Preek van de Week – hartelijk dank!

31 Jul

Geachte geadresseerde, vrede zij met u!

Dit is de laatste Preek van de Week die ik massaal verzend. Want vandaag is de kandidaatstelling, de dag waarop de kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd, tot 15:00 uur precies. Dit tijdstip is reeds ruim gepasseerd en daarom deel ik u mee dat Community of Peace Nederland niet met een blanco lijst aan de verkiezingen zal deelnemen. Ik heb een aantal pogingen voor een blanco lijst ondernomen maar deze pogingen hebben niet tot resultaat geleid. God’s Wil geschiede! Uw Wil geschiede! Want u bent geschapen met een Eigen Vrije Wil om te kiezen, en u hebt die keuze gemaakt die momenteel bij uw ontwikkeling past. Gefeliciteerd daarmee!

In de allereerste plaats dank ik de gemeente Brielle en haar ambtenaren van de Afdeling Burgerzaken voor hun medewerking, want zij hebben ervoor gezorgd dat de Kiesraad mij de vereiste software en correspondentie leverde waardoor ik van de hoed en de rand wist aangaande de aanstaande verkiezingen.
Ook dank ik de Kiesraad die door de Afdeling Burgerzaken in stelling werd gebracht.
Ik dank de griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en haar plaatsvervanger omdat zij sommige van mijn brieven in e-mailvorm hebben toegezonden aan betreffende afdelingen van departementen waar het betreffende onderwerp thuishoorde.
Ten slotte dank ik iedereen die mij – in welke vorm dan ook – bij mijn persoonlijke ontwikkeling heeft geholpen. Hierdoor heb ik mij gerealiseerd wat ik al wist: schrijf geen programma; óók niet in punten, maar laat dat programma in haar geheel over aan het Universum met zijn Universele wetten. Community of Peace Nederland, maar ook World Wide, heeft er daarom voor gekozen de Weg naar het door het Universum vast te stellen doel, de Weg van de Liefde, tot doelstelling te verheffen. Daarom voel ik me momenteel zeer gelukkig en in staat die dingen te doen welke dingen God indertijd al vriendelijk aan mij – met de Bijbel op mijn knieën – heeft gevraagd te doen. De eerste Wijsheid die ik u meegeef, is daarom: “Soms moeten we loslaten en in de bereidheid om te laten gaan, verkrijgen we dan vreemd genoeg het Leven.” (Maurice Knegtel). Het is eigenlijk vreemd dat mensen zich zo vaak vasthouden aan dingen die helemaal niet goed voor ze zijn. Ze houden zich bij voorbeeld vast aan slechte manieren en omgangsvormen, en aan gewoontes die schadelijk zijn voor het lichaam. Willen ze dan niet gelukkig worden? Of willen ze gewoon niet weten wat goed voor hen is? Dat laatste antwoord ligt meer voor de hand: het is een kwestie van onwelwillendheid of onwetendheid waarin men kiest voor de door zichzelf opgeworpen schijnzekerheid. Is het daarom nu niet de hoogste tijd om al dat oude te laten varen om het nieuwe Leven een kans te geven? Daarom had het helemaal geen zin om een programma te schrijven, immers: óók de parlementaire geschiedenis laat zien, dat geen enkele partij haar doelstelling verwerkelijkt, noch kán verwezenlijken! Dus kunnen ook wij onze doelstelling niet verwerkelijken, zéker niet in deze maatschappij van angst en strijd. De partij die nog het meeste van haar doelstellingen bereikt, de Partij voor de Dieren, doet dit omdat zij veel doelen in het verlengde heeft van het Universum met zijn wetten. Met andere woorden: voor zover partijen en mensen met de Wetten van het Universum samenwerken, zullen zij hun doelen die door het Universum zijn gesteld, bereiken en verwezenlijken. Voor het overige is het slechts ijdel gedoe. Dit leidt tot de tweede Wijsheid die ik u meegeef: “Wat je lichaam doet, is een reflectie van waar je leven om draait.” (Neale Donald Walsch).

De partij die het aandurft om geen verkiezingsstrijd te voeren, maar zichzelf slechts te presenteren aan de kiezer – in Vrede, Liefde, Harmonie! – is een grootse partij. Als die partij haar programma laat varen, voor de Weg van de Liefde kiest en vertrouwt op het Universum en zijn Wetten, of zo u Wilt: op God, zijn alle dingen mogelijk! U ziet: het Universum of God stelt u telkens opnieuw voor de keuze opdat u zich zult ontwikkelen. Steeds opnieuw krijgt u die mogelijkheid: keer op keer op keer, telkens weer! U kunt ervoor kiezen deze nieuwe mogelijkheid te accepteren of deze te verwerpen. Het is uw Eigen Vrije keus. Er is niemand die uw keuze in twijfel zal trekken of erover zal oordelen, zéker God niet!
Om deze reden zegen ik u met de uitkomsten van de keuzes die u hebt gemaakt en nog zult maken. Want in dit Universum regeert de Wet van oorzaak en gevolg. Dientengevolge hebt u de omstandigheden waarin u verkeert en komt te verkeren, zelf gekozen. U hebt ze gekozen om uzelf te ONTWIKKELEN. Dat is het programma dat God voor u heeft geschreven: uzelf ONTWIKKELEN. U vult zèlf in hoe u dat doet. Want aan het einde van deze periode op de Mayakalender (21 december 2012 òf 23 december 2013, het ligt eraan wanneer de Mayakalender daadwerkelijk is begonnen; als hij tegelijk is begonnen met de Egyptische beschaving hetgeen ik nu aanneem, dan is het ca. 23 december 2013, met aantekening dat niemand precieze dag en uur weet!) die gelijk loopt met (de tekenen van) Matteüs 24, het Bijbelboek Daniël en het Bijbelboek Openbaring, kan men ervoor kiezen zichzelf “linksom” of “rechtsom” te ontwikkelen! Dit leidt tot de derde Wijsheid die ik u meegeef: “De stem in je binnenste is de meest luide stem waarmee Ik spreek, omdat zij je het meest na is. Deze stem vertelt je of al het andere waar of onwaar is, correct of verkeerd, goed of slecht, zoals jij het hebt omschreven. Het is de radar die de koers uitzet, die het schip bestuurt, die de reis leidt, als jij het toelaat.” (Neale Donald Walsch). Want volgens het Bijbelboek Openbaring (en verschillende andere Profetieën) wordt deze periode van de Kali-yuga die in totaal 432.000 jaren duurt, en op dit moment nog geen 6.000 jaren onderweg is, voor een relatief kort moment opgelift tot een Satya-yuga (het Rijk van Vrede, Liefde, Harmonie!) en zal daarna langzaam teruglopen naar de kwaliteit van de Kali-yuga opdat deze periode haar 432.000 jaren volledig kan uitlopen.
Wat u dus zal overkomen, hebt u zelf gekozen en dient in alle gevallen voor uw Eigen ONTWIKKELING. God oordeelt uw keuze niet, maar zegent u en heeft u Lief, net als ikzelf.

Nogmaals dank ik u allen hartelijk voor uw medewerking aan mijn persoonlijke ONTWIKKELING die ik heb doorgemaakt.

Ondanks het feit dat ik mijn Preek van de Week nà deze Preek niet meer massaal blijf doorzenden, blijf ik hem wèl schrijven. Ongeveer op elke woensdag zal hij te lezen zijn op onze Activiteitensite en klik op de activiteit: Preek van de Week. Wordt u volger van mijn Preek van de Week, waarin ik onder meer de Profetieën die tot vervulling zullen komen of wellicht ook al zijn gekomen, behandel, dan ontvangt u de Preek van de Week automatisch tot wederopzegging. Blijft u ook onze website volgen, waarin ik het dubbelboek Openbaring vanaf nu zal afmaken. Ook zal ik na de verzending van deze e-mail onze Verkiezingspagina wijzigen.

Hare Krishna!
Krishnananda, uw dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: