Alle volken, looft de Here

15 Mei

Deze Preek van de Week draag ik op aan mijn goede vriend, Arjan Breukhoven, en aan zijn zoon Matthijs die ik afgelopen zaterdag veel tekort heb gedaan.

Mijn goede vriend, Arjan Breukhoven heeft een mijlpaal in zijn carrière bereikt: 30 jaren lang musicus, eigenlijk: “toonkunstenaar”, is niet niets. Daarnaast wordt deze grote musicus deze maand 50 jaar, voorwaar: eveneens een mijlpaal. Daarom vierde hij beide festiviteiten afgelopen zaterdagavond in de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam met een orgelconcert op een prachtig, groot en krachtig orgel. Hij heeft voor ons, zijn visite, een afwisselend en spectaculair programma gespeeld met in totaal 14 interessante werken aan literatuur, improvisaties en bewerkingen van klassieke thema’s. Een toegift mocht daarbij niet ontbreken, zodat hij aan het heilige getal 15 kwam! (Dat bewees Jezus wel met zijn geboorte: 15 mei 7 v.Chr. om 15:15 uur: leuk voor National Geographic Channel om eens uit te pluizen met hun sterrencomputers! Laat ze maar weer eens een simulatie tonen op TV). Het getal 15 = 6 is het getal van de Liefde, want God is Liefde. Daarom is 15 = 6 = het getal dat God aanduidt. Daarom is 15 een heilig getal. Maar er is meer (want anders had Jezus ook wel op 6 juni geboren kunnen worden): in 15 komt zowel de 1 als de 5 voor: de 1 staat daarin voor de Ene die alles en iedereen omvat: Christus God (in Sanskriet: Krishna genaamd), en de 5 staat voor de Nieuwe Mens, geschapen naar hun beeld en gelijkenis, want: Radha-Krishna, Onze Moeder-Vader God. Moeder Hara, die ook wel Radharani wordt genoemd, is zijn vreugdevolle Liefdesenergie, zijn eerste scheppingsdaad. Daarom is ook de Maha-mantra aldus: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, waarin Krishna en Rama de (Sanskriet-)namen van Christus God zijn, en Hare de aanspreekvorm van Onze Moeder Hara is.

Op zijn Mijlpalenconcert heeft Arjan vele mooie werken gespeeld, waaronder Pomp and Circumstance van Elgar (waarin het mooie Land of Hope and Glory voorkomt, een muziekstuk dat mij telkens weer ontroert, en als ik zijn jubileum CD draai, dan draai ik dit nummer steevast drie keer aan het slot!) en Scherzo, wat ik de typemachinesong noem. Maar het probleem met een typemachine was, dat het schrijflint opraakte, en dan kun je niet meer typen, en raakt het muziekstuk ten einde. Het is namelijk altijd wat in deze materie! Bent u nieuwsgierig geworden naar deze CD, klik dan voor deze ene keer op: de webshop van Arjan Breukhoven! De Jubileum CD wordt nu nog geleverd met een bonus CD.

Dan ga ik het nu goedmaken met Matthijs Breukhoven, want zonder zijn assistentie zou een concert als dit niet goed zijn gegaan: hij was voortdurend bezig met de honderd knoppen van dat grote orgel in de Sint-Laurenskerk om op de juiste muziekpassages de juiste stemmen te laten klinken. Dan was hij aan de ene kant, dan weer aan de andere zijde, en af en toe moest hij ook nog voor zijn vader de bladzijden van de muziek omslaan! Wat zijn die twee op elkaar ingespeeld: het liep werkelijk als een trein. Daarom: Matthijs en Arjan, dank voor jullie beider bijzondere optreden. Heel het volk kan het lezen, en de CD bij jullie kopen. Van Harte Aanbevolen! Trouwens: wees er snel bij, want de bonus CD is niet minder van kwaliteit en geluid.

Deze Jubileum CD bevat een muziekstuk dat niet is gespeeld op het concert, namelijk: een koraalbewerking over Alle volken, looft de Here, het onderwerp van deze Preek van de Week. De eerste vier regels gaan als volgt:

Alle volken, looft de Here

Aarde zing een vrolijk lied

Juich nu allen, geef hem ere

Hij vergeet de zijnen niet

Deze laatste regel is nogal misbruikt door de Rooms-Katholieke kerk, met name in Maria Magdalena Country in Zuid-Frankrijk, in het bijzonder met betrekking tot de stad Bésiers (Bezières). Deze stad wilde namelijk de bevriende “ketters” niet uitleveren. “Dood hen allen, want: hij vergeet de zijnen niet!”

Een religie die is gebaseerd op de prediking van de Weg van de Liefde door de Rots Petrus, die de vaste Rots van mijn behoud is, kan en mag zich niet inlaten met enige vorm van genocide. Hele bevolkingen, soms ook complete steden zijn door de kerk uitgeroeid. OK, de kerk heeft daarvoor haar verontschuldigingen aangeboden, maar is dat voldoende? Moet haar leer, haar doctrine, niet ook worden aangepast? Want de Inquisitie bestaat nog steeds, al heet ze nu: De Congregatie voor de geloofsleer. De huidige Paus was onder Paus Johannes Paulus II het hoofd van deze congregatie. Dit betekent in wezen dat de geloofsleer van de Rooms-Katholieke kerk niet wordt aangepast, maar wordt gehandhaafd. De Rooms-Katholieke kerk wil haar macht behouden, tegen wil en dank. Hoe staat het met de canon van de Bijbel? Waarom zijn de geredigeerde boeken van het Nieuwe Testament wèl opgenomen in de Bijbel, en waren andere boeken voor de kerk onwelgevallig? Waarom hebben de bewerkte boeken van het Nieuwe Testament hier en daar terugwerkende kracht gekregen naar het Oude Testament? Wat heeft Keizer Constantijn hiermee te maken gehad? Waarom is Keizer Constantijn gestopt met de christenvervolging, terwijl hij pas op het uiterste einde van zijn leven werd gedoopt? Waarom is het Pantheon van Twaalf Goden volgens de Vedische literatuur, de Perzische literatuur, de Sumerische literatuur, de Akkadische literatuur, de Egyptische literatuur, de Griekse literatuur en de Romeinse literatuur samengevat in één Jahoeweh, de god van Israël, de god van de Bijbel? Twaalf-enig god die Twaalf in wezen zijn! Net zoals ons zonnestelsel Twaalf Planeten kent (onze zon en maan als planeet meegerekend)! Soms waren het de nukken van Enlil die de mensheid troffen, dan weer probeerde Enki iets voor de mensheid te doen. Dan mocht Marduk zijn stad Babel niet herbouwen na de vloed en werd hij tijdelijk weggezonden. Er werd zelfs een complete oorlog der goden gevoerd na de verdeling van het land na de grote watervloed van 10.983 v.Chr. onder de grote goden. In die tijd was de Grote Pyramide van Giza er al, want daarin trok Enki zich terug toen de Pyramide werd belegerd. Dan is die Jahoeweh, de god van Israël, de god van de Bijbel, toch wel èrg verdeeld in zichzelf. Zo ontstond er een neurotische godheid die er behoefte aan had geliefd, aanbeden en gediend te worden. Anders raakte hij uit zijn humeur en verzon hij weer een straf! In die god moesten we gaan geloven, en dan werd er nog bij verteld dat God Liefde was!

Van deze Rooms-Katholieke geloofsleer heeft de Protestantse kerk (wat een strijd, wat een protest) zich afgesplitst, maar niet in de richting van de leer van de Weg van de Liefde die de Nazarener (Jezus) voorstond. Beide kerken hebben zo’n tachtig jaren met elkaar in de clinch gelegen. Kunnen zulke wreedzame kerkelijke organisaties ooit op de Heilige Stoel van de Rots Petrus zijn gefundeerd? De Rots in de prediking verkondigde de Leer van de Weg van de Liefde die de Nazarener (Jezus) voorstond, net zoals de vrouw van de Nazarener dit deed. De vrouw van de Nazarener, Maria Magdalena, was de Migdal Eder, de Wachttoren van de Kudde, die was voorzegd in Micha 4: 8. Naar haar keert het Koningsschap weer (onder anderen Keizer Karel de Grote uit haar dochter Sara-Tamar), maar de grootste Koning uit het huwelijk van haar jongste zoon Jezus-David met de enige dochter van Petrus, Petronella genaamd, moet nog komen. Dat wordt dus een combinatie van de Rots Petrus met de Migdal Eder Maria Magdalena, die de Nazarener het best begreep en daarom de leiding over de prediking uit zijn handen ontving. Haar predikingsgebied was Zuid-Frankrijk, daar waar de “ketters” zich als zodanig door haar prediking hadden ontwikkeld. Lieve mensen: de Leer van de Weg van de Liefde in Zuid-Frankrijk en elders werd uitgeroeid door de “opvolgers” van Petrus. Het was een complete genocide. Later gingen de Protestanten nog eens tegen de Rooms-Katholieken te keer. De Inquisitie bestaat nog steeds: dezelfde geloofsleer op grond waarvan zovele oorlogen zijn gevoerd en de Rooms-Katholieke kerk haar macht heeft gefundeerd, is niet veranderd! Open uw ogen, alstublieft: zowel het Rooms-Katholieke geloof als het Protestantse geloof werd gebracht en onderwezen door valse profeten, valse leraren die het voor elk van deze geloven beter dachten te weten, hoewel zij onwetend waren, en daardoor hebt u zich laten bedriegen!

Met de Islamitische godsdienst is het al niet anders gesteld. De Koran die werd geschreven door de Profeet Mahammed wordt niet onderwezen door de geestelijke leiders. Ik heb het eerste deel van dat boek gelezen: het klopte niet! Toen heb ik het boek een tijd lang weggelegd. Toen ik het boek daarna weer begon te lezen, ben ik opnieuw gestopt! Gedeelten van dat boek kloppen niet, beste mensen! Dit boek is niet door de Profeet Mohammed geschreven, of ook hij is een valse Profeet! Dat geloof ik niet en daarmee is ook de Koran die ik gedeeltelijk heb gelezen, geredigeerd! Van verschillende zijden heb ik vernomen dat dit boek is geschreven om de andere “Heilige Geschriften” te vervangen! Dus: verander het boek zoals je wilt, en werp de andere religieuze boeken weg. Zo krijg je een complete Nieuwe WereldOrde. Ook op grond van de Koran zijn vele oorlogen gevoerd, en zijn gewelddadige bekeringen tot stand gekomen, op straffe van de dood. Denk ook aan wat ik heb geschreven over de fanatieke aanhangers van Joannes de Doper die fel tegen de nakomelingen van Maria Magdalena (voor hen is zij een hoer, omdat ze tot de executie van De Doper zijn wettige echtgenote was, die na diens dood trouwde met de Nazarener!) en de volgers van de Leer van de Nazarener waren gekant. Daarbij heb ik vermeld dat de beenderen van Joannes de Doper in een moskee in Damascus liggen. Ook hier is een relatie in vijandschap. Merk  daarbij op dat de rol van Joannes de Doper in de Bijbel van veel beperktere aard is dan die van Jezus, terwijl het in de tijd van Joannes en Jezus precies andersom was: Joannes de Doper werd door de tempel te Jeruzalem als de messias beschouwd, niet Jezus. Na de gebeurtenissen op Golgotha is Pontius Pilatus vlak voor zijn ontslag als consul nog eens op audiëntie geweest bij Kajafas en Jonathan Annas. Hij vroeg hun of Jezus werkelijk een raddraaier was zoals zij zeiden dat hij was. Op zijn vraag hebben beide mannen geantwoord dat zij zich hadden vergist! Ook dit staat niet in de Bijbel! Verder valt op dat de leiders van de Rooms-Katholieke kerk en van de Islamitische beweging allebei erg rijk zijn, en de armen op deze aarde niet voeden naar het woord van hun beider Heer. Want Allah = Jahoeweh. De god van de Koran = de god van de Bijbel = de god die zo ontzettend in zichzelf verdeeld is! De god die zelfs oorlogen tegen zichzelf uitvecht. Ja, zo’n god is werkelijk wonderbaarlijk!

Wat die grote rijkdom betreft: onderschat de relatie tussen de Wereldbank, het Internationaal Monetaire Fonds, en de door Brandpunt als een secte bevonden “handelsbank” als Goldman-Sachs niet. Goldman-Sachs, een bank die het niet nodig vindt om reclame te voeren. Een bank die een aandeel had in het laten omvallen van een andere bank. Een bank die is betrokken bij de installatie van enkele nieuwe premiers: die van Griekenland(!) en Italië. Een bank die is betrokken bij de benoeming van de President-directeur van de Europese Centrale Bank. Kortweg: we staan aan de vooravond van de val van uw economie van angst en strijd die is gebaseerd op een leugenachtig financieel systeem. De rijkdom is al verdeeld. Het systeem valt conform hetgeen is vermeld in het Bijbelboek Openbaring. Dan, als de vijfhonderd miljoen zich veilig in hun bunkers onder de grond hebben genesteld, eveneens conform het Bijbelboek Openbaring, wordt de laatste wereldoorlog uitgevochten tot de mensen weer bij zinnen komen en uiteindelijk stoppen met vechten: dan zijn de Krachten allemaal met elkaar in balans en kan de Periode van Vrede, voorspoed en geluk een aanvang nemen. Nieuwe berichten hebben mij bereikt dat deze periode ca. 7000 jaren in beslag zal nemen. Ik kijk er naar uit! Maar u kunt nog steeds anders kiezen.

Niet voor niets heet deze Preek van de Week: “Alle volken, looft de Here!” Deze prachtige koraalbewerking, gespeeld door Arjan Breukhoven met de hulp van zijn zoon, is een profetie:

Alle volken, looft de Here

Aarde zing een vrolijk lied

Juich nu allen geef hem ere

Hij vergeet de zijnen niet!

Dit lied verwijst namelijk naar de situatie die er is als we de laatste hobbel hebben genomen! Dan loven alle volken de Here. Dan zingt de aarde een vrolijk lied. Dan juicht de mensheid en geeft hem de eer, hem die de zijnen niet vergeet! Maar u kunt er nog steeds voor kiezen om de bovenvermelde laatste hobbels niet te nemen: u kunt ook nog steeds direct al voor deze mogelijkheid van Vrede, Liefde, Harmonie kiezen. Die oorlog hoeft nog steeds niet te worden gevoerd. Want, zoals ik vele malen eerder al heb geschreven: de profetieën in de Bijbel waren bedoeld als waarschuwing, zoals een vader zijn kind waarschuwt: “Pas op! Als je aan de kachel zit, verbrand je je vinger!” Dat kind verbrandt zijn vinger slechts, als hij de kachel aanraakt. Anders niet! Zo ook staan deze profetieën weliswaar als waarschuwing van mogelijke gebeurtenissen in de sterren geschreven, maar het is slechts de helft! Want als de mensheid ervoor kiest, kunnen er ook andere gebeurtenissen die eveneens in de sterren staan geschreven, plaatsvinden. Het hangt daarom puur van de keuze van de mensheid als totaal af wat er gebeurt. Willen wij onze vingers branden, dan doen we dat. Willen we liever de Weg van de Liefde volgen, want ook die staat in dezelfde sterren geschreven, dan doen we dát! Kiest u dus maar.

Wat ik voorstel is dit: Nederland betaalt zijn gehele staatsschuld af;

Nederland verlaat de Europese Unie;

Nederland verlaat de Europese Monetaire Unie – de Euro wordt afgeschaft en er komt geen vervangende muntstelsel;

Nederland organiseert zich opnieuw in een gemeenschap van Vrede, zonder statuten – doel van de enige religie is: God kennen en van God houden. Dat is voldoende. Daarom worden alle kerkgenootschappen en religieuze bewegingen afgeschaft, zoals ik reeds op 16 mei 2010 ons kerkgenootschap “Vrede Zij Met U!” met de daarbij behorende politieke beweging “Lijst Vrede Zij Met U!” heb ontbonden;

Nederland ontmantelt en ontbindt zijn leger en schoolt dit personeel om tot politie-agent;

Nederland ontmantelt en ontbindt zijn op angst gebaseerde diensten en instellingen, zoals de AIVD;

Nederland sluit voorlopig zijn vliegvelden omdat deze teveel doden kosten;

Nederland kiest voor schone technologie waardoor zo snel mogelijk de vergiftigende industrieën worden afgebouwd omdat ook deze teveel doden kosten;

Nederland produceert en distribueert zoveel mogelijk in de eigen regio, zodat de medelanders zoveel mogelijk verse groenten en fruit eten uit die eigen regio.

Mocht Nederland dan tòch nog worden binnengevallen door de Russen, dan behandelen wij hen als onze broeders en zusters, dus als mens, in Liefde! Want zoals Armand al zei: “Vechten gaat zo gauw vervelen!” Die kans acht ik klein, want er staat geschreven: “Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad (Babylon, het leugenachtige financiële systeem waarop de economie van angst en strijd is gegrondvest), mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.'” (Openbaring 18: 4 en 5).

Ook de medaille van de Profetieën die in de sterren staan, heeft dientengevolge twee zijden: òf Nederland kiest voor de handelingen die tot vervulling van de Bijbelse waarschuwingsprofetieën leiden; òf Nederland kiest voor de vervulling van de Liefdeprofetieën op basis van dezelfde sterren! Als we door God worden geadviseerd om Babylon te verlaten, moeten we dus dag zeggen tegen ons leugenachtige financiële systeem met de daarop gebaseerde economie van angst en strijd! Want zoals ook Matteüs zegt, kunnen we geen twee heren dienen: of we houden van de één en haten de ander, of we houden van die ander en laten de ene vallen. Zo krijgen we dus de keuze om God te dienen, of om dit leugenachtige systeem te blijven dienen. Hier is geen sprake van een grijstint. Als Nederland werkelijk voor God kiest, dan moeten we ervoor kiezen het bovenstaande plan uit te werken; er is geen andere mogelijkheid. We kunnen niet langer op twee benen blijven hinken. Mijn advies luidt daarom: kies ervoor om Nederland om te vormen tot een gemeenschap van Vrede die slechts één religie kent, namelijk: God kennen en van hem houden. Als de volken van de aarde dit zien, en begrijpen dat deze mogelijkheid ook kan worden gekozen, dan zullen meer volken deze keuze maken, en zal de Profetie: “Alle volken, looft de Here!” op een meer vreedzame wijze worden vervuld. Want ook op deze wijze komen alle krachten in evenwicht met elkaar; daarvoor is er geen clash nodig. Maar waarvoor u ook kiest, het resultaat is reeds bekend: we krijgen een periode van Vrede, Liefde, Harmomie! Linksom of rechtsom, naar uw keuze!

Amen!

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: