Archief | juni, 2012

Een afzonderlijk Mens MAAKT het verschil!

27 Jun

In onze wereld zijn er mensen die spreken en mensen die informatie spuien, maar op dit moment mag ik u enige nieuwe informatie brengen! Het is de volgende stap naar verdere evolutionaire ontwikkeling. Het is belangrijk dat de volken van de aarde beseffen dat zij in dit universum niet alleen zijn en dat zij in zichzelf de codering meedragen die de aarde kan helpen evolueren naar haar eigenlijke lotsbestemming.

Bedenk dit: zij die uit zijn op macht, timmeren graag aan de weg in onze samenleving en leiden mensen in een richting die ertoe bijdraagt dat zij hun eigen verantwoordelijkheid schuwen. Houd echter voor ogen dat versnelling nu van essentieel belang is. Daarom is deze Preek van de Week bedoeld om de stoot te geven tot de versnelling van de evolutionaire ontwikkeling van de aarde. Er is grote noodzaak tot versnelling, want de oceanen van de aarde, de bomen en regenwouden, de hemel en de atmosfeer, de eigenlijke essentie van de ademhaling, zoals ik al zo vaak heb geschreven, en zoals de Partij voor de Dieren heeft laten zien op haar videofilms: Meat the Truth en Sea the Truth, de levenskracht – dat alles heeft een mate van vervuiling bereikt die tot het verval en de verwoesting van de aarde leidt. Daarom doen wij, bewuste mensen, een beroep op de daadkracht en toewijding van iedereen om de volken van deze planeet, de regeringen en samenlevingen, te waarschuwen. Daarmee ben ik al bezig vanaf 1999, toen ik heb meegedaan aan de inspraak rond de Vijfde nota inzake de ruimtelijke ordening. Verheugend is dat de binnenste kern van de mensheid al begint te groeien en te gloeien. De essentie en het IN-zicht in hun oorsprong beginnen te ontwaken, om een verandering te bewerkstelligen.  U maakt deel uit van die verandering. U bent kinderen van die verandering; u bent ervoor verantwoordelijk. Zonder uw toewijding aan versnelling, hetgeen ook in onze tijdsbeleving is te merken dat het allemaal veel sneller gaat, zou de verandering te zijner tijd zijn gekomen, zonder uw inbreng, en dan zou onze aarde in een situatie verkeren waarin het leeuwendeel van de mensheid niet had kunnen existeren. Accepteer daarom dat ook ù over het vermogen beschikt om een patroon te creëren dat leidt tot IN-zicht in wat u in werkelijkheid bent.

De aarde werd geschapen om in heel haar volmaaktheid het paradijs der paradijzen te zijn. Het is nu tijd voor vergeving, tijd om uw zelf vergiffenis te schenken: de mensheid moet IN-zien dat volharding in angst en onenigheid overeenkomt met zelfvernietiging. De mensheid heeft met haar samenleving en economische beginselen die op geld zijn gebaseerd het vernietigingsproces op gang gebracht. Niettemin is er een grootse toekomst voor de vervulling van de lotsbestemming van de aarde.

Besef dat u allemaal een rol in het verwerkelijken van die bestemming dient te vervullen. Er zijn voor u geen beperkingen. Uw grenzen en beperkingen zijn slechts de producten van uw angsten die onze samenleving u heeft “opgedrongen”. Maar u hebt ze geaccepteerd. Dat betekent dat u een praktische manier moet zoeken om uw IN-zicht in uw eigen ware aard tot expressie te brengen. Voor de ene persoon houdt dat in dat zij of hij gevolg geeft aan de oproep die ik zodadelijk zal doen, voor de andere iets anders, al naar gelang haar of zijn GEVOEL haar of hem IN-geeft. Dit betekent dat u een begin moet maken met de uitbreiding van de capaciteiten van uw geest en denken.

Uw stoffelijk lichaam is nu op deze stoffelijke planeet aan beperkingen gebonden, maar uw geest en denken kunnen groeien en expanderen tot ze in alle uithoeken van het universum zijn doorgedrongen, net als mijn geest en denken dat regelmatig doen. Want wat voor mij mogelijk is, is ook voor u mogelijk. Geloof daarin! En als uw geest de Waarheid van uw zelf heeft onderkend, kan dit een verlichting zijn van de lasten van deze stoffelijke wereld (het groepskarma), die de menselijke geest gevangen hebben gehouden. Wij, mensen, zijn een caleidoscoop en zullen zo nu en dan in verwarring raken, maar toch kunnen wij met één enkele ommekeer veranderen in dragers van alle schoonheid en zuiverheid waarmee wij inderdaad door alle sferen van het universum kunnen reizen.

Als de aarde statisch bleef, zonder verandering en verhoging van ons bewustzijn, ons inzicht in het milieu en onze eigen verantwoordelijkheid daarvoor niet verbeterde, zouden wij, mensen, waar de atmosfeer van de aarde in het geding is, niet meer dan 20 to 25 jaren van onze tijd over hebben. Want zonder zuurstof is er geen leven op aarde mogelijk. Als wij op onze eigen planeet niet snel verstandig worden, zullen wij onszelf elimineren, waarvoor ik meermalen heb gewaarschuwd. Maar verheugend is, dat de versnelling die zich thans voltrekt – dankzij de meditaties van mensen op onze aarde – het begin is van de versnelling van de tijd, hetgeen de situatie schept dat onze aarde een lichtvoertuig wordt en dat de mensheid plotseling bewust wordt. Het komt overeen met het begin van het effect van het “honderdste aapje”. Als u zich nu bewust wordt van de kracht van de meditaties van kleine groepen mensen over de hele aarde, kunt u de wereld veranderen.

Nimmer in het verleden heeft er zich zo’n geschikte tijd voorgedaan om de evolutie van onze planeet te bevorderen als nu: de Eurocrisis, verdeling noord Europa, zuid Europa, financiële problemen, veroorzaakt door de bankencrisis in 2008 met als gevolg een schurende economie: dan weer lichte groei, dan weer recessie, en met nieuwe verkiezingen op 12 september 2012 in het vooruitzicht, waarin u uw verantwoordelijkheid tot uitdrukking kunt brengen. Waarlijk alles is mogelijk dat u verkiest te doen; de veranderingen kunnen zich nu snel voltrekken! De beweging naar verandering is al op gang gebracht: zij die weten, kunnen het kankergezwel van hongersnood op aarde uitsnijden zoals thans de Chinezen al doen, en een eind maken aan andere door mensen zelf veroorzaakte catastrofen. Denk hierbij aan de HAARP-machines die de atmosfeer rond de aarde kunnen beïnvloeden, waardoor op door mensen bepaalde plaatsen aardbevingen, tsunami’s en zelfs droogte kan worden veroorzaakt. Tevens kunnen deze machines de hersenen van mensen beïnvloeden, omdat ze op dezelfde frequentie als de hersengolven van mensen zijn afgesteld. Ik heb er al vaak voor gewaarschuwd, dat het de bedoeling van sommige wezens, waaronder mensen, op deze aarde is: de overbevolking van deze aarde terug te brengen van de thans zeven miljard naar de toekomstige vijfhonderd miljoen “uitverkorenen”. Deze wezens zullen alles aangrijpen om hun doel te verwezenlijken. Dat hebt u kunnen zien op 9-11, elf september 2001, met de bankencrisis van 2008, met de willekeurige waarderingen en afwaarderingen van munten en landen betreffende hun kredietwaardigheid, de verschillende rentepercentages voor verschillende landen om geld te lenen die zeer willekeurig zijn; kortom: allemaal methoden om u angst in te boezemen en uw vertrouwen te schenden om u te kunnen manipuleren. Her-IN-nert u zich nog mijn vorige Preek van de Week over Opnieuw Liefde? Daarin schreef ik de woorden van mijn vriend op: “Het individu is een eiland; de Mens een wijland.” Deze wezens en mensen nu die samenwerken om de overbevolking op de zojuist beschreven manier te beperken, zijn eilanden, individuen: zijn zijn niets en niemand ontziend, zèlfs niet hun “eigen wezens / mensen”, als zij naar hun mening tekort komen. Daarom spoor ik u aan om voor de Mens te kiezen, en het wijland te realiseren om op deze wijze onze planeet aarde te verheffen tot datgene waarvoor zij is bestemd om te beginnen in ons eigen Nederland.

Als u daarom nu de vraag stelt: “Wat kunnen wij doen?”, is God daar, zijn de Elohim of de Raad van Negen daar, is de Heilige Geest of Superziel daar. Deze goddelijke wezens mogen niet ingrijpen in de Eigen Vrije Wil van mensen. Ze kunnen dat niet en ze willen dat niet. Maar als een mens vraagt – en soms vragen zij dat alleen uit blijmoedigheid, niet vanuit de grond van hun hart of ziel – kunnen zij haar of hem helpen te evolueren. Het is belangrijk dat de mensen zich ervan bewust zijn dat zij niet alleen zijn in het universum, maar ook dat zij hun verantwoordelijkheid moeten aanvaarden, omdat zij daaraan niet kunnen ontkomen. Begin hiermee op een heel eenvoudige manier: gedraag u uitsluitend op een manier die het u mogelijk maakt van uzelf te houden; gedraag u alleen zoals u wenst dat anderen zich tegenover u gedragen; doe geen enkele daad, denk geen enkele gedachte noch voel ook maar enige emotie waarvoor u in uw eigen ziel, uw eigen bewustzijn, geen zelfrespect kunt koesteren. Zodra dat begint, zal alles veranderen. Alles zal ook veranderen als mensen IN-zien dat ook zij die elders in dit universum leven, beschikbaar zijn om u schone technologie, Liefde en begrip te schenken. Alles zal veranderen als mensen de energieën in hun eigen innerlijk doorgronden.

Eigenlijk maken de waarschuwingsprofetieën geen deel uit van God’s Plan. De waarschuwingsprofetieën die thans worden vervuld, zijn de schaduwkant van God’s Plan. Ze worden vervuld door de mensen zelf vanwege hun keuze. Als de mensheid dus niet voor verandering en evolutie kiest, zal zij zwaar moeten lijden en zal zij betrokken worden in de derde en laatste wereldoorlog. Dan zullen de profetieën zoals ze zijn vermeld in de Profetische geschriften, waaronder het Bijbelboek Daniël, het Bijbelboek Openbaring en Matteüs 24 onverkort worden vervuld: dit is dus niet God’s Plan!

God’s Plan is die van verandering en evolutie van de mensheid en dientengevolge de verheffing van de aarde. Daartoe hebben de genoemde goddelijke wezens opnieuw een ark gecreëerd om de mensheid en de aarde zonder al te veel beschadiging te “redden”. Het Plan bestaat erin dat Community of Peace Nederland van de Kiesraad de middelen heeft ontvangen om een blanco lijst van 50 personen (wettelijk maximum) in te dienen op 31 juli a.s. bij de kandidaatstelling. De lijst zal er zo uitzien: een vrouwelijke lijsttrekker; vervolgens man – vrouw – man – vrouw, enz., met mij, Krishnananda, als lijstduwer. Ondanks het wettelijke maximum verzoeken wij u in totaal 150 namen bekend te maken, zodat we reserves genoeg hebben om plaatsen in te vullen, mocht dit nodig zijn. Het is ook mogelijk bij veel verantwoordelijke kiezers dat de wet moet worden veranderd en dat er dientengevolge meer mensen van onze blanco lijst in de Tweede Kamer zouden komen! Want het universum wordt niet geregeerd door willekeur, noch door toevalligheden. Het is namelijk de bedoeling dat we in de Tweede Kamer de Universele wetten naleven. Dit houdt in dat we alleen vóór dingen zijn, nergens tegen. Daaraan verspillen wij geen tijd en energie. Daarnaast mogen wij niet tegengaan dat anderen de door hun gewenste ervaringen kunnen beleven. De goddelijke wezens grijpen niet in in de Eigen Vrije Wil van de Mens; wij dus ook niet! Dat is een stelregel die wij naleven. Wat doen we dan als we niet tegen zijn? We doen en maken dingen waar we vóór zijn. Want wij volgen slechts de Weg van de Liefde! De Universele wetten bepalen ons doel. Daaraan geven wij ons over.

Het tweede deel van God’s Plan houdt in dat ik als Universeel Predikant naar een vrijgekomen post binnen een kerkelijke gemeente heb gesolliciteerd. Als Universeel Predikant is het mijn verantwoordelijkheid de verwrongen religie te herstellen. Zo zal ik God’s Woorden spreken en ook de Eucharistie / het Heilig Avondmaal in ere herstellen, zoals de Heer het heeft weergegeven in zijn Het Boek der Liefde. Het is ook niet denkbeeldig dat ik ooit weer eens uit Het Boek der Liefde van de Heer zelf zal onderwijzen, ter vervulling van een oude evenwichtig positieve profetie! We wachten dat maar rustig af, want haastige spoed is zelden goed. We mogen niet dwingen.

Ook deze Preek van de Week oefent geen dwang uit: het is uw eigen vrije keus om te kiezen voor de ark van redding die is geschapen door de goddelijke wezens ter verheffing van de aarde, en de verwerkelijking van uw zelf, òf voor de vervulling van de waarschuwingsprofetieën met de bijbehorende angst en strijd en de naderende derde wereldoorlog. Denk bij uw keuze ter zake ook aan de “boost” die de inmiddels verhoogde planeet Venus aan de aarde heeft gegeven tijdens haar Overgang op 6 juni jl. met het doel om onze aarde te helpen.

Tot welke keuze u ook besluit: u doet het niet voor mij, want ik ben en blijf Universeel Predikant, de Getuige des Heren.

Amen!

 

Deze Preek van de Week wordt eveneens gepubliceerd op Facebook, Twitter, LinkedIn en Yahoo! Updates

e-mail: krishnananda@planet.nl;

telefoon: 0181 – 665117 (met antwoordapparaat)

Advertenties

Opnieuw Liefde

20 Jun

Het is geroepen vanaf de hoogste berg en is als fluistertoon te horen geweest op de laagstgelegen plek.

Door de gangen van alle menselijke ervaring heeft deze Waarheid weerklonken:

Liefde is het antwoord.

Neale Donald Walsch

De mens als Individu is een vreemd wezen: vanaf den beginne wil hij Liefhebben en worden Liefgehad, maar vanaf den beginne heeft hij alles in het werk gesteld om juist dat te voorkomen. Daarom proberen we nu in een Liefdeloze wereld te overleven met onze systemen van angst en strijd, zoals bij voorbeeld concurrentie en faillissementen. Zelfs banken moeten eraan geloven! Er zijn echter banken die niet failliet kunnen gaan zoals Goldman Sachs, de Wereldbank / IMF. Deze geldorganisaties hebben niet eens reclame nodig om te blijven bestaan.

Liefde, een controversieel onderwerp. Want wat wij hier op aarde onder liefde verstaan, heeft weinig meer met Liefde te maken. De mens als Individu heeft hier vanouds al voor gekozen, en is daarom de Liefde kwijtgeraakt, natuurlijk in het algemeen gesteld, want er zijn individuele Mensen onder ons die wèl weten wat Liefde is, en dit ook voorleven.

Liefde is onbaatzuchtig. Zonder winstoogmerk of een verborgen agenda. Om met Tom van de Elohim of Raad van Negen (want er zijn negen principes in het universum – Kr.) te spreken: “De woordjes ‘Liefde’ en ‘Vrede’ hebben in onze wereld (de koude zone in ons universum – Kr.) dezelfde betekenis als in de uwe (op aarde – Kr.), maar de vibratie ervan, het gevoel, wordt anders ervaren. Het schenkt u Vrede; en met Vrede kunt u Liefhebben, en Liefhebben is noodzakelijk voor de evolutie van alle wezens op deze planeet (aarde – Kr.). Het is ook noodzakelijk voor de verhoging van het bewustzijnsniveau en collectief bewustzijn van dit universum. Als u innerlijk sereen en vredig bent, weet in welke richting u moet vorderen en stevig staat in uw overtuigingen, is dat bevorderlijk voor waarnemende wezens. Deze andere wezens (wie en wat dan ook – Kr.) observeren de vibraties van uw toewijding. Die genereert een vibratie, en door deze te observeren, kunnen zij – met betrekking tot degenen met wie zij werken – op hun beurt bepalen of hun overtuiging en toewijding absoluut of waarachtig zijn, òf dat zij slechts worden gemotiveerd door verlangens of hun ego.” (Uit: De uitverkoren planeet, Spirituele raadgevingen uit de Ruimte door Tom, de spreekbuis van de Elohim of Raad van Negen, voor mensen uit India: Garbodakasayi Vishnu, zij die puur ziel zijn. Geschreven doorPhyllis V. Schlemmer, zij die haar lichaam ter beschikking van Tom stelde om de communicatie mogelijk te maken. Met toelichtingen tussen haakjes van Krishnananda). Hierbij wordt nog opgemerkt dat de Negen via Tom, zolang hun wezen, Phyllis Schlemmer, nog op aarde leeft, slechts via haar communiceren. Deze communicatie verloopt zo zuiver mogelijk omdat Phyllis zich afzijdig houdt, waardoor zij zelf niets van de gesprekken (op één na) kan herinneren.

Ik heb iets dergelijks als die ene keer van Phyllis ook wel eens mogen meemaken: dan trek ik me terug in een klein hoekje van mijn lichaam opdat mijn hele wezen met hulp van mijn beschermengelen het Werk kan doen. Ik ben zo in feite slechts toeschouwer. Op deze wijze is Venus verleden jaar al verhoogd; op zes juni jl. was haar Overgang tussen de zon en de aarde door. Nu moet alleen Mars nog worden geminimaliseerd. Zijn invloed moet nog worden teruggedrongen. Daarna is het tijdperk van Vrede, Liefde, Harmonie mogelijk.

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de  hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: “Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias (de grootste Koning die door Jezus is voorspeld tijdens zijn gevangenschap aan Maria Magdalena; hij zou uit haar jongste zoon van wie zij op dat moment zwanger was, Jezus-David, voortkomen – Kr.). Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht (en dus inmiddels verheven als Lichtbrenger op Venus, met andere woorden: Satan is weer de verheven Lucifer, de brenger van het Licht – Kr.). Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen (in feite in balans gebracht met mijn wezen: mijn moeder zei altijd dat ik te goed was voor deze wereld; Satan was te slecht. Nu zijn we beiden evenwichtig goed – Kr.). Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard (dit gaat over het terugdringen van de invloed van Mars, hetgeen nog staat te gebeuren – Kr.). Daarom juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel (zijn nalatenschap die nog op aarde is – Kr.) is naar jullie afgedaald! Hij (datgene en diegenen dus die hier zijn achtergebleven – Kr.) is woedend, want hij weet dat hij geen tijd meer te verliezen heeft.” (Openbaring 12: 7 – 12 met toelichtingen tussen haakjes van Krishnananda).

Dit betekent dat er al een hoop van de profetie is vervuld. We zijn echt al aan het einde van dit tijdsgewricht en staan aan de deur van het tijdperk van Vrede, Liefde, Harmonie! Dit houdt tevens in dat de Mayakalender klopt. Ik moet er wel bij schrijven dat het einde van dit tijdsgewricht een jaar kan schelen: ongeveer 21 december 2012 kan ook zijn: ongeveer 23 december 2013. Alan Alfond heeft voor mij namelijk boven redelijke twijfel bewezen dat de Mayakalender begon tegelijk met de beschaving in Egypte in 3113 v.Chr. in plaats van 3114 v.Chr. van Les Tournesolles. Maar de baktuns en de hele periode zijn bij beiden exact hetzelfde, dus is er sprake van een vergissing bij één van beiden, wat mij aangaat dus van Les Tournesolles. Dat kan ik ook verklaren aan de hand van de Bijbel: wederom Boek Openbaring, want de twee getuigen profeteren gedurende twaalfhonderdzestig dagen (drieënhalf jaar – Kr.) nà 15 mei 2010 (de geboortedag van Jezus – Kr.) toen de overgangsperiode van Vissen naar Aquarius was afgelopen. Telt u deze dagen uit dan komt u in de buurt van: 15 november 2013, wanneer die getuigen worden overwonnen en “gedood” (Openbaring 11: 1 – 12).

In verband hiermee wijs ik op een filosofisch stukje van een goede vriend van mij die óók al hard wordt getroffen door deze economie van angst en strijd. Hij schrijft:

Het individu is een eiland
De Mens een wijland
 
Ik heb hierop als volgt naar hem gereageerd:
“Het eerste word je door te leren (van andere bronnen; niet zuiver)
Het tweede word je door je te her-IN-neren (van je Eigen Bron; zuiver)
 
Daarom vind ik de leerplicht eigenlijk maar een eng ding! Maar wie luistert er naar ons? Ik heb het uit eigen ervaring! Ik was ook gehersenspoeld. Ik heb me met moeite en hulp vrij moeten vechten. Men vond dat ik ook na mijn derde overspannenheid wel kon werken tot het besluit van UWV-WAO er aan kwam. Hierdoor ben ik ook relatief arm, doch rijk geweest. En in feite ben ik dat nu weer (drie belastingaanslagen!). Maar als je hulp nodig hebt, kun je altijd op mij rekenen. Zoals jij mij in het verleden wel eens hebt geholpen, zo heb ik ook andere mensen wel eens geholpen, óók toen ik niet goed bij kas zat. Onbaatzuchtige Liefde betaalt zich rijkelijk terug, zo heb ik mij her-IN-nerd. Want ik ben waarlijk een Mens.”
 
En met betrekking tot de stroom waarin ik zou zitten:
Welke stroom bedoel je eigenlijk als je zegt dat ik in een stroom zit? Als het goed is, zitten we allemaal in dezelfde stroom: de Stroom des Levens! Ik zit in geen enkele andere stroom of stroming. Juist niet, want anders zou ik nog steeds gehersenspoeld zijn door indoctrinatie, en zou ik mijn Werk niet kunnen volbrengen! Ik zit niet voor niets in de WAO!!! Ik ben VRIJ-gesteld van werk in de materie om mijn huidige Werk te kunnen doen. Zo is het in de Stroom des Levens door het Universum besloten, al zien velen, ook sommige familieleden, het anders! Velen gaan tegen de Stroom in, en ik ga met de Stroom mee! Die velen zeggen dan tegen mij: “Je moet met de stroom meegaan, joh! Jij gaat altijd tegen de stroom in.” Dan dank ik hen voor de mooie woorden en ga ik gewoon verder op de Stroom des Levens. Maar soms doet het, dat heb je zeer goed begrepen, wel (ziele)pijn. Ik heb in mijn VRIJE jaren altijd mijn handen naar alles en iedereen om me heen uitgestoken, maar weinigen hebben ze aangepakt!

De ultime Liefde die ik geef, is dat ik mijn handen naar iedereen blijf uitstrekken. Pak ze, mijn vriend! Kom op de Stroom des Levens: daar heb je geen drugs en alcohol meer nodig, terwijl je toch mooie filosofieën blijft schrijven!”
Want ik heb de originele fragmenten van de Openbaring aan Joannes de Doper, die trouwens nog gevonden zullen worden in Jeruzalem, goed begrepen: ik blijf mijn handen uitstrekken naar diegenen die ze willen aanpakken!
Want wij zijn allemaal hier om een missie te volbrengen, maar weet u hem nog? Misschien mag ik u daarbij helpen?
 
 
Met vriendelijke groeten,
Krishnananda,
uw dienaar

De Geest der Waarheid

6 Jun

Deze Preek van de Week is een vervolg op Het Pinksterfeest, want Wie eenmaal haar of zijn Pinksterfeest heeft gevierd, kent de Geest der Waarheid. Die persoon weet dat alle gebeden niet alleen worden gehoord, maar ook verhoord! Want een gebed is een uitgesproken of uitgedachte verklaring van wat zo is. Neale Donald Walsch schreef in zijn Ongewoon Gesprek met God het volgende: “Als je gelooft dat God een soort almachtig wezen is dat alle gebeden hoort, ‘ja’ zegt tegen sommigen, ‘nee’ tegen anderen en ‘misschien, maar niet nu’ tegen de rest, dan heb je het mis. Volgens welke vuistregels zou God moeten beslissen?” Dus: iemand die de Geest der Waarheid kent, weet dat het gebed op zichzelf beschouwd niet nodig is. Daarom bidt iemand die de Geest der Waarheid kent slechts dankgebeden en chant gewoonlijk elke dag de heilige Namen van God, in het Sanskriet: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hiermee betuigt deze persoon zijn dankbaarheid voor wat zo is!

Wat zo is, is de spirituele groei, juist in deze tijd van chaos en verderf. Daarom is dit een mooie tijd. Zegen deze tijd van chaos en verderf en kies zelf hoger. Vul dat manco, stem blanco!

Laatst gaf ik een voorbeeld: als een dokter een kankergezwel constateert en tot de conclusie komt dat het nog niet is uitgezaaid, dan neemt hij maatregelen om dit kankergezwel weg te nemen. Want als hij geen maatregelen treft, kan dat gezwel zich gaan uitzaaien en dan wordt de ziekte steeds erger. Nederland is ziek, zwaar ziek, maar de dokter ziet de ziekte niet. Daarom woekert de ziekte in Nederland door. Nederland heeft twee gezwellen, te weten:

 1. het financiële systeem;
 2. de giftige lucht die we moeten inademen, vergiftigd water, vergiftigd land, vergiftigde omgeving.

Hoe bannen we deze gezwellen uit? De Bijbel geeft duidelijk weer: “Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.  Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.” (Openbaring 18: 4 en 5). Die stad is het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld (Openbaring 17: 5):

Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: “Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde (regeringen – Kr.) hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven, hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.”  Ik raakte in vervoering, en hij nam me mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: “Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld”. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. Toen zei de engel: “Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het Leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest (de Russische beer – Kr.), omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.”

Hier komt het aan op Wijsheid en IN-zicht (- de Geest van de Waarheid – Kr.):

“De zeven koppen zijn zeven heuvels (Rome en Edinburgh zijn op zeven heuvels gesitueerd – Kr.) waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. Vijf van hen zijn omgekomen (vanaf het IJzeren Gordijn: Stalin, Chroestjov, Breznjev, Gorbatsjov en Jeltsin – Kr.), één is er nu (Putin – Kr.), en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven (Medvedev, inmiddels is ook hij als koning verdwenen – Kr.). Het beest (de Russische beer – Kr.) dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven (namelijk Putin – Kr.) en het zal vernietigd worden. De tien horens die je zag zijn tien koningen (de toekomstige bondgenoten van de Russische beer – Kr.) die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest (de Russische beer – Kr.). Ze binden de strijd aan met het lam (= Liefde – Kr.), maar het lam zal hen overwinnen (want Jezus’ Leer is: Liefde overwint alles! – Kr.). Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. De waterstromen die je zag”, zei de engel, “waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen. De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten (zie hiervoor ook het Bijbelboek Daniël, met name de laatste hoofdstukken – Kr.). Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Want God heeft hen ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest (de Russische beer – Kr.) overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt. De vrouw die je zag, is de grote stad (Babylon, het financiële systeem waarop onze economie van angst en strijd rust dat er mede voor heeft gezorgd dat wij nu vergiftigde lucht mogen inademen, het water heeft vergiftigd en ons land en omgeving heeft vergiftigd – Kr.) die heerst over de koningen (= regeringen – Kr.) op aarde.” (Openbaring 17, geciteerd en uitgelegd door Krishnananda).

Hetgeen betekent dat de Russische beer met zijn (tien) bondgenoten afschuw zullen krijgen van dat financiële systeem en dat te gronde zullen gaan richten, maar dan ook goed en volledig. Als dat gebeurt, is de chaos niet te overzien. Diegenen die in het bezit van de Geest der Waarheid zijn, zullen het met mij eens zijn dat onze economie van angst en strijd die is gebaseerd op dit financiële systeem dat totaal is gefundeerd op speculaties niet meer te redden is. Daarom strekken wij onze handen uit overeenkomstig het gestelde in de originele fragmenten van de Openbaring aan Joannes de Doper om zoveel mogelijk mensen te behoeden voor de poel des doods. Want die komt onherroepelijk als we zo doorgaan. De enige mogelijkheid die wij als Universele Vredesbeweging, handelend onder de naam: Community of Peace, nog zien om dat te voorkomen voor Nederland – en daarmee hopelijk ook voor andere landen -, is samen met de mensen die Leven volgens de Geest der Waarheid een blanco lijst van vijftig (50) namen in te leveren ten behoeve van de verkiezingen op 12 september 2012. De werkelijke lijst van mensen zal, naar wij hopen, hondervijftig (150) namen bevatten, maar wettelijk gezien mag onze lijst maar vijftig kandidaten noemen.

Wat staan wij, mensen die Leven volgens de Geest der Waarheid, voor? Wij hebben het al eerder geschreven:

 • we betalen onze hele staatsschuld af;
 • we gaan uit de Europese Unie;
 • we gaan uit de monetaire unie en schaffen het hele financiële systeem af;
 • we ontmantelen ons leger, schaffen dit af en scholen onze soldaten om tot politie-agent (+);
 • we ontmantelen alle diensten en instellingen die op angst zijn gefundeerd, waaronder de AIVD en de anti-terrorisme coördinator, en schaffen deze af;
 • we organiseren ons staatssysteem opnieuw; er volgt een grote reorganisatie van Nederland;
 • we organiseren Nederland in regio’s en produceren en verlenen diensten in principe in de eigen regio;
 • we sluiten Luchthaven Schiphol en de andere luchthavens tot er vliegtoestellen zijn, welke toestellen op andere middelen dan fossiele brandstof kunnen en ook daadwerkelijk zullen vliegen;
 • we introduceren schone technologie ter vervanging van vergiftigende industrieën, bedrijven, machines en vervoersmiddelen;
 • we stoppen met het aanleggen van meer overbodig asfalt omdat er in principe voor de eigen regio wordt geproduceerd;
 • we gaan Nederland grondig reinigen (lucht, water, land en omgeving)!

Want de politieke partijen hebben het alsmaar over het beperken van schulden die worden doorgegeven aan ons nageslacht, maar ik hoor niemand spreken over het doorgeven van minder vergiftiging aan ons nageslacht! Sterker nog: milieutoppen falen! Er sterven te veel mensen aan diverse soorten vergiftiging. De redenering blijkt dus verkeerd te zijn: we hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar geleend van onze klein- en achterkleinkinderen. Daarom doet Community of Peace Nederland mee aan de verkiezingen met een blanco lijst van mensen die Leven volgens de Geest der Waarheid! Onze Vredesbeweging in Nederland heeft zich ten doel gesteld ons land te reorganiseren en de vuile troep van de diverse vergiftigingen op te ruimen. Want deze verkiezingen zijn er niet voor niets: zij worden gehouden ter vervulling van oude Profetieën. Onze Vredesbeweging Werkt daaraan mee, om te beginnen in Nederland. Wij hebben niet voor niets in onze werkzaamheden staan: m. het zitting nemen in de organen van diverse publiekrechtelijke en maatschappelijke instellingen. Dat doen we dan ook.  Wij hebben ons inmiddels gewend tot de Afdeling Burgerzaken van de gemeente Brielle om de wettelijke modellen te verkrijgen om onze blanco lijst conform de wettelijke regels op te stellen.

Daarom roepen we alle Vrije Medelanders, zij die Leven volgens de Geest der Waarheid, die samen willen werken om de bovenstaande ideeën nader uit te werken en uit te voeren op om zich als kandidaat en / of kiezer en tegelijkertijd financieel ondersteuner van onze blanco lijst te melden, zodat we kunnen beginnen met het opstellen van  onze kandidatenlijst. Vrije Medelanders zijn zij, die:

 • Nederlander zijn en de achttien jarige leeftijd hebben bereikt;
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en de achttien jarige leeftijd hebben bereikt;
 • de achttien jarige leeftijd hebben bereikt en ten minste vijf  jaren onafgebroken legaal in Nederland verblijf houden; zij dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfstitel.

Met nadruk wijzen wij u erop dat wij geen politici zijn, welke personen strijden om onze doelen te verwezenlijken: onze Community of Peace is een Universele Vredesbeweging. Wij gebruiken slechts de wettelijke middelen om van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een Godshuis te maken. Want Wie God kent en van hem houdt, zal nooit en te nimmer nog problemen ondervinden. Daarom zijn wij het Lam; wij zijn Liefde! Want als ons Lichaam, Geest en Ziel samen scheppen in Eenheid en Harmonie, wordt God vlees, en God is Liefde!

Daarom doen we mee onder het motto: vul dat manco, stem blanco!

Amen!