Archief | mei, 2012

Het Pinksterfeest

30 Mei

Deze Preek van de Week is gedeeltelijk geschreven op de Tweede Pinksterdag en gaat over het Pinksterfeest. Voordat wij echter dit onderwerp aansnijden, is het noodzakelijk dat wij eerst het laatste gedeelte van het Evangelie naar Lucas en het begin van de Handelingen der Apostelen van dezelfde Evangelist citeren. Daarin zijn namelijk een aantal verschillen te zien. Wij verzoeken u de verschillen te zoeken en hiermee zelf te begrijpen dat (sommige delen van) Bijbelverhalen in later tijd zijn geredigeerd. Dit helpt ons om tot een eensluidende conclusie te komen dat God niet de hand van elke Bijbelredacteur heeft geleid. Hieronder volgen de citaten, die soms weer met uitleg van Krishnananda tussen haakjes zijn voorzien:

Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: “Vrede zij met jullie!” Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: “Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?” Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.” Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van Vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: “Hebben jullie hier iets te eten?” Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: “Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.” Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: “Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met Kracht uit de hemel zijn bekleed.”

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen (op de Hoova wijze! – Kr.). Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel (hij ging naar zijn eigen planeet Hoova in bi-locatie – Kr.). Ze brachten hem hulde en keerden in grote Vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: “Ga niet weg uit Jeruzalen, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Joannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: “Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?” Hij antwoordde: “Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie Kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk (hij ging naar zijn eigen planeet Hoova in bi-locatie – Kr.), zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen (met de beschavingen in ruimteschepen – Kr.) als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.”

Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes (oftewel: Lazarus – Kr.), Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

……

De komst van de heilige Geest

Toen de dag van het Pinksterfeest (Cursief door mij, Kr.) aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waarin ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Eenieder die aanwezig was, hoorde hen allemaal in haar of zijn eigen moedertaal spreken. …

Geachte lezers, het bovenstaande is allemaal toegeschreven aan de Evangelist Lucas. Wat we weten, is dat Lucas inderdaad de heilige Evangelist wás! Bovendien was hij kunstenaar, en in Rome is nog altijd een schilderij van hem te zien! Een schilderij waarop hij Yeshua (Jezus) heeft afgebeeld zoals hij hem heeft gekend. De heilige Lucas was ook een van de drie oprichters van de Orde van het Heilige Graf, die zich tot taak had gesteld de heilige Familie en hun nakomelingen die de Leer van de Weg van de Liefde verkondigen te allen tijde te beschermen. Lucas zèlf begon daar al mee door de vrouw van Yeshua, Maria Magdalena, te verzorgen toen ze haar man voor dood had gebalsemd en ingezwachteld.  Op dat moment was ze in verwachting van haar jongste zoon, Yeshua-David. Door alle moeite en emotie van de Zwarte Dag van de Schedel, zoals ze die dag noemde, was ze volkomen uitgeput. Daarom werd ze in het huis van Jozef van Arimathea verzorgd door dokter Lucas. Zijn behandeling wierp vruchten af, want op de derde dag kwam zij als eerste bij het graf van de Opgestane, die tegen haar zei: “Klamp je niet aan mij vast, Maria! Want ik heb mijn aardse Werk volbracht. Nu is het jouw beurt om mijn leer te onderwijzen aan de hand van mijn Het Boek der Liefde. Maar maak van mijn leer geen wet!” Zo was het dat Yeshua zijn geliefde Maria Magdalena opdroeg zijn Leer van de Weg van de Liefde uit te dragen, nu hijzelf in bi-locatie vertrok naar zijn eigen planeet Hoova. Zij stond aan het hoofd van de Verkondiging, zij was de Apostel der apostelen. Zij was het die zijn leer het beste begreep.

Voor één man, één evangelist, is het onmogelijk om twee compleet verschillende verhalen te schrijven, zéker als we nu weten dat Lucas trouw had beloofd als één van de drie om de heilige Familie en de Leer van de Weg in bescherming te nemen! In het ene verhaal neemt Yeshua zijn discipelen / apostelen mee naar bij Betanië; in het andere verhaal keerden ze van de Olijfberg terug. In het ene verhaal werd hij opgenomen in de hemel; in het andere verhaal werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk. In het ene verhaal brachten de apostelen hem hulde en keerden ze in grote Vreugde naar Jeruzalem terug, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden, terwijl ze in het andere verhaal naar de hemel bleven staren en er iets compleet nieuws gebeurde! In dit verhaal gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden, toen ze in Jeruzalem waren aangekomen. In dit verhaal wijdden ze zich vurig en eensgezind aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Beide verhalen zouden zijn verteld door de heilige Evangelist Lucas en beide verhalen zijn compleet anders!

Als we deze verhalen zorgvuldig bestuderen, dan kunnen we als conclusie trekken dat het slot van het Evangelie naar Lucas het meest plausibel is en dat de Evangelist er zelf nog de hand aan zou kunnen hebben gelegd. Daarvoor zijn een aantal redenen aanwezig:

 1. Inderdaad zei Yeshua als hij onder de mensen kwam: “Vrede zij met u (of jullie in de NBV)!”
 2. Inderdaad heeft Yeshua bewerkstelligd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over hem was geschreven in vervulling ging.
 3. Inderdaad heeft Yeshua, de messias, geleden en is hij voor dood gebalsemd en begraven, maar is hij op de derde dag opgestaan uit deze schijndood.
 4. Inderdaad is bekend dat de discipelen van Yeshua / apostelen in de toenmalige wereld het Evangelie volgens Yeshua, de Nazarener, hebben verkondigd.
 5. Inderdaad zijn alle volken opgeroepen om tot inkeer te komen (zie onder meer Matteüs 24 en onze uitleg daarbij in een vorige Preek van de Week).
 6. Het begin van het Bijbelboek Handelingen der Apostelen zoals wij dat hebben geciteerd, is duidelijk geredigeerd. Dit kunnen we herleiden aan de titel: De komst van de heilige Geest, en aan het door mij gecursiveerde woord Pinksterfeest dat men in die tijd nog niet kende. Allereerst is de komst van de heilige Geest pure onzin, want de hele Schepping kon niet ontstaan zònder de Geest. De Geest is namelijk de eerste gedachte van de Heer van dit materiële universum, Jahoeweh, zoon van Vishnu, die leidde tot het ontstaan van dit universum met al zijn 8.400.000 lichamelijke vormen door middel van de Oerknal, de laatste ervaring met de dood van Jahoeweh  en alles daartussen: de Alpha en de Omega, het begin en het einde van de materie. Want, zoals we om ons heen zien, heeft alle materie een begin en een einde, maar de Geest gaat eeuwig door, zònder begin en zònder einde. In de tweede plaats doet het tweede verhaal veel verhevener aan: het speelt zich af op een berg, ze staren naar de hemel, Joannes de Doper doopte met water, maar de discipelen / apostelen worden gedoopt met de Geest als vuurtongen, terwijl ze in feite al met de Geest zijn gedoopt! Het gaat er juist om dit te weten en te realiseren. Het eerste verhaal is meer een getuigenis.

Wat de locatie betreft, lijkt het ons te gaan om “tot bij Betanië”. Immers: deze plek was ver genoeg weg van Jeruzalem om uit het zicht van iedereen, behalve de apostelen, in bi-locatie te vertrekken naar zijn eigen planeet Hoova. Daarnaast had Yeshua zijn geliefde vrouw, Maria Magdalena, opgedragen om samen met Jozef van Arimathea en haar twee kinderen te vertrekken naar het veiliger oord Alexandrië, waar ze veilig zouden zijn voor de priesters van de tempel. In Betanië hadden Lazarus, Martha en zij een tweede huis. Op deze wijze konden zij zich snel reisvaardig maken, zònder nog naar Jeruzalem te hoeven terugkeren. Yeshua had haar immers aangewezen als leider van de Verkondiging. Daar, in Alexandrië, werd Yeshua-David geboren. Het zegenen, heengaan en het opnemen in de hemel in bi-locatie, en het brengen van hulde en hun terugkeer in grote Vreugde naar Jeruzalem is eveneens volgens het evangelie, maar wij weten zeker dat ze niet voortdurend in de tempel waren om God te loven. De tempel was destijds immers tegen de Nazareense beweging! Het ligt daarom voor de hand dat ze naar het bovenvertrek gingen waar ze verblijf hielden. Daar wijdden ze zich vurig en eensgezind aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Yeshua, en met zijn broers.

Om de Evangelist Lucas meer recht te doen en om bij het uiteindelijke Pinksterfeest te komen, zouden we het verhaal dus als volgt mogen lezen:

Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: “Vrede zij met jullie!” Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: “Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?” Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.” Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van Vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: “Hebben jullie hier iets te eten?” Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: “Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.” Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: “Er staat geschreven dat de messias zal lijden en als gestorven zal zijn, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit deze schijndood, en dat door zijn Wil alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Blijf in de stad tot jullie je met Kracht uit de hemel bekleed voelen.”

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen (op de Hoova wijze! – Kr.). Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel (hij ging naar zijn eigen planeet Hoova in bi-locatie – Kr.). Ze brachten hem hulde en keerden in grote Vreugde terug naar Jeruzalem. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes (oftewel: Lazarus – Kr.), Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen die er nog waren en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Wij hebben het bovenstaande verhaal uitvoerig gedaan om te bewijzen dat niet alles dat in de Bijbel staat God’s Woord is! Er is in de Bijbel ook door mensenhanden geredigeerd om een bepaald doel te bereiken. Dit doel is: mensen klein en zondig maken, en vervolgens ervoor zorgen dat ze iemand en een instelling namens hem nodig hebben om te bemiddelen tussen de grote, goede God en kleine, zondige mensen. Die iemand is “Jezus” wiens naam hiermee ijdelijk wordt gebruikt (zie Exodus 20) en de instelling is de Rooms-Katholieke kerk, en andere kerkelijke instanties, die zich hiervan hebben afgescheiden. Ook de verschillende Islamitische stromingen zijn van die instellingen, en ook de naam van Mohammed wordt ijdellijk gebruikt. Omdat de Koran die wordt onderwezen niet het geschrift van Mohammed kan zijn! Op deze wijze hebben zogenaamde godsdienstige instanties macht verworven door hun geloofsleer op te leggen aan de kleine en zondige mensen die moeten worden gered!

Dan komt nu het Pinksterfeest ter sprake.

De komst van de heilige Geest

Toen de dag van het Pinksterfeest (Cursief door mij, Kr.) aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waarin ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Wat een onzin! Dit hele stuk is geredigeerd, maar God had de hand van de schrijver niet geleid. Over de komst van de heilige Geest hebben we hierboven al geschreven. De Geest is eeuwig! Daarom wás zij er al vóórdat de materiële schepping door middel van de Oerknal een feit was. We kunnen daarom veeleer spreken over de komst van de schepping dan over de komst van de heilige Geest.

De Evangelist Lucas zal het woord Pinksterfeest niet hebben verzonnen in deze tekst. Het Pinksterfeest is namelijk een zuiver christelijk feest. In dit feest wordt gevierd dat de heilige Geest bijna 2.000 jaren geleden werd uitgestort over de apostelen. Dit is pure onwetendheid, want de heilige Geest – in het Sanskriet: Param-atma = Super Ziel, genoemd – begeleidt de individuele ziel overal waar zij naartoe gaat. Altijd! Dit is juist het verbond tussen Christus, God, en de ziel van de mens: Christus woont in ons hart, in onze vijfde hartkamer naast onze individuele ziel, en gaat daarom altijd met ons mee. Al is God almachtig, hij kan (en Wil) ons niet verlaten. Onze Wil voor God = God’s Wil voor ons! God wil ervaren wat wijzelf verkiezen te ervaren. De Vader en ik zijn Eén! Altijd! Dat is ons grootste geschenk in de vorm van onze Eigen Vrije Wil. Dit is de reden van de hele materiële Schepping! God kan zichzelf niet als zodanig ervaren dan door de 400.000 mensensoorten. Hij heeft geen enkele andere mogelijkheid. Daarom begeleidt hij de individuele ziel altijd en overal waar deze wenst te gaan in de vorm van de Super Ziel of heilige Geest. Daarom is de Geest de eerste gedachte van de Schepping, de laatste ervaring van de dood en alles daartussen. Dat is de reden waarom de heilige Lucas het woord Pinksterfeest niet heeft uitgevonden: hij kreeg onderwijs van Yeshua, dus hij wist! Het Pinksterfeest kan niet gemeenschappelijk op een bepaalde dag worden gevierd omdat het voor iedere persoon op zijn Eigen Moment dient te worden gevierd.

De soort van vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten is een metafoor voor verkondigen met passie omdat de apostelen binnen IN zich een grote Kracht voelden. Wat het spreken in vreemde talen betreft: als de Geest hun dat IN-geeft, dan is dat zo! Immers: iemand die onder hypnose is, zo hebben we meermalen op televisie kunnen aanschouwen, is ook in staat om elke vreemde taal te spreken, óók indien zij of hij die taal nooit heeft geleerd en dus bewust niet bij machte is die taal te spreken.

Wat is dan het Pinksterfeest dat we allemaal op ons Eigen Moment dienen te vieren?

Het Pinksterfeest heeft te maken met de involutie en daarna evolutie van de spirituele ziel. Zoals in de Schepping is te lezen, moet de spirituele ziel eerst afgescheidenheid ervaren om daarna de Eenheid in Verscheidenheid te kunnen ervaren. De ziel kiest er daarom voor om in de materie af te dalen en begint in een onwetende vorm. Daarna ontwikkelt zij zich leven na leven in vorm na vorm tot een mensenvorm. Aan de mens is de Eigen Vrije Wil om te kiezen gegeven. Aanvankelijk zal hij nog in onwetendheid zijn, maar het doel is dat hij zich stap voor stap ontwikkelt. Door steeds meer kennis te verkrijgen, kan de mens zich steeds meer realiseren. Daarom Wil hij eerst voor God dingen die daarmee God’s Wil voor hem zijn. Zo ontwikkelt de mens zich steeds meer tot hij tot de realisatie komt: “Maar wat Wil God eigenlijk voor mij?” Zoals Neale Donald Walsch het heeft geschreven in Een Ongewoon Gesprek met God: “Je bent hier om een individueel plan voor je eigen verlossing uit te werken. Maar verlossing betekent niet jezelf redden van de bekoringen van de duivel. De duivel bestaat niet, net zomin als de hel. Je bent jezelf aan het redden uit de vergetelheid van de non-realisatie. Vanaf het Heilige Moment dat die mens zodoende tot de realisatie komt dat God’s Wil voor mij = mijn Wil voor God, viert die mens zijn Pinksterfeest. De Vader en ik zijn altijd Eén, maar nu is hij zich ervan bewust! Vanaf dat moment doet hij wat de Vader vriendelijk aan hem vraagt. Want: er is nooit dwang.

Het Pinksterfeest kan dus door kennis worden verworven, maar een kortere methode om het Pinksterfeest te verwerven, is door de heilige Namen van God aan te roepen. Als we dit consequent iedere dag doen, dan gaat God zich steeds meer aan ons openbaren. Dat is mijn ervaring. Daarnaast heb ik ook kennis mogen verwerven. Maar het grootste aandeel in mijn kennis heeft Christus zèlf aan mij geopenbaard omdat ik dagelijks zijn heilige Namen (in Sanskriet) aanroep: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dit is het geheim achter mijn persoonlijke ontwikkeling. Wat ik kan, kunt u ook, beste lezers!

Amen!

Advertenties

Nederland: Land van Hoop en Glorie

23 Mei

Nederland: Land van Hoop en Glorie.

Nederland: Land van Hoop en Glorie

23 Mei

Community of Peace Nederland doet met een blanco lijst mee aan de verkiezingen van 12 september 2012!

We zijn lang en breed aangekomen in het Aquarius tijdperk. Dit vereist een andere benadering dan voorgaande tijdperken, in dier voege dat dit tijdperk dat op 14 februari 1997 begon, een tijdperk van Vrede, Liefde, Harmonie is. Dat houdt in dat het huidige partijenstelsel dat ook voorheen tòch al zijn doelstellingen niet haalde, in deze periode helemaal niet meer functioneert. Want hoe kunnen we in een situatie van strijd – er wordt een oorlog gevoerd tussen verschillende ideeën – Vrede, Liefde, Harmonie bewerkstelligen? Dat kan niet! Daarom heeft het partijenstelsel afgedaan. Ook in het verleden heeft het partijenstelsel laten zien, dat Links niet kon nivelleren, Rechts zijn vrijheid niet kon bewerkstelligen en het Midden beurs werd gestoten tussen links en rechts. Dat heeft Nederland gebracht waar het nu is: men noemt het een crisis, men noemt het een recessie. Maar dat is allemaal een illusie, want dit is alleen maar zo in een economie van angst en strijd dat is gebaseerd op een door en door verrot financieel systeem. Haal dit systeem eruit en we zien iets heel anders ontstaan!

Namens Community of Peace Nederland heb ik meermalen betoogd, dat de verschillende partijen over hun grenzen heen moesten kijken en gaan samenwerken. Tot heden hebben de partijen hieraan geen gevolg gegeven! Er blijft strijd. Want er komt straks wéér een verkiezingsstrijd tussen allemaal verschillende ideeën en plannen voor Nederland die niet stroken met dit Aquarius tijdperk van Vrede, Liefde, Harmonie. Daar doet Community of Peace Nederland niet aan mee! Wij voeren geen verkiezingsstrijd, maar zullen onze ideeën voor een Nederland in Vrede, Liefde, Harmonie zo goed mogelijk communiceren. Onze ideeën zijn simpel en eenvoudig:

 • we betalen onze hele staatsschuld af;
 • we gaan uit de Europese Unie;
 • we gaan uit de monetaire unie en schaffen het hele financiële systeem af;
 • we ontmantelen ons leger, schaffen dit af en scholen onze soldaten om tot politie-agent (+);
 • we ontmantelen alle diensten en instellingen die op angst zijn gefundeerd, waaronder de AIVD en de anti-terrorisme coördinator, en schaffen deze af;
 • we organiseren ons staatssysteem opnieuw; er volgt een grote reorganisatie van Nederland;
 • we organiseren Nederland in regio’s en produceren en verlenen diensten in principe in de eigen regio;
 • we sluiten Luchthaven Schiphol en de andere luchthavens tot er vliegtoestellen zijn, welke toestellen op andere middelen dan fossiele brandstof kunnen vliegen;
 • we introduceren schone technologie ter vervanging van vergiftigende industrieën, bedrijven, machines en vervoersmiddelen;
 • we stoppen met het aanleggen van meer overbodig asfalt omdat er in principe voor de eigen regio wordt geproduceerd;
 • we gaan Nederland grondig reinigen (lucht, water, land en omgeving)!

Want de politieke partijen hebben het alsmaar over het beperken van schulden die worden doorgegeven aan ons nageslacht, maar ik hoor niemand spreken over het doorgeven van minder vergiftiging aan ons nageslacht! Sterker nog: milieutoppen falen! Er sterven te veel mensen aan diverse soorten vergiftiging. De redenering blijkt dus verkeerd te zijn: we hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar geleend van onze klein- en achterkleinkinderen. Daarom doet Community of Peace Nederland mee aan de verkiezingen. Onze Vredesbeweging in Nederland heeft zich ten doel gesteld ons land te reorganiseren en de vuile troep van de diverse vergiftigingen op te ruimen. Want deze verkiezingen zijn er niet voor niets: zij worden gehouden ter vervulling van oude Profetieën. Onze Vredesbeweging Werkt daaraan mee, om te beginnen in Nederland. Wij hebben niet voor niets in onze werkzaamheden staan: m. het zitting nemen in de organen van diverse publiekrechtelijke en maatschappelijke instellingen. Dat doen we dan ook.

Daarom roepen we alle Vrije Medelanders die samen willen werken om de bovenstaande ideeën nader uit te werken en uit te voeren op om zich als kandidaat te melden, zodat we kunnen beginnen met het opstellen van onze blanco kandidatenlijst. Vrije Medelanders zijn zij, die:

 • Nederlander zijn en de achttien jarige leeftijd hebben bereikt;
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en de achttien jarige leeftijd hebben bereikt;
 • de achttien jarige leeftijd hebben bereikt en ten minste vijf  jaren onafgebroken legaal in Nederland verblijf houden; zij dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfstitel.

Op deze wijze bevrijden wij Nederland met elkaar om er een Land van Hoop en Glorie van te maken, zoals het lied zegt:

Land of Hope and Glory, Mother of the Free,

How shall we extol thee, who are born of thee?

Wider still and wider shall thy bounds be set;

God, who made thee mighty, make thee mightier yet,

God, who made thee mighty, make thee mightier yet.                                (E. Elgar)

Vertalende conclusie: Nederland wordt het Land van Hoop en Glorie, de Moeder van alle Vrije Medelanders, die haar verheffen en aldus hun erfenis waardig zijn. De grenzen dijen steeds meer uit tot de hele aarde wordt omvat. God maakte U machtig en gaat hiermee door met grote Kracht.

Meldt u alstublieft in groten getale aan als kandidaat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en houdt u onze website in de gaten voor de activiteiten rond deze verkiezing in september 2012. Ons motto is:

Vul het manco

Stem blanco!

Namens Community of Peace Nederland,

Krishnananda,

uw dienaar.

Alle volken, looft de Here

15 Mei

Deze Preek van de Week draag ik op aan mijn goede vriend, Arjan Breukhoven, en aan zijn zoon Matthijs die ik afgelopen zaterdag veel tekort heb gedaan.

Mijn goede vriend, Arjan Breukhoven heeft een mijlpaal in zijn carrière bereikt: 30 jaren lang musicus, eigenlijk: “toonkunstenaar”, is niet niets. Daarnaast wordt deze grote musicus deze maand 50 jaar, voorwaar: eveneens een mijlpaal. Daarom vierde hij beide festiviteiten afgelopen zaterdagavond in de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam met een orgelconcert op een prachtig, groot en krachtig orgel. Hij heeft voor ons, zijn visite, een afwisselend en spectaculair programma gespeeld met in totaal 14 interessante werken aan literatuur, improvisaties en bewerkingen van klassieke thema’s. Een toegift mocht daarbij niet ontbreken, zodat hij aan het heilige getal 15 kwam! (Dat bewees Jezus wel met zijn geboorte: 15 mei 7 v.Chr. om 15:15 uur: leuk voor National Geographic Channel om eens uit te pluizen met hun sterrencomputers! Laat ze maar weer eens een simulatie tonen op TV). Het getal 15 = 6 is het getal van de Liefde, want God is Liefde. Daarom is 15 = 6 = het getal dat God aanduidt. Daarom is 15 een heilig getal. Maar er is meer (want anders had Jezus ook wel op 6 juni geboren kunnen worden): in 15 komt zowel de 1 als de 5 voor: de 1 staat daarin voor de Ene die alles en iedereen omvat: Christus God (in Sanskriet: Krishna genaamd), en de 5 staat voor de Nieuwe Mens, geschapen naar hun beeld en gelijkenis, want: Radha-Krishna, Onze Moeder-Vader God. Moeder Hara, die ook wel Radharani wordt genoemd, is zijn vreugdevolle Liefdesenergie, zijn eerste scheppingsdaad. Daarom is ook de Maha-mantra aldus: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, waarin Krishna en Rama de (Sanskriet-)namen van Christus God zijn, en Hare de aanspreekvorm van Onze Moeder Hara is.

Op zijn Mijlpalenconcert heeft Arjan vele mooie werken gespeeld, waaronder Pomp and Circumstance van Elgar (waarin het mooie Land of Hope and Glory voorkomt, een muziekstuk dat mij telkens weer ontroert, en als ik zijn jubileum CD draai, dan draai ik dit nummer steevast drie keer aan het slot!) en Scherzo, wat ik de typemachinesong noem. Maar het probleem met een typemachine was, dat het schrijflint opraakte, en dan kun je niet meer typen, en raakt het muziekstuk ten einde. Het is namelijk altijd wat in deze materie! Bent u nieuwsgierig geworden naar deze CD, klik dan voor deze ene keer op: de webshop van Arjan Breukhoven! De Jubileum CD wordt nu nog geleverd met een bonus CD.

Dan ga ik het nu goedmaken met Matthijs Breukhoven, want zonder zijn assistentie zou een concert als dit niet goed zijn gegaan: hij was voortdurend bezig met de honderd knoppen van dat grote orgel in de Sint-Laurenskerk om op de juiste muziekpassages de juiste stemmen te laten klinken. Dan was hij aan de ene kant, dan weer aan de andere zijde, en af en toe moest hij ook nog voor zijn vader de bladzijden van de muziek omslaan! Wat zijn die twee op elkaar ingespeeld: het liep werkelijk als een trein. Daarom: Matthijs en Arjan, dank voor jullie beider bijzondere optreden. Heel het volk kan het lezen, en de CD bij jullie kopen. Van Harte Aanbevolen! Trouwens: wees er snel bij, want de bonus CD is niet minder van kwaliteit en geluid.

Deze Jubileum CD bevat een muziekstuk dat niet is gespeeld op het concert, namelijk: een koraalbewerking over Alle volken, looft de Here, het onderwerp van deze Preek van de Week. De eerste vier regels gaan als volgt:

Alle volken, looft de Here

Aarde zing een vrolijk lied

Juich nu allen, geef hem ere

Hij vergeet de zijnen niet

Deze laatste regel is nogal misbruikt door de Rooms-Katholieke kerk, met name in Maria Magdalena Country in Zuid-Frankrijk, in het bijzonder met betrekking tot de stad Bésiers (Bezières). Deze stad wilde namelijk de bevriende “ketters” niet uitleveren. “Dood hen allen, want: hij vergeet de zijnen niet!”

Een religie die is gebaseerd op de prediking van de Weg van de Liefde door de Rots Petrus, die de vaste Rots van mijn behoud is, kan en mag zich niet inlaten met enige vorm van genocide. Hele bevolkingen, soms ook complete steden zijn door de kerk uitgeroeid. OK, de kerk heeft daarvoor haar verontschuldigingen aangeboden, maar is dat voldoende? Moet haar leer, haar doctrine, niet ook worden aangepast? Want de Inquisitie bestaat nog steeds, al heet ze nu: De Congregatie voor de geloofsleer. De huidige Paus was onder Paus Johannes Paulus II het hoofd van deze congregatie. Dit betekent in wezen dat de geloofsleer van de Rooms-Katholieke kerk niet wordt aangepast, maar wordt gehandhaafd. De Rooms-Katholieke kerk wil haar macht behouden, tegen wil en dank. Hoe staat het met de canon van de Bijbel? Waarom zijn de geredigeerde boeken van het Nieuwe Testament wèl opgenomen in de Bijbel, en waren andere boeken voor de kerk onwelgevallig? Waarom hebben de bewerkte boeken van het Nieuwe Testament hier en daar terugwerkende kracht gekregen naar het Oude Testament? Wat heeft Keizer Constantijn hiermee te maken gehad? Waarom is Keizer Constantijn gestopt met de christenvervolging, terwijl hij pas op het uiterste einde van zijn leven werd gedoopt? Waarom is het Pantheon van Twaalf Goden volgens de Vedische literatuur, de Perzische literatuur, de Sumerische literatuur, de Akkadische literatuur, de Egyptische literatuur, de Griekse literatuur en de Romeinse literatuur samengevat in één Jahoeweh, de god van Israël, de god van de Bijbel? Twaalf-enig god die Twaalf in wezen zijn! Net zoals ons zonnestelsel Twaalf Planeten kent (onze zon en maan als planeet meegerekend)! Soms waren het de nukken van Enlil die de mensheid troffen, dan weer probeerde Enki iets voor de mensheid te doen. Dan mocht Marduk zijn stad Babel niet herbouwen na de vloed en werd hij tijdelijk weggezonden. Er werd zelfs een complete oorlog der goden gevoerd na de verdeling van het land na de grote watervloed van 10.983 v.Chr. onder de grote goden. In die tijd was de Grote Pyramide van Giza er al, want daarin trok Enki zich terug toen de Pyramide werd belegerd. Dan is die Jahoeweh, de god van Israël, de god van de Bijbel, toch wel èrg verdeeld in zichzelf. Zo ontstond er een neurotische godheid die er behoefte aan had geliefd, aanbeden en gediend te worden. Anders raakte hij uit zijn humeur en verzon hij weer een straf! In die god moesten we gaan geloven, en dan werd er nog bij verteld dat God Liefde was!

Van deze Rooms-Katholieke geloofsleer heeft de Protestantse kerk (wat een strijd, wat een protest) zich afgesplitst, maar niet in de richting van de leer van de Weg van de Liefde die de Nazarener (Jezus) voorstond. Beide kerken hebben zo’n tachtig jaren met elkaar in de clinch gelegen. Kunnen zulke wreedzame kerkelijke organisaties ooit op de Heilige Stoel van de Rots Petrus zijn gefundeerd? De Rots in de prediking verkondigde de Leer van de Weg van de Liefde die de Nazarener (Jezus) voorstond, net zoals de vrouw van de Nazarener dit deed. De vrouw van de Nazarener, Maria Magdalena, was de Migdal Eder, de Wachttoren van de Kudde, die was voorzegd in Micha 4: 8. Naar haar keert het Koningsschap weer (onder anderen Keizer Karel de Grote uit haar dochter Sara-Tamar), maar de grootste Koning uit het huwelijk van haar jongste zoon Jezus-David met de enige dochter van Petrus, Petronella genaamd, moet nog komen. Dat wordt dus een combinatie van de Rots Petrus met de Migdal Eder Maria Magdalena, die de Nazarener het best begreep en daarom de leiding over de prediking uit zijn handen ontving. Haar predikingsgebied was Zuid-Frankrijk, daar waar de “ketters” zich als zodanig door haar prediking hadden ontwikkeld. Lieve mensen: de Leer van de Weg van de Liefde in Zuid-Frankrijk en elders werd uitgeroeid door de “opvolgers” van Petrus. Het was een complete genocide. Later gingen de Protestanten nog eens tegen de Rooms-Katholieken te keer. De Inquisitie bestaat nog steeds: dezelfde geloofsleer op grond waarvan zovele oorlogen zijn gevoerd en de Rooms-Katholieke kerk haar macht heeft gefundeerd, is niet veranderd! Open uw ogen, alstublieft: zowel het Rooms-Katholieke geloof als het Protestantse geloof werd gebracht en onderwezen door valse profeten, valse leraren die het voor elk van deze geloven beter dachten te weten, hoewel zij onwetend waren, en daardoor hebt u zich laten bedriegen!

Met de Islamitische godsdienst is het al niet anders gesteld. De Koran die werd geschreven door de Profeet Mahammed wordt niet onderwezen door de geestelijke leiders. Ik heb het eerste deel van dat boek gelezen: het klopte niet! Toen heb ik het boek een tijd lang weggelegd. Toen ik het boek daarna weer begon te lezen, ben ik opnieuw gestopt! Gedeelten van dat boek kloppen niet, beste mensen! Dit boek is niet door de Profeet Mohammed geschreven, of ook hij is een valse Profeet! Dat geloof ik niet en daarmee is ook de Koran die ik gedeeltelijk heb gelezen, geredigeerd! Van verschillende zijden heb ik vernomen dat dit boek is geschreven om de andere “Heilige Geschriften” te vervangen! Dus: verander het boek zoals je wilt, en werp de andere religieuze boeken weg. Zo krijg je een complete Nieuwe WereldOrde. Ook op grond van de Koran zijn vele oorlogen gevoerd, en zijn gewelddadige bekeringen tot stand gekomen, op straffe van de dood. Denk ook aan wat ik heb geschreven over de fanatieke aanhangers van Joannes de Doper die fel tegen de nakomelingen van Maria Magdalena (voor hen is zij een hoer, omdat ze tot de executie van De Doper zijn wettige echtgenote was, die na diens dood trouwde met de Nazarener!) en de volgers van de Leer van de Nazarener waren gekant. Daarbij heb ik vermeld dat de beenderen van Joannes de Doper in een moskee in Damascus liggen. Ook hier is een relatie in vijandschap. Merk  daarbij op dat de rol van Joannes de Doper in de Bijbel van veel beperktere aard is dan die van Jezus, terwijl het in de tijd van Joannes en Jezus precies andersom was: Joannes de Doper werd door de tempel te Jeruzalem als de messias beschouwd, niet Jezus. Na de gebeurtenissen op Golgotha is Pontius Pilatus vlak voor zijn ontslag als consul nog eens op audiëntie geweest bij Kajafas en Jonathan Annas. Hij vroeg hun of Jezus werkelijk een raddraaier was zoals zij zeiden dat hij was. Op zijn vraag hebben beide mannen geantwoord dat zij zich hadden vergist! Ook dit staat niet in de Bijbel! Verder valt op dat de leiders van de Rooms-Katholieke kerk en van de Islamitische beweging allebei erg rijk zijn, en de armen op deze aarde niet voeden naar het woord van hun beider Heer. Want Allah = Jahoeweh. De god van de Koran = de god van de Bijbel = de god die zo ontzettend in zichzelf verdeeld is! De god die zelfs oorlogen tegen zichzelf uitvecht. Ja, zo’n god is werkelijk wonderbaarlijk!

Wat die grote rijkdom betreft: onderschat de relatie tussen de Wereldbank, het Internationaal Monetaire Fonds, en de door Brandpunt als een secte bevonden “handelsbank” als Goldman-Sachs niet. Goldman-Sachs, een bank die het niet nodig vindt om reclame te voeren. Een bank die een aandeel had in het laten omvallen van een andere bank. Een bank die is betrokken bij de installatie van enkele nieuwe premiers: die van Griekenland(!) en Italië. Een bank die is betrokken bij de benoeming van de President-directeur van de Europese Centrale Bank. Kortweg: we staan aan de vooravond van de val van uw economie van angst en strijd die is gebaseerd op een leugenachtig financieel systeem. De rijkdom is al verdeeld. Het systeem valt conform hetgeen is vermeld in het Bijbelboek Openbaring. Dan, als de vijfhonderd miljoen zich veilig in hun bunkers onder de grond hebben genesteld, eveneens conform het Bijbelboek Openbaring, wordt de laatste wereldoorlog uitgevochten tot de mensen weer bij zinnen komen en uiteindelijk stoppen met vechten: dan zijn de Krachten allemaal met elkaar in balans en kan de Periode van Vrede, voorspoed en geluk een aanvang nemen. Nieuwe berichten hebben mij bereikt dat deze periode ca. 7000 jaren in beslag zal nemen. Ik kijk er naar uit! Maar u kunt nog steeds anders kiezen.

Niet voor niets heet deze Preek van de Week: “Alle volken, looft de Here!” Deze prachtige koraalbewerking, gespeeld door Arjan Breukhoven met de hulp van zijn zoon, is een profetie:

Alle volken, looft de Here

Aarde zing een vrolijk lied

Juich nu allen geef hem ere

Hij vergeet de zijnen niet!

Dit lied verwijst namelijk naar de situatie die er is als we de laatste hobbel hebben genomen! Dan loven alle volken de Here. Dan zingt de aarde een vrolijk lied. Dan juicht de mensheid en geeft hem de eer, hem die de zijnen niet vergeet! Maar u kunt er nog steeds voor kiezen om de bovenvermelde laatste hobbels niet te nemen: u kunt ook nog steeds direct al voor deze mogelijkheid van Vrede, Liefde, Harmonie kiezen. Die oorlog hoeft nog steeds niet te worden gevoerd. Want, zoals ik vele malen eerder al heb geschreven: de profetieën in de Bijbel waren bedoeld als waarschuwing, zoals een vader zijn kind waarschuwt: “Pas op! Als je aan de kachel zit, verbrand je je vinger!” Dat kind verbrandt zijn vinger slechts, als hij de kachel aanraakt. Anders niet! Zo ook staan deze profetieën weliswaar als waarschuwing van mogelijke gebeurtenissen in de sterren geschreven, maar het is slechts de helft! Want als de mensheid ervoor kiest, kunnen er ook andere gebeurtenissen die eveneens in de sterren staan geschreven, plaatsvinden. Het hangt daarom puur van de keuze van de mensheid als totaal af wat er gebeurt. Willen wij onze vingers branden, dan doen we dat. Willen we liever de Weg van de Liefde volgen, want ook die staat in dezelfde sterren geschreven, dan doen we dát! Kiest u dus maar.

Wat ik voorstel is dit: Nederland betaalt zijn gehele staatsschuld af;

Nederland verlaat de Europese Unie;

Nederland verlaat de Europese Monetaire Unie – de Euro wordt afgeschaft en er komt geen vervangende muntstelsel;

Nederland organiseert zich opnieuw in een gemeenschap van Vrede, zonder statuten – doel van de enige religie is: God kennen en van God houden. Dat is voldoende. Daarom worden alle kerkgenootschappen en religieuze bewegingen afgeschaft, zoals ik reeds op 16 mei 2010 ons kerkgenootschap “Vrede Zij Met U!” met de daarbij behorende politieke beweging “Lijst Vrede Zij Met U!” heb ontbonden;

Nederland ontmantelt en ontbindt zijn leger en schoolt dit personeel om tot politie-agent;

Nederland ontmantelt en ontbindt zijn op angst gebaseerde diensten en instellingen, zoals de AIVD;

Nederland sluit voorlopig zijn vliegvelden omdat deze teveel doden kosten;

Nederland kiest voor schone technologie waardoor zo snel mogelijk de vergiftigende industrieën worden afgebouwd omdat ook deze teveel doden kosten;

Nederland produceert en distribueert zoveel mogelijk in de eigen regio, zodat de medelanders zoveel mogelijk verse groenten en fruit eten uit die eigen regio.

Mocht Nederland dan tòch nog worden binnengevallen door de Russen, dan behandelen wij hen als onze broeders en zusters, dus als mens, in Liefde! Want zoals Armand al zei: “Vechten gaat zo gauw vervelen!” Die kans acht ik klein, want er staat geschreven: “Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad (Babylon, het leugenachtige financiële systeem waarop de economie van angst en strijd is gegrondvest), mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.'” (Openbaring 18: 4 en 5).

Ook de medaille van de Profetieën die in de sterren staan, heeft dientengevolge twee zijden: òf Nederland kiest voor de handelingen die tot vervulling van de Bijbelse waarschuwingsprofetieën leiden; òf Nederland kiest voor de vervulling van de Liefdeprofetieën op basis van dezelfde sterren! Als we door God worden geadviseerd om Babylon te verlaten, moeten we dus dag zeggen tegen ons leugenachtige financiële systeem met de daarop gebaseerde economie van angst en strijd! Want zoals ook Matteüs zegt, kunnen we geen twee heren dienen: of we houden van de één en haten de ander, of we houden van die ander en laten de ene vallen. Zo krijgen we dus de keuze om God te dienen, of om dit leugenachtige systeem te blijven dienen. Hier is geen sprake van een grijstint. Als Nederland werkelijk voor God kiest, dan moeten we ervoor kiezen het bovenstaande plan uit te werken; er is geen andere mogelijkheid. We kunnen niet langer op twee benen blijven hinken. Mijn advies luidt daarom: kies ervoor om Nederland om te vormen tot een gemeenschap van Vrede die slechts één religie kent, namelijk: God kennen en van hem houden. Als de volken van de aarde dit zien, en begrijpen dat deze mogelijkheid ook kan worden gekozen, dan zullen meer volken deze keuze maken, en zal de Profetie: “Alle volken, looft de Here!” op een meer vreedzame wijze worden vervuld. Want ook op deze wijze komen alle krachten in evenwicht met elkaar; daarvoor is er geen clash nodig. Maar waarvoor u ook kiest, het resultaat is reeds bekend: we krijgen een periode van Vrede, Liefde, Harmomie! Linksom of rechtsom, naar uw keuze!

Amen!

Verkiezingen

7 Mei

In september van dit jaar worden er weer verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Deze verkiezingen worden als vanouds georganiseerd en gehouden: met verschillende partijen in gevecht tegen elkaar. Zoals dat tot nu toe gebruikelijk was, zònder acht te slaan op het nieuwe tijdsgewricht.

Zoals ik in het verleden (ook in mijn Preek van de Week) heb geschreven, leven we sinds 14 februari 1997 in het tijdperk van Aquarius. De overgangsperiode van het Vissentijdperk naar het tijdperk van Aquarius besloeg ca. 20 jaren, globaal van 16 mei 1990 tot 16 mei 2010. Dit betekent dat ook de overgangsperiode thans ruimschoots voorbij is. De tijdperken hiervoor waren veelvuldig gevuld met onderlinge strijd en oorlog. Het tijdperk van Aquarius is er één van beloofde Vrede. Die Vrede is zich nu aan het manifesteren. Als we niet voorzichtig zijn, leidt deze manifestatie van Vrede tot een grote clash met diegenen die de “verworvenheden” van het Vissentijdperk willen behouden. Tot deze zogenaamde verworvenheden behoren de angst en de strijd die de fundamenten zijn van ons huidige economische en politieke systeem, waaronder ook verkiezingen in de huidige vorm zijn begrepen. Dit houdt in dat ik mensen afraad om te gaan stemmen als er niet iets fundamenteels verandert in ons kiesstelsel.

Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: “Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?” Jezus antwoordde hun: “Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ‘ik ben de messias,’ en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen (oorlog tegen het terrorisme: Irak, Afghanistan, Pakistan – Kr.) en oorlogsdreiging (zie ook het Bijbelboek Daniël: Iran versus Israël; Rusland versus VS inzake de raketschilden; Noord-Korea / China versus geallieerden, kortweg: Rusland / China en bondgenoten versus VS en bondgenoten, oftewel volgens de Profeet Daniël: de Koning van het Noorden tegen de Koning van het Zuiden – Kr.). Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden (er zijn slechts vier bonafide geestelijke erfopvolgingen in dit universum – Kr.). En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de Liefde bekoelen (tot wat men op aarde thans onder liefde verstaat – Kr.). Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken (mijn geestelijk leraar, Srila Prabhupada, heeft hieraan gewerkt tussen 1966 en 1977 – Kr.), zal het einde komen. (Matteüs 24: 3 – 14 , met toelichtingen tussen haakjes van Krishnananda.)

Het bovenstaande citaat uit Matteüs 24 houdt daarom concreet in dat wij aan het einde van een periode zijn gekomen. Mijn geestelijk leraar, Srila Prabhupada heeft in elf jaren tijd deze aardbol verschillende keren omcirkeld. Daarbij heeft hij vele tempels gesticht en de Maha-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, uit de Gaudiya-sampradaya, als hèt middel om Zelf- of Godbewustzijn te ontwikkelen in dit tijdperk onderwezen. Hiermee is dit schriftwoord dus vanaf 14 november 1977, het moment van zijn heengaan uit deze wereld, vervuld. Het is daarom niet zo’n groot wonder dat de Maya’s en andere volken in de sterren hebben gezien dat de betreffende periode (niet het Vissentijdperk, maar een veel groter geheel) op (ca.) 21 december 2012 afloopt.

Jezus vervolgt:

Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” (door mij wel eens aangeduid als de muur ter afscheiding van de Palestijnse gebieden – Kr.) waarover is gesproken door de Profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook God’s uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen (de reis van Srila Prabhupada uit India met de Jaladuta naar de Verenigde Staten – Kr.), zo zal ook de Mensenzoon (Srila Prabhupada dus – Kr.) komen. Waar een lijk is (Srila Prabhupada is vergiftigd en heeft deze wereld daarom op 14 november 1977 verlaten – Kr.), daar zullen de gieren zich verzamelen.

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon worden verduisterd en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen (zo ziet het eruit als de pole shift plaatsvindt – Kr.). Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon (Jezus en de beschavingen die met hem mee zullen komen – Kr.) aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel (met hun ruimteschepen – Kr.), bekleed met grote macht en luister.  Dan zal hij zijn engelen (de beschavingen met hun luchtvaartuigen – Kr.) uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie oook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde (van deze zeer lange periode – Kr.) nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie (dus onze generatie – Kr.) zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen (alle materie is tijdelijk – Kr.), maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Niemand weet wanneer die dag en dat moment (precies – Kr.) zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet (maar wees er maar zeker van dat ze in de omgeving van onze aarde bivakkeren – Kr.), alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. (Matteüs 24: 15 – 44, met toelichtingen tussen haakjes van Krishnananda.)

In het verleden (omstreeks het jaar 2008) heb ik onder meer de Raad van Kerken en het Vaticaan per e-mail gemeld dat de vervulling van de Bijbelboeken Matteüs 24, juncto Daniël, en Openbaring ophanden zijn. We kregen toen de financiële crisis met de driedeling: VS / GB; de Eurolanden en de nieuwe economieën in Azië. De grote aardbeving deed de financiële wereld schudden op zijn grondvesten en regeringsleiders deden hun best het financiële fundament onder de economie niet te laten instorten. Tot heden is dit met veel kunst en vliegwerk ook gelukt. Van de benaderde instanties heb ik persoonlijk geen reactie mogen ontvangen. Wel heb ik via Katholiek Nederland TV, bij monde van de heer Roderic Vonhögen mogen vernemen dat het Vaticaan niet aan de profetieën rond 21 december 2012 deelneemt. Zodoende heb ik indirect wel antwoord mogen ontvangen.

Om terug te komen op de aanstaande verkiezingen in september, heb ik bovenstaand betoogd dat de omstandigheden op dit moment heel anders zijn dan in het verleden. Ontwikkeling wil zeggen dat we niet zomaar blindelings op dezelfde wijze moeten doorgaan, maar dat we ons dienen aan te passen aan het tijdsgewricht. Veel mensen zijn zich wèl aan het ontwikkelen, en zij worden deze verkiezingen als vanouds, zònder rekening te houden met het nieuwe tijdperk van Aquarius, door de neus geboord. Het is: meedoen op de oude wijze of niet meedoen! Als dit de keuze is, dan raad ik de mensen aan om niet mee te doen en om deze verkiezingen te boycotten, simpelweg omdat het er niet toe doet wie wel of niet wint. Zoals ik al zo dikwijls heb geschreven, komt links niet tot nivellering, rechts komt niet tot vrijheid, en het midden is blauw aangelopen door het botsen tegen links, danwel rechts. Auw! Men kijkt niet naar en leert niet van zijn ervaring en daarom moet men zeer vaak meemaken wat men al verscheidene malen heeft meegemaakt. Daarom moet er ten minste een tussenverkiezing zijn om mensen de keuze te geven of ze nog aan de verkiezingen in de oude vorm, of aan verkiezingen in een nieuwe vorm willen deelnemen. Met dit voorstel is het dan nog steeds de dictatuur van de meerderheid, maar goed: het is beter dan niets.

Dit is mijn voorstel: we houden eerst een verkiezing (dit kan al snel gebeuren) tussen twee naamloze lijsten: de lijst van Onafhankelijke Burgers en de lijst van Gebonden Burgers. De lijst van Onafhankelijke Burgers wordt gekozen door hen die zich nergens aan gebonden voelen; zij zijn de Vrije burgers. De lijst van Gebonden Burgers wordt gekozen door hen die zich gebonden voelen aan de Euro, aan Europa in de huidige verstikkende vorm, aan het bankenstelsel als fundament onder de huidige economie van angst en strijd. Dan spreken we het volgende af: indien de lijst van Onafhankelijke Burgers wint, wordt er een gezamenlijke lijst van Onafhankelijke Burgers gemaakt waarvan de leden die op de definitieve kieslijst zijn opgenomen hun functie in de Tweede Kamer uitoefenen zònder mondelinge of schriftelijke last van wie of van welke instelling dan ook. Deze leden zijn volledig zelf verantwoordelijk voor hun woorden, keuzen en daden. Zij handelen elk volgens haar of zijn eigen programma omdat het simpleweg niet mogelijk is om voor een ander een programma op te stellen waaraan iedereen zich nog moet conformeren ook! Wint de lijst van gebonden burgers, dan worden de verkiezingen gehouden op de oude vertrouwde wijze en zal ik niet gaan stemmen omdat dit geen enkele zin heeft. De ontwikkeling van de mens heeft zich dan kennelijk tòch niet doorgezet, en we zijn wéér even ver als ca. 2000 jaren geleden. Toen was de wereld te zwaar door groepskarma, dat werd weggenomen door de Nazarener, die wij Jezus Christus plachten te noemen, en nu is de wereld overeenkomstig te zwaar door groepskarma dat weer door een daartoe bereid persoon zal dienen te worden weggenomen, waardoor de aarde weer lichter wordt. We zijn dan kennelijk niets wijzer geworden door ervaring en, aangezien ons universum net een grote kopieermachine is, mogen we alles meer dan eens, enzovoort, meemaken. We citeren de NBV Studiebijbel:

In het tweede deel (van het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 7 – 12) volgen beschrijvingen van visioenen. Aan de hand daarvan kan Daniël nauwkeurig het verloop van de geschiedenis voorspellen, vanaf de val van het Nieuw-Babylonische Rijk tot aan de opstand van de Makkabeeën tegen de Griekse overheersers.  …..  Het laatste visioen (hoofdstuk 10 – 12) geeft in geheimzinnige taal een historisch overzicht van de gebeurtenissen vanaf het begin van de Perzische periode tot aan de tijd van Antiochus Epifanes. (Uit: Inleiding tot het Bijbelboek Daniël van de NBV.)

En verder? … Het universum is net een grote kopieermachine … Houden de profetieën van Daniël dan op bij Antiochus Epifanes als de Nazarener (Jezus) zijn lichaam ter beschikking had gesteld om de aarde lichter te maken? Als de mensheid verzaakt zich te ontwikkelen, waardoor op dit moment weer iemand zijn lichaam uit Liefde voor de hele schepping ter beschikking heeft gesteld om de aarde lichter te maken? Moet het laatste kopje boven de hoofdstukken 10 – 12, zijnde: “De Eindtijd”, niet gewoon worden gelezen als de eindtijd van de grote periode die afloopt op ca. 21 december 2012?  Zijn de Koningen van het Noorden en van het Zuiden niet gewoon Rusland met zijn bondgenoten en de VS met zijn bondgenoten? Moet de laatste wereldoorlog waarover dit Boek schrijft niet gewoon worden gevoerd om de Krachten weer in balans te brengen?

Toen zag ik, Daniël, twee anderen staan, de ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant. Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: “Hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen?” Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: “Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.” Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: “Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?” Maar hij zei: “Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd (van deze grote periode – Kr.). Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen. En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken. Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt. Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan (reïncarnatie in deze zogenaamde eindtijd – Kr.) om je bestemming te bereiken. (Daniël 12: 5 – eind, met toelichtingen tussen haakjes van Krishnananda.)

Ook in het Bijbelboek Openbaring dat ik een volgende keer zal behandelen, komt de tijdsaanduiding: een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd voor. Meestal wordt ervan uitgegaan dat deze tijd drie en een half jaar in beslag neemt, maar de periode in het boek Openbaring zal veel korter zijn: eerder drie en een halve maand, of zelfs drie en een halve week. Want in Matteüs 24 worden we erop gewezen dat de tijd zal worden verkort omwille van de uitverkorenen. De verschrikkingen zullen daarom in een zeer korte periode worden samengebald. Zo heftig zal het zijn om de energieën weer met elkaar in balans te brengen. Daarna zal een tijdperk van Vrede aanbreken.

Daarom wijs ik met nadruk op de verantwoordelijkheid van alle politici om alvast rekening te houden met wat gaat komen, omdat het komt! Daarom verzoek ik de huidige leden van de Tweede Kamer en de Kiesraad vriendelijk om ten minste de mensen die stemrecht hebben te laten kiezen of ze verkiezingen op de wijze die past in het tijdperk van Aquarius willen hebben, of willen kiezen op de oude vertrouwde “Vissenwijze” die niet meer past in dit tijdsgewricht. Of u besluit gewoon zelf om op een nieuwe manier verkiezingen te houden die passen in dit tijdperk en die de mensen de verantwoording laten in hun Eenheid in Verscheidenheid, voorgesteld door het getal 9. Want nogmaals: het is onmogelijk om voor andere mensen een programma te schrijven. Zulk een programma moet je mensen opdringen. Dat is gebondenheid; daaruit volgt strijd. De strijd die komt en die u zelf hebt veroorzaakt.

Amen!