Archief | september, 2012

Haagse perikelen

17 Sep

Deze Preek van de Week heb ik per e-mail gezonden aan de fracties en voorzitters van de Oude Tweede Kamer.

Vrede zij met u!

In de eerste plaats feliciteren wij alle winnaars en gelijkblijvers in de laatstgehouden verkiezing. Maar wij haasten ons direct erbij te schrijven dat Nederland de verkiezing heeft verloren omdat niemand van u zoals dat zo mooi heet: over de schaduw van zijn of haar partij kon heenspringen. Wederom: het is zoals het is!

1. De aarde is ook van onze Community of Peace volgens de huidige campagne van Greenpeace, en wij vrezen dat schone lucht weer laaggeplaatst op de agenda zal komen te staan, als de Engel van de Lucht er überhaupt op wordt geplaatst. U hebt met levens gespeeld en u speelt nog steeds met levens. Wij zijn daarom niet zo bang voor de vergrijzing! Zullen er veel mensen zijn die de 67-jarige leeftijd nog zullen halen? Veel mensen sterven al op jonge leeftijd aan de een of andere ziekte als gevolg van vergiftigde lucht.
Maar er is hoop: de fractie van de Christen-Unie, die gelijk is gebleven, heeft onze e-mail over MCS naar waarde geschat, en heeft de nieuwsbrief van de MCS-Zelfhulpgroep opgevraagd. Dat is een voorzichtig begin! Weet en begrijp dat MCS hier te lande nog steeds niet wordt gediagnosticeerd! En daarom zitten veel artsen met onverklaarbare klachten bij patiënten die naar ik persoonlijk weet voornamelijk op MCS zijn terug te voeren. Dat weet ik omdat ik deze ziekte al ruim 14 jaren bewust onderga (vanaf maart 1998).

2. Er is nog iets dat wij niet begrijpen en dat niet door de verkiezingen wordt opgelost. Er zijn in uw midden regelmatig twee heren die een vorm van het woord democratie in hun partijnaam hebben staan, en dat zijn de heer Pechtold van voluit: Democraten 66, en de heer Rutte van de voluit: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Democratie betekent dat alles wat je doet zichtbaar en controleerbaar is. Wat deden deze heren in afwijking van hun partijnamen en wellicht ook statuten en / of reglementen van hun respectieve partijen? Zij bezochten de Bilderbergconferentie die ik zie als de denktank van de Elite / Alignement / Nieuwe WereldOrde of hoe u ze ook verder wilt noemen. Wat deden ze daar? Vragen uit de Tweede Kamer schoten te kort. Want de heren mochten niets verklappen! Daarom stel ik de beide heren nu – voor het aangezicht van alle fracties en daarmee oud-leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer die een afschrift van deze mail ontvangt:

Heren Alexander Pechtold en Mark Rutte,
Waarom hebt u – wellicht ook in strijd met uw beider partijstatuten en / of -reglementen – ondemocratisch gehandeld door als lid van de Tweede Kamer dat door het Nederlandse volk is gekozen, dan wel als Minister-President, een functie die vertrouwelijke informatie in zich herbergt, in een niet-democratisch gekozen instelling als de Bilderbergconferentie aan de gesprekken deelgenomen, terwijl u wist dat u er niets van naar buiten mocht brengen? Hierdoor is uw handelswijze voor de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging oncontroleerbaar en onnavolgbaar geworden. Dit had u als democraten nooit en te nimmer mogen doen.
Graag willen wij dat deze vraag die wèl kan en moet worden beantwoord óók in uw Kamer wordt gesteld in een openbaar debat en wij willen graag een liefst Kamerbreed antwoord op onze vraag horen en ontvangen. Dit is broodnodig omdat wij van Community of Peace Nederland op dit moment geen enkel vertrouwen meer hebben in de beide heren, die zich wat ons betreft dus moeten verantwoorden voor den volke!

Ons wantrouwen wordt voorts nog vergroot door de volgende feiten:

 • De Elite  doet er alles aan om landen, steden en volken in de schulden te krijgen (dringen) – kijk naar Ierland, Griekenland, Spanje, een land dat voorheen een solidere begroting kende dan Nederland!, Italië, Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië, IJsland, enz. – en als de schulden groot genoeg worden bevonden, zegt ze: “En nu moeten jullie maar eens naar ons luisteren en doen wat wij willen!” Het beest van de Wereldregering zal alsdan zijn kop opsteken. Is het daarom de bedoeling dat Nederland in een chaos zal gaan verkeren gelet op de verkiezingsuitslag?
 • In het interview wordt verteld dat als het zover is, papier geld niets meer waard is; men doet er goed aan papier in te wisselen voor goud en zilver: de goudprijs stijgt al! Wil de Elite ons financieel-economische systeem tot stilstand brengen hetgeen de chaos slechts verergert? (Zie het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18.)
 • In het tweede deel van het interview wordt mensen aangeraden om zo snel mogelijk van hun papiergeld af te komen, omdat de plannen van de Elite zijn vertraagd! Er wordt gewezen op de houding van Rusland, China, welke beide landen ook vertegenwoordigers hadden op de Bilderbergconferentie, op de strijd in Syrië, en op de toekomstige strijd in Saoedi-Arabië. Ook worden we aangeraden op de houding van de “Moslim-Brotherhood” te letten. Rusland heb ik persoonlijk op grond van het Bijbelboek Openbaring dat ik momenteel in een grondige studie heb reeds geïdentificeerd als één van de beesten (hoofdstuk 17: past precies!). China is wereldwijd actief en juint zijn volk al aardig op tegen Japan. Volgens het interview zijn Rusland en de Verenigde Staten van Amerika al in onderhandeling voor de na-Assaatse periode. We zien de radicale Moslims al tijden bezig als er ook maar één aanleidin(g / kje) wordt gegeven.
 • Wij verwijzen voorts naar hetgeen Krishnananda eerder heeft geschreven (al dan niet in een Preek van de Week, zie hieronder) over de financiële wereld van Goldman Sachs, de Wereldbank / Internationaal Monetair Fonds met onder meer de bankencrisis van 2008 – de monumenten van de stad Washington (DC) stonden in dat jaar op één lijn met de sterren boven deze monumenten waarop ze in de 18e eeuw reeds in voorbereiding op deze match waren gebouwd: zo boven, zo beneden! – tot gevolg. Wat die monumenten betreft: de Elite of Alignement heeft destijds George Washington willen kronen tot Koning van de Verenigde Staten van Amerika, hetgeen hij dus heeft geweigerd! Want de Verenigde Staten zijn een republiek. Wat de Elite of Alignement betreft, zou het hier (gedeeltelijk) kunnen gaan om buitenaardse wezens die langzamer in jaren vorderen dan wij, mensen! Dat is wel zo logisch omdat dit overeenstemt met onder meer de Bijbelboeken Genesis, Psalmen, Ezechiël en Openbaring, en met de Vedische geschriften die bijna 6.000 jaren geleden door Vyasa zijn geschreven. Verder stemt dat overeen met geschriften van recente geleerden als Zecharia Sitchin en Alan F. Alfond.
 • Wij verwijzen verder naar hetgeen Krishnananda heeft geschreven over de HAARP-machines die de atmosfeer om de aarde kunnen beïnvloeden en die kunnen worden afgestemd op de frequentie van hersengolven van mensen met de grondgebieden waarop deze machines zijn toegelaten, te weten: er zijn vijf HAARP-machines: één in Alaska; één in Noorwegen (Tromso); Twee in het Zuidpoolgebied van Rusland en van China; en één in het Caribisch gebied van de Verenigde Staten van Amerika. Mooi verdeeld toch? Twee in het Noordpool gebied; twee in het Zuidpool gebied en één ongeveer in het midden. Aldus is werelwijd effect gegarandeerd.
 • Tenslotte verwijzen wij nog naar wat er is geschreven over de strijd van met name de opvolgers van Joannes de Doper (fanatieke gelovigen die zich onder andere onder de Islam, onder de joden en onder de christenen bevinden) tegen de (ware) opvolgers van Jezus. Wij wijzen er hierbij nog met nadruk op dat wij niets tegen normaal gelovige islamieten (islam betekent overgave!), joden en christenen hebben. Maar er zijn groepen onder deze gelovigen die hun “godsdienst” gebruiken als, inderdaad heer Wilders: ideologie! Daardoor worden ze fanatiek. En daarom stel ik persoonlijk keihard: houd de afstand tussen kerk / moskee / tempel en staat zeer groot, want niet al deze instellingen die door mensen zijn gesticht, worden geleid door de Hand van God, maar religie en staat kunnen nooit en te nimmer worden gescheiden van elkaar omdat alles Eén is. Religie betekent immers: God kennen en van hem houden. Religie is door God zelf gegeven in een Geestelijke Erfopvolging, waarvan er op deze aarde slechts vier zijn. Niet voor niets heb ik ons Kerkgenootschap “Vrede Zij Met u!” aan het einde van de overgangsperiode van Vissen naar Aquarius op 16 mei 2010 ontbonden: één dag na de geboortedag van Onze Heer Jezus (de) Christus die wij vieren op 15 mei (oorspronkelijk in het jaar zeven vóór Christus om 15:15 uur).

3. Wij verzoeken de Nieuwe Tweede Kamer zich in de toekomst meer sterk te maken voor Welzijn. Want Welzijn biedt onze bevolking ware welvaart. Welvaart zonder Welzijn is niets, maar Welzijn voor alle burgers is Alles!

U hebt uw werk met name ten aanzien van de heren Pechtold en Rutte onderschat, zéker omdat wij u vele malen en met regelmaat vanaf eind 2007 hebben gewaarschuwd voor de dingen die nu na de verkiezing van de Nieuwe Tweede Kamer onderhand staan te gebeuren maar niet hoefden te gebeuren. U hebt niet over de scheiding van uw partijen heen kunnen of willen kijken om gezamenlijk als Tweede Kamer het dreigende gevaar te keren. U hebt de mammon van ons financieel-economische systeem gediend in plaats van God en nu staat dit systeem op instorten. U hebt als Tweede Kamer geen mededogen getoond met de Grieken en de Spanjaarden die uit hun huis worden gezet. U hebt de scheiding tussen rijk en arm ook in ons Nederland weer groter gemaakt. En zo kan ik nog wel even doorgaan! U hebt de Elite door uw vele verschillen in uw dualistische verscheurende systeem werkelijke Macht gegeven! Daarom zijn nu onderhand miljoenen Nederlanders in levensgevaar gebracht (zie hiervoor ook de Bijbelboeken Daniël en Openbaring).

Om deze redenen zullen wij deze e-mail als mijn nieuwe Preek van de Week openbaar maken, zodat de Nieuwe Tweede Kamer en andere geïnteresseerden kunnen lezen wat er in de wereld en in de Nederlandse politiek speelt: wat ons betreft is dit niet meer vrijblijvend. De kiezers hebben gesproken; de leden van de Oude Tweede Kamer zullen wat ons betreft vóór ontbinding eerst verantwoording moeten afleggen, om te beginnen met een openbaar debat om deze e-mail te kunnen beantwoorden. Aldus kunnen de leden van de Nieuwe Tweede Kamer met een schone lei beginnen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,
Namens Community of Peace Nederland,
Krishnananda, uw dienaar! (Zie deze mail ook alstublieft als een dienst aan u en behandel hem als zodanig, want dan gaat het alsnog goed! – Maar wederom: Uw Wil geschiede!)

Advertenties

Reactie op mijn bezwaardheid van geweten tot het betalen van belasting: alle volken looft de Here!

6 Sep

De nu volgende Preek van de Week is méér dan mijn antwoord op een reactie die ik ontving op mijn bezwaardheid van geweten om nog langer belasting te betalen.

Een goede kennis van mij schreef het volgende:

Bewonderenswaardig hoe je alsmaar tegen het systeem strijdt. Ben benieuwd hoe ver je komt.
Maar ik denk niet dat je het wint van de Leviathan zoals Hobbes haar aanduidt. Niet als je je aan de regels van Leviathan zelf houdt. Door haar autoriteit te erkennen geef je haar gratis en voor niks de macht die haar groot maakt. Het zit in de hoofden van de mensen. Als je haar kapot wilt maken moet je haar gewoon ontkennen. Dan spat ze uiteen als een zeepbel. Natuurlijk blijft de wereld om je heen hetzelfde, maar je gaat haar steeds meer op een andere manier ervaren als je vrij in je hoofd bent.

Als je vrijheid wil, laat het dan los.

 

Mijn hartelijke dank gaat uit naar de schrijver van al dit moois, en ik heb opgemerkt dat ik slechts doe wat ik VOEL: het Gevoel zit in een ander deel van de hersenen dan het deel waarin je verstand huist. Een Wijsheid is namelijk: “Je zult me nooit vinden op een pad door je verstand; je kunt me slechts vinden op een pad door je hart! Die me is voor gelovigen: God; voor ongelovigen wellicht de Leegte. Dat is hetzelfde, want als je VOL bent van God, ben je voor het overige gewoon Leeg! Dit is een hele simpele Waarheid Die altijd Werkt. Het Gevoel zit weliswaar in de hersenen, maar is verbonden met het hart. Daarom: als je God of zijn Leegte wilt vinden, volg dan je Gevoel dat is verbonden met je hart. Dat heb ik gedaan en alleen om deze reden heb ik gehandeld zoals ik heb gehandeld. Ik wil zelfs de resultaten van mijn handelingen niet bezitten, want voor mij geldt: God’s Wil geschiede! Daarom offer ik de resultaten van mijn Werk aan Krishna, of voor christenen: Christus, God. En dat is maar goed ook, want de meeste acties die ik heb ondernomen, zijn puur materieel gezien op niets uitgelopen! Maar achter de schermen Werkt God die in Ieder’s hart verblijft als de Param-ātmā, oftewel: de Superziel, of voor christenen: de heilige Geest.

Er is nog een belangrijk punt om te weten: ik ben Vrede en verspreid de Vrede van God om me heen. Ik strijd daarom niet in de eerste plaats, want elk strijden, ook de veel bepleite concurrentie binnen ons systeem van angst en strijd dat marktwerking wordt genoemd, duidt erop dat er oorlog wordt gevoerd. Hoe kun je ooit Vrede bewerkstelligen door oorlog te voeren? Dat kan niet en is zelfs, durf ik te beweren: Godsonmogelijk! Terwijl hij tòch Almachtig is! Daarom: God strijdt niet en ik dus evenmin. En het woord tegen komt in principe niet (meer) in mijn woordenboek voor! Daarom heb ik in onze “verkiezingscampagne” altijd gesteld: we zijn vóór dingen en nergens tegen; daaraan verspillen we geen tijd en energie! Wij hebben geen lijst kunnen indienen voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer, maar zouden wij in de Tweede Kamer zijn gekomen, dan hadden wij als volgt gehandeld: met betrekking tot dingen die overeenkomstig de Universele Wetten zijn, zouden wij normaal hebben voor gestemd; maar met betrekking tot dingen die tegen de Universele Wetten indruisen, zouden wij ons altijd onthouden van stemming, immers: wij zijn niet tégen! Want als een meerderheid in de Kamer iets wenst te ervaren, dan kunnen wij hun die ervaring toch niet in de weg zitten! Op deze wijze Werkt God ook! Toch krijgt hij vaak overal de schuld van, terwijl hij zijn gelaat van je afwendt als je iets doet dat niet strookt met zijn Wil. Heeft God dan iets misdaan? Of was het jezelf die niet goed wist wat goed voor je was. God verhindert niets, en ik ook niet. En zo hoort het te gaan in deze periode van Aquarius, waarin het tijdperk van Vrede, Liefde, Harmonie! tot bloei komt. Zie mij als een soort Joannes de Doper: een Wegbereider voor de Nieuwe Tijd, waarin alle volken de Here zullen loven!
 
Daarna heb ik de bovenstaande brief als het ware in stukken geknipt en heb ik elk van die stukken afzonderlijk beantwoord:
 
Bewonderenswaardig hoe je alsmaar tegen het systeem strijdt.  
Deze zinsnede heb ik hierboven reeds beantwoord.
 
Ben benieuwd hoe ver je komt.
Ik ben hiernaar ook benieuwd, maar als ik niet ver kom, dan is dat God’s Wil! Daar zit ik absoluut niet mee. Maar ik zie nu ook een andere kant: ik ben namelijk bezig met een diepgaande studie van het Bijbelboek Openbaring, en als ik hoofdstuk 18: 4 – 5 wederom goed lees, VOEL ik dat ik een goede kans maak: “Ga weg uit die stad (Babylon, het financieel-economische systeem waar wij momenteel nog in zitten), mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.” Als ik niet ver kom, is hier wéér de keus van mensen (wij verhinderen niet; onbewuste mensen naar alle waarschijnlijkheid wèl!) in het geding. Daarmee moeten we altijd rekening houden. Daarom schreef ik ook in het verleden al zo vaak: uw Wil geschiede! Want wij zijn nimmer tégen iets geweest: daaraan verspillen wij immers geen tijd en energie!
 
Maar ik denk niet dat je het wint van de Leviathan zoals Hobbes haar aanduidt.
Als het de bedoeling is dat God Wint, win ik! Dit geschiedt dan ter vervulling van het zojuist vermelde Schriftwoord dat zowiezo in vervulling gaat, naar de keuze van mensen: linksom of rechtsom!
 
Niet als je je aan de regels van Leviathan zelf houdt. Door haar autoriteit te erkennen geef je haar gratis en voor niks de macht die haar groot maakt.
Daarom erken ik haar autoriteit niet! Ik erken de autoriteit van God immers! Zijn Wil geschiede! Ik ben gewetensbezwaard om nog langer aan onrechtvaardige menselijke wetten te voldoen en eraan mee te betalen. Wetten die mensen en dieren doden en de natuur ontkennen en kapot maken. Wetten die de erfenis van Moeder Aarde ontkennen en verwerpen, waardoor wij niet langer erfgenaam van onze Moeder Aarde kunnen zijn. Daardoor ontvalt ons haar erfenis door onze eigen keuze uit onwetendheid. Daarom zouden meer mensen ervoor moeten kiezen om gewetensbezwaard te zijn! Ik ben gewetensbezwaard, ik voer geen oorlog en houd niets tegen!
 
Het zit in de hoofden van de mensen.
Dit is een grote Waarheid: het is allemaal geïndoctrineerd vanaf den beginne! Genesis 3: het verhaal van de slang. In mijn Preek van de Week van 23 juli jl. heb ik geschreven:

Toen kwam de Gevallene tot Adam en zijn vrouwelijke metgezel Eva. Hij gaf hem een besef van de ware kennis, dat hem het verlangen ingaf om gelijkwaardig te zijn aan God. De tragedie hiervan is, dat ieder wezen, dus óók Adam, oorspronkelijk uit de Schepper was voortgekomen. Adam was dit echter vergeten. Er was dus geen enkele noodzaak om te proberen gelijk te zijn aan God. Maar tijdens zijn verblijf op aarde kreeg Adam daaraan behoefte. Door Adam’s begeerte ontstond de tweedeling. Het was nooit de bedoeling een tweedeling te realiseren. Deze tweedeling zien we vandaag de dag onder meer in polariteit: Noordpool, Zuidpool, positief, negatief, goed, kwaad, in de tegenstellingen: licht – donker, zwart – wit, rijk – arm, links – rechts, boven – onder, voor – achter, boven – beneden, en in het politieke stelsel: het dualisme dat alles verscheurt. Het was altijd de bedoeling geweest dat alles gelijk zou zijn. Want alles komt uit de Schepper voort en is daarom Eén.

 

Adam en Eva verkozen het gebod van gehoorzaamheid te negeren. Dit gebod maakte deel uit van de dialoog in het paradijs tussen God en hen. Toen zij begrepen wat gehoorzaamheid in werkelijkheid betekende en zich aan die gehoorzaamheid onttrokken, was dát het moment waarop de mensheid een pad begon te volgen welk pad haar dwong tot het voor zichzelf definiëren van goed en kwaad in de context van gebondenheid. Hiervan zei mijn geestelijk leraar, Śrīla Prabhupāda: “De mens weet niet wat goed en wat kwaad is, en daarom heeft hij dingen verzonnen welke dingen hij als goed of als kwaad heeft bestempeld.” Dientengevolge kunnen zogenaamde kwade dingen ook goed uitwerken, en kunnen zogenaamde goede dingen ook kwaad uitwerken.

Als je haar kapot wilt maken moet je haar gewoon ontkennen.
Ik wil niets kapot maken, maar zie de dingen zoals ze zijn zonder daaraan een waarde-oordeel toe te kennen, en dat schrijf ik dan zo nu en dan eens op. Wat een ander daarmee doet, moet zij of hij weten! Maar willen mensen hun erfenis waardig zijn, zullen ze tòch eens moeten luisteren en overeenkomstig handelen. De mensheid heeft namelijk in (zelfs méér dan) 2.000 jaren tijd geen evolutionaire zielesprong gemaakt. Want wat Jezus een kleine 2.000 jaren geleden heeft bewerkstelligd, moet nu wederom gebeuren als de mensheid deze weg blijft volgen. En het lijkt erop dat ze dat doet.
Als je evolutie alleen maar materieel wilt zien, schrijf ik je dat de mensheid in circa 2.000 jaren tijd van a naar b op een ezel naar van a naar b in een mercedes of dergelijke is gepromoveerd, met de consequenties van dien! Als je het over vliegtuigen wilt hebben, maak dan je borst maar nat, want óók Koning David van het aloude Israël en de Profeten Elia en Ezechiël hebben (mee-)gevlogen! Daarnaast produceren vliegtuigen de grootste giffen omdat kerosine nog steeds geen volledige verbranding heeft. Vervolgens is het een publiek geheim dat ze vlak vóór de landing een teveel aan brandstof lozen omdat kerosine zeer ontvlambaar is, en er zou iets verkeerd kunnen gaan tijdens een landing. Vliegtuigen leveren daarom een groot gevaar op voor de volksgezondheid. Dat heb ik gezien bij mijn vriend die in Castricum woonde: ik kwam daar altijd graag omdat de lucht daar nog vrij zuiver was. Toen de Polderbaan open ging en de vliegtuigen hutje aan mutje over onder meer die plaats vlogen, lag ik bij een logeerpartij in Castricum met verkrampte spieren in bed. Maar ook mijn vriend kon niet tegen de giffen: op 7 maart 2009 werd hij reeds gecremeerd; hij was “overleden” als gevolg van “kanker”. De mensen willen het maar niet IN-zien! Hun UIT-zicht is belangrijker voor hen!!!
 
Dan spat ze uiteen als een zeepbel.
Dat zou kunnen gebeuren als meer mensen haar autoriteit niet langer zouden erkennen en dus gewetensbezwaard zijn om nog langer haar onrechtvaardige wetten na te leven.
 
Natuurlijk blijft de wereld om je heen hetzelfde,
… nee, die zou dan óók veranderen, zoals alles in de materie hoort te blijven veranderen, maar er zijn er, die alles juist hetzelfde willen houden en daar ook alles voor doen! Ze hebben zeker al zo’n 2.000 jaren succes en hebben er geen idee van hoe destructief ze zijn …
 
maar je gaat haar steeds meer op een andere manier ervaren als je vrij in je hoofd bent.     
Als je vrij of Leeg bent in je hoofd, volgt je verstand je Gevoel dat is verbonden met je hart! Dan ben je gewetensbezwaard en doe je mee met onze actie. Omdat je ziet dat het getal van de mensheid is vervuld: 111, verleden jaar al. Daarentegen waren kinderen tot 11 jaar IN-gewijd: 11! Ook het Pausdom is met deze Paus, de 111de, vervuld! In een vorige Preek van de Week: Alle volken looft de Here, heb ik geschreven dat de Paus zijn excuses heeft aangeboden voor de genocide die de Inquisitie in de late middeleeuwen heeft uitgevoerd. Maar wat heb je aan excuses als de Paus vervolgens zijn doctrines en beleid niet aanpast aan de werkelijke Leer van de Weg van de Liefde die Jezus heeft gepredikt? Niets! Wat heeft deze Paus in zijn rol van Inquisiteur (politiek correct: hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer) gedaan met Lucia dos Santos, één van de meisjes die de Maria-verschijningen in Portugal heeft gezien? Vraag het hem maar! Laat hem het zelf maar zeggen! Volgens de profetie van een Ierse katholieke priester, Màel Màedòc, die we beter kennen als: Sint Malachias, is deze Paus, Benedictus XVI, de laatste paus met een volgnummer: 111. Na hem zal er nòg een Paus worden gekozen, maar die zal geen volgnummer meer krijgen: Petrus Romanus. Volgens de bizar nauwkeurige profetie zal: “Tijdens de laatste vervolging van de Heilige Roomse Kerk … de Stoel worden bezet door Petrus de Romein, die zijn schapen zal hoeden in woelige tijden: en wanneer hieraan een einde komt, zal de stad op de zeven heuvelen worden verwoest, en de Grote Rechter zal zijn volk oordelen. Einde.”
Nog steeds is vrije keuze mogelijk om vrijwillig de nodige veranderingen tot stand te brengen: ik heb daarover eerder geschreven in mijn Preken van de Week, en aan de Politiek in Den Haag. Ik heb het zelfs nog geprobeerd met een blanco lijst. Maar ja, als ik niemand meekrijg: Politiek Den Haag niet, Milieubewegingen niet, G500 niet, Hare Krishna niet, dan blijft er weinig over! Veranderingen moeten nu gaan plaatshebben in deze periode van Aquarius, omdat het de bedoeling is dat we in deze periode in Vrede, Liefde, Harmonie! leven, en de huidige tendens is nog steeds: oorlog, haat en chaos. Ik schrijf niet voor niets over onze economie van angst en strijd. Er moet toch ergens bij iemand een lichtje, al is het maar een zwak schijnsel, opgaan! Het spijt me voor kerk-, moskee-, en tempelgangers, maar ook zij (in het algemeen gesteld) dienen de mammon van onze economie van angst en strijd. Zij dienen daarmee een afgod, terwijl God zijn gelaat afwendt, want: vrije keuze, en daarin treedt hij niet.
Dit jaar heb ik als Universeel Predikant / Acārya = iemand die onderwijst door zijn voorbeeld, een open sollicitatie gedaan naar een opengevallen predikantsplaats. Deze post heb ik niet mogen invullen op grond van het feit dat ik een andere zienswijze heb op God. Leest u goed wat hier staat? Ik heb een andere  zienswijze op God. Ik heb mijn sollicitatie niet eens mogen toelichten in een persoonlijk gesprek! Daarnaast: hoeveel zienswijzen op God bestaan er als God Eén is? Daarom heb ik helemaal géén zienswijze op God; ik zie hem slechts zoals hij in zijn volle Glorie is! Ik heb mijn kennis van God uit de rechtstreekse Spirituele erfopvolging in de Brahmā-sampradāya. Mijn kennis van God en Zicht op hem komt via deze rechtstreekse lijn van God zelf af! Ik ben, zoals u op de webpagina kunt zien, nummer 33 in deze lijn. Drieëndertig is het hoogste Meestergetal. Dit is geen toeval, want het Universum wordt niet geregeerd door toeval of willekeur. Om al deze redenen zou je zo iemand juist met open armen moeten ontvangen, want hij kan de gemeente de Weg Terug naar God wijzen! Hij kent de Weg van de Liefde als geen ander! Daarnaast stroomt het Evangelie van de Heer, zoals Jezus het heeft opgeschreven in zijn Het Boek der Liefde dat in mijn bloed en in mijn genen zit, mij door de aderen. Daarom ben ik diep bedroefd over deze afwijzing, want in de eerste plaats wordt God zelf hiermee afgewezen; in de tweede plaats heeft het bestuur van deze gemeente kennelijk een ander godsbeeld in zijn geest geschapen en tot leven gebracht, welk godsbeeld het in strijd met Exodus 20: 4 – 6, aanbidt. In dit schriftgedeelte staat namelijk: “Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, JHWH, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij Liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn Liefde tot in het duizendste geslacht.”; ten derde is het bestuur van en de kerkelijke gemeente zelf kennelijk onderwezen door: “valse messiassen en valse profeten” (Matteüs 24: 24), die door de religieuze universiteiten erop zijn uitgestuurd om God’s gemeente te misleiden. Aldus heeft het bestuur van deze kerkelijke gemeente een onverantwoordelijk besluit genomen om mijn open sollicitatie af te wijzen. Dit bestuur is daarom ten volle verantwoordelijk en aansprakelijk voor de misleiding van de hele gemeente.Tot nu toe is het mij niet gelukt om iemand te wekken om mij te helpen de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen. Daarom zullen deze veranderingen met de nodige hardheid worden ingevoerd, overeenkomstig de profetieën die zijn geschreven in (onder meer) de boeken Matteüs, met name hoofdstuk 24, Daniël en Openbaring die ik in een uitgebreide en nauwkeurige studie onder handen heb.

In 1999 ben ik al begonnen met het waarschuwen voor de milieuproblematiek: in de vijfde Nota inzake de ruimtelijke ordening van het Rijk kun je de naam van ons voormalige Kerkgenootschap “Vrede Zij Met U!” lezen. Eind 2001 / begin 2002, nog in de tijd van Aart-Jan de Geus, heb ik mijn medische gegevens rondom mijn door dokters in Engeland geconstateerde ziekte MCS (Meervoudige Chemische Overgevoeligheid) opgestuurd naar de UWV (toen in wording) en aan de ministeries: Economische Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid c.a. Deze instanties hebben met deze gegevens niets gedaan, zoals ze in Den Haag er nog steeds niets mee doen! Ook hierover heb ik meer dan eens geschreven. Soms ben ik niet zo vrij in mijn hoofd, want ik kan me nog steeds ergeren (fout dus! maar ik ben ook een mens met gedachten. Echter daarop reageer ik niet; veeleer doe ik dan mijn Solvitur Ambulando hetgeen helpt!) aan het feit dat men steeds maar weer aanhaalt dat de zorgkosten de pan uitrijzen! Net als voorheen, toen er te veel mensen in de WAO kwamen. Toen heb ik geschreven aan Politiek Den Haag dat deze dingen door uw eigen beleid worden veroorzaakt. Want de lucht wordt steeds smeriger, en je kent de riedel verder.
 
Er wordt een vies spelletje gespeeld over de hele wereld, internationaal, alsof er (voor sommigen althans) geen grenzen zijn. Ze hebben zich onlangs weer laten horen: in een interview met Lindsey Williams

(deel 1; er is ook een tweede deel van dit interview) vertelde hij over de Elite, the Alignement, die een wereldregering bezig is op te zetten om de Nieuwe Wereld Orde te bevestigen. Als het voor deze mensen (en / of andere wezens, want dat wordt ook niet duidelijk verteld!) er niet eens toe doet wie de volgende President van de Verenigde Staten wordt, dan lachen ze zich wild om dit versnipperde landje! Waarom wordt het zojuist genoemde Bijbelwoord in vervulling gebracht? Omdat de mensen, en met name de Politiek zelf, niet IN-zien dat de Elite de Bijbelboeken in vervulling brengt. Ik heb al sinds 2008 gesteld dat de Politiek hoegenaamd geen macht heeft, wellicht enige invloed, maar geen macht. Daarbij komt nog dat de heren Rutte en Pechtold van de Haagse Politiek en mevrouw Kroes van de Europese Commissie (dan noem ik Hare Majesteit nog niet eens) in de Bilderbergconferentie, die ik zie als de denktank van de Nieuwe Wereld Orde van de Elite, de laatste gegevens over Nederland hebben verkwanseld. Daarom kunnen er op elk moment nà 12 september a.s. dingen gaan gebeuren. Hierbij denk ik bij voorbeeld aan besmettingen met het vogelgriepvirus en / of met het Q-koortsvirus. Het kan best ook een wereldwijde epidemie worden want de Olympische Spelen zijn een aantal weken geleden afgesloten en de Paralympische Spelen zijn nog aan de gang. Ik weet niet wat zij van de Elite precies in hun schild voeren. In elk geval doen zij hun uiterste best om landen, steden en volken in de schulden te stoppen. Zoals Griekenland, Spanje, Portugal, Italië, Ierland, Verenigde Staten, ….. En als de schuldenlast hoog genoeg is, dan moeten we naar de pijpen van de Elite dansen: alle mensen in alle landen.
Ik heb geschreven over Goldman Sachs, de Wereldbank (banken zonder reclame!!!) / Internationaal Monetair Fonds. De heer Wilders heeft gelijk! Ik heb ook hetzelfde voorgesteld als hij, maar hij doet het op andere gronden; ik stel voor vanuit Liefde. Een verstikkend Europa is niet goed: niet voor ons, niet voor Europa! Ook die riedel kun je terugvinden in mijn Preken van de Week! Natuurlijk wil ik wèl een verenigd Europa, maar in Vrijheid, in Liefde, niet in gebondenheid, met angst en strijd.
Vergeet ook niet dat ik altijd heb beweerd dat profetieën waren gegeven als waarschuwing, zoals een vader zijn kind waarschuwt: “Pas op! Als je jouw vingers in het vuur steekt, verbranden ze!” De bedoeling van de waarschuwing van de vader is zijn kind leed te besparen. Luistert het kind, dan hoeft het niet te lijden; luistert het niet en steekt het zijn vingers in het vuur, dan zal hij ze verbranden. Dat is toch logisch! Aldus dienen ook de Bijbelse profetieën te worden gelezen en geïnterpreteerd. Ze waren altijd bedoeld om mensen leed te besparen, maar de mensen kozen er zelf voor te lijden! Nu worden ze daarbij geholpen door de Elite die op hun drastische wijze het bevolkingsaantal van de wereld wenst te verminderen. Want, toegegeven: de wereld is overvol. Vergelijk ons aantal eens met dat van de planeet Altea: onze kleine aarde herbergt meer dan zeven miljard mensen! Op de planeet Altea die 56 x zo groot is als de aarde, leven de 144.000 zielen van het Boek Openbaring! Als we ons bevolkingsaantal willen verminderen, en dat zou goed zijn, dan kunnen we dat op een andere dan die drastische wijze bereiken. Namelijk: door het geloof in God. Alle religie is Eén, want religie betekent: God kennen en hem Liefhebben. Doordat we God leren kennen en Liefhebben, kunnen we een Liefdevolle Terugkeer naar hem bewerkstelligen en hoeven we dus niet opnieuw op deze aarde te worden geboren. Dat is alles wat de mens te doen heeft; niets meer! Het zijn juist de verschillende instanties en religieuze instellingen die de mensheid bij God hebben weggehouden, in plaats van hen te onderwijzen hoe ze naar God konden Terugkeren. Hierboven heb ik dit met een sprekend voorbeeld verklaard. En omdat de aarde de mooiste planeet van het hele universum is: zoveel verschillende soorten leven hier, bleven de zielen zich op aarde recyclen hetgeen leidde tot verstarring en achteruitgang in evolutie. God’s Plan voor deze wereld is juist:  ONTWIKKELING !  Het is inderdaad de bedoeling dat het Aardse Paradijs tot stand komt! Dit is geen dromerij van mij, maar feit en daarom zal het gebeuren! Linksom of rechtsom, naar gelang de keuze van de mensheid. Voor deze keuze staan we nu!
 
Daarom vraag ik u: “Wie doet er mee? Wie of welke instantie of instelling helpt mij om de gewenste veranderingen voor dit Tijdperk van Aquarius alsnog vrijwillig tot stand te brengen?”
Het is namelijk zeer belangrijk in deze periode van Aquarius:
 • dat er geen strijd, dus ook geen verkiezingsstrijd wordt gevoerd. Presenteer partijen daarom gewoon en mocht iemand in een debat optreden: respecteer andere politici en laat ze uitspreken! Laat u zich alstublieft nimmer verleiden tot het afzetten tegen andere partijen of tot het adagium dat onze partij ergens kampioen of groot of het beste in is. Dat is zeer belangrijk. Dien nederig en vertrouw op God die u de juiste woorden op de juiste plaats en op het juiste tijdstip IN-geeft.
 • Laat iedereen en alle politieke partijen balans nastreven: er moet balans zijn tussen het spirituele en het materiële. Zoals ik reeds heb geschreven: religie en staat kunnen niet worden gescheiden omdat alles Eén is.
 • Politieke partijen, kijk niet langer naar de peilingen; die zijn niet meer belangrijk, noch bepalend voor uw acties. Want voor Wie samen Werkt met onze Hemelse Vader, zijn wonderen de wereld nog niet uit. Volg daarom altijd uw Gevoel dat is verbonden met uw hart en doe wat dat u IN-geeft.
 • Denk er alstublieft over na of uw partij / instantie / instelling wil deelnemen aan onze World University of Peace. Wilt u deelnemen, dan kunnen we uw websites plaatsen in het Portaal van onze Community of Peace. We streven toch uiteindelijk allemaal Vrede na! Her-IN-ner u in dit geval dat de Elite wèl samenwerkt als Eén geheel door alle landen, alle religies, alle multinationals, Goldman Sachs, de Wereldbank / IMF en alle lagen van de wereldbevolking heen. Daarom zijn ze zo machtig! Ook wij moeten ons bij elkaar aansluiten als we een grote slachting willen voorkomen!
 • Wederom: Uw Wil geschiede! u kunt mijn adviezen opvolgen of naast u neerleggen. Maar ik heb zo’n Gevoel dat het lot, de bestemming van Nederland in de wereld, wel eens in onze handen kan liggen. Dit is een zware verantwoordelijkheid voor ons allen, maar die kunnen we dragen. Wees in al uw Werken uitsluitend vóór dingen die met het Universum en zijn wetten stroken, en wees nergens (meer) tegen, want ook dát is strijd. Verspil daar geen tijd en energie (meer) aan. Wees zelf altijd een Acārya, net als ik: iemand die onderwijst door zelf het voorbeeld te geven. Dan gaat het goed en komen de gewenste veranderingen tot stand. Op deze wijze kunnen alle volken de Here gaan loven!
Dan eindig ik nu met een belangrijke spreuk van de hand van mijn goede kennis, aangevuld door mij:

Als je werkelijk vrijheid wilt, laat het dan los – wat dan ook!

Wat een Waarheid! Dank je voor dit prachtige gezegde.

 

 
Vriendelijke groeten aan allen!
Krishnānanda, uw dienaar in Krishna, God