen deze veranderingen met de nodige hardheid worden ingevoerd, overeenkomstig de profetieën die zijn geschreven in (onder meer) de boeken Matteüs, met name hoofdstuk 24, Daniël en Openbaring die ik in een uitgebreide en nauwkeurige studie onder handen heb.

In 1999 ben ik al begonnen met het waarschuwen voor de milieuproblematiek: in de vijfde Nota inzake de ruimtelijke ordening van het Rijk kun je de naam van ons voormalige Kerkgenootschap “Vrede Zij Met U!” lezen. Eind 2001 / begin 2002, nog in de tijd van Aart-Jan de Geus, heb ik mijn medische gegevens rondom mijn door dokters in Engeland geconstateerde ziekte MCS (Meervoudige Chemische Overgevoeligheid) opgestuurd naar de UWV (toen in wording) en aan de ministeries: Economische Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid c.a. Deze instanties hebben met deze gegevens niets gedaan, zoals ze in Den Haag er nog steeds niets mee doen! Ook hierover heb ik meer dan eens geschreven. Soms ben ik niet zo vrij in mijn hoofd, want ik kan me nog steeds ergeren (fout dus! maar ik ben ook een mens met gedachten. Echter daarop reageer ik niet; veeleer doe ik dan mijn Solvitur Ambulando hetgeen helpt!) aan het feit dat men steeds maar weer aanhaalt dat de zorgkosten de pan uitrijzen! Net als voorheen, toen er te veel mensen in de WAO kwamen. Toen heb ik geschreven aan Politiek Den Haag dat deze dingen door uw eigen beleid worden veroorzaakt. Want de lucht wordt steeds smeriger, en je kent de riedel verder.
 
Er wordt een vies spelletje gespeeld over de hele wereld, internationaal, alsof er (voor sommigen althans) geen grenzen zijn. Ze hebben zich onlangs weer laten horen: in een interview met Lindsey Williams

(deel 1; er is ook een tweede deel van dit interview) vertelde hij over de Elite, the Alignement, die een wereldregering bezig is op te zetten om de Nieuwe Wereld Orde te bevestigen. Als het voor deze mensen (en / of andere wezens, want dat wordt ook niet duidelijk verteld!) er niet eens toe doet wie de volgende President van de Verenigde Staten wordt, dan lachen ze zich wild om dit versnipperde landje! Waarom wordt het zojuist genoemde Bijbelwoord in vervulling gebracht? Omdat de mensen, en met name de Politiek zelf, niet IN-zien dat de Elite de Bijbelboeken in vervulling brengt. Ik heb al sinds 2008 gesteld dat de Politiek hoegenaamd geen macht heeft, wellicht enige invloed, maar geen macht. Daarbij komt nog dat de heren Rutte en Pechtold van de Haagse Politiek en mevrouw Kroes van de Europese Commissie (dan noem ik Hare Majesteit nog niet eens) in de Bilderbergconferentie, die ik zie als de denktank van de Nieuwe Wereld Orde van de Elite, de laatste gegevens over Nederland hebben verkwanseld. Daarom kunnen er op elk moment nà 12 september a.s. dingen gaan gebeuren. Hierbij denk ik bij voorbeeld aan besmettingen met het vogelgriepvirus en / of met het Q-koortsvirus. Het kan best ook een wereldwijde epidemie worden want de Olympische Spelen zijn een aantal weken geleden afgesloten en de Paralympische Spelen zijn nog aan de gang. Ik weet niet wat zij van de Elite precies in hun schild voeren. In elk geval doen zij hun uiterste best om landen, steden en volken in de schulden te stoppen. Zoals Griekenland, Spanje, Portugal, Italië, Ierland, Verenigde Staten, ….. En als de schuldenlast hoog genoeg is, dan moeten we naar de pijpen van de Elite dansen: alle mensen in alle landen.
Ik heb geschreven over Goldman Sachs, de Wereldbank (banken zonder reclame!!!) / Internationaal Monetair Fonds. De heer Wilders heeft gelijk! Ik heb ook hetzelfde voorgesteld als hij, maar hij doet het op andere gronden; ik stel voor vanuit Liefde. Een verstikkend Europa is niet goed: niet voor ons, niet voor Europa! Ook die riedel kun je terugvinden in mijn Preken van de Week! Natuurlijk wil ik wèl een verenigd Europa, maar in Vrijheid, in Liefde, niet in gebondenheid, met angst en strijd.
Vergeet ook niet dat ik altijd heb beweerd dat profetieën waren gegeven als waarschuwing, zoals een vader zijn kind waarschuwt: “Pas op! Als je jouw vingers in het vuur steekt, verbranden ze!” De bedoeling van de waarschuwing van de vader is zijn kind leed te besparen. Luistert het kind, dan hoeft het niet te lijden; luistert het niet en steekt het zijn vingers in het vuur, dan zal hij ze verbranden. Dat is toch logisch! Aldus dienen ook de Bijbelse profetieën te worden gelezen en geïnterpreteerd. Ze waren altijd bedoeld om mensen leed te besparen, maar de mensen kozen er zelf voor te lijden! Nu worden ze daarbij geholpen door de Elite die op hun drastische wijze het bevolkingsaantal van de wereld wenst te verminderen. Want, toegegeven: de wereld is overvol. Vergelijk ons aantal eens met dat van de planeet Altea: onze kleine aarde herbergt meer dan zeven miljard mensen! Op de planeet Altea die 56 x zo groot is als de aarde, leven de 144.000 zielen van het Boek Openbaring! Als we ons bevolkingsaantal willen verminderen, en dat zou goed zijn, dan kunnen we dat op een andere dan die drastische wijze bereiken. Namelijk: door het geloof in God. Alle religie is Eén, want religie betekent: God kennen en hem Liefhebben. Doordat we God leren kennen en Liefhebben, kunnen we een Liefdevolle Terugkeer naar hem bewerkstelligen en hoeven we dus niet opnieuw op deze aarde te worden geboren. Dat is alles wat de mens te doen heeft; niets meer! Het zijn juist de verschillende instanties en religieuze instellingen die de mensheid bij God hebben weggehouden, in plaats van hen te onderwijzen hoe ze naar God konden Terugkeren. Hierboven heb ik dit met een sprekend voorbeeld verklaard. En omdat de aarde de mooiste planeet van het hele universum is: zoveel verschillende soorten leven hier, bleven de zielen zich op aarde recyclen hetgeen leidde tot verstarring en achteruitgang in evolutie. God’s Plan voor deze wereld is juist:  ONTWIKKELING !  Het is inderdaad de bedoeling dat het Aardse Paradijs tot stand komt! Dit is geen dromerij van mij, maar feit en daarom zal het gebeuren! Linksom of rechtsom, naar gelang de keuze van de mensheid. Voor deze keuze staan we nu!
 
Daarom vraag ik u: “Wie doet er mee? Wie of welke instantie of instelling helpt mij om de gewenste veranderingen voor dit Tijdperk van Aquarius alsnog vrijwillig tot stand te brengen?”
Het is namelijk zeer belangrijk in deze periode van Aquarius:
  • dat er geen strijd, dus ook geen verkiezingsstrijd wordt gevoerd. Presenteer partijen daarom gewoon en mocht iemand in een debat optreden: respecteer andere politici en laat ze uitspreken! Laat u zich alstublieft nimmer verleiden tot het afzetten tegen andere partijen of tot het adagium dat onze partij ergens kampioen of groot of het beste in is. Dat is zeer belangrijk. Dien nederig en vertrouw op God die u de juiste woorden op de juiste plaats en op het juiste tijdstip IN-geeft.
  • Laat iedereen en alle politieke partijen balans nastreven: er moet balans zijn tussen het spirituele en het materiële. Zoals ik reeds heb geschreven: religie en staat kunnen niet worden gescheiden omdat alles Eén is.
  • Politieke partijen, kijk niet langer naar de peilingen; die zijn niet meer belangrijk, noch bepalend voor uw acties. Want voor Wie samen Werkt met onze Hemelse Vader, zijn wonderen de wereld nog niet uit. Volg daarom altijd uw Gevoel dat is verbonden met uw hart en doe wat dat u IN-geeft.
  • Denk er alstublieft over na of uw partij / instantie / instelling wil deelnemen aan onze World University of Peace. Wilt u deelnemen, dan kunnen we uw websites plaatsen in het Portaal van onze Community of Peace. We streven toch uiteindelijk allemaal Vrede na! Her-IN-ner u in dit geval dat de Elite wèl samenwerkt als Eén geheel door alle landen, alle religies, alle multinationals, Goldman Sachs, de Wereldbank / IMF en alle lagen van de wereldbevolking heen. Daarom zijn ze zo machtig! Ook wij moeten ons bij elkaar aansluiten als we een grote slachting willen voorkomen!
  • Wederom: Uw Wil geschiede! u kunt mijn adviezen opvolgen of naast u neerleggen. Maar ik heb zo’n Gevoel dat het lot, de bestemming van Nederland in de wereld, wel eens in onze handen kan liggen. Dit is een zware verantwoordelijkheid voor ons allen, maar die kunnen we dragen. Wees in al uw Werken uitsluitend vóór dingen die met het Universum en zijn wetten stroken, en wees nergens (meer) tegen, want ook dát is strijd. Verspil daar geen tijd en energie (meer) aan. Wees zelf altijd een Acārya, net als ik: iemand die onderwijst door zelf het voorbeeld te geven. Dan gaat het goed en komen de gewenste veranderingen tot stand. Op deze wijze kunnen alle volken de Here gaan loven!
Dan eindig ik nu met een belangrijke spreuk van de hand van mijn goede kennis, aangevuld door mij:

Als je werkelijk vrijheid wilt, laat het dan los – wat dan ook!

Wat een Waarheid! Dank je voor dit prachtige gezegde.

 

 
Vriendelijke groeten aan allen!
Krishnānanda, uw dienaar in Krishna, God
Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: