De Geest der Waarheid

6 Jun

Deze Preek van de Week is een vervolg op Het Pinksterfeest, want Wie eenmaal haar of zijn Pinksterfeest heeft gevierd, kent de Geest der Waarheid. Die persoon weet dat alle gebeden niet alleen worden gehoord, maar ook verhoord! Want een gebed is een uitgesproken of uitgedachte verklaring van wat zo is. Neale Donald Walsch schreef in zijn Ongewoon Gesprek met God het volgende: “Als je gelooft dat God een soort almachtig wezen is dat alle gebeden hoort, ‘ja’ zegt tegen sommigen, ‘nee’ tegen anderen en ‘misschien, maar niet nu’ tegen de rest, dan heb je het mis. Volgens welke vuistregels zou God moeten beslissen?” Dus: iemand die de Geest der Waarheid kent, weet dat het gebed op zichzelf beschouwd niet nodig is. Daarom bidt iemand die de Geest der Waarheid kent slechts dankgebeden en chant gewoonlijk elke dag de heilige Namen van God, in het Sanskriet: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hiermee betuigt deze persoon zijn dankbaarheid voor wat zo is!

Wat zo is, is de spirituele groei, juist in deze tijd van chaos en verderf. Daarom is dit een mooie tijd. Zegen deze tijd van chaos en verderf en kies zelf hoger. Vul dat manco, stem blanco!

Laatst gaf ik een voorbeeld: als een dokter een kankergezwel constateert en tot de conclusie komt dat het nog niet is uitgezaaid, dan neemt hij maatregelen om dit kankergezwel weg te nemen. Want als hij geen maatregelen treft, kan dat gezwel zich gaan uitzaaien en dan wordt de ziekte steeds erger. Nederland is ziek, zwaar ziek, maar de dokter ziet de ziekte niet. Daarom woekert de ziekte in Nederland door. Nederland heeft twee gezwellen, te weten:

 1. het financiële systeem;
 2. de giftige lucht die we moeten inademen, vergiftigd water, vergiftigd land, vergiftigde omgeving.

Hoe bannen we deze gezwellen uit? De Bijbel geeft duidelijk weer: “Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.  Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.” (Openbaring 18: 4 en 5). Die stad is het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld (Openbaring 17: 5):

Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: “Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde (regeringen – Kr.) hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven, hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.”  Ik raakte in vervoering, en hij nam me mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: “Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld”. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. Toen zei de engel: “Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het Leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest (de Russische beer – Kr.), omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.”

Hier komt het aan op Wijsheid en IN-zicht (- de Geest van de Waarheid – Kr.):

“De zeven koppen zijn zeven heuvels (Rome en Edinburgh zijn op zeven heuvels gesitueerd – Kr.) waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. Vijf van hen zijn omgekomen (vanaf het IJzeren Gordijn: Stalin, Chroestjov, Breznjev, Gorbatsjov en Jeltsin – Kr.), één is er nu (Putin – Kr.), en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven (Medvedev, inmiddels is ook hij als koning verdwenen – Kr.). Het beest (de Russische beer – Kr.) dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven (namelijk Putin – Kr.) en het zal vernietigd worden. De tien horens die je zag zijn tien koningen (de toekomstige bondgenoten van de Russische beer – Kr.) die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest (de Russische beer – Kr.). Ze binden de strijd aan met het lam (= Liefde – Kr.), maar het lam zal hen overwinnen (want Jezus’ Leer is: Liefde overwint alles! – Kr.). Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. De waterstromen die je zag”, zei de engel, “waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen. De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten (zie hiervoor ook het Bijbelboek Daniël, met name de laatste hoofdstukken – Kr.). Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Want God heeft hen ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest (de Russische beer – Kr.) overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt. De vrouw die je zag, is de grote stad (Babylon, het financiële systeem waarop onze economie van angst en strijd rust dat er mede voor heeft gezorgd dat wij nu vergiftigde lucht mogen inademen, het water heeft vergiftigd en ons land en omgeving heeft vergiftigd – Kr.) die heerst over de koningen (= regeringen – Kr.) op aarde.” (Openbaring 17, geciteerd en uitgelegd door Krishnananda).

Hetgeen betekent dat de Russische beer met zijn (tien) bondgenoten afschuw zullen krijgen van dat financiële systeem en dat te gronde zullen gaan richten, maar dan ook goed en volledig. Als dat gebeurt, is de chaos niet te overzien. Diegenen die in het bezit van de Geest der Waarheid zijn, zullen het met mij eens zijn dat onze economie van angst en strijd die is gebaseerd op dit financiële systeem dat totaal is gefundeerd op speculaties niet meer te redden is. Daarom strekken wij onze handen uit overeenkomstig het gestelde in de originele fragmenten van de Openbaring aan Joannes de Doper om zoveel mogelijk mensen te behoeden voor de poel des doods. Want die komt onherroepelijk als we zo doorgaan. De enige mogelijkheid die wij als Universele Vredesbeweging, handelend onder de naam: Community of Peace, nog zien om dat te voorkomen voor Nederland – en daarmee hopelijk ook voor andere landen -, is samen met de mensen die Leven volgens de Geest der Waarheid een blanco lijst van vijftig (50) namen in te leveren ten behoeve van de verkiezingen op 12 september 2012. De werkelijke lijst van mensen zal, naar wij hopen, hondervijftig (150) namen bevatten, maar wettelijk gezien mag onze lijst maar vijftig kandidaten noemen.

Wat staan wij, mensen die Leven volgens de Geest der Waarheid, voor? Wij hebben het al eerder geschreven:

 • we betalen onze hele staatsschuld af;
 • we gaan uit de Europese Unie;
 • we gaan uit de monetaire unie en schaffen het hele financiële systeem af;
 • we ontmantelen ons leger, schaffen dit af en scholen onze soldaten om tot politie-agent (+);
 • we ontmantelen alle diensten en instellingen die op angst zijn gefundeerd, waaronder de AIVD en de anti-terrorisme coördinator, en schaffen deze af;
 • we organiseren ons staatssysteem opnieuw; er volgt een grote reorganisatie van Nederland;
 • we organiseren Nederland in regio’s en produceren en verlenen diensten in principe in de eigen regio;
 • we sluiten Luchthaven Schiphol en de andere luchthavens tot er vliegtoestellen zijn, welke toestellen op andere middelen dan fossiele brandstof kunnen en ook daadwerkelijk zullen vliegen;
 • we introduceren schone technologie ter vervanging van vergiftigende industrieën, bedrijven, machines en vervoersmiddelen;
 • we stoppen met het aanleggen van meer overbodig asfalt omdat er in principe voor de eigen regio wordt geproduceerd;
 • we gaan Nederland grondig reinigen (lucht, water, land en omgeving)!

Want de politieke partijen hebben het alsmaar over het beperken van schulden die worden doorgegeven aan ons nageslacht, maar ik hoor niemand spreken over het doorgeven van minder vergiftiging aan ons nageslacht! Sterker nog: milieutoppen falen! Er sterven te veel mensen aan diverse soorten vergiftiging. De redenering blijkt dus verkeerd te zijn: we hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar geleend van onze klein- en achterkleinkinderen. Daarom doet Community of Peace Nederland mee aan de verkiezingen met een blanco lijst van mensen die Leven volgens de Geest der Waarheid! Onze Vredesbeweging in Nederland heeft zich ten doel gesteld ons land te reorganiseren en de vuile troep van de diverse vergiftigingen op te ruimen. Want deze verkiezingen zijn er niet voor niets: zij worden gehouden ter vervulling van oude Profetieën. Onze Vredesbeweging Werkt daaraan mee, om te beginnen in Nederland. Wij hebben niet voor niets in onze werkzaamheden staan: m. het zitting nemen in de organen van diverse publiekrechtelijke en maatschappelijke instellingen. Dat doen we dan ook.  Wij hebben ons inmiddels gewend tot de Afdeling Burgerzaken van de gemeente Brielle om de wettelijke modellen te verkrijgen om onze blanco lijst conform de wettelijke regels op te stellen.

Daarom roepen we alle Vrije Medelanders, zij die Leven volgens de Geest der Waarheid, die samen willen werken om de bovenstaande ideeën nader uit te werken en uit te voeren op om zich als kandidaat en / of kiezer en tegelijkertijd financieel ondersteuner van onze blanco lijst te melden, zodat we kunnen beginnen met het opstellen van  onze kandidatenlijst. Vrije Medelanders zijn zij, die:

 • Nederlander zijn en de achttien jarige leeftijd hebben bereikt;
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en de achttien jarige leeftijd hebben bereikt;
 • de achttien jarige leeftijd hebben bereikt en ten minste vijf  jaren onafgebroken legaal in Nederland verblijf houden; zij dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfstitel.

Met nadruk wijzen wij u erop dat wij geen politici zijn, welke personen strijden om onze doelen te verwezenlijken: onze Community of Peace is een Universele Vredesbeweging. Wij gebruiken slechts de wettelijke middelen om van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een Godshuis te maken. Want Wie God kent en van hem houdt, zal nooit en te nimmer nog problemen ondervinden. Daarom zijn wij het Lam; wij zijn Liefde! Want als ons Lichaam, Geest en Ziel samen scheppen in Eenheid en Harmonie, wordt God vlees, en God is Liefde!

Daarom doen we mee onder het motto: vul dat manco, stem blanco!

Amen!

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: