Verkiezingen

7 Mei

In september van dit jaar worden er weer verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Deze verkiezingen worden als vanouds georganiseerd en gehouden: met verschillende partijen in gevecht tegen elkaar. Zoals dat tot nu toe gebruikelijk was, zònder acht te slaan op het nieuwe tijdsgewricht.

Zoals ik in het verleden (ook in mijn Preek van de Week) heb geschreven, leven we sinds 14 februari 1997 in het tijdperk van Aquarius. De overgangsperiode van het Vissentijdperk naar het tijdperk van Aquarius besloeg ca. 20 jaren, globaal van 16 mei 1990 tot 16 mei 2010. Dit betekent dat ook de overgangsperiode thans ruimschoots voorbij is. De tijdperken hiervoor waren veelvuldig gevuld met onderlinge strijd en oorlog. Het tijdperk van Aquarius is er één van beloofde Vrede. Die Vrede is zich nu aan het manifesteren. Als we niet voorzichtig zijn, leidt deze manifestatie van Vrede tot een grote clash met diegenen die de “verworvenheden” van het Vissentijdperk willen behouden. Tot deze zogenaamde verworvenheden behoren de angst en de strijd die de fundamenten zijn van ons huidige economische en politieke systeem, waaronder ook verkiezingen in de huidige vorm zijn begrepen. Dit houdt in dat ik mensen afraad om te gaan stemmen als er niet iets fundamenteels verandert in ons kiesstelsel.

Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: “Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?” Jezus antwoordde hun: “Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ‘ik ben de messias,’ en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen (oorlog tegen het terrorisme: Irak, Afghanistan, Pakistan – Kr.) en oorlogsdreiging (zie ook het Bijbelboek Daniël: Iran versus Israël; Rusland versus VS inzake de raketschilden; Noord-Korea / China versus geallieerden, kortweg: Rusland / China en bondgenoten versus VS en bondgenoten, oftewel volgens de Profeet Daniël: de Koning van het Noorden tegen de Koning van het Zuiden – Kr.). Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden (er zijn slechts vier bonafide geestelijke erfopvolgingen in dit universum – Kr.). En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de Liefde bekoelen (tot wat men op aarde thans onder liefde verstaat – Kr.). Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken (mijn geestelijk leraar, Srila Prabhupada, heeft hieraan gewerkt tussen 1966 en 1977 – Kr.), zal het einde komen. (Matteüs 24: 3 – 14 , met toelichtingen tussen haakjes van Krishnananda.)

Het bovenstaande citaat uit Matteüs 24 houdt daarom concreet in dat wij aan het einde van een periode zijn gekomen. Mijn geestelijk leraar, Srila Prabhupada heeft in elf jaren tijd deze aardbol verschillende keren omcirkeld. Daarbij heeft hij vele tempels gesticht en de Maha-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, uit de Gaudiya-sampradaya, als hèt middel om Zelf- of Godbewustzijn te ontwikkelen in dit tijdperk onderwezen. Hiermee is dit schriftwoord dus vanaf 14 november 1977, het moment van zijn heengaan uit deze wereld, vervuld. Het is daarom niet zo’n groot wonder dat de Maya’s en andere volken in de sterren hebben gezien dat de betreffende periode (niet het Vissentijdperk, maar een veel groter geheel) op (ca.) 21 december 2012 afloopt.

Jezus vervolgt:

Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” (door mij wel eens aangeduid als de muur ter afscheiding van de Palestijnse gebieden – Kr.) waarover is gesproken door de Profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook God’s uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen (de reis van Srila Prabhupada uit India met de Jaladuta naar de Verenigde Staten – Kr.), zo zal ook de Mensenzoon (Srila Prabhupada dus – Kr.) komen. Waar een lijk is (Srila Prabhupada is vergiftigd en heeft deze wereld daarom op 14 november 1977 verlaten – Kr.), daar zullen de gieren zich verzamelen.

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon worden verduisterd en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen (zo ziet het eruit als de pole shift plaatsvindt – Kr.). Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon (Jezus en de beschavingen die met hem mee zullen komen – Kr.) aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel (met hun ruimteschepen – Kr.), bekleed met grote macht en luister.  Dan zal hij zijn engelen (de beschavingen met hun luchtvaartuigen – Kr.) uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie oook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde (van deze zeer lange periode – Kr.) nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie (dus onze generatie – Kr.) zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen (alle materie is tijdelijk – Kr.), maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Niemand weet wanneer die dag en dat moment (precies – Kr.) zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet (maar wees er maar zeker van dat ze in de omgeving van onze aarde bivakkeren – Kr.), alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. (Matteüs 24: 15 – 44, met toelichtingen tussen haakjes van Krishnananda.)

In het verleden (omstreeks het jaar 2008) heb ik onder meer de Raad van Kerken en het Vaticaan per e-mail gemeld dat de vervulling van de Bijbelboeken Matteüs 24, juncto Daniël, en Openbaring ophanden zijn. We kregen toen de financiële crisis met de driedeling: VS / GB; de Eurolanden en de nieuwe economieën in Azië. De grote aardbeving deed de financiële wereld schudden op zijn grondvesten en regeringsleiders deden hun best het financiële fundament onder de economie niet te laten instorten. Tot heden is dit met veel kunst en vliegwerk ook gelukt. Van de benaderde instanties heb ik persoonlijk geen reactie mogen ontvangen. Wel heb ik via Katholiek Nederland TV, bij monde van de heer Roderic Vonhögen mogen vernemen dat het Vaticaan niet aan de profetieën rond 21 december 2012 deelneemt. Zodoende heb ik indirect wel antwoord mogen ontvangen.

Om terug te komen op de aanstaande verkiezingen in september, heb ik bovenstaand betoogd dat de omstandigheden op dit moment heel anders zijn dan in het verleden. Ontwikkeling wil zeggen dat we niet zomaar blindelings op dezelfde wijze moeten doorgaan, maar dat we ons dienen aan te passen aan het tijdsgewricht. Veel mensen zijn zich wèl aan het ontwikkelen, en zij worden deze verkiezingen als vanouds, zònder rekening te houden met het nieuwe tijdperk van Aquarius, door de neus geboord. Het is: meedoen op de oude wijze of niet meedoen! Als dit de keuze is, dan raad ik de mensen aan om niet mee te doen en om deze verkiezingen te boycotten, simpelweg omdat het er niet toe doet wie wel of niet wint. Zoals ik al zo dikwijls heb geschreven, komt links niet tot nivellering, rechts komt niet tot vrijheid, en het midden is blauw aangelopen door het botsen tegen links, danwel rechts. Auw! Men kijkt niet naar en leert niet van zijn ervaring en daarom moet men zeer vaak meemaken wat men al verscheidene malen heeft meegemaakt. Daarom moet er ten minste een tussenverkiezing zijn om mensen de keuze te geven of ze nog aan de verkiezingen in de oude vorm, of aan verkiezingen in een nieuwe vorm willen deelnemen. Met dit voorstel is het dan nog steeds de dictatuur van de meerderheid, maar goed: het is beter dan niets.

Dit is mijn voorstel: we houden eerst een verkiezing (dit kan al snel gebeuren) tussen twee naamloze lijsten: de lijst van Onafhankelijke Burgers en de lijst van Gebonden Burgers. De lijst van Onafhankelijke Burgers wordt gekozen door hen die zich nergens aan gebonden voelen; zij zijn de Vrije burgers. De lijst van Gebonden Burgers wordt gekozen door hen die zich gebonden voelen aan de Euro, aan Europa in de huidige verstikkende vorm, aan het bankenstelsel als fundament onder de huidige economie van angst en strijd. Dan spreken we het volgende af: indien de lijst van Onafhankelijke Burgers wint, wordt er een gezamenlijke lijst van Onafhankelijke Burgers gemaakt waarvan de leden die op de definitieve kieslijst zijn opgenomen hun functie in de Tweede Kamer uitoefenen zònder mondelinge of schriftelijke last van wie of van welke instelling dan ook. Deze leden zijn volledig zelf verantwoordelijk voor hun woorden, keuzen en daden. Zij handelen elk volgens haar of zijn eigen programma omdat het simpleweg niet mogelijk is om voor een ander een programma op te stellen waaraan iedereen zich nog moet conformeren ook! Wint de lijst van gebonden burgers, dan worden de verkiezingen gehouden op de oude vertrouwde wijze en zal ik niet gaan stemmen omdat dit geen enkele zin heeft. De ontwikkeling van de mens heeft zich dan kennelijk tòch niet doorgezet, en we zijn wéér even ver als ca. 2000 jaren geleden. Toen was de wereld te zwaar door groepskarma, dat werd weggenomen door de Nazarener, die wij Jezus Christus plachten te noemen, en nu is de wereld overeenkomstig te zwaar door groepskarma dat weer door een daartoe bereid persoon zal dienen te worden weggenomen, waardoor de aarde weer lichter wordt. We zijn dan kennelijk niets wijzer geworden door ervaring en, aangezien ons universum net een grote kopieermachine is, mogen we alles meer dan eens, enzovoort, meemaken. We citeren de NBV Studiebijbel:

In het tweede deel (van het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 7 – 12) volgen beschrijvingen van visioenen. Aan de hand daarvan kan Daniël nauwkeurig het verloop van de geschiedenis voorspellen, vanaf de val van het Nieuw-Babylonische Rijk tot aan de opstand van de Makkabeeën tegen de Griekse overheersers.  …..  Het laatste visioen (hoofdstuk 10 – 12) geeft in geheimzinnige taal een historisch overzicht van de gebeurtenissen vanaf het begin van de Perzische periode tot aan de tijd van Antiochus Epifanes. (Uit: Inleiding tot het Bijbelboek Daniël van de NBV.)

En verder? … Het universum is net een grote kopieermachine … Houden de profetieën van Daniël dan op bij Antiochus Epifanes als de Nazarener (Jezus) zijn lichaam ter beschikking had gesteld om de aarde lichter te maken? Als de mensheid verzaakt zich te ontwikkelen, waardoor op dit moment weer iemand zijn lichaam uit Liefde voor de hele schepping ter beschikking heeft gesteld om de aarde lichter te maken? Moet het laatste kopje boven de hoofdstukken 10 – 12, zijnde: “De Eindtijd”, niet gewoon worden gelezen als de eindtijd van de grote periode die afloopt op ca. 21 december 2012?  Zijn de Koningen van het Noorden en van het Zuiden niet gewoon Rusland met zijn bondgenoten en de VS met zijn bondgenoten? Moet de laatste wereldoorlog waarover dit Boek schrijft niet gewoon worden gevoerd om de Krachten weer in balans te brengen?

Toen zag ik, Daniël, twee anderen staan, de ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant. Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: “Hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen?” Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: “Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.” Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: “Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?” Maar hij zei: “Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd (van deze grote periode – Kr.). Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen. En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken. Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt. Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan (reïncarnatie in deze zogenaamde eindtijd – Kr.) om je bestemming te bereiken. (Daniël 12: 5 – eind, met toelichtingen tussen haakjes van Krishnananda.)

Ook in het Bijbelboek Openbaring dat ik een volgende keer zal behandelen, komt de tijdsaanduiding: een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd voor. Meestal wordt ervan uitgegaan dat deze tijd drie en een half jaar in beslag neemt, maar de periode in het boek Openbaring zal veel korter zijn: eerder drie en een halve maand, of zelfs drie en een halve week. Want in Matteüs 24 worden we erop gewezen dat de tijd zal worden verkort omwille van de uitverkorenen. De verschrikkingen zullen daarom in een zeer korte periode worden samengebald. Zo heftig zal het zijn om de energieën weer met elkaar in balans te brengen. Daarna zal een tijdperk van Vrede aanbreken.

Daarom wijs ik met nadruk op de verantwoordelijkheid van alle politici om alvast rekening te houden met wat gaat komen, omdat het komt! Daarom verzoek ik de huidige leden van de Tweede Kamer en de Kiesraad vriendelijk om ten minste de mensen die stemrecht hebben te laten kiezen of ze verkiezingen op de wijze die past in het tijdperk van Aquarius willen hebben, of willen kiezen op de oude vertrouwde “Vissenwijze” die niet meer past in dit tijdsgewricht. Of u besluit gewoon zelf om op een nieuwe manier verkiezingen te houden die passen in dit tijdperk en die de mensen de verantwoording laten in hun Eenheid in Verscheidenheid, voorgesteld door het getal 9. Want nogmaals: het is onmogelijk om voor andere mensen een programma te schrijven. Zulk een programma moet je mensen opdringen. Dat is gebondenheid; daaruit volgt strijd. De strijd die komt en die u zelf hebt veroorzaakt.

Amen!

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: