Liefde

4 Apr

Wat valt er over een onderwerp als Liefde te schrijven? Dat kan toch niet veel zijn? Want iedereen houdt haar of zijn liefdesaffaires privé.

Ja, dat is waar! Velen zullen over hun liefkozingen niets prijsgeven. Maar wat is Liefde eigenlijk?

In zijn Het Boek der Liefde (zoals bewaard is gebleven in Het Libro Rosso, dat nog ergens in de vrije omloop is omdat dat na de dood van Paus Urbanus VIII uit het Vaticaan is gesmokkeld – met dank aan Kathleen McGowan voor de weergave van de tekst in haar boek: The Book of Love) schrijft Jezus:

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Maar God was niet één enkel wezen. Hij regeerde het universum niet alleen. Hij regeerde met zijn metgezel, die zijn geliefde was.

En aldus sprak God in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis: “Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis”, daarbij sprekend tot zijn wederhelft, zijn vrouw. Want het wonder van de schepping bereikt zijn grootste volmaaktheid door de verbintenis van het mannelijke en het vrouwelijke. En de Heer God zeide: “Zie, de mens is een van ons geworden.”

En het boek van Mozes zegt: en God schiep de mens naar zijn beeld; man en vrouw schiep hij hen.

Hoe ware het mogelijk geweest dat God de vrouw naar zijn beeld schiep, als hij geen vrouwelijk beeld had gehad? Maar dat heeft hij, en de eerste naam waaronder ze werd gekend was Athiret, Zij Die op de Zee Loopt. En het zijn niet alleen de zeeën van onze aarde waarnaar wordt verwezen. Het is ook de zee van sterren, de band van licht die we de Melkweg noemen.

Ze loopt op de sterren, want ze is de Koningin van de Hemel  en de sterren zijn haar domein.

En ze werd gekend onder vele namen. Een van deze is Stella Maris, Ster van de Zee. Ze is de Meer Min, want Meer betekent zowel “Liefde” als “zee”, en dat is waarom het water vaak wordt gezien als een symbool van haar barmhartige wijsheid.

Een ander symbool waarmee ze wordt aangeduid, is een cirkel van sterren rond een centrale zon, het vrouwelijke dat met haar liefde het mannelijke omhult. Waar dit symbool verschijnt, weet dan dat de geest van al wat goddelijk is in het vrouwelijke tegenwoordig is.

Later werd Athiret van de Zee en de Sterren bij de Heebreeërs bekend als Ashera, onze Goddelijke Moeder, en de Heer werd El genaamd, onze Hemelse Vader.

En zo was het dat El en Ashera hun grootste en heilige liefde wilden beleven in een meer expressieve, fysieke vorm en die zegen wilden delen met de kinderen die uit hun verbintenis zouden voortkomen. Iedere ziel die werd geschapen, kreeg een wederhelft, een gelijke met dezelfde kern. In het boek Genesis wordt dit verteld met de allegorie van Adam’s wederhelft die wordt geschapen uit zijn rib, zijn wezen, zodat zij vlees is van zijn vlees en been van zijn gebeente, geest van zijn geest.

En God zeide, zo wordt ons verteld door Mozes: “En ze zullen tot één vlees zijn.”

Aldus werd de Hieros Gamos geschapen, het heilige huwelijk tussen vertrouwen en bewustzijn dat de geliefden verenigt tot Eén. Dit is ons heiligste geschenk van onze Vader en Moeder in de hemel. Want wanneer we samenkomen in het bruidsvertrek, vinden we de goddelijke verbintenis waarvan El en Ashera wensten dat al hun aardse kinderen die zouden ervaren, in het Licht van de zuivere Vreugde en het wezen van de ware Liefde.

In de Hieros Gamos, het heilige verbond tussen geliefden, is God aanwezig. Om God’s zegen te ontvangen dient bij een eenwording zowel vertrouwen als bewustheid in de omhelzing tot uiting te worden gebracht.

Wanneer geliefden samenkomen is dat een viering van hun liefde in den vleze: niet langer zijn ze twee afzonderlijke wezens, maar ze zijn één geworden. Buiten het bruidsvertrek zullen ze leven als de vleesgeworden liefde.

In haar gewijde vorm kent de liefde in haar uiting de volgende zes aspecten:

  1. Agapè – liefde die is vervuld van de Vreugde die de geliefden ontlenen aan elkaar en aan de wereld, een volstrekt zuivere vorm van spirituele expressie, waarbij de heilige omhelzing stoelt op bewustheid;
  2. Philia – liefde die een uiting is van vriendschap en respect, tussen de zuster-bruid en de broeder-bruidegom, maar ook de liefde tussen bloedbroeders en -zusters en ware kameraden, waarbij de heilige omhelzing stoelt op vertrouwen;
  3. Charis – liefde die zich uit in goedertierenheid, in toewijding en in de lofzang op God’s aanwezigheid in het bruidsvertrek; dit is de liefde van onze vader en moeder, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde;
  4. Eunoia – liefde die inspireert tot diepgevoelde compassie en inzet jegens de wereld en al God’s kinderen; dit is de liefde die zich uit in liefdadigheid en in goede werken voor de gemeenschap;
  5. Storgè – een zuivere vorm van liefde vervuld van tederheid, zorg en empathie; dit is de liefde die we voelen voor kinderen;
  6. Eros – liefde als intens beleefde lichamelijke viering waarin de zielen samenkomen in de eenwording van het vlees; dit is de ultieme expressie van geliefden die haar heiligste vorm vindt in de Hieros Gamos.

Er is geen duisternis die niet kan worden verslagen door het licht van de liefde in een van deze uitingsvormen. En wanneer deze voltallig en in harmonie op Aarde bestaan, is daar voor duisternis geen plaats.

Liefde overwint alles.

Wie oren heeft om te horen die hore.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat Jezus met zijn Maria Magdalena na de dood van Joannes de Doper (met wie ze eerst was getrouwd te Kana; ze had een kind van Joannes, te weten: Joannes-Jozef) in een Hieros Gamos relatie leefden. Maria Magdalena was degene die Jezus het beste begreep en daarom gaf zij leiding aan de prediking van het evengelie uit Het Boek der Liefde van haar man, na zijn hemelvaart in bi-locatie naar zijn Vader. In Waarheid: Jezus = El. Er wordt wel beweerd dat Jezus haar nog twee kinderen had geschonken: dit is niet waar! Jezus heeft in zijn Hieros Gamos relatie met haar Maria’s Hoova-genen versterkt. De twee kinderen, Sara-Tamar en Yeshua (Jezus)-David zijn verwekt door zijn oom, Jozef van Arimathea. De reden hiervan was dat de ziel van zijn oom Jozef afkomstig was van de planeet Altea (hier meer bekend als Atlantis). Hierdoor ontstond er een invloedrijke mix van de planeten Hoova en Altea op aarde. Nazaten van StamMoeder Maria Magdalena zijn ondermeer: de heilige Martinus van Tours, waar veel Sint-Martinuskerken naar zijn vernoemd, en hoogwaardigheidsbekleders als Karel de Grote en René d’Anjou.

De Liefde voor Maria Magdalena en de aanvaarding van haar leiderschap in de prediking van de Leer van de Weg van de Liefde kwam tot uiting toen Jozef van Arimathea, de heilige evangelist / kunstenaar Lucas en de kunstenaar Nicodemus gezamenlijk de Orde van het Heilige Graf stichtten. Samen legden zij de gelofte af haar en de heilige leer te beschermen en te steunen, tijdens haar leven, tijdens het leven van haar kinderen en tot in lengten van dagen. Op die Heilige Stille Zaterdag zwoeren de drie mannen een onverbrekelijke bloedeed. Ze legden getuigenis af van hun geloof en sloten een bondgenootschap dat bekend zou worden als de Orde van het Heilige Graf. Deze Orde zou dus ook in deze tijd nog moeten bestaan! Wie weet neemt er iemand contact met me op! Laten we het hopen.

Waarom was het óók belangrijk dat Petrus de Rots in de Prediking was?

Petrus was de Rots in de Prediking van Jezus’ Weg van de Liefde omdat zijn enige dochter, Petronella, trouwde met de jongste zoon van Maria Magdalena: Jezus-David. Tijdens zijn gevangenschap heeft Jezus bij een bezoekje van Maria toen ze zwanger was van Jezus-David voorzegd dat Jezus-David met Jozef van Arimathea “naar de groene eilanden ten westen van Gallië” moest gaan om ook daar de Weg van de Liefde te verkondigen. Ook heeft hij toen voorzegd welke naam zij haar kind moest geven: Yeshua (Jezus)-David.

Maria Magdalena en Sara-Tamar zijn bij elkaar gebleven en hebben ondermeer in het Katharenland verkondigd (Zuid-Frankrijk en het Pyreneeëngebied). We weten hoe het met de Weg van de Liefde is afgelopen: alle “ketters”, degenen die deze leer verkondigden en openlijk beleden, moesten worden verbrand op de beruchte brandstapels. Zodoende werden de volgelingen van Het Boek der liefde, de zuivere christenen die bekend zijn geworden als de Katharen, gedwongen onder te duiken en geheime manieren te vinden om hun leer te blijven uitdragen. Dankzij het neoplatonisme en de wederopbloei van de aandacht voor de Griekse filosofie en dialectiek bleven de ketterse leringen in de streek La Beauce navolging vinden. Veel van de meer controversiële principes van de vroege christenheid werden als het ware in een Grieks jasje gestoken, zodat ze konden worden beargumenteerd als wetenschappelijk in plaats van ketters. Hieruit kunnen we afleiden dat de Rooms-Katholieke kerk de Heilige Stoel van de eerste Bisschop Petrus heeft misbruikt op een gruwelijke manier. Zij verkondigt niet de Weg van de Liefde, maar haar eigen doctrines die er wellicht een klein beetje op lijken. Zij is meer de weg van Paulus gaan volgen. Maria Magdalena heeft over Paulus in haar evangelie, zoals opgetekend te Arques, het volgende geschreven:

Zij die me hebben verteld over Paulus, hebben gezegd dat hij zich uitsprak tegen de rol van vrouwen in de Weg. Dit is het allerzekerste bewijs dat zo’n man niets weet van de waarheid van Easa’s (= Jezus’, koosnaam van Maria Magdalena) leer of het wezen van Easa zelf. Easa’s grote eerbied voor vrouwen is bekend bij de uitverkorenen, en ik ben hiervan het bewijs. Niemand kan daar iets aan veranderen, ze kunnen mijn bestaan alleen volledig uit de geschiedenis schrappen. Verder heb ik gehoord dat deze Paulus de middelen tot Easa’s dood eerbiedigde, in plaats van de woorden die Easa sprak. Dit bedroeft me als een groot gebrek aan begrip.

Deze Paulus is een lange tijd door Nero gevangengezet. Mij is verteld dat hij veel brieven heeft geschreven aan zijn getrouwen, waarin hij de leer verkondigde die volgens hem van Easa afkomstig was. Maar zij die naar mij toekwamen, zeggen dat hij niet de Weg verkondigde, dat zijn leer niet de onze was.

Ik treur om iedere man die is gemarteld en vermoord in het duistere rijk van die monsterlijke Nero. En toch vervult het me met vrees. Ik vrees dat deze Paulus weldra wordt gezien als een groot martelaar voor de Weg, en dat velen geloven dat zijn valse leer die van Easa is. Dat is hij niet.

Ook de tekst uit dit evangelie, Het Boek der Apostelen, volgens Maria Magdalena, dank ik aan Kathleen McGowan. Dit stuk evangelie is opgetekend in haar boek The Expected One. Meer auteurs hebben de waarheid van Paulus betwijfeld. Zij hebben gelijk gehad.

Wat denkt u als u het bovenstaande hebt eigen gemaakt, en u vergelijkt de tekst van 1 Korintiërs 13 over de Liefde die is toegeschreven aan Paulus met de volgende passage van Jezus die is opgenomen in het Vredesevangelie der Essenen, Boek 1? (in het Vaticaan opgediept en geschreven door Dr. Edmond Bordeaux Székely):

WANT UW HEMELSE VADER IS LIEFDE,

WANT UW MOEDER AARDE IS LIEFDE,

WANT DE ZOON DES MENSEN IS LIEFDE!

Het is door de liefde, dat de Hemelse Vader en Moeder Aarde en de Zoon des Mensen een worden. Want de geest van de Zoon des Mensen is geschapen uit de geest van de Hemelse Vader en zijn lichaam uit het lichaam van Moeder Aarde. Wordt daarom volmaakt, zoals de geest van uw Hemelse Vader en het lichaam van uw Moeder Aarde volmaakt zijn. En hebt uw Hemelse Vader net zo lief als Hij uw geest liefheeft. En hebt uw Moeder Aarde net zo lief als zij uw lichaam liefheeft. En hebt uw ware broeders net zo lief als uw Hemelse Vader en Moeder Aarde hen liefhebben. En dan zal uw Hemelse Vader u zijn geest schenken en uw Moeder Aarde zal u haar heilig lichaam schenken. En dan zullen de zonen der mensen als ware broeders elkaar liefde schenken: de liefde die zij ontvingen van hun Hemelse Vader en hun Moeder Aarde. En allen zullen zij elkander tot troost zijn. En dan zullen alle kwaad en smart van de Aarde verdwijnen en er zal liefde en vreugde op aarde zijn! En dan zal de aarde zijn als de hemelen en het koninkrijk Gods zal komen. En dan zal de Zoon des Mensen in al zijn glorie komen om het koninkrijk Gods te beërven. En dan zullen de Zonen der Mensen hun goddelijke erfenis verdelen: het koninkrijk Gods. Want de zonen der mensen leven in de Hemelse Vader en in Moeder Aarde en de Hemelse Vader en Moeder Aarde leven in hen. En dan zal, met het koninkrijk Gods, het einde der tijden komen. Want de liefde van de Hemelse Vader geeft allen het eeuwige leven in het koninkrijk Gods. Want liefde is eeuwig! Liefde is sterker dan de dood!

Al ware het dat ik de taal der mensen en de taal der engelen sprak, maar ik had de liefde niet: dan was ik slechts als schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al zou ik u alles kunnen voorspellen wat komen gaat, al kende ik alle geheimen en al had ik alle wijsheid; en al had ik geloof, zo sterk als de storm, die bergen kan verzetten, maar ik had de liefde niet: dan was ik niets! En al zou ik al mijn goederen uitdelen om de armen te voeden en al gaf ik al mijn vuur weg, dat ik ontving van mijn Hemelse Vader, maar ik had de liefde niet: dan zou dit mij geenszins baten. De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig; zij is niet opgeblazen; zij is niet grof, noch zelfzuchtig; zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet in onrecht, maar schept genoegen in gerechtigheid. De liefde beschermt alles, de liefde gelooft alles, de liefde hoopt alles, de liefde verdraagt alles, zij put zichzelf nooit uit; maar aan de spraak zal een einde komen en kennis zal verdwijnen. Want slechts voor een deel kennen wij de waarheid en voor een deel dwalen wij; maar wanneer de volmaaktheid in al haar volheid komen zal, dan zal al wat onvolledig is uitgewist worden. Toen een man nog kind was, sprak hij nog als een kind, verstond hij nog als een kind en dacht hij nog als een kind. Maar toen hij een man werd, legde hij zijn kinderlijkheid af. Want nu zien wij nog als door een spiegel en door raadselen. Nu weten wij nog maar ten dele, maar wanneer wij God van aangezicht tot aangezicht zullen zien, dan zullen wij niet meer slechts ten dele kennen, maar gelijk zo wij van Hem zullen leren. En voor nu blijven ons deze drie dingen: geloof, hoop en liefde; maar de meeste van deze is de Liefde!

Nu gaat het in de vergelijking met 1 Korintiërs 13 over de Liefde natuurlijk over deze laatst geciteerde alinea, maar het eerste gedeelte is hiermee onlosmakelijk verbonden: wat hierboven staat is de Weg van de Liefde ten top! Waarom zijn deze regels van Jezus dan toebedeeld aan Paulus? Om de waarheid van zijn leer te bevestigen?  Om de mensen in verzoeking te leiden? Om de mensen de doctrines van de kerk in te palmen, zodat de kerk macht over hen heeft en hen onder de duim kan houden?

Aldus is het niet moeilijk om een conclusie over de staat van de huidige christelijke kerk te trekken. Maar oordeel niet, veroordeel niemand en wees vergevingsgezind. Dat is de Weg die we mogen gaan: de Weg der Liefde! Zie de dingen gewoon zoals ze zijn en zeg het zoals het is, zonder een zwijm van oordeel. Maar houd deze vragen wèl in uw achterhoofd. Laat u niet langer beetnemen, door niemand!

De Bijbel is niet in Liefde bewerkt, en daarom proberen wij zoveel mogelijk haar weer te geven zoals ze is. Dit is een enorme klus die niet snel klaar is. Stukken tekst die al zijn gepubliceerd, staan op http://www.communityofpeace.net/Nedtxt/00Bijbel.htm.

In verband met de goede week waarin wij het lijden en de kruismarteling van onze Heer Jezus Christus mogen herdenken, is het goed om nog even op Maria Magdalena’s bespiegelingen te wijzen in het kader van het verraad van Judas en de verloochening van Petrus: de Heer zèlf heeft Judas opgedragen hem te verraden! Uit zichzelf wilde hij dat geenszins doen. Verder heeft ook de Heer zèlf Petrus opgedragen hem te verloochenen omreden dat hij de Leer van de Weg van de Liefde moest verkondigen. De heer zèlf was dus de oorzaak van het verraad en de verloochening door Judas, respectievelijk Petrus. Judas kon het niet verkroppen dat hij Jezus moest verraden en pleegde zelfmoord. Maria Magdalena heeft, behalve om haar man, om niemand zo gerouwd als om Judas, die een ware vriend was van de Heer. Er is nog een misverstand over Judas: sommige mensen zeggen dat hij een dief was en geld haalde uit de gezamenlijke pot. Ook dit feit is niet waar volgens Maria Magdalena: Judas was de trouwste discipel van Jezus!

Ook de Avondmaalviering is veranderd sinds het in de ban doen van Het Boek der Liefde! Daarom is het van belang om bij deze viering weer de juiste formule te hanteren:

Jezus schrijft hierover in zijn Het Boek der Liefde:

Wat is mijn vlees? Mijn vlees is het Woord, de Waarheid van de Logos.

Wat is mijn bloed? Mijn bloed is de Adem, de verheffing van de Geest die het vlees bezielt.

Wie het Woord en de Adem ontvangt, zal zijn gevoed en gekleed. Want het Woord en de Adem zijn de mens tot voedsel, ze drenken en kleden hem.

Dit brood is mijn vlees, en het is het Woord van de Waarheid.

Deze wijn is mijn bloed,en het is de Adem van de Geest.

Hiermee eindigt deze eerste Preek van de Week, waarin de Weg van de Liefde van onze Heer Jezus Christus centraal stond. Wij wensen u allen een fijne goede Week en een mooie Paasviering toe!

Vrede, Liefde, Harmonie!

Krishnananda,

uw dienaar.

 

Afbeelding

Advertenties

Wilt u reageren? Schrijf dan alstublieft een reactie:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: