Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil!

27 Jun

In onze wereld zijn er mensen die spreken en mensen die informatie spuien, maar op dit moment mag ik u enige nieuwe informatie brengen! Het is de volgende stap naar verdere evolutionaire ontwikkeling. Het is belangrijk dat de volken van de aarde beseffen dat zij in dit universum niet alleen zijn en dat zij in zichzelf de codering meedragen die de aarde kan helpen evolueren naar haar eigenlijke lotsbestemming.

Bedenk dit: zij die uit zijn op macht, timmeren graag aan de weg in onze samenleving en leiden mensen in een richting die ertoe bijdraagt dat zij hun eigen verantwoordelijkheid schuwen. Houd echter voor ogen dat versnelling nu van essentieel belang is. Daarom is deze Preek van de Week bedoeld om de stoot te geven tot de versnelling van de evolutionaire ontwikkeling van de aarde. Er is grote noodzaak tot versnelling, want de oceanen van de aarde, de bomen en regenwouden, de hemel en de atmosfeer, de eigenlijke essentie van de ademhaling, zoals ik al zo vaak heb geschreven, en zoals de Partij voor de Dieren heeft laten zien op haar videofilms: Meat the Truth en Sea the Truth, de levenskracht – dat alles heeft een mate van vervuiling bereikt die tot het verval en de verwoesting van de aarde leidt. Daarom doen wij, bewuste mensen, een beroep op de daadkracht en toewijding van iedereen om de volken van deze planeet, de regeringen en samenlevingen, te waarschuwen. Daarmee ben ik al bezig vanaf 1999, toen ik heb meegedaan aan de inspraak rond de Vijfde nota inzake de ruimtelijke ordening. Verheugend is dat de binnenste kern van de mensheid al begint te groeien en te gloeien. De essentie en het IN-zicht in hun oorsprong beginnen te ontwaken, om een verandering te bewerkstelligen.  U maakt deel uit van die verandering. U bent kinderen van die verandering; u bent ervoor verantwoordelijk. Zonder uw toewijding aan versnelling, hetgeen ook in onze tijdsbeleving is te merken dat het allemaal veel sneller gaat, zou de verandering te zijner tijd zijn gekomen, zonder uw inbreng, en dan zou onze aarde in een situatie verkeren waarin het leeuwendeel van de mensheid niet had kunnen existeren. Accepteer daarom dat ook ù over het vermogen beschikt om een patroon te creëren dat leidt tot IN-zicht in wat u in werkelijkheid bent.

De aarde werd geschapen om in heel haar volmaaktheid het paradijs der paradijzen te zijn. Het is nu tijd voor vergeving, tijd om uw zelf vergiffenis te schenken: de mensheid moet IN-zien dat volharding in angst en onenigheid overeenkomt met zelfvernietiging. De mensheid heeft met haar samenleving en economische beginselen die op geld zijn gebaseerd het vernietigingsproces op gang gebracht. Niettemin is er een grootse toekomst voor de vervulling van de lotsbestemming van de aarde.

Besef dat u allemaal een rol in het verwerkelijken van die bestemming dient te vervullen. Er zijn voor u geen beperkingen. Uw grenzen en beperkingen zijn slechts de producten van uw angsten die onze samenleving u heeft “opgedrongen”. Maar u hebt ze geaccepteerd. Dat betekent dat u een praktische manier moet zoeken om uw IN-zicht in uw eigen ware aard tot expressie te brengen. Voor de ene persoon houdt dat in dat zij of hij gevolg geeft aan de oproep die ik zodadelijk zal doen, voor de andere iets anders, al naar gelang haar of zijn GEVOEL haar of hem IN-geeft. Dit betekent dat u een begin moet maken met de uitbreiding van de capaciteiten van uw geest en denken.

Uw stoffelijk lichaam is nu op deze stoffelijke planeet aan beperkingen gebonden, maar uw geest en denken kunnen groeien en expanderen tot ze in alle uithoeken van het universum zijn doorgedrongen, net als mijn geest en denken dat regelmatig doen. Want wat voor mij mogelijk is, is ook voor u mogelijk. Geloof daarin! En als uw geest de Waarheid van uw zelf heeft onderkend, kan dit een verlichting zijn van de lasten van deze stoffelijke wereld (het groepskarma), die de menselijke geest gevangen hebben gehouden. Wij, mensen, zijn een caleidoscoop en zullen zo nu en dan in verwarring raken, maar toch kunnen wij met één enkele ommekeer veranderen in dragers van alle schoonheid en zuiverheid waarmee wij inderdaad door alle sferen van het universum kunnen reizen.

Als de aarde statisch bleef, zonder verandering en verhoging van ons bewustzijn, ons inzicht in het milieu en onze eigen verantwoordelijkheid daarvoor niet verbeterde, zouden wij, mensen, waar de atmosfeer van de aarde in het geding is, niet meer dan 20 to 25 jaren van onze tijd over hebben. Want zonder zuurstof is er geen leven op aarde mogelijk. Als wij op onze eigen planeet niet snel verstandig worden, zullen wij onszelf elimineren, waarvoor ik meermalen heb gewaarschuwd. Maar verheugend is, dat de versnelling die zich thans voltrekt – dankzij de meditaties van mensen op onze aarde – het begin is van de versnelling van de tijd, hetgeen de situatie schept dat onze aarde een lichtvoertuig wordt en dat de mensheid plotseling bewust wordt. Het komt overeen met het begin van het effect van het “honderdste aapje”. Als u zich nu bewust wordt van de kracht van de meditaties van kleine groepen mensen over de hele aarde, kunt u de wereld veranderen.

Nimmer in het verleden heeft er zich zo’n geschikte tijd voorgedaan om de evolutie van onze planeet te bevorderen als nu: de Eurocrisis, verdeling noord Europa, zuid Europa, financiële problemen, veroorzaakt door de bankencrisis in 2008 met als gevolg een schurende economie: dan weer lichte groei, dan weer recessie, en met nieuwe verkiezingen op 12 september 2012 in het vooruitzicht, waarin u uw verantwoordelijkheid tot uitdrukking kunt brengen. Waarlijk alles is mogelijk dat u verkiest te doen; de veranderingen kunnen zich nu snel voltrekken! De beweging naar verandering is al op gang gebracht: zij die weten, kunnen het kankergezwel van hongersnood op aarde uitsnijden zoals thans de Chinezen al doen, en een eind maken aan andere door mensen zelf veroorzaakte catastrofen. Denk hierbij aan de HAARP-machines die de atmosfeer rond de aarde kunnen beïnvloeden, waardoor op door mensen bepaalde plaatsen aardbevingen, tsunami’s en zelfs droogte kan worden veroorzaakt. Tevens kunnen deze machines de hersenen van mensen beïnvloeden, omdat ze op dezelfde frequentie als de hersengolven van mensen zijn afgesteld. Ik heb er al vaak voor gewaarschuwd, dat het de bedoeling van sommige wezens, waaronder mensen, op deze aarde is: de overbevolking van deze aarde terug te brengen van de thans zeven miljard naar de toekomstige vijfhonderd miljoen “uitverkorenen”. Deze wezens zullen alles aangrijpen om hun doel te verwezenlijken. Dat hebt u kunnen zien op 9-11, elf september 2001, met de bankencrisis van 2008, met de willekeurige waarderingen en afwaarderingen van munten en landen betreffende hun kredietwaardigheid, de verschillende rentepercentages voor verschillende landen om geld te lenen die zeer willekeurig zijn; kortom: allemaal methoden om u angst in te boezemen en uw vertrouwen te schenden om u te kunnen manipuleren. Her-IN-nert u zich nog mijn vorige Preek van de Week over Opnieuw Liefde? Daarin schreef ik de woorden van mijn vriend op: “Het individu is een eiland; de Mens een wijland.” Deze wezens en mensen nu die samenwerken om de overbevolking op de zojuist beschreven manier te beperken, zijn eilanden, individuen: zijn zijn niets en niemand ontziend, zèlfs niet hun “eigen wezens / mensen”, als zij naar hun mening tekort komen. Daarom spoor ik u aan om voor de Mens te kiezen, en het wijland te realiseren om op deze wijze onze planeet aarde te verheffen tot datgene waarvoor zij is bestemd om te beginnen in ons eigen Nederland.

Als u daarom nu de vraag stelt: “Wat kunnen wij doen?”, is God daar, zijn de Elohim of de Raad van Negen daar, is de Heilige Geest of Superziel daar. Deze goddelijke wezens mogen niet ingrijpen in de Eigen Vrije Wil van mensen. Ze kunnen dat niet en ze willen dat niet. Maar als een mens vraagt – en soms vragen zij dat alleen uit blijmoedigheid, niet vanuit de grond van hun hart of ziel – kunnen zij haar of hem helpen te evolueren. Het is belangrijk dat de mensen zich ervan bewust zijn dat zij niet alleen zijn in het universum, maar ook dat zij hun verantwoordelijkheid moeten aanvaarden, omdat zij daaraan niet kunnen ontkomen. Begin hiermee op een heel eenvoudige manier: gedraag u uitsluitend op een manier die het u mogelijk maakt van uzelf te houden; gedraag u alleen zoals u wenst dat anderen zich tegenover u gedragen; doe geen enkele daad, denk geen enkele gedachte noch voel ook maar enige emotie waarvoor u in uw eigen ziel, uw eigen bewustzijn, geen zelfrespect kunt koesteren. Zodra dat begint, zal alles veranderen. Alles zal ook veranderen als mensen IN-zien dat ook zij die elders in dit universum leven, beschikbaar zijn om u schone technologie, Liefde en begrip te schenken. Alles zal veranderen als mensen de energieën in hun eigen innerlijk doorgronden.

Eigenlijk maken de waarschuwingsprofetieën geen deel uit van God’s Plan. De waarschuwingsprofetieën die thans worden vervuld, zijn de schaduwkant van God’s Plan. Ze worden vervuld door de mensen zelf vanwege hun keuze. Als de mensheid dus niet voor verandering en evolutie kiest, zal zij zwaar moeten lijden en zal zij betrokken worden in de derde en laatste wereldoorlog. Dan zullen de profetieën zoals ze zijn vermeld in de Profetische geschriften, waaronder het Bijbelboek Daniël, het Bijbelboek Openbaring en Matteüs 24 onverkort worden vervuld: dit is dus niet God’s Plan!

God’s Plan is die van verandering en evolutie van de mensheid en dientengevolge de verheffing van de aarde. Daartoe hebben de genoemde goddelijke wezens opnieuw een ark gecreëerd om de mensheid en de aarde zonder al te veel beschadiging te “redden”. Het Plan bestaat erin dat Community of Peace Nederland van de Kiesraad de middelen heeft ontvangen om een blanco lijst van 50 personen (wettelijk maximum) in te dienen op 31 juli a.s. bij de kandidaatstelling. De lijst zal er zo uitzien: een vrouwelijke lijsttrekker; vervolgens man – vrouw – man – vrouw, enz., met mij, Krishnananda, als lijstduwer. Ondanks het wettelijke maximum verzoeken wij u in totaal 150 namen bekend te maken, zodat we reserves genoeg hebben om plaatsen in te vullen, mocht dit nodig zijn. Het is ook mogelijk bij veel verantwoordelijke kiezers dat de wet moet worden veranderd en dat er dientengevolge meer mensen van onze blanco lijst in de Tweede Kamer zouden komen! Want het universum wordt niet geregeerd door willekeur, noch door toevalligheden. Het is namelijk de bedoeling dat we in de Tweede Kamer de Universele wetten naleven. Dit houdt in dat we alleen vóór dingen zijn, nergens tegen. Daaraan verspillen wij geen tijd en energie. Daarnaast mogen wij niet tegengaan dat anderen de door hun gewenste ervaringen kunnen beleven. De goddelijke wezens grijpen niet in in de Eigen Vrije Wil van de Mens; wij dus ook niet! Dat is een stelregel die wij naleven. Wat doen we dan als we niet tegen zijn? We doen en maken dingen waar we vóór zijn. Want wij volgen slechts de Weg van de Liefde! De Universele wetten bepalen ons doel. Daaraan geven wij ons over.

Het tweede deel van God’s Plan houdt in dat ik als Universeel Predikant naar een vrijgekomen post binnen een kerkelijke gemeente heb gesolliciteerd. Als Universeel Predikant is het mijn verantwoordelijkheid de verwrongen religie te herstellen. Zo zal ik God’s Woorden spreken en ook de Eucharistie / het Heilig Avondmaal in ere herstellen, zoals de Heer het heeft weergegeven in zijn Het Boek der Liefde. Het is ook niet denkbeeldig dat ik ooit weer eens uit Het Boek der Liefde van de Heer zelf zal onderwijzen, ter vervulling van een oude evenwichtig positieve profetie! We wachten dat maar rustig af, want haastige spoed is zelden goed. We mogen niet dwingen.

Ook deze Preek van de Week oefent geen dwang uit: het is uw eigen vrije keus om te kiezen voor de ark van redding die is geschapen door de goddelijke wezens ter verheffing van de aarde, en de verwerkelijking van uw zelf, òf voor de vervulling van de waarschuwingsprofetieën met de bijbehorende angst en strijd en de naderende derde wereldoorlog. Denk bij uw keuze ter zake ook aan de “boost” die de inmiddels verhoogde planeet Venus aan de aarde heeft gegeven tijdens haar Overgang op 6 juni jl. met het doel om onze aarde te helpen.

Tot welke keuze u ook besluit: u doet het niet voor mij, want ik ben en blijf Universeel Predikant, de Getuige des Heren.

Amen!

 

Deze Preek van de Week wordt eveneens gepubliceerd op Facebook, Twitter, LinkedIn en Yahoo! Updates

e-mail: krishnananda@planet.nl;

telefoon: 0181 – 665117 (met antwoordapparaat)

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: