Archief | augustus, 2012

Gewetensbezwaard tot het betalen van belasting

22 Aug

Op 20 augustus 2012 heb ik de Belastingdienst verzocht mij ontheffing te verlenen van belastingplicht èn uitstel te verlenen van aangifte van Inkomstenbelasting over het jaar 2011 en eventueel nog volgende jaren tot onherroepelijk is beslist op dit verzoek. Het verzoek om ontheffing van de belastingplicht heb ik gedaan op grond van Europese regelgeving in verband met mijn vrijheid van geweten, artikel 10 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2010/C 83/02).

Op grond van dit artikel, dat mede is gebaseerd op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bezitten mensen de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Daarnaast is volgens artikel 1 van dit handvest de menselijke waardigheid onschendbaar; zij moet worden eerbiedigd en beschermd. Op grond van artikel 3 vervolgens, hebben mensen recht op menselijke integriteit, dus óók op geestelijk gebied. En op grond van artikel 4 van dit handvest mogen mensen niet onmenselijk of vernederend worden behandeld.

Nu is artikel 10 van het handvest, met name de vrijheid van geweten van mensen, niet beperkt door een wettelijk voorschrift (mogelijk op grond van artikel 52, lid 1, van het handvest) in de Belastingwetgeving. Daarom geldt onze vrijheid van geweten onverkort en kunnen wij hierop ten volle een beroep doen. Ik kan het in elk geval niet meer met mijn geweten in overeenstemming brengen, als ik nog langer belasting betaal. Hiervoor verwijs ik naar mijn vorige Preek van de Week en eerdere preken die ik heb geschreven, met name die waarin ik heb geschreven over Goldman Sachs / Wereldbank / Internationaal Monetaire Fonds.

Motivering van mijn verzoek om ontheffing van de belastingplicht

In verscheidene wetten is de vrijheid van geweten geregeld, bij voorbeeld in de Dienstplichtwet, de Zorgverzekeringswet en de verzekeringswetgeving. Daarom heb ik op 14 september 2011 de Tweede Kamer van de Staten-Generaal in kennis gesteld van het feit dat er een leemte is in (onder meer) de Belastingwetgeving. Hetzelfde heb ik gedaan via Postbus 51 ter attentie van de regering. Beide instanties zijn hierop niet ingegaan, en hebben de leemte niet ingevuld. Daarom beroep ik me nu op de bovenvermelde Europese regelgeving.

Ik kan het niet langer met mijn geweten in overeenstemming brengen indien ik belasting moet betalen op grond van de volgende overwegingen:

 • de lucht wordt steeds smeriger. Om me heen hoor ik vaak roepen: “Ik heb het zo benauwd!” Dat wil zeggen: ik heb te weinig zuurstof. Zuurstof is nodig voor de hersenen. Immers, als de mens niet voldoende zuurstof binnenkrijgt, functioneren de hersenen niet goed. Dan kan hij niet helder nadenken en kan hij storingen krijgen in het bewegingsapparaat. Denkt u maar aan hartmassage: als hersenen langer dan vier minuten geen zuurstof toegediend krijgen, sterft de mens. Mensen kunnen op den duur overlijden aan gevolgen van vergiftigde lucht. Niet alleen door ziekten als kanker, maar ook als gevolg van voortdurend binnenkrijgen van te weinig zuurstof, waardoor de hersenfuncties kunnen afbreken. Ikzelf heb de ziekte MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Ik kan niet tegen chemische luchtjes. Daarom kan ik niet altijd even recht lopen, en zwalk ik soms. De eerste reden is dus: ik kan niet langer meebetalen aan de dood van mensen en dieren; aan mijn eigen levenseinde!
 • het financiële systeem is door en door verrot, maar wordt kunstmatig in stand gehouden … tot het zelf in elkaar klapt! Zelfs een economie van angst en strijd als de onze kan niet langer draaien op een dergelijk financieel systeem. De Bijbel zegt daarom in Boek Openbaring: “Ga weg uit die stad (Babylon, het financieel-economische systeem van deze wereld), mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.” (Openbaring 18: 4b – 5). De tweede reden is dus, dat ik niet langer aan een dergelijk verrot systeem financieel kan bijdragen. Dit te meer, omdat ik voorstellen heb gedaan aan de Staten-Generaal voor een economie van Liefde.
 • ons hele systeem van winstbejag, hebzucht en woede waarop onze economie van angst en strijd drijft, heeft de aarde en al wat daarop is al ver verziekt. Het is niet de bedoeling dat de aarde, noch de mensheid in hun geheel vergaan. De derde reden is daarom dat ik niet verder aan de vernietiging van de aarde en van onszelf deelneem, noch daaraan meebetaal.
 • ik heb mijn best gedaan regering en Staten-Generaal andere wegen voor te stellen dan de gebruikelijke die in het Vissentijdperk gangbaar waren. We leven sinds 14 februari 1997 in het Aquariustijdperk! Ook het overgangstijdperk is ruim verstreken (16 mei 2010). Bij een nieuw tijdperk horen nieuwe gewoonten. Daarom heb ik getracht de Weg van de Liefde te implanteren. Deze Weg is afgewezen. Ik onderwijs en Leef de Weg van de Liefde. Daarom kan ik niet langer deelnemen en meebetalen aan de bestaande economie van angst en strijd voor zover het de allernoodzakelijkste dingen van levensonderhoud te boven gaat. Daarnaast zal dit financieel-economische systeem tòch vallen: “Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden: ‘Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen.'” (Openbaring 18: 21 e.v.). Dit is mijn vierde reden.
 • dit hele democratische circus is een schijnvertoning van acteurs. De democratie is niet wat men zegt dat het is. De Wil van de meerderheid legt de minderheid het zwijgen op! Democratie = balans, evenwicht; géén dictatuur! De minderheid moet worden gehoord en gerespecteerd, en daarom moet met haar belangen rekening worden gehouden. Met mij wordt in elk geval géén rekening gehouden! Moet ik dan nog langer financieel bijdragen aan een dictatoriaal geregeerde natie die met individuele personen geen rekening houdt?

Hierboven hebt u een bloemlezing, een zogenaamde helicopterview, van mijn motieven gelezen! Ik ben gewetensbezwaard, en dat meen ik. Daarom heb ik mijn verzoeken aan de Belastingdienst zelfs met de hand geschreven. Daarnaast: indien u mij vraagt: “Wat doe je liever? Belasting betalen of een gevangenisstraf uitzitten?”, dan hoef ik er niet lang over na te denken: ik zit dan mijn gevangenisstraf volledig uit. Dan kan ik de Weg van de Liefde voorleven en wellicht ook aan geïnteresseerden onderwijzen! Want er is nog Werk genoeg binnen de muren, en wellicht slaat deze Weg binnen de muren nog beter aan dan buiten die muren! Binnen de muren is er voldoende Vrijheid; misschien nog wel meer dan buiten, waar het leven aan (te) strikte regels is gebonden. Ik durf de stelling aan dat Nederland nauwelijks Vrijheid kent.

Beste lezers, uiteindelijk mogen wij als een waardig mens gaan en staan waar wij willen, met respect voor onze geestelijke integriteit. Maar die van mij is aangetast. Ik voel me al een tijd lang onmenselijk en vernederend behandeld door de regering en door de Staten-Generaal. Daarom heb ik nu deze verzoeken aan de Belastingdienst gericht! Ik pik niet alles klakkeloos meer; u hoeft dat ook niet te doen. En wat nog meer is: het is zelfs Bijbels als u óók gewetensbezwaard bent! Er staat immers: “Ga weg uit die stad (Babylon)”! Degene Die dat zei, is een boodschapper van de Heer. Want God, de Heer, heeft het vonnis over Babylon zelf geveld. Daarom zei een andere engel uit de hemel: “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats van demonen geworden, ze bied onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.” (Openbaring 18: 2 – 3). Hoe beeldend staat beschreven hetgeen allemaal sinds lang geleden heeft plaatsgevonden!

Ik ben bezig met een studie van het Bijbelboek Openbaring. Ik gebruik daarvoor drie teksten:

 1. de originele Aramese fragmenten van het boek Openbaring aan Joannes de Doper, vertaald door Dr. Edmond Bordeaux Székely / Norma Nilsson Bordeaux Székely in het Engels, en door de heer J.J. van Ommen Kloeke in het Nederlands;
 2. de Gnostische Griekse Grondtekst, vertaald door James M. Pryse in het Engels, en door Drs. J. Postma in het Nederlands;
 3. de NBV Studiebijbel in het Nederlands.

Ik verwijs u graag voor de eerste resultaten naar onze webpagina. Hier kunt u al zien hoe met de originele fragmenten in dichtvorm van de hand van Joannes de Doper en met het werk van zijn zwager Lazarus, dat ook in dichtvorm moet zijn geweest, en waarbij hij gebruik heeft gemaakt van de originele fragmenten, is omgegaan. In feite kan ik door het prozaverhaal van de Gnostici weinig meer terugvinden van het werk van Lazarus. De fragmenten van Joannes de Doper zijn goed te herkennen. Van alle Openbaringen echter, is die van Joannes de Doper, zijn originele fragmenten, de belangrijkste! Doordat wij, mensen, zeer vaak aan teksten zitten te morrelen – wellicht om ze “verteerbaar” te maken – krijgen wij door onze toevoegingen de plagen die in dit boek beschreven zijn! (Openbaring 22: 18). Dat is wat we nu, aan het einde van de periode van de Mayakalender zien gebeuren. Daarom: verlaat Babylon nu het nog kan! Gebruikt u daarvoor rustig de onderdelen uit de bovenstaande Preek van de Week die voor u van toepassing zijn. Succes ermee!

Met vriendelijke groeten,
Krishnananda, uw dienaar

Advertenties

Gaia Voor als je het klimaat een belangrijk item vindt…

21 Aug

Beste lezers van mijn Preek van de Week, vrede zij met u!

In verband met drukke werkzaamheden voor de geplande bruiloft van mijn nicht met mijn inmiddels aangetrouwde neef (die beiden arts zijn!) ben ik verleden week mijn Preek van de Week vergeten. Die leest u hieronder:

Inderdaad vind ik het klimaat een belangrijk item in mijn politieke besluitvorming. De regeringen van de wereld kunnen niet eens een klimaattop tot een goed einde brengen! Dat wordt uitgesteld tot 2015, maar dat halen we niet meer in deze politieke setting. Dat weten die regeringen. Daarom hebben ze die top laten springen. Er wordt nu een vies spelletje gespeeld. Een spelletje dat weinigen doorhebben en doorzien. Een spelletje met HAARP-machines. De HAARP-machine is een uitvinding die de opvolger is van de vergeefse zoektocht naar een “medicijn” om mensen te kunnen beïnvloeden. Via dat medicijn lukte het niet; met deze uitvinding lukt het wèl! Zoals ik ook al eerder heb geschreven: de HAARP-machines zijn afgesteld op de frequentie van de hersengolven van mensen: lang leve de mobieltjes! Ze zijn niet voor niets zo massaal geplugd in onze samenleving: we kunnen er haast niet meer buiten!
Ja, met betrekking tot het klimaat zijn deze machines ook actief! Er staan er twee op de Zuidpool (Rusland en China), twee in het Noordpoolgebied (VS en Noorwegen), en één in het caribisch gebied (VS). Weet jij nog wie onze “vrienden” zijn? Deze HAARP-machines worden gebruikt om ons wereldklimaat te regelen. Met deze machines creëren we af en toe eens een aardbeving, of een tsunami, maar ook typhoons en cyclonen staan op het menu. Ook wordt de lucht zèlf steeds smeriger. Steeds meer mensen hoor ik klagen over benauwdheid, dat wil zeggen: gebrek aan zuurstof. De overheid doet nauwelijks iets; dan geef ik haar nog veel eer!

Lieve mensen, ik geef geen cent meer voor de politiek! Onze geachte MP en Kamerlid Pechtold voeden de denktank van de wereldregering, en hebben daarmee als het ware ons land vernaggeld, of verkocht. Vergeet daarom die klimaatkeuze maar, want niemand heeft hierover enige invloed. Alle belangrijke dingen worden buiten ons, dus ook buiten onze politiek, om geregeld door de wereldregering. We hadden nog een kans met de kandidaatstelling, maar ook deze kans is nu verkeken. Het gaat om de balans, en die is nu verder weg dan ooit. Zelfs de Partij voor de Dieren kan feitelijk niets meer uitrichten, hoewel zij het meest naar balans streeft. Nou ja, beste lezers, we zien wel hoe het loopt. Het beste is om Babylon, die grote stad van het Bijbelboek Openbaring 17 en 18, maar te verlaten. Babylon is ons verrotte financieel-economische systeem. Maar zelfs dààrvoor heb ik nog geen medestanders kunnen vinden. Iedereen wil kennelijk alles bij het oude houden, maar uiteindelijk lukt dat niet. Nou, dan zoeken ze het allemaal naar Eigen Vrije Wil toch lekker zelf uit! Niemand kan iemand verhinderen die ervaringen te ondergaan welke ervaringen zij of hij wil ondergaan, zéker ik niet. Ook daarom klopt het systeem van de Tweede Kamer niet: het is in het kader van ONTWIKKELING niet goed tégen iets te zijn! Wij (Community of Peace) zijn in elk geval vóór dingen en die stimuleren wij dan ook; maar wij besteden geen energie aan dingen waar we niet voor zijn. Het woord tegen komt daarom niet in ons woordenboek voor. Wèl bidden en mediteren wij voor IN-zicht voor alle mensen, en als mensen ons om advies vragen, geven wij dit zo mogelijk liefst gemotiveerd.

Ik ben een overgegeven ziel en daarom laat ik alle dingen maar op me af komen. Het is zoals het is, zonder ergens over te oordelen. God geeft me wel in wanneer ik wat mag doen. Op hem vertrouw ik en bouw ik mijn Leven. Met Anderen heb ik niets te maken. Zij zijn de schaduw, de eerste polariteit, die wordt veroorzaakt door het Licht des Levens. Daar is dikke duisternis, de plaats waar wij niet hoeven te zijn. De plaats waar ik niet verkies te zijn. Ook ik ben een Levenslichtje waar de duisternis geen enkele kans heeft. We zijn al een eind op Weg: Venus is al verhoogd; de invloed van Mars moet nog worden verminderd. Het zal gebeuren!

Vriendelijke groeten van Krishnananda

Openbaring van Johannes

8 Aug

Onder de titel: De Weg Terug, heb ik een studie verricht naar het Bijbelboek Openbaring van Johannes aan de hand van de Griekse Grondtekst en de fragmenten zoals deze in hun oorspronkelijke vorm zijn.

Ik heb mijn studie ingedeeld in twee delen:

 1. een verslag van mijn bevindingen;
 2. de werkelijke studie onder de titel De Weg Terug.

De Inleiding en het verslag zijn inmiddels gepubliceerd op onze website. De studie is weliswaar voltooid, maar moet nog worden gepubliceerd. Daarom is de Toelichting nog in de maak. Ik moet nog veel typewerk verrichten voordat de hele pagina Toelichting is voltooid. Daarom zal ik deze pagina in vier gedeelten publiceren op onze website:

 1. de feitelijke studie;
 2. de volledige tekst van de vertaalde Gnostische Griekse Grondtekst;
 3. toelichtingen van wat er al is gebeurd en wat er nog staat te gebeuren;
 4. eventuele nadere betekenisverklaringen.

Leest u daarom als deze Preek van de Week de Inleiding en het Verslag van mijn studie, alsmede het gedeelte van het Esseense Boek van Mozes en de fragmenten van de Openbaring aan Joannes de Doper die al openbaar zijn gemaakt.

Ik wens u veel leesplezier toe, en vragen staat vrij!

Vriendelijke groeten van Krishnananda, uw dienaar