het private Belastingbedrijf

5 Jul

Geachte leden van de Staten-Generaal; Vrede zij met u!

Deze e-mail-brief gaat over het private Belastingbedrijf. U denkt nog steeds en zegt het ook dat uw zogenaamde: “publieke Belastingdienst”, de Belastingdienst is, maar de bewijzen liggen reeds bij Gerechtshof Den Haag dat uw zogenaamde: “publieke Belastingdienst”, een privaat Belastingbedrijf is.
Uw heer: Pieter: Omtzigt heeft in het AD laten optekenen dat hij maar geen vat krijgt op de Belastingdienst, en dit krijgt hij ook niet: hij krijgt evenveel vat op het private Belastingbedrijf als op Shell, Exxon-Mobil, Philips, Akzo-Nobel, ICI, Bayer en noem nog maar een aantal internationale reuzen.

Het zit volgens bijlage: DUNS-nummers.pdf, zo: uw zogenaamde: “Ministerie van Financiën”, met DUN&BRADSTREET-DUNS®Nr: 411695539 heeft als hoofdkantoor: Movares Nederland B.V., Daalseplein 100 in Utrecht. Dit zogenaamde: “Ministerie van Financiën”, dat hiermee meedeelt dat het een privaat bedrijf is, heeft bij het private bedrijf: DUN&BRADSTREET, als: “Non-registered name or business unit”, onder meer geregistreerd: Belastingdienst/kantoor Heerlen onder DUN&BRADSTREET-DUNS®Nr: 490229455.
De zaak wordt nog erger als u ziet dat het zogenaamde publieke bedrijf, genaamd: “Staat der Nederlanden”, met DUN&BRADSTREET-DUNS®Nr: 402000004 helemaal niet eens een deelname heeft aan zijn zogenaamde dochteronderneming, genaamd: “Ministerie van Financiën”, volgens bijlage: StaatsbedrderNed.pdf. Dit is zo iets als: zie hier mijn dochter, maar mijn DNA zit er niet in. Dit ministerie is hiermee een zelfstandig opererend bedrijf.

Ditzelfde geldt voor het Ministerie van Defensie met DUN&BRADSTREET-DUNS®Nr: 408237352 dat volgens: David-Wynn: Miller en: Russell-Jay: Gould onder het Postkantoor valt. Dit Postkantoor van de Postzone, genaamd: “Nederland”, neemt deel aan de Universele Postunie in Bern, Zwitserland, die wordt aangestuurd door het Vaticaan. Met andere woorden: uw zogenaamde: “Nederlanders”, leven onder de dictatuur van het Postkantoor op de havenkade – het zeerecht of handelsrecht is hier van toepassing. Heeft uw heer: Geert: Wilders dan niet een klein beetje gelijk met zijn gezegde dat u een nep-parlement bent? Waar is uw publiekrecht? Uw publiekrecht met uw bestuursrecht bestaat nauwelijks nog. Feitelijk bent u een twee-traps Raad van Commissarissen van het zogenaamde publieke, doch eerder het eveneens private bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, vooral als we kijken naar de vaste jurisprudentie van het eveneens private Rechtspraak bedrijf genaamd: Hoge Raad der Nederlanden met DUN&BRADSTREET-DUNS®Nr: 411387822, die uitsprak dat het algemeen belang mag worden behartigd in samenwerking met private bedrijven mits het privaatrecht wordt toegepast (zie hiervoor onder meer het Arrest Landsmeer). In wezen is er hierom geen plaats meer voor publiek recht, en hiermee is er eveneens geen plaats meer voor bestuursrecht. In wezen zijn het allemaal private bedrijven geworden. Het is niet voor niets dat: David-Wynn: Miller op zijn website schreef: “COUNTRY=CONSTRUCTIVE-TREASON under a FOREIGN-FLAG-GUISE”. De zogenaamde: “Nederlandse vlag”, is hiermee een vreemde vlag geworden: de Vaticaanse vlag zou hier moeten wapperen!
En dit is allemaal achter de rug van uw zogenaamde: “Nederlanders”, om gegaan.

Dit betekent dat het in wezen niet uitmaakt welke coalitie in uw zogenaamde: “kabinet”, zit: elke coalitie is een marionet van de Elite, het Alignement, het Echelon van slechts ongeveer 8.500 levende wezens – niet eens allemaal Mensen van deze planeet weet ik van de Vedische schriften, waaronder de Bijbel is begrepen.

Terug naar het belastingrecht: in wezen bestaat dit recht niet meer. Het beroep dat ik heb ingediend is hiermee door de verkeerde rechter behandeld: het had door de kantonrechter moeten worden behandeld. Dit zal ik in mijn hoger beroep bij het gerechtshof met deze bewijzen ook aantonen (na om een constitutionele raadsheer te hebben gevraagd).

Maar eerst gun ik u een termijn waarbinnen u de geconstateerde scheefgroei in uw zogenaamde: “Staat der Nederlanden”, ongedaan kunt maken. Deze termijn loopt totdat mijn beroep bij Gerechtshof Den Haag wordt behandeld. Dit kan nog dit jaar zijn en hiermee is haast geboden.
Hiertoe adviseer ik u het huidige kabinet te ontslaan en nieuwe van partijen onafhankelijke ministers voor te dragen, welke ministers de hele privatisering van de zogenaamde: “Staat der Nederlanden”, en zijn organen ongedaan dienen te maken waardoor het publiekrecht met zijn bestuursrecht weer opgeld zal doen.
Voorts dienen rechters en raadsheren niet meer door de regering te worden benoemd en ontslagen. Dit dient te gebeuren door een onafhankelijk orgaan dat door uw Staten-Generaal wordt ingesteld. De Rechtspraak dient zo snel mogelijk te voldoen aan artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Dit houdt in dat er een Constitutioneel Hof door uw Staten-Generaal dient te worden ingesteld. Dit Constitutionele Hof dient wetten en verdragen te toetsen aan uw Grondwet, hetgeen inhoudt dat het meermalen vermelde artikel 120 van uw Grondwet zo spoedig mogelijk dient te vervallen. Ook dient het Illuminati-ongelijkheidsartikel 1 van uw Grondwet te worden aangepast aan uw Eigen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Want als u iets laat verklaren door uw ambassadeur bij de Verenigde Naties, dient u zichzelf wel aan die verklaring te houden. Dit eist u ook van Anderen.

De Trias Politica: de scheiding der machten, dient nu voor eens en voor altijd onverkort te worden ingevoerd: er dient geen sprake meer te zijn van een zogenaamde en aan de grillen van de regering aangepaste: “scheiding der machten”, zoals deze op dit moment in uw zogenaamde: “Nederland”, voorkomt. Dit houdt in dat er een wetgevende macht: de Staten-Generaal, een uitvoerende macht: de Regering, en een rechtsprekende macht: de Rechtspraak, dient te zijn. De wetgevende macht controleert de uitvoerende macht. Het door de wetgevende macht ingestelde onafhankelijke orgaan controleert de rechters en de raadsheren van de Rechtspraak. Het Constitutionele Hof controleert de kwaliteit van de uitspraken van de Rechtspraak en toetst of uitgevaardigde wetten nodig zijn en zo ja of zij voldoen aan de aangepaste Grondwet=Oprichtingswet van een nieuwe, onafhankelijke staat als Spiritueel District van onze Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata. In de Rechtenstudie dient kennis van ASHA, de Kosmische Ordening, een verplicht vak te zijn. In het Constitutionele Hof worden raadsheren die een grondige kennis van ASHA hebben, benoemd.
Het zal blijken dat de door God ingestelde Natuurwetten elke andere wet overbodig maken. Want wij in de Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, Leven al geruime tijd zonder enige wet en dit gaat prima! Want het woord prema, dat dezelfde stam heeft, betekent: Liefde. En Ware Liefde is er slechts in relatie tot God. Want alle relaties waarbij God niet is betrokken=lust. Lust betekent: het bevredigen van de Eigen zinnen, terwijl onze positie een dienende is. Zodra we om deze reden God weer gaan dienen, dan verdwijnen in één klap al onze problemen: geboorte, dood, ziekte en ouderdom met alle hieruit voortvloeiende problemen.
Om deze reden ga ik terug naar Huis, terug naar God. Wie gaat er met mij mee?

Afschrift van deze e-mail-brief wordt per fax gezonden aan Gerechtshof Den Haag.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Krishnānanda, Universeel Predikant / Ācārya, uw dienaar

DUNS-nummers.pdf

StaatsbedrderNed.pdf

Advertenties

klein succes voor Mahābhārata in verband met belastingprocedure Rechtbank-Den-Haag

26 Mei

Vrede zij met Allen!

Gisteren is ingekomen een brief van Rechtbank-Den-Haag (belastingrecht) gericht aan Spiritual District of Holland Mahābhārata, t.a.v. Krishnānanda, Postbus 47, 3230 AA Brielle.

Het mooie hiervan is dat dit Spiritual District nadere gegevens moest verstrekken omtrent de statuten, de vertegenwoordiging via machtiging en een nadere motivatie moest geven omtrent zijn zienswijze tegen de niet-ontvankelijk verklaring door het private Belastingbedrijf.

In het kort heb ik geschreven dat Mahābhārata een Wereldwijde-en-ver-Enigde Natie is zoals dit oorspronkelijk was bedoeld (publiekrecht) en dat er hierom geen statuten zijn; wel een Grondwet-van-Mahābhārata. Ik heb uitgelegd dat het Spiritual-District-of-Holland een onlosmakelijk onderdeel is van Mahābhārata, vergelijkbaar met een provincie en dat ook hierom geen statuten beschikbaar zijn, maar dat we voor dit speciale Spirituele District een kerkgenootschap hebben opgericht waarin deze Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, en haar Grondwet-van-Mahābhārata via zijn statuten hecht in de zogenaamde: “Nederlandse wetgeving”, zijn verankerd. Deze grondwet en statuten heb ik allebei meegezonden.
Door deze uitleg is nu klaarblijkelijk het beroep van Spiritual-District-of-Holland Mahābhārata te Brielle in procedure genomen (zaaknummer:~SGR~18 / 2315-IB/PVV)! Want anders had ik een niet-ontvankelijk verklaring moeten ontvangen.

Omtrent de nadere motivering van opeens: “ons beroep”, heb ik onder ede geschreven dat de betreffende aanslag niet in mijn belastingdossier noch op ons Postkantoor~CoP-14711-~Mahābhārata aanwezig is. Overigens en niet onbelangrijk heeft dit Spiritual District en dit kerkgenootschap nu deze Landsadvocaat: Krishnānanda: dāsa gemachtigd tot het verrichten van proceshandelingen en het aanwenden van rechtsmiddelen, waarmee deze nu voor Rechtbank-Den-Haag een officiële status heeft.
Ook dit beroep wordt weer verweerd door onze Wendy van Wendel de Joode van het private Belastingbedrijf, inmiddels bij sommigen onder ons bekend. Zoals ik al eerder heb geschreven, zijn we nu door haar: “vergissing”, zo ver gekomen!

In deze procedure zal de griffier van Rechtbank-Den-Haag nu het Spiritual-District-of-Holland van de Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata, als het ware: “dagen”, omdat dit district te laat zou zijn met het indienen van bezwaar! Nu zal deze Landsadvocaat het verweerschrift van Wendy repliceren, want er valt weer veel op aan te merken.

Naar mijn GEVOELEN, zeer zeker ook met het optreden van: Johan-Peter afgelopen woensdagmiddag in het RECHTSZAAL-SCHIP-IN-DROOGDOK van het Gerechtshof-Den-Haag dat ik zojuist nog even heb bekeken, komen we toch stapje voor stapje verder.

Laten we maar zien Hoe deze beide zaken zich uitrollen: Krishna’s Wil geschiede!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

warning for 5G

26 Mei

Peace be with you!

This is a warning for 5G that is now being rolled out throughout the United States of America and will be rolled out all across the world: https://www.youtube.com/watch?v=DzTzUZqeCoY, door David Icke.

Connected in Light and Love,
sincerely your servant,
: Krishnānanda

frauduleuze praktijken van de Rechtspraak en van de regering en uw Staten-Generaal zelf

28 Apr

Vrede zij met u Allen!

Bijgaand zend ik u toe de bijlage: AanbGerhofDenHaag.pdf.

Uit het vermelde in de bijlage blijken de frauduleuze praktijken van onder meer Gerechtshof-Den-Haag, want dezelfde praktijken komen ook voor bij rechtbanken. Ik ben dit gedoe meer dan zat en hierom maak ik dit nu maar eens publiekelijk bekend. Ik heb u al verhaald over het zogenaamde: “rechtszaal-schip-in-droogdok”, en ook het belastinggebouw wordt beschouwd als een: “Belastinggebouw-schip-in-droogdok”. Zo vertelde mevrouw mr. W. van Wendel de Joode mij tijdens een hoorzitting dat: “het Belastinggebouw de inspecteur is”! Wel: in=niet en specteur=toeschouwer. Dit klopt dus, want een belastinggebouw doet zelf niets en kan ook niets doen! Maar er wordt wel veel gedaan namens dit gebouw! Ongetekend, als er geen procedure is. Slechts op de zogenaamde: “Aangiftebrief”, staat een handtekeningstempel van de inspecteur, de heer Drs.: J.M. Melsen.
Dit is op zichzelf beschouwd al fraude, want waar is de uitdrukkelijke Wilsverklaring als bedoeld in artikel 3:33 van het Burgerlijk Wetboek? En waar is het contract? Want het private Belastingbedrijf is een privaat bedrijf! En een privaat bedrijf mag niet treden buiten zijn privaatrechtelijke jurisdictie! Hierop heb ik u meerdere malen gewezen! En u doet net of uw neus bloedt, geachte leden van de Staten-Generaal: u pleegt hiermee zelf fraude en laat het private Belastingbedrijf in deze fraude delen.

Nu dan de partijdigheid: die heb ik in de bijlage nog niet eens aan de orde gesteld.
Het rechtszaal-schip-in-droogdok en het Belastinggebouw-schip-in-droogdok “varen” onder dezelfde vlag van hetzelfde Postkantoor op de havenkade. Bij de rechtbank is het gewoon zichtbaar gemaakt: zij voegt er bij de zitting een valse extensie aan toe, namelijk: V75. Dit is bij het gerechtshof niet het geval: hier gaat het geniepiger. In beide gevallen dien ik een (hoger) beroepschrift in. De griffier zorgt voor de correspondentie naar beide partijen in het geding en nodigt deze uit voor een zitting in het rechtszaal-schip-in-droogdok. Hier is het zeerecht van toepassing en dit maakt de hele zaak anders. De griffier die in wezen de rechter of raadsheer hoort te zijn, gaat schrijven wat er gebeurt en mogelijk ook een beetje wat er wordt gezegd naar zijn Eigen opvatting en er komt uit de hoge BAR-hoed een acteur die voor rechter of raadsheer gaat spelen. Wordt er gevraagd om een autograaf op de oproepingsbrief, dan wordt dit geweigerd, met andere woorden: de acteur die voor rechter of raadsheer speelt, wenst helemaal geen vertrouwenspersoon van de eisende partij te zijn. Dan gebeurt het volgende: de acterende rechter of raadsheer wordt als het ware politierechter en de verweerder van het private Belastingbedrijf wordt gepromoveerd tot officier van justitie en de eisende partij verdwijnt in de beklaagdenbank.
Ik kan verklaren, motiveren en bewijzen wat ik maar Wil, maar er worden twee dingen niet behandeld in een rechtszaal-schip-in-droogdok, en dat zijn: Waarheid en feiten! Alles bestaat uit BAR-re rechtsvermoedens.
In wezen is er geen verschil tussen de oproepingsbrief van de rechtbank en die van het gerechtshof, want de rechtbank voegt aan de oproeping de valse extensie: V75, toe en het gerechtshof noemt gewoon geen naam van de dienstdoende raadsheer. Die is een week van tevoren beschikbaar, maar de samenstelling van de behandelende kamer kan ook nadien nog veranderen, zo blijkt uit de bijlage.

Dit is allemaal fraude Mensen. Uw rechtspraak is zeer ver verwijderd van hetgeen wordt bedoeld in artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het befaamde artikel 14 van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

Denk niet dat uw zogenaamde: “Macht”, blijvend is. Alles in de materie is slechts tijdelijk. U hebt slechts uw zogenaamde: “Macht”, zolang de Heer, onze God, het behaagt. Zolang u maar genoeg misbruik van uw zogenaamde: “Macht”, blijft maken, dan valt dit automatisch bij u weg. De geschiedenis die u op deze wijze eindeloos laat herhalen, wijst dit uit.
Bovendien bent u nu in wezen al slechts marionetten van de Elite of Alignement of de Illuminati. Want uw zogenaamde: “Nederland”, bestaat niet eens als natie. Dit grondgebied is een Postzone van de Universele Postunie in Bern, Zwitserland, en hiermee is uw zogenaamde: “Nederland”, geen democratie, maar de dictatuur van het Postkantoor!
Want waarom heeft de zogenaamde: “Staat-der-Nederlanden”, het publiekrecht door privaatrechtelijke inschrijving bij en derhalve samenwerking met DUN&BRADSTREET achter de rug van de zogenaamde: “Nederlanders”, om verkwanseld, in verband waarmee naast het zee- of handelsrecht – aangiften doen is hiervan het bewijs – nog slechts een stukje privaatrecht bestaat? Ik heb in de zeventiger jaren van de vorige eeuw al over de zaak Landsmeer en andere soortgelijke zaken vernomen in mijn studie GA 1. De Hoge-Raad-der-Nederlanden liet in deze zaken weten dat het algemeen belang in een samenwerkingsverband met private partijen kan worden behartigd, maar dan kan er niet meer van het publiekrecht gebruik worden gemaakt. De Hoge Raad wenst geen vermenging van publiekrecht met privaatrecht. Met andere woorden: het publiekrecht is geprivatiseerd door deze privaatrechtelijke inschrijving bij en samenwerking met DUN&BRADSTREET.
En u doet met uw wetten nog steeds net alsof er nog publiekrecht en bestuursrecht bestaat, bij voorbeeld: de Belastingwetgeving en de Algemene wet bestuursrecht die de rechtbank en het gerechtshof zeggen te volgen.
Dit is gewoon fraude Mensen! Volgens uw eigen strafwet bent u Allen hiermee strafbaar. Laat ik maar geen moeite doen, want de zaken worden toch geseponeerd. Net als de poging van Advocaat Ficq die probeerde sigarettenfabrikanten voor het strafgerecht te dagen. Alles gaat om het grote geld.

Uw zogenaamde: “Staat-der-Nederlanden”, is niet meer dan een criminele organisatie waaraan de zogenaamde: “Nederlanders”, door het stelen van hun Namen en door dwang vanwege machtsmisbruik moeten deelnemen, in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in strijd met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, in strijd met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, en in strijd met onze Grondwet van Mahābhārata. Hieruit blijkt toch al dat uw zogenaamde: “Nederland”, een dictatuur is? Bewijs leveren is helemaal niet zo moeilijk!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, uw dienaar

AanbGerhofDenHaag.pdf

afschrift van bezwaarschrift aan het Belastingbedrijf, genaamd: “de ontvanger”

25 Apr

Hallo Allen; Vrede zij met jullie!

Het hierbij gevoegde bezwaarschrift: “KrisAanmBelbedr.pdf”, heb ik op 20 april jl. gezonden aan het Belastingbedrijf, genaamd: “de ontvanger”.

Het bezwaarschrift zelf is geschreven onder~7. Het rechtsvermoeden van de voorlopige aanslag. Deze voorlopige aanslag is – zo blijkt uit het voorgaande – wederrechtelijk opgelegd en hiermee zijn ook de Aanmaningskosten wederrechtelijk aan deze voorlopige aanslag toegevoegd.
Met dit geschrift heb ik voor de tweede maal alle betaling opgeschort omdat ook het private Belastingbedrijf – dat niet meer is dan een ANBI-instelling als: de Zonnebloem en: het Wereld Natuurfonds en noem dergelijke instellingen maar op – zich aan de van hogerhand vastgestelde bedrijfsregels dient te houden! Want met de privatisering van het publieke domein is het private Belastingbedrijf de jurisdictie over geestelijk-morele-wezens, hetgeen Mensen toch zijn, geheel kwijt.
Bovendien is het private Belastingbedrijf een business-unit van het eveneens private bedrijf: Ministerie-van-Financiën, dat zijn hoofdkantoor heeft in het bedrijf: Movares-Nederland-B.-V., gevestigd aan het Daalseplein 100 in Utrecht. Duidelijker kan het niet worden vermeld. Een privaat bedrijf mag niet in het publiekrecht treden: er is om deze reden geen sprake van een bestuursorgaan, maar van een privaatrechtelijke corporatie die van het privaatrecht gebruik dient te maken.

Omdat dit geschrift is opgesteld “for the court of public record”, wordt dit eveneens getwitterd en op Facebook geplaatst. Tevens zend ik nog afschrift per fax aan Gerechtshof-Den-Haag en per e-mail aan de Staten-Generaal, evenwel geblanct.

Omdat onze Namen zijn gestolen door de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, waarvan de bewijzen eveneens liggen bij het Gerechtshof-Den-Haag, is het zo dat alle op Naam gestelde bezittingen in wezen toebehoren aan deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Houd hiermee ter dege rekening, want dit geeft haar Macht via personen / zaken / dingen over Mensen. Want de zogenaamde: “natuurlijke persoon”, is niet hetzelfde als de Levende Mens! Zo ook is legitimeren niet hetzelfde als identificeren. Legitimeren doet iemand als persoon / zaak / ding; identificeren doet iemand als Levende Mens. Het is belangrijk dit te weten en ook dit onderscheid te maken.
Dientengevolge heb ik al één ding in mijn bezit: mijn mobile telefoon. Het contract hiervoor staat op Naam van: Krishnananda: dasa. (Inderdaad: zonder streepjes op de a, want die kon de WSA niet op mijn Mahābhārata-Wereldpaspoort afdrukken.)

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

KrisAanmBelbedr.pdf

rechtlijnigheid

19 Apr

Even kort van Krishnānanda: Vrede zij met jullie!

Ik begrijp dat velen onder jullie niet weten in welke positie ik verkeer. Toch heb ik het meermalen uitgelegd: in deze Kali-yuga is de Mens vergeetachtig.
Lieve Mensen ik moet kiezen tussen het Eén en het Ander; ik mag niet zwalken! Ik moet kiezen tussen God en deze mammon, en dan is mijn keuze makkelijk: ik kies voor Krishna – Krishta – Christus: God. En eigenlijk dient iedereen dit te doen, maar ik kan Mensen dit niet opleggen.

Mijn Namen: “D VAN DEN ENGEL”, en hiermee die van alle zogenaamde: “Nederlanders”, zijn gestolen door de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, en zijn hiermee: “Rijkseigendom”, geworden. De bewijzen hiervan liggen bij Gerechtshof-Den-Haag. Om deze redenen handel ik zeer rechtlijnig: ik mag geen steek laten vallen. Deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, heeft mij niet gemachtigd om van deze Namen gebruik te maken en hierom Leef ik in deze financiële economie inderdaad bij de gratie van deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Dientengevolge kan en mag deze Levende Mens geen belastingaangifte doen omdat hij hiertoe niet is gerechtigd. Dit staat ook op zijn aangifteformulier zo geschreven. Bovendien is het zo dat alles wat op deze Namen is geregistreerd al van deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, is. Hoe kan ik iets aangeven als het al: “’s Rijks Eigendom”, is? Dit kan toch niet! Dit is ook van belang want: Jan en ik hebben samen een kerkgenootschap opgericht, welk kerkgenootschap door de notaris – vanwege deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid” – is gesanctioneerd en bij het private bedrijf: Kamer-van-Koophandel, is gedeponeerd door diezelfde notaris. Dit houdt hierom concreet in dat dit kerkgenootschap in wezen eveneens Eigendom is van deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”. Met andere woorden: onze Wereldwijde-en-ver-Enigde-Natie: Mahābhārata en haar Constitutie zijn thans hecht verankerd in de zogenaamde: “Nederlandse wetgeving”, en hiermee eveneens: “Rijkseigendom”. Om deze reden kan de ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, in wezen ons Aller Mahābhārata niet meer ontkennen. Dit zal ik in mijn nieuwe beroep inderdaad gaan inbrengen, omdat ook Rechtbank-Den-Haag er nu zelf om vraagt – vanwege weer een fout van onze Wendy van Wendel de Joode, waarvoor mijn hartelijke dank. Nu kunnen: Jan en ik Samen de Landsadvocaat van Mahābhārata machtigen en in-stelling-brengen om namens het kerkgenootschap op te treden: het wordt alsmaar leuker! Want onze Landsadvocaat krijgt hiermee een officiële positie bij Rechtbank-Den-Haag. Hiermee is artikel 13a van de Wet algemene bepalingen – inhoudende het Volkenrecht – op ons Aller Mahābhārata van toepassing en dit recht kan in dit geval niet meer worden ontkend. Nogmaals mijn dank, Wendy!

Zien jullie nu het belang van rechtlijnigheid in? Niet zwalken tussen het Eén: God, en het Ander: de mammon, is de beste oplossing en geeft de beste resultaten.
Aldus blijf ik ook zeggen en schrijven dat het publieke domein is geprivatiseerd in verband waarmee er geen publiek domein meer is. Het publiekrecht en het administratief – of bestuursrecht hebben hiermee opgehouden te bestaan. Immers: door privaatrechtelijke inschrijving van het private bedrijf, genaamd: “Staat-der-Nederlanden”, en zijn organen, waaronder de Rechtspraak, en de hieruit voortvloeiende Samenwerking met het private bedrijf: DUN&BRADSTREET is het publiekrecht ondergeschikt gemaakt aan het privaatrecht. Zie onder meer het arrest Landsmeer van de Hoge-Raad-der-Nederlanden. Dit had ik al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw bestudeerd: publiekrecht en privaatrecht mogen niet met elkaar worden vermengd. Om deze reden is er geen publiekrecht meer. Laat deze ene zogenaamde: “Rijksoverheid”, maar eens de consequenties van haar achterbakse handelen ervaren!

Met betrekking tot Vrijheid: ware Vrijheid is sowieso een illusie, want de positie van de Mens is een dienende. Om deze reden is de vraag: Wie dienen we? God of de mammon? Lees hiervoor Jezus’ Bergrede die is opgetekend in Matteüs 5 – 7. In navolging van goeroe: Aad: denk hierover maar eens na!

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Kris, jullie dienaar

verdict of this Court in the case: seizing of the World Passport of: Jake: dāsa

13 Feb

SUPREME-COURT-OF-JUSTNESS-OF MAHĀBHĀRATA-VAIKUṆṬHALOKA

Vrede zij met Allen! / Peace be with All!

Bijgaand zend ik u Allen een afschrift van de uitspraak van dit Hof toe. Aan deze uitspraak dient te worden voldaan op basis van de “Lex Naturalis”.

Dear Legal-Department,

Are you able in assisting this verdict of this Court by writing a letter to: Erik-Steven-Maria: Akerboom, Corpschef of police, P.O. Box~17107, 2502 CC ‘s-GRAVENHAGE, the Netherlands.

The paper-Atlanta®-(by Jalema)~2206026000-vessel is just a peace of paper on which is written in exact Dutch words: “Zaterdag 14 oktober ‘17 22:40 Elfwekenlaan Zwartewaal NL Inname World Passport nr. 354398 Dasa Jake 30-05-1955 Zuidland Politie Rotterdam RNM10425.” Nothing more. Translated: “Saturday 14 October ‘17 10:40PM Elfwekenlaan Zwartewaal NL Seizing of World Passport nr. 354398 Dasa Jake 30-05-1955 Zuidland Police Rotterdam RNM10425.” Nothing more. So: I know as much as you do now!

I hope that you are able to read this Dutch verdict of this Court so that you are able to assist us with a nice Dutch? letter. By the way: there is not a public institution in this Postal zone of Holland anymore. The state is a private company, the police is a private company, the ministries are private companies, the courts are private companies, the tax companies are private companies, you name it and it is a private company, or part of a private company with its Own: DUN&BRADSTREET-DUNS-Nrs. Here in Holland there is no country, for country means: Constructive-Treason under a foreign-flag-guise!

For this reason: going to a Dutch court will not help us. Therefore this Court already made several of these verdicts.

Connected in Light and Love,

sincerely your servant,

POSTMASTER-PLENIPOTENTIARY-JUDGE: Krishnānanda: dāsa

PolJake.pdf