Gewetensbezwaard tot het betalen van belasting

22 Aug

Op 20 augustus 2012 heb ik de Belastingdienst verzocht mij ontheffing te verlenen van belastingplicht èn uitstel te verlenen van aangifte van Inkomstenbelasting over het jaar 2011 en eventueel nog volgende jaren tot onherroepelijk is beslist op dit verzoek. Het verzoek om ontheffing van de belastingplicht heb ik gedaan op grond van Europese regelgeving in verband met mijn vrijheid van geweten, artikel 10 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2010/C 83/02).

Op grond van dit artikel, dat mede is gebaseerd op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bezitten mensen de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Daarnaast is volgens artikel 1 van dit handvest de menselijke waardigheid onschendbaar; zij moet worden eerbiedigd en beschermd. Op grond van artikel 3 vervolgens, hebben mensen recht op menselijke integriteit, dus óók op geestelijk gebied. En op grond van artikel 4 van dit handvest mogen mensen niet onmenselijk of vernederend worden behandeld.

Nu is artikel 10 van het handvest, met name de vrijheid van geweten van mensen, niet beperkt door een wettelijk voorschrift (mogelijk op grond van artikel 52, lid 1, van het handvest) in de Belastingwetgeving. Daarom geldt onze vrijheid van geweten onverkort en kunnen wij hierop ten volle een beroep doen. Ik kan het in elk geval niet meer met mijn geweten in overeenstemming brengen, als ik nog langer belasting betaal. Hiervoor verwijs ik naar mijn vorige Preek van de Week en eerdere preken die ik heb geschreven, met name die waarin ik heb geschreven over Goldman Sachs / Wereldbank / Internationaal Monetaire Fonds.

Motivering van mijn verzoek om ontheffing van de belastingplicht

In verscheidene wetten is de vrijheid van geweten geregeld, bij voorbeeld in de Dienstplichtwet, de Zorgverzekeringswet en de verzekeringswetgeving. Daarom heb ik op 14 september 2011 de Tweede Kamer van de Staten-Generaal in kennis gesteld van het feit dat er een leemte is in (onder meer) de Belastingwetgeving. Hetzelfde heb ik gedaan via Postbus 51 ter attentie van de regering. Beide instanties zijn hierop niet ingegaan, en hebben de leemte niet ingevuld. Daarom beroep ik me nu op de bovenvermelde Europese regelgeving.

Ik kan het niet langer met mijn geweten in overeenstemming brengen indien ik belasting moet betalen op grond van de volgende overwegingen:

 • de lucht wordt steeds smeriger. Om me heen hoor ik vaak roepen: “Ik heb het zo benauwd!” Dat wil zeggen: ik heb te weinig zuurstof. Zuurstof is nodig voor de hersenen. Immers, als de mens niet voldoende zuurstof binnenkrijgt, functioneren de hersenen niet goed. Dan kan hij niet helder nadenken en kan hij storingen krijgen in het bewegingsapparaat. Denkt u maar aan hartmassage: als hersenen langer dan vier minuten geen zuurstof toegediend krijgen, sterft de mens. Mensen kunnen op den duur overlijden aan gevolgen van vergiftigde lucht. Niet alleen door ziekten als kanker, maar ook als gevolg van voortdurend binnenkrijgen van te weinig zuurstof, waardoor de hersenfuncties kunnen afbreken. Ikzelf heb de ziekte MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Ik kan niet tegen chemische luchtjes. Daarom kan ik niet altijd even recht lopen, en zwalk ik soms. De eerste reden is dus: ik kan niet langer meebetalen aan de dood van mensen en dieren; aan mijn eigen levenseinde!
 • het financiële systeem is door en door verrot, maar wordt kunstmatig in stand gehouden … tot het zelf in elkaar klapt! Zelfs een economie van angst en strijd als de onze kan niet langer draaien op een dergelijk financieel systeem. De Bijbel zegt daarom in Boek Openbaring: “Ga weg uit die stad (Babylon, het financieel-economische systeem van deze wereld), mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.” (Openbaring 18: 4b – 5). De tweede reden is dus, dat ik niet langer aan een dergelijk verrot systeem financieel kan bijdragen. Dit te meer, omdat ik voorstellen heb gedaan aan de Staten-Generaal voor een economie van Liefde.
 • ons hele systeem van winstbejag, hebzucht en woede waarop onze economie van angst en strijd drijft, heeft de aarde en al wat daarop is al ver verziekt. Het is niet de bedoeling dat de aarde, noch de mensheid in hun geheel vergaan. De derde reden is daarom dat ik niet verder aan de vernietiging van de aarde en van onszelf deelneem, noch daaraan meebetaal.
 • ik heb mijn best gedaan regering en Staten-Generaal andere wegen voor te stellen dan de gebruikelijke die in het Vissentijdperk gangbaar waren. We leven sinds 14 februari 1997 in het Aquariustijdperk! Ook het overgangstijdperk is ruim verstreken (16 mei 2010). Bij een nieuw tijdperk horen nieuwe gewoonten. Daarom heb ik getracht de Weg van de Liefde te implanteren. Deze Weg is afgewezen. Ik onderwijs en Leef de Weg van de Liefde. Daarom kan ik niet langer deelnemen en meebetalen aan de bestaande economie van angst en strijd voor zover het de allernoodzakelijkste dingen van levensonderhoud te boven gaat. Daarnaast zal dit financieel-economische systeem tòch vallen: “Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden: ‘Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen.'” (Openbaring 18: 21 e.v.). Dit is mijn vierde reden.
 • dit hele democratische circus is een schijnvertoning van acteurs. De democratie is niet wat men zegt dat het is. De Wil van de meerderheid legt de minderheid het zwijgen op! Democratie = balans, evenwicht; géén dictatuur! De minderheid moet worden gehoord en gerespecteerd, en daarom moet met haar belangen rekening worden gehouden. Met mij wordt in elk geval géén rekening gehouden! Moet ik dan nog langer financieel bijdragen aan een dictatoriaal geregeerde natie die met individuele personen geen rekening houdt?

Hierboven hebt u een bloemlezing, een zogenaamde helicopterview, van mijn motieven gelezen! Ik ben gewetensbezwaard, en dat meen ik. Daarom heb ik mijn verzoeken aan de Belastingdienst zelfs met de hand geschreven. Daarnaast: indien u mij vraagt: “Wat doe je liever? Belasting betalen of een gevangenisstraf uitzitten?”, dan hoef ik er niet lang over na te denken: ik zit dan mijn gevangenisstraf volledig uit. Dan kan ik de Weg van de Liefde voorleven en wellicht ook aan geïnteresseerden onderwijzen! Want er is nog Werk genoeg binnen de muren, en wellicht slaat deze Weg binnen de muren nog beter aan dan buiten die muren! Binnen de muren is er voldoende Vrijheid; misschien nog wel meer dan buiten, waar het leven aan (te) strikte regels is gebonden. Ik durf de stelling aan dat Nederland nauwelijks Vrijheid kent.

Beste lezers, uiteindelijk mogen wij als een waardig mens gaan en staan waar wij willen, met respect voor onze geestelijke integriteit. Maar die van mij is aangetast. Ik voel me al een tijd lang onmenselijk en vernederend behandeld door de regering en door de Staten-Generaal. Daarom heb ik nu deze verzoeken aan de Belastingdienst gericht! Ik pik niet alles klakkeloos meer; u hoeft dat ook niet te doen. En wat nog meer is: het is zelfs Bijbels als u óók gewetensbezwaard bent! Er staat immers: “Ga weg uit die stad (Babylon)”! Degene Die dat zei, is een boodschapper van de Heer. Want God, de Heer, heeft het vonnis over Babylon zelf geveld. Daarom zei een andere engel uit de hemel: “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats van demonen geworden, ze bied onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.” (Openbaring 18: 2 – 3). Hoe beeldend staat beschreven hetgeen allemaal sinds lang geleden heeft plaatsgevonden!

Ik ben bezig met een studie van het Bijbelboek Openbaring. Ik gebruik daarvoor drie teksten:

 1. de originele Aramese fragmenten van het boek Openbaring aan Joannes de Doper, vertaald door Dr. Edmond Bordeaux Székely / Norma Nilsson Bordeaux Székely in het Engels, en door de heer J.J. van Ommen Kloeke in het Nederlands;
 2. de Gnostische Griekse Grondtekst, vertaald door James M. Pryse in het Engels, en door Drs. J. Postma in het Nederlands;
 3. de NBV Studiebijbel in het Nederlands.

Ik verwijs u graag voor de eerste resultaten naar onze webpagina. Hier kunt u al zien hoe met de originele fragmenten in dichtvorm van de hand van Joannes de Doper en met het werk van zijn zwager Lazarus, dat ook in dichtvorm moet zijn geweest, en waarbij hij gebruik heeft gemaakt van de originele fragmenten, is omgegaan. In feite kan ik door het prozaverhaal van de Gnostici weinig meer terugvinden van het werk van Lazarus. De fragmenten van Joannes de Doper zijn goed te herkennen. Van alle Openbaringen echter, is die van Joannes de Doper, zijn originele fragmenten, de belangrijkste! Doordat wij, mensen, zeer vaak aan teksten zitten te morrelen – wellicht om ze “verteerbaar” te maken – krijgen wij door onze toevoegingen de plagen die in dit boek beschreven zijn! (Openbaring 22: 18). Dat is wat we nu, aan het einde van de periode van de Mayakalender zien gebeuren. Daarom: verlaat Babylon nu het nog kan! Gebruikt u daarvoor rustig de onderdelen uit de bovenstaande Preek van de Week die voor u van toepassing zijn. Succes ermee!

Met vriendelijke groeten,
Krishnananda, uw dienaar

Advertenties

2 Reacties to “Gewetensbezwaard tot het betalen van belasting”

 1. Linda 13 augustus 2014 bij 12:16 #

  Ik ben benieuwd hoe dit is afgelopen. Ik heb net als u gewetensbezwaren.

  • krishnananda949 22 oktober 2014 bij 00:44 #

   Hallo Linda, Vrede zij met je!

   De rechter heeft mijn verzoek aan de Belastingdienst niet-ontvankelijk verklaard!
   Hoewel ik aan “de politiek” (Regering en Staten-Generaal) heb verzocht de belastingwetgeving aan te passen aan toepasselijke Europese regelgeving (artikel 10 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie), aan welk verzoek niet is voldaan, komt de rechter ten aanzien van mijn verzoek om als gewetensbezwaarde te worden erkend tot de conclusie dat mijn verzoek niet-ontvankelijk is.
   Dit houdt in concreto in dat een Nederlander geen mensenrechten heeft omdat alle wegen daartoe zijn afgesloten. Een Nederlander is daarom slaaf van de Staat der Nederlanden en heeft dan ook een Burger Slaven Nummer BSN). Daarom heeft onze Community of Peace onze Wereldwijde Natie: Mahābhārata, uitgeroepen bij de Verenigde Naties. Ons Mahābhārata steunt op artikel 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, èn op grond van de Bijbel, met name Openbaring 18: 4.

   Leest u onze website maar door en zie of u IN-gezetene van onze Wereldwijde Natie: Mahābhārata, wilt worden.

   In Licht en Liefde verbonden,
   met vriendelijke groeten en hoogachting,
   Krishnānanda, uw dienaar

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: