Archief | juli, 2012

Preek van de Week – hartelijk dank!

31 Jul

Geachte geadresseerde, vrede zij met u!

Dit is de laatste Preek van de Week die ik massaal verzend. Want vandaag is de kandidaatstelling, de dag waarop de kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd, tot 15:00 uur precies. Dit tijdstip is reeds ruim gepasseerd en daarom deel ik u mee dat Community of Peace Nederland niet met een blanco lijst aan de verkiezingen zal deelnemen. Ik heb een aantal pogingen voor een blanco lijst ondernomen maar deze pogingen hebben niet tot resultaat geleid. God’s Wil geschiede! Uw Wil geschiede! Want u bent geschapen met een Eigen Vrije Wil om te kiezen, en u hebt die keuze gemaakt die momenteel bij uw ontwikkeling past. Gefeliciteerd daarmee!

In de allereerste plaats dank ik de gemeente Brielle en haar ambtenaren van de Afdeling Burgerzaken voor hun medewerking, want zij hebben ervoor gezorgd dat de Kiesraad mij de vereiste software en correspondentie leverde waardoor ik van de hoed en de rand wist aangaande de aanstaande verkiezingen.
Ook dank ik de Kiesraad die door de Afdeling Burgerzaken in stelling werd gebracht.
Ik dank de griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en haar plaatsvervanger omdat zij sommige van mijn brieven in e-mailvorm hebben toegezonden aan betreffende afdelingen van departementen waar het betreffende onderwerp thuishoorde.
Ten slotte dank ik iedereen die mij – in welke vorm dan ook – bij mijn persoonlijke ontwikkeling heeft geholpen. Hierdoor heb ik mij gerealiseerd wat ik al wist: schrijf geen programma; óók niet in punten, maar laat dat programma in haar geheel over aan het Universum met zijn Universele wetten. Community of Peace Nederland, maar ook World Wide, heeft er daarom voor gekozen de Weg naar het door het Universum vast te stellen doel, de Weg van de Liefde, tot doelstelling te verheffen. Daarom voel ik me momenteel zeer gelukkig en in staat die dingen te doen welke dingen God indertijd al vriendelijk aan mij – met de Bijbel op mijn knieën – heeft gevraagd te doen. De eerste Wijsheid die ik u meegeef, is daarom: “Soms moeten we loslaten en in de bereidheid om te laten gaan, verkrijgen we dan vreemd genoeg het Leven.” (Maurice Knegtel). Het is eigenlijk vreemd dat mensen zich zo vaak vasthouden aan dingen die helemaal niet goed voor ze zijn. Ze houden zich bij voorbeeld vast aan slechte manieren en omgangsvormen, en aan gewoontes die schadelijk zijn voor het lichaam. Willen ze dan niet gelukkig worden? Of willen ze gewoon niet weten wat goed voor hen is? Dat laatste antwoord ligt meer voor de hand: het is een kwestie van onwelwillendheid of onwetendheid waarin men kiest voor de door zichzelf opgeworpen schijnzekerheid. Is het daarom nu niet de hoogste tijd om al dat oude te laten varen om het nieuwe Leven een kans te geven? Daarom had het helemaal geen zin om een programma te schrijven, immers: óók de parlementaire geschiedenis laat zien, dat geen enkele partij haar doelstelling verwerkelijkt, noch kán verwezenlijken! Dus kunnen ook wij onze doelstelling niet verwerkelijken, zéker niet in deze maatschappij van angst en strijd. De partij die nog het meeste van haar doelstellingen bereikt, de Partij voor de Dieren, doet dit omdat zij veel doelen in het verlengde heeft van het Universum met zijn wetten. Met andere woorden: voor zover partijen en mensen met de Wetten van het Universum samenwerken, zullen zij hun doelen die door het Universum zijn gesteld, bereiken en verwezenlijken. Voor het overige is het slechts ijdel gedoe. Dit leidt tot de tweede Wijsheid die ik u meegeef: “Wat je lichaam doet, is een reflectie van waar je leven om draait.” (Neale Donald Walsch).

De partij die het aandurft om geen verkiezingsstrijd te voeren, maar zichzelf slechts te presenteren aan de kiezer – in Vrede, Liefde, Harmonie! – is een grootse partij. Als die partij haar programma laat varen, voor de Weg van de Liefde kiest en vertrouwt op het Universum en zijn Wetten, of zo u Wilt: op God, zijn alle dingen mogelijk! U ziet: het Universum of God stelt u telkens opnieuw voor de keuze opdat u zich zult ontwikkelen. Steeds opnieuw krijgt u die mogelijkheid: keer op keer op keer, telkens weer! U kunt ervoor kiezen deze nieuwe mogelijkheid te accepteren of deze te verwerpen. Het is uw Eigen Vrije keus. Er is niemand die uw keuze in twijfel zal trekken of erover zal oordelen, zéker God niet!
Om deze reden zegen ik u met de uitkomsten van de keuzes die u hebt gemaakt en nog zult maken. Want in dit Universum regeert de Wet van oorzaak en gevolg. Dientengevolge hebt u de omstandigheden waarin u verkeert en komt te verkeren, zelf gekozen. U hebt ze gekozen om uzelf te ONTWIKKELEN. Dat is het programma dat God voor u heeft geschreven: uzelf ONTWIKKELEN. U vult zèlf in hoe u dat doet. Want aan het einde van deze periode op de Mayakalender (21 december 2012 òf 23 december 2013, het ligt eraan wanneer de Mayakalender daadwerkelijk is begonnen; als hij tegelijk is begonnen met de Egyptische beschaving hetgeen ik nu aanneem, dan is het ca. 23 december 2013, met aantekening dat niemand precieze dag en uur weet!) die gelijk loopt met (de tekenen van) Matteüs 24, het Bijbelboek Daniël en het Bijbelboek Openbaring, kan men ervoor kiezen zichzelf “linksom” of “rechtsom” te ontwikkelen! Dit leidt tot de derde Wijsheid die ik u meegeef: “De stem in je binnenste is de meest luide stem waarmee Ik spreek, omdat zij je het meest na is. Deze stem vertelt je of al het andere waar of onwaar is, correct of verkeerd, goed of slecht, zoals jij het hebt omschreven. Het is de radar die de koers uitzet, die het schip bestuurt, die de reis leidt, als jij het toelaat.” (Neale Donald Walsch). Want volgens het Bijbelboek Openbaring (en verschillende andere Profetieën) wordt deze periode van de Kali-yuga die in totaal 432.000 jaren duurt, en op dit moment nog geen 6.000 jaren onderweg is, voor een relatief kort moment opgelift tot een Satya-yuga (het Rijk van Vrede, Liefde, Harmonie!) en zal daarna langzaam teruglopen naar de kwaliteit van de Kali-yuga opdat deze periode haar 432.000 jaren volledig kan uitlopen.
Wat u dus zal overkomen, hebt u zelf gekozen en dient in alle gevallen voor uw Eigen ONTWIKKELING. God oordeelt uw keuze niet, maar zegent u en heeft u Lief, net als ikzelf.

Nogmaals dank ik u allen hartelijk voor uw medewerking aan mijn persoonlijke ONTWIKKELING die ik heb doorgemaakt.

Ondanks het feit dat ik mijn Preek van de Week nà deze Preek niet meer massaal blijf doorzenden, blijf ik hem wèl schrijven. Ongeveer op elke woensdag zal hij te lezen zijn op onze Activiteitensite en klik op de activiteit: Preek van de Week. Wordt u volger van mijn Preek van de Week, waarin ik onder meer de Profetieën die tot vervulling zullen komen of wellicht ook al zijn gekomen, behandel, dan ontvangt u de Preek van de Week automatisch tot wederopzegging. Blijft u ook onze website volgen, waarin ik het dubbelboek Openbaring vanaf nu zal afmaken. Ook zal ik na de verzending van deze e-mail onze Verkiezingspagina wijzigen.

Hare Krishna!
Krishnananda, uw dienaar

Advertenties

Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil, vervolg: “Eva en Adam” weer in het paradijs!

23 Jul

In een vorige Preek van de Week heb ik het volgende statement van mijn vriend opgenomen:

“Het individu is een eiland

De Mens een wijland”

Het individu is een ego; het kan niet veel bereiken zonder anderen angst in te boezemen en te manipuleren. Het denkt daarbij slechts aan eigen gewin puur voor zichzelf en werkt alleen voor zichzelf. Zo houdt het zijn ego in stand. De Mens echter is een wijland: hij kiest ervoor om verantwoordelijkheid te nemen voor de evolutie van de mensheid en van de aarde als geheel. Hij wenst daarbij samen te Werken met mensen die voor evolutie kiezen, want hij weet dat we samen sterk staan. De vraag rijst hoe we al die verantwoordelijke mensen over de hele wereld om te beginnen in Nederland in een samen-Werkingsverband krijgen, zodat ze ook werkelijk hun gezamenlijke Kracht kunnen doen gelden ter verheffing van de aarde.

We hebben gezien hoe de Anderen (die van de slang en de draak) zich organiseren op de aarde. Zij dwingen hun wezens en mensen tot samenwerking, en als men niet gehoorzaamt of hun bevelen niet uitvoert, of hun ondergeschikten zijn loslippig, dan vindt er op enig moment een executie plaats als voorbeeld voor anderen. Verantwoordelijke mensen werken niet op deze wijze. Toch zullen ook zij moeten samen Werken en een zekere mate van organisatie moeten hebben waarin kan worden samen ge-Werkt.

Ook heb ik een voorgaande Preek van de Week geschreven over de Raad van Negen (= Elohim, Hebreeuws, = Garbodakaśāyī Vishnu, Sanskriet) waarvan Tom de spreekbuis is via Pyllis V. Schlemmer. Hij zegt:

Mogen we jullie erop wijzen dat jullie aarde de mooiste planeet is die er in het hele universum bestaat? Ze is uitgerust met een grote variatie aan stoffelijke levensvormen die op geen enkele planeet te vinden is. In het hele universum is er geen enkele bestaande planeet met de fysieke kenmerken van de aarde. Zij is de zeldzaamste schoonheid en trekt zielen aan die, als zij eenmaal hier zijn geweest, het liefst voorgoed zouden blijven terugkeren. Zij is van andere aard dan iedere andere planeet. Zij heeft in zich bestanddelen van alle planeten in het universum en bestaat als het ware uit alle bestanddelen van het universum, met alles wat goed en alles wat kwaad is, en dit is wat zielen aantrekt. Zij heeft een zwaartekracht die verschilt van die van andere planeten, en om die reden begint een ziel zich waarlijk een stoffelijk lichaam te voelen; de zielen vereenzelvigen zich in de geest met hun stoffelijk lichaam en vergeten dan de vrijheden en geneugten die zij zonder dat lichaam hadden.

Met andere woorden: de Mens werd tot individu door continue zielenrecycling op deze aarde! Daarom is er nu een overbevolking op aarde, maar de aarde kan álle bewoners nog steeds goed voeden, en een minimum aan evolutie, omdat er door die continue zielenrecycling steeds meer individuen, steeds meer eilandjes worden gecreëerd wat leidt tot verstrooiing van energie, onwetendheid en wat men noemt: “Hufterig gedrag”. Met betrekking tot de overbevolking van de aarde schets ik hier een vergelijking: de planeet Altea – die we op aarde kennen van de (voor een zeer groot deel verloren gegane) beschaving van Atlantis – is 56 maal zo groot als deze aarde, maar telt slechts 144.000 zielen. Dat zijn de 144.000 die in het Bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 14: 1) voorkomen. De genoemde problemen kunnen echter op een andere wijze worden opgelost dan de Anderen voorstaan. Het is heel simpel. Maar laten we eerst de “zondeval” bezien: Adam en Eva in het paradijs op een nieuwe wijze uitgelegd met behulp van het boek De uitverkoren planeet van Phyllis V. Schlemmer.

De aarde is een planeet van evenwicht tussen het spirituele en het materiële, tussen het positieve en het negatieve, zonder daarbij de materie als negatief te bestempelen. In de aardse bestaansgeschiedenis is er ooit een periode geweest waarin het probleem bestond in een overmaat aan positiviteit. Dit probleem deed zich voor gedurende de periode van Aksoe, gelegen in het gebied dat het Tarimbekken omvat, van Adam en Eva in het paradijs. Zo, nu weet u gelijk ook waar het oorspronkelijke paradijs werkelijk was gesitueerd: in het vruchtbare gebied van het Tarimbekken dat is gelegen in Zuid-west China! Er was destijds zoveel positiviteit dat alle vogels zongen en alle dieren elkaar liefhadden en alle bloemen bloeiden. Dat was inderdaad een paradijselijke tijd, maar ook een tijd waarin de natuur van het positieve uit haar evenwicht was. Er moest daarom bij wijze van spreken enige negativiteit worden geïntroduceerd om verdere evolutie te bevorderen. Want als de mensheid niet wordt uitgedaagd tot groei, kan zij energie verstrooien, hetgeen momenteel door een teveel aan individualiteit die leidt tot negativiteit veelvuldig gebeurt. Daarvan maken de Anderen dan weer gebruik!

Het eerste ruimtewezen dat door de (toen nog primitieve) mensen Havik werd genoemd, kwam om kennis te brengen aan de inheemsen die op aarde leefden. Hij bracht kennis over planten en dieren. Toen kwam het tweede ruimtewezen dat de Bijbel Adam noemt naar de aarde. Hij treurde hevig want hij zag dat de inheemsen en de dieren van de aarde paarden. Zijn verdriet was niet om het paren, maar omdat hij geen metgezel had om mee te communiceren.

In die tijd werd Adam gevraagd of hij zich niet wilde bemoeien met de gang van zaken op aarde, want op het niveau van zijn bemoeienis zou het rampzalig voor hem zijn deel te nemen aan de lichamelijke paring zonder aanpassing aan de aarde, zonder dat zijn lichaam een nieuw evenwicht had bereikt. Daarom werd hem gevraagd van paring af te zien, teneinde hem tijd te geven zich aan te passen aan krachten in zijn lichaam en IN-zicht te krijgen in de functies die in zijn lichaam zouden ontstaan – en ook als voorbeeld voor degenen die op aarde bestonden, om hun te leren dat paring alleen voor het hoogste doel zou worden toegepast.

Toen kwam de Gevallene tot hem en zijn vrouwelijke metgezel die de Bijbel Eva noemt. Hij gaf hem een besef van de ware kennis, dat hem het verlangen ingaf om gelijkwaardig te zijn aan God. De tragedie hiervan is, dat ieder wezen, dus óók Adam, oorspronkelijk uit de Schepper was voortgekomen. Adam was dit echter vergeten. Er was dus geen enkele noodzaak om te proberen gelijk te zijn aan God. Maar tijdens zijn verblijf op aarde kreeg Adam daaraan behoefte. Door Adam’s begeerte ontstond de tweedeling. Het was nooit de bedoeling een tweedeling te realiseren. Deze tweedeling zien we vandaag de dag onder meer in polariteit: Noordpool, Zuidpool, positief, negatief, goed, kwaad, in de tegenstellingen: licht – donker, zwart – wit, rijk – arm, links – rechts, boven – onder, voor – achter, boven – beneden, en in het politieke stelsel: het dualisme dat alles verscheurt. Het was altijd de bedoeling geweest dat alles gelijk zou zijn. Want alles komt uit de Schepper voort en is daarom Eén.

Adam en Eva verkozen het gebod van gehoorzaamheid te negeren. Dit gebod maakte deel uit van de dialoog in het paradijs tussen God en hen. Toen zij begrepen wat gehoorzaamheid in werkelijkheid betekende en zich aan die gehoorzaamheid onttrokken, was dát het moment waarop de mensheid een pad begon te volgen welk pad haar dwong tot het voor zichzelf definiëren van goed en kwaad in de context van gebondenheid. Hiervan zei mijn geestelijk leraar, Śrīla Prabhupāda: “De mens weet niet wat goed en wat kwaad is, en daarom heeft hij dingen verzonnen welke dingen hij als goed of als kwaad heeft bestempeld.” Dientengevolge kunnen zogenaamde kwade dingen ook goed uitwerken, en kunnen zogenaamde goede dingen ook kwaad uitwerken.

Onze moderne wereld is het resultaat van die verontreiniging in het paradijs. Omdat de realiteit altijd slechts datgene weerspiegelt wat wij, mensen, sinds de “zondeval” zijn geweest. De realiteit die wij sindsdien voor waarachtig hebben versleten, was een illusie. Het is namelijk een illusie dat wij gelijk of zelfs superieur zijn aan de Schepper en de schepping. Dat zijn we niet, en we zullen dat nooit kunnen zijn, want nogmaals: we komen allen uit de Schepper voort! De oneerlijkheid in dezen is dat Eva werd vereenzelvigd met het begrip “erfzonde”. En Eva de vrouw werd begraven en het mannelijke aspect verslond de aarde. Omdat het uit evenwicht was in zijn consumptie en omdat het zijn wens tot bestraffing van het vrouwelijke koesterde; het mannelijke aspect was van mening dat het vrouwelijke de ramp over de aarde had afgeroepen, terwijl in werkelijkheid de man nooit werkelijk de verantwoordelijkheid voor zijn eigen keuze heeft aanvaard. Hij kroop weg achter zijn vrouw! Om deze redenen hebben Adam en Eva zichzèlf het paradijs ontzegd! Nu staan de cherubs al millennia lang te zwaaien met vlammende toortsen opdat de mensheid hen eindelijk zal zien en weer weet waar het paradijs zich bevindt. Dan zal het mannelijke aspect zèlf de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen keuze en zal hij het vrouwelijke aspect weer in ere herstellen, op haar voetstuk plaatsen. Op deze wijze krijgen “Eva en Adam” weer volledige harmonie en evenwicht met de natuur, krijgen zij weer IN-zicht in de riten van de natuur en van alle dingen in de natuur en kunnen zij weer communiceren met dieren en planten, met rotsen, aarde, water en wind, en zelfs met de maan en de zon. Nu al kunt u oefenen om deze Communies met de Engelen van de Nacht en de Dag en de Noen-contemplaties op de Universele Vrede te doen, want wij hebben ze voor u op onze website geplaatst. Daarnaast hebben wij Krishna zijn Eigen Website gegeven, waarin Krishna of Christus, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, iets over zichzelf heeft verteld. Want de tijd vóór de “zondeval” was de tijd waarin de mensheid nog zuiver was en dezelfde zuiverheid bewerkstelligt de transformatie van de moderne wereld. Wij raden u daarom van harte aan deze communies en noencontemplaties te downloaden om er een boekwerk van te maken zodat u er een dagelijkse praktijk van kunt maken om met al deze engelen of krachten te communiceren. Tevens raden wij u aan Krishna’s Website daadwerkelijk te bezoeken en te lezen. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk de realiteit in onze moderne tijd veranderen, welk proces al gaande is en nu de sluier verscheurt. Wat nu noodzakelijk is, is het opbouwen van een wijsgerige constructie van Eden, zodat al het overige zijn juiste plaats herkrijgt. Opdat het een waterval van zuiverheid wordt. Dat zal gebeuren, maar er zijn er die zullen proberen het op gang gekomen proces te verstoren. Weet daarom Wie u bent, heb vertrouwen in uzelf en in God en weet dat het zal worden gedaan, linksom of rechtsom; en blijf onophoudelijk uw beweegredenen kritisch onder de loep nemen om uzelf in harmonie te houden met uw hoogste doel. Dat is wat noodzakelijk is op aarde, want u weet van de verontreiniging van de aarde en de manier waarop mensen zullen proberen een valse uitleg te geven aan deze vooruitgang en de dagen van het paradijs. Daarom heeft Community of Peace Nederland naast deze Preek van de Week een aantal activiteiten gepland die ertoe bijdragen dat de religie wordt hersteld, dat alle tweedeling, óók die van religie en staat, wordt doorbroken en dat de Tweede Kamer tot een Huis van het Universum of een Godshuis wordt getransformeerd. Sluit u daarom aan bij welke activiteit ook, omdat we alleen samen sterk staan!

Met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 12 september 2012 is het de bedoeling dat Community of Peace Nederland met Wie maar Wil gezamenlijk een blanco lijst indient van 50 personen die hun verantwoordelijkheid nemen voor de evolutie van de aarde, de vrouw in ere hersteld en op haar voetstuk geplaatst voorop als lijsttrekker. Op deze wijze kunnen we maximaal voor eenderde gedeelte van de kamer reeds voor transformatie zorgdragen, opdat we van deze kamer een Huis van het Universum of Godshuis maken. Want als alles uit de Schepper voortkomt, is alles Eén, en heeft dualisme afgedaan! Want als alles uit de Schepper voortkomt, is alles Eén, en heeft de zogenaamde verworvenheid van scheiding tussen religie en staat afgedaan! Want als alles uit de Schepper voortkomt, is alles Eén, en heeft de verdeel-en-heers-democratie afgedaan! Dan kunnen we beginnen met de ware transformatie van deze aarde tot een waar paradijs! Meldt u daarom in groten getale aan als verantwoordelijke mensen die voor evolutie kiezen, om te beginnen in Nederland. Kijk op de Activiteitensite van Community of Peace Nederland en doe met ons mee! Wij gaan in elk geval door met onze activiteiten om de aarde te transformeren tot het paradijs waarvoor zij was bedoeld, maar voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer hebben we nog slechts een week! Her-IN-ner u Wie u bent: het is nog geen 31 juli 2012 om 15:00 uur, op welk tijdstip de kandidaatstelling eindigt!

In het heden, het tijdperk van het vrouwelijke, komt de essentie van Eva naar voren. Wat er nu moet gebeuren, is een volledige vermenging van mannelijk en vrouwelijk. De man moet niet proberen het vrouwelijke te binden, noch moet de vrouw proberen het mannelijke te onderdrukken; zij moeten samen Werken in volkomen Vreugde, Harmonie en Eenheid, als twee zullen zij de wereld schragen, afzonderlijk maar toch gezamenlijk. Daarom moet welke kandidatenlijst dan ook, maar vooral een blanco lijst van Community of Peace Nederland zijn samengesteld uit vrouw, man, vrouw, man, enz., met een man als lijstduwer. Er zal ook weer een vrouw Kamervoorzitter moeten worden. En naast de vrouwelijke dominee van de Gemeente des Heren “Tweestromenland” zal er op de vacante dominee’s plaats een mannelijke dominee, Wie dan ook, moeten worden benoemd. Want het gaat om evenwicht. Aldus kan het evenwicht op aarde dat millennia lang was verstoord, worden hersteld. Dan zal de mens zegevieren in het aardse paradijs. Zoals in de hemel, zo ook op aarde!

Over het paradijs zegt Tom nog het volgende:

De aarde werd geschapen om een paradijs te zijn. En als de zielen de harmonie hebben verwerkelijkt, zal zij weer een paradijs worden. Als wij het woord “paradijs” gebruiken, bedoelen wij echter een paradijs van creativiteit, een paradijs dat kennis brengt, en vreugde en liefde; een paradijs waarin mensen zichzelf kunnen genezen en desgewenst zelfs pijn kunnen ervaren. Het is geen paradijs dat is ontdaan van alle pijn en uitdagingen, of van alle mogelijkheden tot groei.

Het zal een paradijs zijn waarin mensen door middel van hun eigen ervaringen IN-zicht in hun verbondenheid met het universum kunnen ontwikkelen, de verantwoordelijkheid voor zichzelf kunnen aanvaarden, en daarmee ook voor hun medemensen, de aarde en dus het universum, en waarin zij dat alles, zichzelf inbegrepen, kunnen vervolmaken. De mensheid moet inzicht krijgen in het unieke karakter en het unieke doel van de aarde, en van de rechtstreekse aard van haar evolutie. De mensheid moet inzien dat zij niet alleen is en dat er geen dood bestaat.

De aarde is de mooiste planeet van alle planeten die in het universum bestaan. Zij heeft een verscheidenheid die geen enkele planeet heeft. Zij heeft een gevarieerd klimaat zoals geen andere planeet dat heeft. Als de zielen op aarde het hoogste evolutiestadium hadden gerealiseerd, zou zij waarlijk als een paradijs worden beschouwd. De aarde kan weer een paradijs worden als de dichtheid wordt weggenomen. De aarde wordt hoe dan ook van de derde naar de vijfde dimensie gebracht, onverschillig waarvoor de mensheid kiest. Maar wij bidden en mediteren voor  ONTWIKKELING. Want het is niet de bedoeling dat de aarde, noch de mensheid in hun geheel verloren gaan.

Venus is al verhoogd, maar de invloed van Mars moet nog worden verminderd. Doen wij, mensen, dat in gezamenlijke verantwoordelijkheid, of moet ook dààrvoor weer een Bijbelse Profetie door slechts één man in vervulling worden gebracht (zie hiervoor Jesaja 52 – 53), net als in het verleden door de Dichter-Prins Jezus is gebeurd? Laten we zèlf onze verantwoordelijkheid voor evolutie nemen, samen Werken en samen mediteren opdat God’s Wil:  ONTWIKKELING,  plaatsvindt! “Eva en Adam”, vrouw en man, gelijkwaardig aan elkaar maar Eva voorop, zien de cherubs met hun vlammende fakkels, en gaan terug naar het paradijs!

Amen!

Met vriendelijke groeten,

Krishnananda, uw dienaar

Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil: verkiezing Tweede Kamer op 12 september 2012!

17 Jul

Deze Preek van de Week is ontwikkeld, omdat het derde deel van Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil nog niet mocht worden gepubliceerd. Het zal nu het vierde deel worden, en krijgt als ondertitel: Eva en Adam weer in het paradijs.

Vóór de publicatie van deze Preek van de Week heb ik onze website aangepast. Met name heb ik een nieuwe Activiteitensite gemaakt, los van onze website van Community of Peace Nederland. Deze Activiteitensite is rechtstreeks te benaderen via ons Portaal, maar ook gewoon via de website zelf!

Weet u, wij van Community of Peace Nederland vinden het zo vreemd dat mensen alles maar zo klakkeloos accepteren! Want de verkiezingen zijn op zichzelf beschouwd helemaal niet nodig. Wat nodig is, is de politieke Wil tot samenwerking, door alle grenzen heen. Die samenwerking door alle grenzen heen wordt niet bereikt door verkiezingen; helemaal niet zelfs! Want het oude spelletje, de strijd om het Torentje en het maken van een coalitie – dus weer vóór en tégen, wederom strijd – waaraan alle politieke partijen meedoen, gaat gewoon weer van voor af aan beginnen. De grotere partjen maken zich al klaar voor het gevecht. Dit is niet wat wij ontwikkeling of evolutie noemen. Dit is stilstand = achteruitgang. En men ziet niet dat de Anderen, die van de slang en de draak, door die verdeeldheid in ons land, en door de verdeeldheden in de wereld, juist over die wereld heersen! Het gezegde is: verdeel en heers, en dat is wat zij doen door middel van die zogenaamde democratieën. Want onze democratie en die van de wereld zijn niet wat ze horen te zijn: ze zijn een instrument van die Anderen om over ons te heersen. En zo lopen we “democratisch” (wéér) in de val!

Slechts één middel kan het gevaar van stilstand = achteruitgang in ontwikkeling politiek gezien nog redden, en dat is meedoen met een blanco lijst van 50 personen, zònder enige strijd! Deze verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is hiervoor (mogelijk) de laatste kans, ons geboden door het Universum / God, om de Tweede Kamer werkelijk te veranderen, om deze met maximaal 50 Tweede-Kamerleden – dit is eenderde gedeelte van de Tweede Kamer! – te transformeren in een Huis van het Universum / Godshuis. Meldt u daarom asltublieft in groten getale aan als kandidaatlid van de Tweede Kamer. U hebt mijn Preken van de Week gelezen, en weet dus welke gevaren voor Nederland en de wereld dreigen als het huidige politieke, financiële, economische en sociale systeem zo doorgaat. Maar u weet óók dat één Mens het verschil kan maken, zéker als het komt tot samen-Werking met andere Mensen die hun verantwoordelijkheid nemen of al hebben genomen, laat staan wat 50 mensen in de Tweede Kamer vermogen te doen in het kader van evolutie!

Ik heb mijn nek voor u uitgestoken; grijp deze kans nu die er is; een andere kans komt hoogst waarschijnlijk niet meer.

 

Kijk op de webpagina Verkiezing aan welke vereisten u dient te voldoen om u aan te melden als kandidaatlid en / of kiezer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vul het manco van de achteruitgang in ontwikkeling. Daarom is ons motto ook:

Vul dat manco,

Stem blanco!

 

Wij hebben de middelen om een geldige lijst te kunnen maken. Meldt u aan per e-mail: krishnananda@planet.nl, of per telefoon: 0181 – 665117.

Met vriendelijke groeten,
Krishnananda, uw dienaar

Aside

Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil! Deel 3

11 Jul

Het derde deel is genoemd: Eva en Adam weer in het paradijs.
Vanavond heb ik mijn ronde “Solvitur Ambulando” gewandeld en ik voelde dat ik dit deel nog niet kan publiceren.
In de eerste plaats omdat het nog niet helemaal af is, maar zeker ook in de tweede plaats omdat ik mijn website heb bijgewerkt. Dit moest eerst geschieden, wil ik dit derde deel kunnen publiceren. Dit derde deel wordt daarom volgende week gepubliceerd.

Voor nu is het belangrijk te berichten dat ik een Activiteitensite heb gemaakt, los van onze website van Community of Peace Nederland. Deze Activiteitensite is rechtstreeks te benaderen via ons Portaal, maar ook gewoon via de website zelf!

Ten overvloede deel ik nog mee dat deze verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mogelijk de laatste kans is, ons geboden door het Universum / God, om de Tweede Kamer werkelijk te veranderen, om deze met maximaal 50 Tweede-Kamerleden – dit is eenderde gedeelte van de Tweede Kamer! – te transformeren in een Huis van het Universum / Godshuis. Meldt u daarom asltublieft in groten getale aan als kandidaatlid van de Tweede Kamer. U hebt mijn Preken van de Week gelezen, en weet dus welke gevaren voor Nederland en de wereld dreigen als het huidige politieke, financiële, economische en sociale systeem zo doorgaat. Maar u weet óók dat één Mens het verschil kan maken, zéker als het komt tot samen-Werking met andere Mensen die hun verantwoordelijkheid nemen of al hebben genomen, laat staan wat 50 mensen in de Tweede Kamer vermogen te doen!

Ik heb mijn nek voor u uitgestoken; grijp deze kans nu die er is; een andere kans komt waarschijnlijk niet meer.

Kijk op de webpagina Verkiezing aan welke vereisten u dient te voldoen om u aan te melden als kandidaatlid en / of kiezer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Met vriendelijke groeten,
Krishnananda,
uw dienaar

Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil, vervolg: gevaren voor de wereld

5 Jul

Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil, vervolg: gevaren voor de wereld.

Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil, vervolg: gevaren voor de wereld

4 Jul

Omdat het moeilijk is de mogelijke gevaren voor de wereld te bewijzen, uit ik u mijn gevoelens ditmaal via deze Preek van de Week.
In de eerste plaats: mocht er inderdaad iets gebeuren, dan hèb ik gereageerd en u van de nodige informatie voorzien;
in de tweede plaats: doe ik dit niet en er mocht wat gebeuren, dan zit ik met het zelfverwijt: had ik toen maar gerapporteerd wat ik wist.

Laat me u daarom eerst vertellen wat ik weet: boven redelijke twijfel heeft Alan Alfond bewezen dat er wezens van andere planeten, “goden”, op deze aarde zijn (geweest – ik kan niet hard maken dat ze [allen] weg zijn). Daarnaast staat de Vedische literatuur van Vyasadeva (bijna 6.000 jaren geleden) en de Bijbel, met name de Psalmen, de Boeken Ezechiël en Openbaring er vol van. Mozes spreekt erover in Genesis en ook in Exodus (Ishkur stelde zich voor als Jahweh!). Die wezens uit het universum hebben we “goden” genoemd omdat zij meer konden dan wij! Zij waren technisch en mechanisch superieur aan ons, primitieve aardse mensen. Zij waren in staat de (aanvankelijk twee) Pyramides van Giza te bouwen, welke Pyramides samen met de twee bergtoppen van de Sinaï de aanvliegroute vormden van de vimana’s (vliegtoestellen) na de grote watervloed van bijna 13.000 jaren geleden. Saillant detail is, dat de Sfinx met zijn “godenhoofd” (Enki) naar de luchthaven in de Sinaïwoestijn wees.
Er waren wezens op aarde die de mensheid en daardoor de aarde wilden ontwikkelen, en er waren wezens op aarde die het minder goed met onze planeet voorhadden. Die laatste groep heeft kennelijk onze hersenen gespoeld door indoctrinatie. Want hun wedijver is over gegaan op ons mensen! Hun systemen leren we vandaag de dag op onze scholen! En hun oorlogen worden vandaag de dag door ons gevoerd met de door ons verworven kennis van de middelen en methoden! Daarom moeten we nu in deze economie concurreren, dus strijden om te overleven, zo nodig ten koste van anderen. Daarom zijn vredesoperaties nodig die worden gesaboteerd door zogenaamd terreur. Daarom noem ik dit een economie van angst en strijd die op een wankele financiële basis is gefundeerd. Dat konden we afgelopen maandagavond weer zien in de herhaling van de reportage van VPRO’s Tegenlicht over Goldman Sachs.

Goldman Sachs opereert slim en medogenloos. Deze bank zoog Griekenland, de verzekeringsmaatschappij AIG leeg en het zuigt alles en iedereen die zich al dan niet bewust daartoe aanbiedt leeg. Pas daarom op in het financiële verkeer en wees zeer voorzichtig. Een deelnemer aan de reportage vergeleek dit instituut met een inktvis die de aarde omklemt en leegzuigt. Goldman Sachs is niet de Wereldregering (van de Nieuwe WereldOrde), maar zuigt het geld uit de economie. En de andere geldzuiger is de Wereldbank / IMF met zijn noodfonds. De premier van Italië en het hoofd van de Europese Centrale Bank zijn geliëerd aan Goldman Sachs. Dus: geef de Europese Centrale Bank meer gezag en Goldman Sachs zuigt het op. Dat is gelijk al het eerste gevaar! Dit kunt u overigens ook in de Bijbel, het Boek Openbaring nalezen! Deze profetie gaat zich thans vervullen – althans als de aarde en haar bewoners zich niet snel ontwikkelen!
Want in tegenstelling tot wat ik wel eens van de kansel hoor, is het zó, dat apocalyptische profetieën juist niet tot vervulling hoeven te komen: alles hangt af van de keuzes die mensen maken, want God grijpt niet in in de keuzes die mensen maken. De apocalyptische profetieën vormen in feite de achterkant, de schaduwkant, van de medaille van het Plan van God. Het Plan van God is:  ONTWIKKELING!!!  Niets minder, meer of anders! Als de mens zich niet wenst te ontwikkelen, als de mens niet de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de evolutie van de aarde, eerst dan vinden de apocalyptische profetieën plaats. De vervulling van dergelijke profetieën is altijd gebaseerd op keuze. Wie daarom voor ontwikkeling kiest, hoeft dus nooit en te nimmer bang te zijn voor de vervulling van apocalyptische profetieën. Er is altijd keuze, en God zal ons nooit zijn grootste geschenk aan ons, mensen: de Eigen Vrije Wil om te kiezen, ontnemen.

We spreken tegenwoordig over bevriende naties en over de as van het kwaad (Bush). Maar is dit zo? Is dit de werkelijkheid? Kent u het verhaal van National Geographic Channel over het maken van een medicijn om de hersenen van de mens te kunnen beïnvloeden? De betreffende man die loslippig was, noem hem een klokkenluider, “viel” uit het raam! Daarna bleef het stil. Inmiddels wordt er op internet alom gewaarschuwd, onder meer door Jesse Ventura (zie zijn filmpjes op You-tube.com), oud Gouverneur en oud Navy-seal zoals ze dat in de VS noemen, voor de HAARP-machines. Deze machines (zie hiervoor ook You-tube.com met als trefwoord HAARP) zijn ontwikkeld om de atmosfeer om de aarde te beïnvloeden. Hierdoor kunnen weer en klimaat veranderen. Aardbevingen, tsunami’s, cyclonen, typhonen e.d. kunnen met deze machines tegenwoordig overal ter aarde worden opgeroepen. Ook kunnen met deze machines perioden van droogte en hoosbuien worden ontketend. Niemand is meer veilig; niets is meer zoals het was. Ook zijn deze machines ontwikkeld om de hersenen van mensen te beïnvloeden: ze zijn afgestemd op de hersengolven van mensen! De Verenigde Staten van Amerika heeft er twee: één in Alaska en één in het Caribisch gebied; Noorwegen heeft er één in Tromso (dus twee op het noordelijk halfrond); Rusland heeft er één; en China heeft er ook één (deze bevinden zich volgens mijn vriendin Selma op het Zuidelijk halfrond, op Antarctica). Er zijn er dus twee in de Poolgebieden op het Noordelijk halfrond; één in het midden (Caribisch gebied) en twee in de Poolgebieden op het Zuidelijk halfrond. Een prachtige situatie om het weer en klimaat, maar ook de mensen op deze planeet te kunnen beïnvloeden. Als u dit weet, weet u dan nog wie vriend of vijand is?

Deze twee bovenstaande bedreigingen kunt u nog wel verifiëren! Ze zijn wat mij betreft reëel. Maar er zijn ook bedreigingen die niet zo makkelijk zijn na te gaan:
er speelt namelijk ook nog iets in de diverse religies: met name in de christenheid en in de islam. Dan gaat het over de strikte opvolgers van Joannes de Doper, de fanatici. Deze strikte opvolgers van Joannes de Doper vereren hem als de messias in plaats van Jezus! Zij minachten Jezus en zijn (ware) navolgers ook. Leonardo da Vinci behoorde tot hen. Zij werken meestal ondergronds en af en toe gebeurt er iets; er is nauwelijks vat op te krijgen. Weet en begrijp in dit verband, dat de islam de beenderen van Joannes de Doper die zij als een groter profeet vereert dan Jezus heeft bijgezet in een moskee! Omdat deze mensen meestal ondergronds werken, zijn zij overal en nergens.

We zien nu de volgende bedreigende omstandigheden: we weten niet meer wie onze vriend of vijand is; religies worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk niet waren gegeven. Ik heb het eens nagegaan op internet: je kunt dominee worden op een universiteit waarvan de studie wordt gereguleerd door de Protestantse kerk (alleen de naam al!), met als nevenvakken onder andere islam. Religie is dus uit elkaar getrokken! Maar ik zou wel eens een Katholieke, dus een algemene universiteit willen zien, alwaar men kan studeren voor èn dominee, èn pastoor, èn rabbijn, èn imam, èn pandit, èn lama, èn wetenschapper! Want van de wetenschap is óók een religie gemaakt! Een religie met vele dogma’s, die zich van dezelfde praktijken bedient als die waaraan religie zich vandaag de dag schuldig maakt. Daarom zou ik graag een universiteit zien waar men kan worden opgeleid tot Universeel Predikant! Die is er niet, op onze World University of Peace na, en dat zegt veel! Onze hersenen worden alom gespoeld door indoctrinatie vanuit vele richtingen en daardoor raken we de weg kwijt en voelen we ons niet meer veilig. De werkelijkheid is dat gevaar dreigt vanuit álle naties (vriend èn vijand) en vanuit álle godsdiensten, inclusief de wetenschap! Niet alleen vanuit de islam, heer Wilders!

Welke gevaren voorzie ik nog meer?
Ik heb veel gelezen: fictie en non-fictie! Ik heb alle informatie bijeengehaald en daaruit is het volgende plaatje ontstaan.
Nog deze maand beginnen de Olympische spelen in Londen. Dat is niet toevallig. De verheven planeet Venus heeft haar overgang op zes juni jl gemaakt. Er kwamen daarbij goede krachten voor de aarde vrij, maar was tevens het sein voor de Anderen dat zij niet veel tijd meer hebben. Zij moeten zich dus haasten in hun razernij!
In een journaal op tv is ooit het beeld vertoond dat “geleerden” een variant van de Vogelgriepvirus hebben ontwikkeld welke variant zowel kan worden overgedragen door vogels, als door mensen. Deze variant is ook gevaarlijk voor vogels èn voor mensen! Dat potje waarin dit virus zit zou keurig netjes zijn opgeborgen achter een glazen vitrine. Maar wie zegt ons dat dit nog steeds het geval is tijdens de Olympische Spelen! Atleten over de hele wereld komen samen in Londen om samen te sporten. Wat is een mooier moment om deze vogelgriepvirusvariant in de lucht los te laten tijdens deze Olympische Spelen. Vele atleten uit vele landen ademen de virus diep in; we wachten de incubatietijd af, en de ziekte is over de hele wereld verspreid! Heel makkelijk, zonder veel moeite, en anoniem!

Een tweede gevaar, en wel dichter bij ons bed, bijna in de achtertuin van Brielle, is het volgende!
Wellicht hebt u erover gelezen in de media. Dicht bij ons staan opslagtanks, die niet meer in goede staat van onderhoud verkeren. Ook in deze situatie heeft iemand de klok geluid! Men durft er niet meer te werken uit angst voor de veiligheid van de eigen persoon. Ook hier vermoed ik opzet, net als met de HAARP-machines en het gevaar van Vogelgriep, omdat dit allemaal middelen zijn om de overbevolking van onze planeet radicaal te verminderen! Ik heb namelijk vernomen dat het de bedoeling is de wereldbevolking terug te brengen van thans zeven miljard naar slechts vijfhonderd miljoen “uitverkorenen”. Hieraan is men kennelijk al bezig vanaf 9/11, 11 september 2001! Als er niets gebeurt, worden die tanks niet opgeknapt en staat ons een gigantische ontploffing te wachten! Een kennis van mij heeft er al over gedroomd!

Tenslotte is er nog een gevaar in de lucht die wij mogen inademen: die wordt steeds vuiler, of mag ik zeggen: vergiftigder? Toen ik in het jaar 2006 verhuisde van Zutphen naar Zwartewaal (vanwege de lucht!!!), bleef mijn toestand drie jaren lang stabiel: hij ging niet vooruit, maar zeker ook niet achteruit! In de winter van 2009 kreeg ik plotseling weer klachten: ik kreeg droge ogen en dichtknijpneigingen van mijn oogleden die steeds erger worden, maar wèl afhankelijk zijn van de luchtkwaliteit. U kunt de vuiligheid, het vergif ook in de lucht zien, maar ik hoor er weinig mensen (op mij na) over klagen. Daarnaast constateerde mijn arts een tekort aan vitamine B12. Dit tekort werd veroorzaakt door te weinig maagzuur waardoor de vitamine B12 niet kon worden opgenomen. Dit probleem is inmiddels verholpen. Ik heb sinds half 2011 staar in mijn rechter oog gekregen. Een vergiftigde lucht zorgt voor klachten van het lichaam. Omdat in vergiftigde lucht een tekort aan zuurstof is, kunnen er uiteenlopende klachten en ook ziekten ontstaan, mede als gevolg van (te) weinig zuurstof in de hersenen, zoals bij voorbeeld: astma, kanker, Alzheimer, geheugenproblemen, verstoring van het bewegingsapparaat, kindsheid, e.d. Bij mijzelf is door een dokter in Engeland MCS geconstateerd! Ik heb last van diverse chemische luchtjes: Meervoudige Chemische Overgevoeligheid. Ik ben weliswaar opgenomen in de WAO (80 tot 100 % arbeidsongeschikt volgens de oude regeling), maar niet op grond van mijn MCS-verschijnselen! Ik zit in de WAO vanwege een rapport van een psychiater!
Met de luchtkwaliteit ben ik al bezig vanaf 1999, toen ons in 2010 ontbonden Kerkgenootschap “Vrede Zij Met U!” meedeed met de inspraakregeling van de Vijfde nota inzake de ruimtelijke ordening van het Rijk.

Valt het u op dat de zon wéér verzengend schijnt? Dat er dus weer een gat in de ozonlaag moet zijn, waarop wij niet worden gewezen?
Valt het u op dat we diverse weersomstandigheden hebben in zowel lente, als zomer, als herfst, als winter? Dat we in elk van deze seizoenen het weer hebben van alle vier seizoenen?

Het gaat niet goed met de mensheid op deze planeet, en dus ook met onze planeet zelf. Zij is in een zeer grote onbalans en zorgt er momenteel ook voor dat het hele universum daarom in onbalans verkeert. Als wij niet onze verantwoordelijkheid nemen voor de versnelling van onze evolutie en daarmee de evolutie van de planeet, zullen we worden getroffen door de dingen die we zelf hebben veroorzaakt: de totale vervulling van de apocalyptische profetieën, waaronder de val van ons financiële stelsel met onze economie van angst en strijd en de derde wereldoorlog als vermeld in het Boek Daniël en het Boek Openbaring. Deze oorlog zal geen winnaar, noch verliezer kennen, want hij is er om de Krachten met elkaar in balans te brengen, zodat ze met elkaar in harmonie zullen zijn. Dus wat er ook gebeurt, en waarvoor de mens ook kiest, uiteindelijk zal de aarde evolueren naar de haar toekomende plaats in het universum, namelijk het paradijs! Een minder waar stukje in de Bijbel was: de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs. Het is juist de bedoeling dat wij samen van de aarde weer een paradijs maken!

Daarom heb ik al aan de fracties van de Tweede Kamer en hun voorzitters en aan de Eerste Kamer geschreven dat het nu hoog tijd is voor integratie en werkelijke samenwerking. Want de “Onderwereld” heeft zich goed georganiseerd. Zó goed dat wij het niet kunnen waarnemen! Ondanks de gevaren die ik hen steeds voor ogen heb gehouden, luisteren ze weer niet en nemen ze niet hun verantwoordelijkheid voor evolutie. De politieke partijen zèlf staan integratie en samenwerking in de weg met hun verschillende programma’s. (Dat geldt overigens ook voor de verschillende milieubewegingen die ook niet integreren en hooguit op onderdelen samenwerken.) Ze kiezen liever voor de “campagne”-strijd. Ze blijven hangen in de ideeën van het verleden. Daarom is er ook deze verminkte vorm van democratie, een nepdemocratie, namelijk die van verdeel en heers! Tot groot genoegen van de Nieuwe WereldOrde die op deze wijze makkelijk de wereld kan regeren door deze verdeeldheid. Bedrijven als Goldman Sachs, de Wereldbank / IMF, de Europese Centrale Bank zijn slechts middelen van deze Wereldregering die al actief is. Onlangs is er weer een jaarvergadering gehouden van de denktank van de Nieuwe WereldOrde, de Bilderbergconferentie. Daarbij zijn volgens de website aanwezig geweest, onder meer: onze premier, de heer Rutte, onze parlementariër, de heer Pechtold, ons lid in de Europese Commissie, mevrouw Kroes en onze eigen Hare Majesteit de Koningin! Er is geen algemeen gehouden verslag bekend, maar we mogen als belastingbetaler wèl de kosten betalen van de staatsdeelnemers!

Geacht lezers, bent u nòg niet gewetensbezwaard om nog langer belasting te betalen? Want: wie kunnen we nog vertrouwen? En waaraan betalen wij allemaal mee? Er dreigt overal gevaar, zelfs in onze eigen achtertuin! Maar niemand ziet het, of wil het zien, noch slaat er acht op. Het ligt in uw vermogen om het gevaar van de Vogelgriep te voorkomen! Het ligt in uw vermogen om het gevaar van de opslagtanks te beteugelen! Het ligt in uw vermogen om een ozongat te dichten! Het ligt in uw vermogen om de lucht te ontgiften! Alles ligt in uw vermogen, indien u zich ontwikkelt! Indien u de verantwoordelijkheid neemt voor de evolutie van de aarde. Hoe? Dat kan heel simpel als volgt:
politieke lichamen, stop met het dualistische politieke systeem als een signaal naar de bevolking van Nederland, want alles is Eén. Werk daarom in Eendracht samen, zonder programmatische strijd, voor het welbevinden van alle medelanders. Zodoende roep ik u op om samen met mij voor evolutie te kiezen om te beginnen in Nederland. Dat is de enige begaanbare weg voor versnelling. Slechts één persoon in evolutie is nodig om tienduizend personen in evolutie te krijgen; honderd evoluerende medelanders zijn nodig om een miljoen medelanders in beweging te brengen. Tienduizend medelanders zijn nodig om honderd miljoen Europeanen in de evolutionaire staat te brengen! Op deze wijze kan versnelling van de evolutie van de aarde plaatsvinden, en hoeven de apocalyptische profetieën niet langer te worden vervuld. Doet u mee?

Met vriendelijke groeten,
Krishnananda, uw dienaar