Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil, vervolg: “Eva en Adam” weer in het paradijs!

23 Jul

In een vorige Preek van de Week heb ik het volgende statement van mijn vriend opgenomen:

“Het individu is een eiland

De Mens een wijland”

Het individu is een ego; het kan niet veel bereiken zonder anderen angst in te boezemen en te manipuleren. Het denkt daarbij slechts aan eigen gewin puur voor zichzelf en werkt alleen voor zichzelf. Zo houdt het zijn ego in stand. De Mens echter is een wijland: hij kiest ervoor om verantwoordelijkheid te nemen voor de evolutie van de mensheid en van de aarde als geheel. Hij wenst daarbij samen te Werken met mensen die voor evolutie kiezen, want hij weet dat we samen sterk staan. De vraag rijst hoe we al die verantwoordelijke mensen over de hele wereld om te beginnen in Nederland in een samen-Werkingsverband krijgen, zodat ze ook werkelijk hun gezamenlijke Kracht kunnen doen gelden ter verheffing van de aarde.

We hebben gezien hoe de Anderen (die van de slang en de draak) zich organiseren op de aarde. Zij dwingen hun wezens en mensen tot samenwerking, en als men niet gehoorzaamt of hun bevelen niet uitvoert, of hun ondergeschikten zijn loslippig, dan vindt er op enig moment een executie plaats als voorbeeld voor anderen. Verantwoordelijke mensen werken niet op deze wijze. Toch zullen ook zij moeten samen Werken en een zekere mate van organisatie moeten hebben waarin kan worden samen ge-Werkt.

Ook heb ik een voorgaande Preek van de Week geschreven over de Raad van Negen (= Elohim, Hebreeuws, = Garbodakaśāyī Vishnu, Sanskriet) waarvan Tom de spreekbuis is via Pyllis V. Schlemmer. Hij zegt:

Mogen we jullie erop wijzen dat jullie aarde de mooiste planeet is die er in het hele universum bestaat? Ze is uitgerust met een grote variatie aan stoffelijke levensvormen die op geen enkele planeet te vinden is. In het hele universum is er geen enkele bestaande planeet met de fysieke kenmerken van de aarde. Zij is de zeldzaamste schoonheid en trekt zielen aan die, als zij eenmaal hier zijn geweest, het liefst voorgoed zouden blijven terugkeren. Zij is van andere aard dan iedere andere planeet. Zij heeft in zich bestanddelen van alle planeten in het universum en bestaat als het ware uit alle bestanddelen van het universum, met alles wat goed en alles wat kwaad is, en dit is wat zielen aantrekt. Zij heeft een zwaartekracht die verschilt van die van andere planeten, en om die reden begint een ziel zich waarlijk een stoffelijk lichaam te voelen; de zielen vereenzelvigen zich in de geest met hun stoffelijk lichaam en vergeten dan de vrijheden en geneugten die zij zonder dat lichaam hadden.

Met andere woorden: de Mens werd tot individu door continue zielenrecycling op deze aarde! Daarom is er nu een overbevolking op aarde, maar de aarde kan álle bewoners nog steeds goed voeden, en een minimum aan evolutie, omdat er door die continue zielenrecycling steeds meer individuen, steeds meer eilandjes worden gecreëerd wat leidt tot verstrooiing van energie, onwetendheid en wat men noemt: “Hufterig gedrag”. Met betrekking tot de overbevolking van de aarde schets ik hier een vergelijking: de planeet Altea – die we op aarde kennen van de (voor een zeer groot deel verloren gegane) beschaving van Atlantis – is 56 maal zo groot als deze aarde, maar telt slechts 144.000 zielen. Dat zijn de 144.000 die in het Bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 14: 1) voorkomen. De genoemde problemen kunnen echter op een andere wijze worden opgelost dan de Anderen voorstaan. Het is heel simpel. Maar laten we eerst de “zondeval” bezien: Adam en Eva in het paradijs op een nieuwe wijze uitgelegd met behulp van het boek De uitverkoren planeet van Phyllis V. Schlemmer.

De aarde is een planeet van evenwicht tussen het spirituele en het materiële, tussen het positieve en het negatieve, zonder daarbij de materie als negatief te bestempelen. In de aardse bestaansgeschiedenis is er ooit een periode geweest waarin het probleem bestond in een overmaat aan positiviteit. Dit probleem deed zich voor gedurende de periode van Aksoe, gelegen in het gebied dat het Tarimbekken omvat, van Adam en Eva in het paradijs. Zo, nu weet u gelijk ook waar het oorspronkelijke paradijs werkelijk was gesitueerd: in het vruchtbare gebied van het Tarimbekken dat is gelegen in Zuid-west China! Er was destijds zoveel positiviteit dat alle vogels zongen en alle dieren elkaar liefhadden en alle bloemen bloeiden. Dat was inderdaad een paradijselijke tijd, maar ook een tijd waarin de natuur van het positieve uit haar evenwicht was. Er moest daarom bij wijze van spreken enige negativiteit worden geïntroduceerd om verdere evolutie te bevorderen. Want als de mensheid niet wordt uitgedaagd tot groei, kan zij energie verstrooien, hetgeen momenteel door een teveel aan individualiteit die leidt tot negativiteit veelvuldig gebeurt. Daarvan maken de Anderen dan weer gebruik!

Het eerste ruimtewezen dat door de (toen nog primitieve) mensen Havik werd genoemd, kwam om kennis te brengen aan de inheemsen die op aarde leefden. Hij bracht kennis over planten en dieren. Toen kwam het tweede ruimtewezen dat de Bijbel Adam noemt naar de aarde. Hij treurde hevig want hij zag dat de inheemsen en de dieren van de aarde paarden. Zijn verdriet was niet om het paren, maar omdat hij geen metgezel had om mee te communiceren.

In die tijd werd Adam gevraagd of hij zich niet wilde bemoeien met de gang van zaken op aarde, want op het niveau van zijn bemoeienis zou het rampzalig voor hem zijn deel te nemen aan de lichamelijke paring zonder aanpassing aan de aarde, zonder dat zijn lichaam een nieuw evenwicht had bereikt. Daarom werd hem gevraagd van paring af te zien, teneinde hem tijd te geven zich aan te passen aan krachten in zijn lichaam en IN-zicht te krijgen in de functies die in zijn lichaam zouden ontstaan – en ook als voorbeeld voor degenen die op aarde bestonden, om hun te leren dat paring alleen voor het hoogste doel zou worden toegepast.

Toen kwam de Gevallene tot hem en zijn vrouwelijke metgezel die de Bijbel Eva noemt. Hij gaf hem een besef van de ware kennis, dat hem het verlangen ingaf om gelijkwaardig te zijn aan God. De tragedie hiervan is, dat ieder wezen, dus óók Adam, oorspronkelijk uit de Schepper was voortgekomen. Adam was dit echter vergeten. Er was dus geen enkele noodzaak om te proberen gelijk te zijn aan God. Maar tijdens zijn verblijf op aarde kreeg Adam daaraan behoefte. Door Adam’s begeerte ontstond de tweedeling. Het was nooit de bedoeling een tweedeling te realiseren. Deze tweedeling zien we vandaag de dag onder meer in polariteit: Noordpool, Zuidpool, positief, negatief, goed, kwaad, in de tegenstellingen: licht – donker, zwart – wit, rijk – arm, links – rechts, boven – onder, voor – achter, boven – beneden, en in het politieke stelsel: het dualisme dat alles verscheurt. Het was altijd de bedoeling geweest dat alles gelijk zou zijn. Want alles komt uit de Schepper voort en is daarom Eén.

Adam en Eva verkozen het gebod van gehoorzaamheid te negeren. Dit gebod maakte deel uit van de dialoog in het paradijs tussen God en hen. Toen zij begrepen wat gehoorzaamheid in werkelijkheid betekende en zich aan die gehoorzaamheid onttrokken, was dát het moment waarop de mensheid een pad begon te volgen welk pad haar dwong tot het voor zichzelf definiëren van goed en kwaad in de context van gebondenheid. Hiervan zei mijn geestelijk leraar, Śrīla Prabhupāda: “De mens weet niet wat goed en wat kwaad is, en daarom heeft hij dingen verzonnen welke dingen hij als goed of als kwaad heeft bestempeld.” Dientengevolge kunnen zogenaamde kwade dingen ook goed uitwerken, en kunnen zogenaamde goede dingen ook kwaad uitwerken.

Onze moderne wereld is het resultaat van die verontreiniging in het paradijs. Omdat de realiteit altijd slechts datgene weerspiegelt wat wij, mensen, sinds de “zondeval” zijn geweest. De realiteit die wij sindsdien voor waarachtig hebben versleten, was een illusie. Het is namelijk een illusie dat wij gelijk of zelfs superieur zijn aan de Schepper en de schepping. Dat zijn we niet, en we zullen dat nooit kunnen zijn, want nogmaals: we komen allen uit de Schepper voort! De oneerlijkheid in dezen is dat Eva werd vereenzelvigd met het begrip “erfzonde”. En Eva de vrouw werd begraven en het mannelijke aspect verslond de aarde. Omdat het uit evenwicht was in zijn consumptie en omdat het zijn wens tot bestraffing van het vrouwelijke koesterde; het mannelijke aspect was van mening dat het vrouwelijke de ramp over de aarde had afgeroepen, terwijl in werkelijkheid de man nooit werkelijk de verantwoordelijkheid voor zijn eigen keuze heeft aanvaard. Hij kroop weg achter zijn vrouw! Om deze redenen hebben Adam en Eva zichzèlf het paradijs ontzegd! Nu staan de cherubs al millennia lang te zwaaien met vlammende toortsen opdat de mensheid hen eindelijk zal zien en weer weet waar het paradijs zich bevindt. Dan zal het mannelijke aspect zèlf de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen keuze en zal hij het vrouwelijke aspect weer in ere herstellen, op haar voetstuk plaatsen. Op deze wijze krijgen “Eva en Adam” weer volledige harmonie en evenwicht met de natuur, krijgen zij weer IN-zicht in de riten van de natuur en van alle dingen in de natuur en kunnen zij weer communiceren met dieren en planten, met rotsen, aarde, water en wind, en zelfs met de maan en de zon. Nu al kunt u oefenen om deze Communies met de Engelen van de Nacht en de Dag en de Noen-contemplaties op de Universele Vrede te doen, want wij hebben ze voor u op onze website geplaatst. Daarnaast hebben wij Krishna zijn Eigen Website gegeven, waarin Krishna of Christus, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, iets over zichzelf heeft verteld. Want de tijd vóór de “zondeval” was de tijd waarin de mensheid nog zuiver was en dezelfde zuiverheid bewerkstelligt de transformatie van de moderne wereld. Wij raden u daarom van harte aan deze communies en noencontemplaties te downloaden om er een boekwerk van te maken zodat u er een dagelijkse praktijk van kunt maken om met al deze engelen of krachten te communiceren. Tevens raden wij u aan Krishna’s Website daadwerkelijk te bezoeken en te lezen. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk de realiteit in onze moderne tijd veranderen, welk proces al gaande is en nu de sluier verscheurt. Wat nu noodzakelijk is, is het opbouwen van een wijsgerige constructie van Eden, zodat al het overige zijn juiste plaats herkrijgt. Opdat het een waterval van zuiverheid wordt. Dat zal gebeuren, maar er zijn er die zullen proberen het op gang gekomen proces te verstoren. Weet daarom Wie u bent, heb vertrouwen in uzelf en in God en weet dat het zal worden gedaan, linksom of rechtsom; en blijf onophoudelijk uw beweegredenen kritisch onder de loep nemen om uzelf in harmonie te houden met uw hoogste doel. Dat is wat noodzakelijk is op aarde, want u weet van de verontreiniging van de aarde en de manier waarop mensen zullen proberen een valse uitleg te geven aan deze vooruitgang en de dagen van het paradijs. Daarom heeft Community of Peace Nederland naast deze Preek van de Week een aantal activiteiten gepland die ertoe bijdragen dat de religie wordt hersteld, dat alle tweedeling, óók die van religie en staat, wordt doorbroken en dat de Tweede Kamer tot een Huis van het Universum of een Godshuis wordt getransformeerd. Sluit u daarom aan bij welke activiteit ook, omdat we alleen samen sterk staan!

Met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 12 september 2012 is het de bedoeling dat Community of Peace Nederland met Wie maar Wil gezamenlijk een blanco lijst indient van 50 personen die hun verantwoordelijkheid nemen voor de evolutie van de aarde, de vrouw in ere hersteld en op haar voetstuk geplaatst voorop als lijsttrekker. Op deze wijze kunnen we maximaal voor eenderde gedeelte van de kamer reeds voor transformatie zorgdragen, opdat we van deze kamer een Huis van het Universum of Godshuis maken. Want als alles uit de Schepper voortkomt, is alles Eén, en heeft dualisme afgedaan! Want als alles uit de Schepper voortkomt, is alles Eén, en heeft de zogenaamde verworvenheid van scheiding tussen religie en staat afgedaan! Want als alles uit de Schepper voortkomt, is alles Eén, en heeft de verdeel-en-heers-democratie afgedaan! Dan kunnen we beginnen met de ware transformatie van deze aarde tot een waar paradijs! Meldt u daarom in groten getale aan als verantwoordelijke mensen die voor evolutie kiezen, om te beginnen in Nederland. Kijk op de Activiteitensite van Community of Peace Nederland en doe met ons mee! Wij gaan in elk geval door met onze activiteiten om de aarde te transformeren tot het paradijs waarvoor zij was bedoeld, maar voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer hebben we nog slechts een week! Her-IN-ner u Wie u bent: het is nog geen 31 juli 2012 om 15:00 uur, op welk tijdstip de kandidaatstelling eindigt!

In het heden, het tijdperk van het vrouwelijke, komt de essentie van Eva naar voren. Wat er nu moet gebeuren, is een volledige vermenging van mannelijk en vrouwelijk. De man moet niet proberen het vrouwelijke te binden, noch moet de vrouw proberen het mannelijke te onderdrukken; zij moeten samen Werken in volkomen Vreugde, Harmonie en Eenheid, als twee zullen zij de wereld schragen, afzonderlijk maar toch gezamenlijk. Daarom moet welke kandidatenlijst dan ook, maar vooral een blanco lijst van Community of Peace Nederland zijn samengesteld uit vrouw, man, vrouw, man, enz., met een man als lijstduwer. Er zal ook weer een vrouw Kamervoorzitter moeten worden. En naast de vrouwelijke dominee van de Gemeente des Heren “Tweestromenland” zal er op de vacante dominee’s plaats een mannelijke dominee, Wie dan ook, moeten worden benoemd. Want het gaat om evenwicht. Aldus kan het evenwicht op aarde dat millennia lang was verstoord, worden hersteld. Dan zal de mens zegevieren in het aardse paradijs. Zoals in de hemel, zo ook op aarde!

Over het paradijs zegt Tom nog het volgende:

De aarde werd geschapen om een paradijs te zijn. En als de zielen de harmonie hebben verwerkelijkt, zal zij weer een paradijs worden. Als wij het woord “paradijs” gebruiken, bedoelen wij echter een paradijs van creativiteit, een paradijs dat kennis brengt, en vreugde en liefde; een paradijs waarin mensen zichzelf kunnen genezen en desgewenst zelfs pijn kunnen ervaren. Het is geen paradijs dat is ontdaan van alle pijn en uitdagingen, of van alle mogelijkheden tot groei.

Het zal een paradijs zijn waarin mensen door middel van hun eigen ervaringen IN-zicht in hun verbondenheid met het universum kunnen ontwikkelen, de verantwoordelijkheid voor zichzelf kunnen aanvaarden, en daarmee ook voor hun medemensen, de aarde en dus het universum, en waarin zij dat alles, zichzelf inbegrepen, kunnen vervolmaken. De mensheid moet inzicht krijgen in het unieke karakter en het unieke doel van de aarde, en van de rechtstreekse aard van haar evolutie. De mensheid moet inzien dat zij niet alleen is en dat er geen dood bestaat.

De aarde is de mooiste planeet van alle planeten die in het universum bestaan. Zij heeft een verscheidenheid die geen enkele planeet heeft. Zij heeft een gevarieerd klimaat zoals geen andere planeet dat heeft. Als de zielen op aarde het hoogste evolutiestadium hadden gerealiseerd, zou zij waarlijk als een paradijs worden beschouwd. De aarde kan weer een paradijs worden als de dichtheid wordt weggenomen. De aarde wordt hoe dan ook van de derde naar de vijfde dimensie gebracht, onverschillig waarvoor de mensheid kiest. Maar wij bidden en mediteren voor  ONTWIKKELING. Want het is niet de bedoeling dat de aarde, noch de mensheid in hun geheel verloren gaan.

Venus is al verhoogd, maar de invloed van Mars moet nog worden verminderd. Doen wij, mensen, dat in gezamenlijke verantwoordelijkheid, of moet ook dààrvoor weer een Bijbelse Profetie door slechts één man in vervulling worden gebracht (zie hiervoor Jesaja 52 – 53), net als in het verleden door de Dichter-Prins Jezus is gebeurd? Laten we zèlf onze verantwoordelijkheid voor evolutie nemen, samen Werken en samen mediteren opdat God’s Wil:  ONTWIKKELING,  plaatsvindt! “Eva en Adam”, vrouw en man, gelijkwaardig aan elkaar maar Eva voorop, zien de cherubs met hun vlammende fakkels, en gaan terug naar het paradijs!

Amen!

Met vriendelijke groeten,

Krishnananda, uw dienaar

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: